גילוי מרצון נכסים והכנסות - מהן ההשלכות ומה ניתן לעשות?

נוהל גילוי מרצון מהווה הזדמנות ייחודית לחייבים במס ונושים שונים שלא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולשלם את מסים כראוי. באמצעות הליך זה מעודדים ברשות המיסים נישומים, עסקים, חברות ועצמאיים רבים שעברו על החוק, לשלם את מיסיהם בשילוב הבטחה כי לא יופעלו כנגדם הליכים פליליים על העבירה.
 

נוהל גילוי מרצון לשנת 2019

כשנה לאחר סיום ההליך הקודם שהסתיים ביום 31/12/16, חידשה רשות המיסים, החל מינואר 2019, את נוהל הגילוי מרצון והעניקה הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. ברשות המיסים מעריכים כי למרות שבמסגרת הנוהל אשתקד נחשף הון בלתי מדווח של אלפי ישראלים, קיימים עדיין ישראליים רבים אשר לא דווחו על הונם ומחזיקים בסכומי כסף גדולים הנמצאים בחשבונות בנק במדינות מעבר לים. הליך זה, עליו הוחלט לאחר סבב דיונים בין אנשי משרד המשפטים, אשר התלבטו תחילה אם להעניק לעברייני המס הזדמנות נוספת "להלבין" באופן חוקי את כספם, לבין אנשי רשות המיסים, אשר נוכח ההצלחה של ההליך הקודם תמכו בו, עתיד להכניס ישראליים רבים למעגל המדווחים וכן להעשיר את קופת המדינה.
 
משכך, לאור העובדה שחסינות מפני הליך פלילי היא לב ליבו של הנוהל ולאחר שהגיעו משרד המשפטים ורשות המיסים להסכמות בדבר חידוש הליך הגילוי מרצון - הועבר הנוהל לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, לו הסמכות הבלעדית להעניק חסינות לאדם מפני העמדה לדין פלילי. במסגרת הנוהל המחודש, יכללו מסלולים דומים למסלולים שנכללו בנוהל הקודם וביניהם:
  1. "המסלול הרגיל" במסגרתו הנישום נחשף בפני רשות המיסים ומגלה נכסיו והכנסותיו של דווחו כבר בשלב הגשת הבקשה.
  2. "המסלול המקוצר" אשר מטרתו לחסוך בירוקרטיה מול רשויות המס ומיועד למקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. 
  3. "המסלול האנונימי" אשר בשונה מהמסלול הרגיל, הנישום חושף את זהותו רק לאחר שהגיע להסכם שומה אל מול רשות המיסים -  מבצע "גילוי מרצון באופן אנונימי" הסתיים בסוף שנת 2018
העיתוי בו מתבצע הנוהל החדש אינו מקרי ומתרחש נוכח היותה של מדינת ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס וכן על הסכמים לחילופי מידע במסגרתם זורם לישראל מידע רב על ישראלים אשר מחזיקים בהון מעבר לים. אנו מברכים על החלטתם של רשות המיסים ומשרד המשפטים להעניק הזדמנות נוספת לישראלים רבים "להלבין" את הונם ללא חשיפה להליכים פליליים וחושבים שהנוהל החדש הינו יוזמה מבורכת אשר מטיבה עם ישראלים רבים, משפרת ומחזקת את כלכלת המדינה ונותנת הזדמנות הוגנת לישראליים רבים לפעול מבלי שייחשפו ויועמדו בסכנה.
 

התנאים להגשת בקשה לגילוי מרצון

נציין כי כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים חשובים: ראשית הבקשה חייבת להיעשות מתוך תום לב ויושרה מלאה; הבקשה לא תוגש בזמן או בעקבות בדיקות ו/או חקירות של גורמים במשטרה ו/או רשות המסים בעניין מגיש הבקשה ו/או בן/בת הזוג ו/או חברות ועסקים שתחת שליטתם. הרשות יכולה לדחות בקשה בגין הליכים אזרחיים או פליליים, המתנהלים בתיק המבקש בערכאה משפטית כלשהי בארץ או בחו"ל.
 
כל בקשה חייבת לכלול בתוכה את הפרטים והמידע להלן:
- שנות המס הרלוונטיות;
- מקור ההכנסה בשילוב מסמכים /או הוכחות מסודרות ורישמיות שיכולות לאמת את הטענות;
- פירוט מדוייק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח;
- אומדן עבור תשלומי המס וכמו כן כל מסמך רלוונטי שיתמוך בבקשה המוגשת.
 

