מאת:


חנינת מס לטובת איפוס הגירעון בתקציב המדינה - 
פנייה לשר האוצר בהצעה להענקת חנינת מס לגילוי מרצון

משרדנו שלח לאחרונה מכתב לשר האוצר משה כחלון והעלה בפניו הצעה להענקת חנינת מס לנישומים הפונים להליך גילוי מרצון עבור הכנסות שמקורן מעבודה.

במצב כיום, הדין מאפשר לנישומים בעלי הכנסות החייבות במס אשר לא דווחו כנדרש, לפנות מיוזמתם לרשויות המס ולבצע הליך "גילוי מרצון" של הכנסותיהם. במסגרת הליך זה מגלה הנישום את הכנסתו החייבת וחותם על הסכם שומה אשר לאחריו ישלם את המס הנדרש בגין ההכנסה שלא דווחה ובתמורה לפנייה בהליך גילוי מרצון וביצוע מלוא תשלום המס בהתאם להסכם השומה ייהנה הנישום מחסינות מפני הליכים פליליים הנוגעים לאי דיווח ואי תשלום מס. הליך זה יעיל עבור הנישום אשר יוכל לעשות בו שימוש על מנת "להלבין" הון תוך קבלת חסינות פלילית ובכך להימנע מהליכים משפטיים אזרחיים ופליליים הכרוכים בעלויות, זמן ולחץ מיותר. הליך זה יעיל גם עבור המדינה אשר חוסכת את עלויות החקירות הנדרשות לאיתור ההון ה"שחור", חוסכת את עלויות ניהול ההליכים המשפטיים, פליליים ואזרחיים ובנוסף מגדילה את הכנסותיה ממיסים.

 

מאידך, הליך הגילוי מרצון הקיים כיום לוקה בפגם מבני אשר הופך אותו לפחות אטרקטיבי עבור נישומים המבקשים לגלות הון שמקורו בהכנסות מעבודה. בניגוד להון שמקורו ברווחי הון (כגון ריבית / דיבידנד / שכירות) לגביו ישנם שיעורי מס קבועים ונמוכים יחסית, כך שהנישום יודע להעריך את סכום המס אותו ישלם מסך ההכנסה, הון שמקורו בהכנסות עבודה או הכנסות מעסק כפוף למדרגות מס שולי בהתאם להכנסת הנישום וכן לתשלומי ביטוח לאומי ולעיתים אף בתשלומי מע"מ ומיסים נלווים נוספים. לתשלומים אלה אף מתווספים תשלומי ריבית והפרשי הצמדה המגדילים את סכום המס לתשלום, לעיתים באופן ניכר. מצב זה מביא לכך שהנישום המבקש לגלות את הכנסתו אינו יודע מראש מה שיעור המס אותו יידרש לשלם בגין זאת ועלול להידרש בתשלום סך גבוה של 50% או יותר מסך ההכנסה אותה הוא מבקש לגלות. מטעם זה, הליכי גילוי מרצון עבור הכנסות שמקורן מעבודה הינם נדירים יותר.

 

לאור המצב הקיים ולאור נתוני הגירעון לחודש פברואר 2019 המצביעים על צורך בהול בגידול הכנסות המדינה ממיסים, פנה משרדנו לשר האוצר והציע הענקתה של חנינת מס עבור נישומים