איך מגישים את הבקשה?

הבקשה תועבר לסגן מנהל בכיר במחלקת חקירות ומודיעין של רשות המסים, והוא הגורם שנדררש לתת לה את האישור הראשוני. לאחר מכן הבקשה תמסר לטיפול פקיד שומה ו/או כל גורם מוסמך אחר ברשות שיקבע את סכומי המס הנדרשים לתשלום. אדם זכאי להגיש בקשה זו פעם אחת, ופעם נוספת בנסיבות מיוחדות של מחלה וכו'. רק רשות המיסים מאפשרת הגשת בקשה אנונימית על הכנסות והון של ישראלים בחו"ל. הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד, והוא זה שרשאי לאשר אותה. לאחר 90 ימים מיום קבלת הבקשה, יתחייב הפונה להציג בפני הגורם האחראי העוסק בתיק, את פרטיו האישיים בצורה מסודרת ומלאה כאשר אי מסירת הפרטים עלול לגרום לדחיה של הבקשה.
 
המסלול המקוצר
כאשר סך הבקשה לגילוי אינו עולה על סכום של 2 מיליון ₪ בשנות הדיווח, ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר.
הבקשה תוגש בצירוף לדוחות שנתיים או רלבנטיים אחרים ותועבר בהמשך לטיפול. אם שילם הפונה את המס הנובע מהבקשה לאחר 15 יום, מיום מסירתה, לא יפתח כנגדו הליך פלילי. במסלול המקוצר של הגשת הבקשות לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות. כל ההוראות וההנחיות הקובעות את כל הליך הבקשה לגילוי מרצון כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים, רלבנטיות גם להגשת הבקשה במסלול מקוצר וחלים גם עליה.
 
להלן הקריטריונים המלאים עבור מסלול זה:
  1. פניה כנה, כלומר כזו שלא נעשית בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת.
  2. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף.
  3. לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
  4. לא פורסם מידע באמצעי התקשורת, שאם לא כן, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.
  5. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל.
    דרישה נוספת להליך זה הינה כי הפונה הגיש הצהרת אמת, תיקן את שדווח והסיר את המחדל, היינו, שילם מלוא המס הנדרש הימנו בדין.

גילוי מרצון - השנים האחרונות

בראשית חודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים את התוכנית לחשיפה ואיתור חשבונות בנק רבים של ישראלים בחוץ לארץ, לפני שאלו יחשפו על ידי רשויות המסים. במקור, תוקף התוכנית עמד על כשנה בלבד אך ביום 6.9.2015 הודיעה הרשות כי סוכם בינה לבין משרד המשפטים על הארכת נוהל הגילוי מרצון, וזאת לאור הצלחתו הרבה. בהמשך לשיחות בין הצדדים ובקשות חוזרות ונשנות של גורמים שונים, בתאריך 21.9.2015 הודיעה הרשות על ארכה נוספת של תשעה חודשים שתעניק הזדמנות נוספת למעלימי הון בארץ ובחו"ל לדווח על הונם ולשלם את מיסיהם בהתאם ללא סכנה של הליך פלילי עד לתאריך 30.6.2016. כמו כן, במסגרת הארכה זו ניתנה הזדמנות נוספת לאותם נישומים שהגישו בקשה אשר נדחתה, להגישה שוב ללא תשלום מס משמעותי כפי ששולם בעברתשלום שנתפס בעיני רבים כהפליה לרעה של נישומים "קטנים". עם סיום הארכה זו, בסוף חודש יוני 2016, הודיעה הרשות על הארכה נוספת של חצי שנה להגשת בקשות וכן כי ההליך יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.
 
לפי פרסומים שונים, במסגרת ההליך הוגשו בשנים האחרונות למעלה מ-7,000 בקשות לגילוי מרצון אשר חשפו "הון שחור" לא מדווח בהיקף העולה על 25 מיליארד שקלים. נציין כי גם בימים אלו ישנם בידי הרשויות רשימה ארוכה של ישראלים בעלי חשבון בנק בחו"ל שאינו מדווח באופן הנדרש. מידע שכזה עלול להגיע לרשות המיסים בדרכים שונות וכן במסגרת תוקף סעיף 6(2) למניעת כפל מס, המאפשר לרשות להגיש בקשה מסודרת לקבלת המידע מהמדינה בה מתנהל החשבון.
 
 

כיצד אנחנו נסייע לך בהליך?

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, מתמחה בתחום וצבר ניסיון עצום בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילוי מרצון, זאת כפועל יוצא מייצוג צמוד ומוצלח של אלפי נישומים.
משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורך כל ההליך החל מהגשת הבקשה הראשונית לנציבות מס הכנסה, דרך ניהול המו"מ העיקש מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה שיש בהם כדי לסגור את כל "השנים הפתוחות" אחת ולתמיד ולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום. הטיפול בתיקים אלה נעשה על ידי המשרד שמית או אנונימית ללא חשיפת שמו של הלקוח אלא לאחר גיבוש הסכם שומה מקובל על הלקוח. נבהיר כי כל ההתנהלות אל מול רשות המיסים נעשית ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות או חקירה של הלקוח. אנו מזמינים כל אדם המבקש לקחת חלק בנוהל הגילוי מרצון להגיע למשרדנו ואנו נדע להתנהל בשמך במיידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום עד לכדי איפוס החשיפה הפלילית וכן לביצוע נוהל הגילוי מרצון על הצד הטוב ביותר.
 
צוות המומחים שלנו ידע לייצגך בנאמנות ובדיסקרטיות מוחלטת אל מול רשויות המס השונות ובכלל זה מול רשויות המס האמריקאיות, תוך שמירה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
כל התהליך למעשה מותנה בהסדרת העניין מול הרשויות השונות במטרה לסיים את הסוגיה על הצד הטוב ביותר וזאת מבלי שייפתח שום הליך פלילי כזה או אחר וכמובן לא יוגש כתב אישום.

התקשר אלינו עתה ואנו נקדם עניינך בחברות ובדיסקרטיות מוחלטת! 
לקביעת פגישת יעוץ ללא עלות - עו"ד אלי דורון 
054-4251054

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע מקצועי

גילוי מרצון 2021 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

לגישתנו יש צורך במסלול "חנינת מס" לצד גילוי מרצון

הצעתנו עבור "חנינת מס" תביא לידי גביה מהירה של מיליארדים של שקלים על ידי רשות המסים. לגישתנו, מהלך שכזה, יזרים לקופת המדינה סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שהתקבלו עקב יישום הליך הגילוי מרצון.

החזרת נוהל גילוי מרצון 2021

רשות המסים מודיעה כי בכוונתה לחדש את נוהל הגילוי מרצון, הפעם, ככל הנראה, בשונה מפעמים קודמות, יחודש הנוהל באופן קבוע ולא לפרק זמן קצוב - לחצו כאן לכל הפרטים החשובים.

רשות המסים בוחנת גילוי מרצון על מזומן

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים בוחנת מתווה לחידוש תוכנית "גילוי מרצון" אשר תאפשר לישראלים לדווח על מזומן שבידיהם הנובע מהכנסות שצברו ולגביהן לא דיווחו או שילמו מס בעבר, וכתוצאה מכך יתאפשר שימוש בכספים אלו "כדת וכדין" ללא חשש מהליכים פליליים.

דיווח למס הכנסה על חשבון בנק בחו"ל

ישראלים רבים לא מודעים לכך, אך הדין הישראלי קובע כי היה ויש ברשותם חשבון בנק בחוץ לארץ אזי עליהם לדווח על עליו ועל ההכנסה בישראל - המשמעות היא שישראלי בעל חשבון בנק בחו"ל חייב לדווח לרשויות המס בישראל על חשבון הבנק ועל ההכנסות הנובעות מאותו חשבון, שאם לא כן הוא למעשה מבצע עבירה פלילית.

ייעוץ מס לישראלים המשקיעים בנדל"ן בחו"ל

משרדנו מתמחה בשירותי ייעוץ מס הכוללים גילוי מרצון, הסכם שומה ונטרול חשיפה פלילית במידת הצורך לישראלים המשקיעים בנדל"ן בארה"ב או במדינה אחרת בעולם - פרטים כאן.

גם חשבון בנק סגור בחו"ל אינו פטור מתקן CRS

לראשונה רשות המסים הודיעה כי תנקוט בהליכים פליליים ואזרחיים כנגד ישראלים אשר החזיקו בחשבונות בנק זרים, אותם סגרו טרם כניסתו לתוקף של תקן הדיווח ההדדי, תקן ה-CRS.

התיישנות אינה חלה בהליך גילוי מרצון

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים. במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נטען כי רשות המסים גבתה מס ללא סמכות חוקית במסגרת הליך של "גילוי מרצון" גם בשנות מס שהתיישנו (ת"צ 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בישראל).

מוקד הכשרת הון שחור וגילוי מרצון - קו מס "חם" דיסקרטי

נכון להיום יש בנמצא ישראלים רבים שעדין מחזיקים בהון ו/או בכספים שחורים ובכך הם חשופים אזרחית ופלילית אל מול רשויות המס בישראל או מחוץ לישראל. חלקם מחזיקים בהון ו/או בכספים בדרכים מתוחכמות וחלקם מחזיקים את הכספים בדרכים פחות מתוחכמות, בבית, בארון, בכספת, אצל בן משפחה וכדומה.

הפחתת מס על הכנסות שמקורן מעבודה בהליכי גילוי מרצון

משרדנו שלח לאחרונה מכתב לשר האוצר משה כחלון, והעלה בפניו הצעה להענקת חנינת מס לנישומים הפונים להליך גילוי מרצון עבור הכנסות שמקורן מעבודה.

גילוי מרצון בשנת המס 2019 - נישומים בעלי ארנקים דיגיטליים

לאחרונה, פנתה רשות המסים למאות ישראלים אותם איתרה היא כבעלי ארנקים דיגיטליים, והודיעה להם על פתיחת תיק על שמם במס הכנסה כאשר כפי שידוע, פתיחת תיק במס הכנסה מחייבת את הנישומים לדווח על פעילותם בתחום המטבעות הדיגיטליים אשר עשויה להתחייב במס בשיעור של עד כ-50%.

לא שילמת מס בישראל על נכס מושכר בחו"ל?

בעלי דירה המפיקה הכנסה משכירות עליה - לא דיווחתם ושילמתם מס בישראל כנדרש? הליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנות ההליך הפלילי, קראו כאן בהרחבה בנושא.

החל משנת 2019 חשבונות בנק בחו"ל ייחשפו לרשות המס

ביום 1.1.2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019 ("תקנות CRS"), המטמיעות בדין הישראלי את מערכת חילופי המידע בין מדינות ה- OECD למטרת גביית מס.

עם תום 2018, יסתיים נוהל גילוי מרצון אנונימי

עם תום שנת המס 2018, ייסגר החלון לביצוע גילוי מרצון אנונימי - נותרו מספר שבועות אחרונים בהחלט לטובת נקיטה מהירה בהליך האנונימי על פי החוק, לחצו כאן לפרטים.

רכבת אחרונה למבקשים גילוי מרצון אנונימי

טוב יהיה לנצל את השבועות האחרונים שנותרו עד לסוף שנה זו לטובת נקיטה מהירה בהליך של גילוי אנונימי. משרדנו עושה זאת מזה שנים רבות, אנו מגישים את הבקשות באמצעות האינטרנט ופועלים עבור הלקוחות בנאמנות ובדיסקרטיות נטולת פשרות.

נטרול חשיפה פלילית באמצעות הליך גילוי מרצון

הליך הגילוי מרצון מיועד לישראלים אשר מדעת או שלא מדעת בצעו עבירת מס, אם בישראל ואם מחוץ לישראל ועתה מבקשים הם להסיר את המחדל ולנטרל את החשיפה הפלילית.

גילוי מרצון לחשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל

למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, ניסיון עשיר בכל הקשור בטיפול בישראלים להם חשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל, בו מופקדים כספים אותם הם הרוויחו ו/או כספים אותם הם קיבלו בירושה ו/או במתנה ו/או עקב פיצוים ו/או בכל דרך אחרת.

מדוע כדאי לבצע הליך גילוי מרצון?

ישראלים שיש להם הכנסות לא מדווחות בישראל או בחו"ל עשויים להיות חשופים להליך משפטי פליל בגין עבירת מס.

המדריך למסלול "המקוצר" בהליך גילוי מרצון

החל מינואר 2018 יחודש נוהל גילוי מרצון ובכך תוענק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.

גילוי מרצון אנונימי 2018 לבעלי נדלן בחו"ל

לאחרונה ממש, רשות המסים פתחה במבצע גילוי מרצון אנונימי 2018, אשר באמצעותו ניתן להכשיר את נכסי הנדל"ן הלא מדווחים אשר נמצאים מעבר לים ולנטרל את החשיפה הפלילית של הבעלים הישראלים באופן אנונימי ודיסקרטי.

גילוי מרצון אנונימי 2018 לבעלי עסקים בחו"ל

בעלי עסקים מבינים כיום כי פעולות גלובליות הנוגעות בשבירת החיסיון הבנקאי והפיכת הבנקים לשקופים, חושפת אותם היום, יותר מבעבר, מפני רשויות המס בישראל וכי עד מהרה, היה ופעולה מצדם לא תינקט, עלולים הם להתמודד עם בעיה פלילית כאן בישראל.

גילוי מרצון אנונימי 2018 ליבואנים ומשווקים

יבואנים ומשווקים רבים פעילים במדינתו, אלה פועלים לטובת ייבוא ו/או שיווק של תוצרת כזו או אחרת המיובאת לישראל ממגוון רחב של מדינות. חלק מאותם יבואנים ו/או משווקים נהגו לקבל מהספק בחו"ל ו/או מגורמים אחרים עמלות "שחורות" אשר הוזרמו על ידי הספק לחשבון בנק שלהם בחו"ל.

גילוי מרצון אנונימי לישראלים באפריקה

נוהל גילוי מרצון 2018 מאפשר לאזרחי מדינת ישראל, המבצעים ו/או ביצעו בעברם עבירות מס שעניינן באי דיווח ו/או אי תשלום מס ו/או בתשלום מס בחסר, אולי בפעם האחרונה, לנטרל את חשיפתם הפלילית וזאת בדרך של גילוי מרצון באופן אנונימי ובדיסקרטיות מלאה.

גילוי מרצון אנונימי 2018

הליך הגילוי מרצון האנונימי משנה את מאזן הכוחות בתחום מקצה לקצה שהרי כל עוד שמו של האזרח המבקש למחוק את מחדלי העבר לא מונח על השולחן השומתי, רשאי הוא להיעלם מרשת המס, כך שהיתרון המובנה של רשות המס המורגלת לנהל דיונים שומתיים גלויים, הלכה למעשה, לא קיים.

שובו של נוהל גילוי מרצון

כשנה לאחר סיום ההליך הקודם (שהסתיים בתאריך 31/12/16) צפויה רשות המסים, החל מינואר 2018, לחדש את נוהל הגילוי מרצון ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.

גילוי מרצון 2016 ו -2017 - הכשרת חשבונות בנק ונכסים לא מדווחים

עדיין לא מאוחר לפעול ולנטרל חשיפה פלילית. גם אם עדיין לא טיפלת בהכשרת חשבון הבנק שלך הנמצא בחו"ל (הלא מדווח לרשויות בישראל) או נכס אחר עליו לא דיווחת, הרי שעדיין לא מאוחר, עדיין ניתן לפעול במהירות וביעילות ולפתור את הבעיה עבורך במהירות ובמינימום נזק.

רשות המיסים הודיעה על חידוש נוהל גילוי מרצון - ספטמבר 2017

בסוף שנת 2016 פקעה לה הוראת השעה בדבר - נוהל הגילוי מרצון, גלוי ו/או אנונימי. הוראת שעה זו אפשרה לישראלים, אנשי עסקים ו/או פרטים, לחשוף באופן אנונימי ו/או שמי את הונם הלא מדווח בפני רשויות המס ולגלות את שמם בפני הרשות רק ובכפוף לגיבושו של הסכם שומה, המגדיר את חבות המס הנדרשת לטובת הסדרת המחדל נשוא הגילוי.

גילוי מרצון אנונימי - עכשיו גם ליהלומנים, עד לסוף השנה!

לפני מספר ימים, לאחר שנים של דיונים ומחלוקות, הוחלט ברשות המסים כי לראשונה יעברו היהלומנים להתנהלות חשבונאית רגילה, דבר אשר יאפשר להם להגיש בקשות לגילוי מרצון אנונימיות. על אף שהמועד הרשמי האחרון להגשת הבקשות הוא 31.12.1.6, היינו עד לסוף החודש, ניתנה ליהלומנים ארכה מיוחדת, לפיה יורשו יהלומנים להגיש את בקשותיהם עד לסוף פברואר 2017, ובתנאי שיודיעו לרשות המסים על כוונתם להגיש בקשה לגילוי מרצון עד לסוף החודש.

מעתה הליכי גילוי מרצון פתוחים גם בפני יהלומנים

עד לאחרונה נתקלו יהלומנים אשר ניסו להסדיר את ענייניהם מול רשות המיסים, ולנקוט בהליך של גילוי מרצון, על פי הנהלים שפורסמו לעניין זה על ידי רשות המיסים, בקיר אטום. הנחיה מיוחדת שהוצאה על ידי הרשות קבעה כי הנוהל אשר הוחל באופן כללי במשק, לא חל בנוגע לנישומים בתחום זה. חשוב לציין כי משא ומתן שהתנהל בין רשות המיסים לבין נציגי היהלומנים בעבר (לאחר חשיפתה של פרשת "הבנק המחתרתי" בענף היהלומים), הגיע לפני למעלה משנה למעין מבוי סתום ובמידה רבה נותקו המגעים בין נציגי היהלומנים לבין הרשות.

הרשות ממשיכה לחשוף חשבונות בנק בחו"ל - הפתרון גילוי מרצון

על פי החוק הישראלי, אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח עליו ועל ההכנסות שהופקו בו לרשות המסים בארץ.

נוהל הגילוי מרצון הוארך עד ליום 31.12.16

ביום 30.6.16 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: "ההודעה") לפיה החליטה להאריך את נוהל הגילוי מרצון (להלן: "הנוהל") עד ליום 31.12.16.

יתרונותיו של הליך גילוי מרצון אנונימי

על רקע מאמציה הגוברים של רשות המיסים לחשוף הון בלתי מדווח של ישראלים, הן בארץ והן מחוץ לה, מנהיגה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון". עם פרסום נוהל זה, פורסמה רשות המסים גם את הוראת שעה מס' 11/2014, המאפשרת הגשת בקשה לגילוי מרצון גם במסלול אנונימי.

גילוי מרצון אנונימי - מסתמנת עוד הארכה

בעקבות הצלחתו המסחררת של ההליך, במסגרתו טופלו כ-2,500 בקשות, רשות המסים צפויה להודיע על הארכה נוספת של הוראת השעה וזאת לחצי שנה נוספת.

נטרול חשיפה פלילית לבעלי חברה זרה

אי דיווח על מניות בחברה זרה מהווה עבירה פלילית וזאת גם אם כל הפעילות של החברה הזרה מקורה בכספים "לבנים" ואם אם אותה חברה זרה מדווחת באותה ארץ בה היא נוסדה או באותה מדינה בה יש לה פעילות.

גילוי מרצון לישראלים שהקימו חברות במקלטי מס

העובדה כי ישראלים רבים נוהגים להקים חברות במדינות זרות אשר מהוות מקלטי מס, אינה חדשה. פרשת "מסמכי פנמה" שעלתה לכותרות לאחרונה, ושכללה נתונים גם אודות חברות ואנשי עסקים ישראלים, רק תמכה בעובדה האמורה.

תם עידן החיסיון הבנקאי העולמי - הפתרון: גילוי מרצון

ביום 15.11.15 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"ה-2015 (להלן: "תזכיר החוק"), תיקון אשר מסמל למעשה את תום עידן החיסיון הבנקאי העולמי.

רשות המסים מכריזה מלחמה על טובות ההנאה שמקבלים סלבריטאים - נטרול החשיפה הפלילית באמצעות הליך של גילוי מרצון אנונימי

פרשיית עבירות המס לכאורה, המיוחסות בימים אלו לדוגמנית העל בר רפאלי, מעוררת דיון משפטי מעניין בקרב מומחים בתחום דיני המס. כרקע כללי נזכיר כי ע"פ הפרסומים האחרונים המדובר, בין השאר, באותן "הנחות סלב", שקיבלה לכאורה הדוגמנית המפורסמת, ברכישת דירת יוקרה, שימוש ברכבים והטבות נוספות בסכומים ניכרים אשר לא דווחו על ידה כהכנסה. לטענת רשות המיסים, המדובר בהכנסות פר אקסלנס ששולמו לדוגמנית בתמורה ישירה לשירותיה, בין השאר בדרך של פרסום ויחסי ציבור.

נוהל הגילוי מרצון הוארך עד ליום 30.6.16

לאחרונה, הודיעה רשות המסים כי בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון (להלן: "הנוהל"), החליטה להאריך את הנוהל עד ליום 30.6.16.

רשות המסים הודיעה על הארכת נוהל הגילוי מרצון

ביום 6.9.15, הודיעה רשות המסים כי סוכם בינה לבין משרד המשפטים על הארכת נוהל הגילוי מרצון, וזאת לאור הצלחת נוהל זה שפורסם על ידה לפני כשנה. בשלב זה נמסרה הודעה כללית בדבר הארכת הנוהל, מבלי שניתנו פרטים בעניין תקופת ההארכה והמועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון.

פנייה לראש רשות המסים להארכת הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון לתקופה של 6 חודשים נוספים

לאור העובדה כי נוהל גילוי מרצון (הוראת שעה), המאפשר הגשת בקשות במסלול האנונימי עומד לפוג בתחילת החודש הבא ב-6.9.15, ומאחר ונראה כי נרשמת עלייה משמעותית בבקשות לגילוי מרצון, פנו עורכי הדין אסף הופמן שותף מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי ועמית משה כהן, ממשרד "דורון טיקוצקי, קנטור, גוטמן, צדרבוים" במכתב למנהל רשות המסים, מר משה אשר, שהעתקו נשלח גם לשר האוצר, מר משה כחלון, במסגרתו התבקש להאריך את נוהל גילוי מרצון (הוראת השעה) לתקופה נוספת שלא תפחת מ- 6 חודשים.

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2014 – נוהל חדש להליך גילוי מרצון

על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים בדומה למגמה העולמית בנושא, פרסמה רשות המיסים ביום 7.9.14 "נוהל גילוי מרצון" חדש, המחליף את הנוהל מיום 10.4.05 שהיה קיים עד אז, והתקף מיום פרסומו ועד ליום 31.12.16 (להלן: "הנוהל החדש").

לא דיווחת על הכנסותיך? קיבלת דרישה להצהרה? הפתרון - גילוי מרצון

סעיף 131(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), מטיל על יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים, חובת דיווח על הכנסותיו לרשות המיסים. עם תיקון הפקדה והחלת שיטת המס הפרסונלית מתחילת שנת 2003, נקבעה הגדרה חדשה למונח "תושבות" ואיתה הורחבה חובת הדיווח על הכנסותיהם של תושבי ישראל ואף אלו שאינם תושביה שהפיקו הכנסה בישראל.

נוהל גילוי מרצון - "ימי הסליחות" האחרונים למעלימי המס

לאחר ניסיון מוצלח במיוחד שנצבר בתקופת הוראת השעה משנת 2011, יצאה לפני כשבוע ימים רשות המיסים בהוראת בצוע חדשה, המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון לצורך "הלבנת" הון שחור בהסכם ונטרול חשיפה פלילית לכלל אנשי העסקים בישראל המבקשים להסתיר את זהותם, וזאת לתקופה של שנה מיום פרסום ההוראה.

חשיבות עורך הדין בהליך גילוי מרצון אנונימי

לא מעט נישומים מבצעים עבירות מס שונות, בין אם במודע ובין אם בהיסח הדעת. החשש מסנקציות אזרחיות ואף פליליות מונע מאותם נישומים לתקן את דיווחיהם ולדווח לרשות המסים נתוני אמת. מסיבה זו, ועל מנת לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם, הוחלט על ידי רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו במסגרת נוהל מיוחד שפורסם על ידי רשות המסים (להלן: "הנוהל").

"הלבנת" הון שחור בהסכם ונטרול חשיפה פלילית לכלל אנשי העסקים בישראל המבקשים להסתיר את זהותם - לשנה אחת בלבד

לאחר ניסיון מוצלח במיוחד שנצבר בתקופת הוראת השעה משנת 2011, יוצאת כעת רשות המסים בהוראת שעה חדשה, המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, וזאת לתקופה של שנה מיום פרסומה.

הוראת שעה חדשה על בקשות לגילוי מרצון במתכונת אנונימית

אתמול בבוקר, 7.9.14, פרסמה רשות המיסים הוראת שעה בעניין בקשות לגילוי מרצון, מתוך כוונה מוצהרת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על פי חוקי המס, לתקן דיווחיהם כדין. לא מן הנמנע כי עיתויו של המבצע הנוכחי הנו פועל יוצא משיתוף הפעולה המתהדק והולך בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות מס זרות במאבקן המשותף במעלימי המס.

הרחבת חובת הדיווח ע"י רשויות המס ונוהל ה- "גילוי מרצון", כמנטרל חשיפה פלילית

ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המיסים הנחיות לפעולה ביחס למה שכונה על ידה "מהלך להרחבת רשת המדווחים" (להלן: "ההנחיות"). הכוונה הינה למהלך שבמסגרתו נשלחו בתקופה האחרונה על ידי מחלקת המודיעין ברשות המיסים עשרות אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל) (להלן: "הדרישות").

יתרונותיו של הליך גילוי מרצון

בשנים האחרונות, מהדקת רשות המסים את הפיקוח על מתכנני המס דרך הרחבת חילופי מידע בנושאי מסים ושינויים בחוק החיסיון הבנקאי בין מדינות רבות. ע"פ דיווחי התקשורת, רשויות המס בארה"ב ובמדינות נוספות, "קיבלו" לידיהם רשימת בעלי חשבונות בשוויץ, אשר נמסרו להם ע"י עובד הבנק. רשימה זו, ככל הנראה, הועברה דרך רשויות האכיפה במדינות הנ"ל אל רשות המסים וכעת זו אוחזת ברשימה של ישראלים המחזיקים חשבונות בחו"ל.

יום הכיפורים, זמן טוב ל"גילוי מרצון"

כחלק ממלחמתה של רשות המסים בעבירות המס השונות בישראל פרסמה הרשות בשנת 2005 את נוהל "הגילוי מרצון" במסגרתו אפשרה היא לאפשר לתושבי ישראל (כתוצאה מתחולת המס הפרסונאלית והטריטוריאלית הנוהגת בישראל החל מ 1.1.03) לדווח מרצונם על עבירות מס שביצעו ובתמורה העניקה להם חסינות מפני הליכים פליליים.

בין אי דיווח על הכנסה, הלבנת הון וגילוי מרצון

מדינת ישראל מרחיבה בשנים האחרונות את היקפה ואופייה של מדיניות אכיפת דיני המס על אזרחיה בארץ ובחו"ל. תכלית השינויים להם אנו עדים בשנים האחרונות הינה הגברת היקפי הגבייה ומלחמה בהעלמות המס ובהון השחור.

על תכנוני מס משפחתיים ועסקיים בנאמנויות וגילוי מרצון

חלק מהמאמץ הממשלתי לצמצום הגירעון התקציבי, בא לידי ביטוי בטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2014-2013 אשר הוראותיה מאפשרות את העמקת גביית המס בישראל ומחוצה לה. אחד המישורים בו צפויה לחול רפורמה הינו תחום הנאמנויות הנוצרות על ידי תושבי חוץ אשר הנהנים ממנה הם תושבי מדינת ישראל.

נטרול חשיפה לבעלי דירות שאינם מדווחים על הכנסה

משרדנו מתמחה נטרול חשיפה פלילית עבור בעלי דירות שאינם מדווחים בצורה מסודרת ותקינה על הכנסות שוטפות ואחרות כתוצאה משכר דירה - לחצו כאן לפרטים המלאים.

גילוי מרצון בסיוע עורך דין מס

גילוי מרצון הוא פעולה הכרחית במצב בו יש צורך בהעברת כספים מחשבון בחו"ל אל פנים הארץ ולעל מנת להשתמש בו ללא חששות מהיתפסות ע"י רשויות החוק.

התרופה למלשינים וכנגד "קו הצדק" של מס הכנסה - הליך גילוי מרצון

העלמת מיסים מהווה עבירה פלילית במדינת ישראל הגורמת לפגיעה קשה בהכנסות המדינה וכפועל יוצא מכך להעלאת המס המוטל על כתפיהם של הנושאים בעול – משלמי המסים.

בנקים זרים דורשים מישראלים בעלי דרכון אמריקאי לחתום על ויתור סודיות בנקאית

פתרון – הליך של גילוי מרצון לישראלים להם אזרחות אמריקאית או גרין קראד.

פנייה להארכת נוהל גילוי מרצון בשנת 2012

לאור העובדה שתוקפה של הוראת השעה הנ"ל עומד לפוג בעוד כחודש, פנו ביום 23.8.12 ראשי משרדנו לשר האוצר בבקשה שיורה על הארכת תוקפה של הוראת השעה עד ליום 31.12.12, וזאת מהטעמים הבאים:

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם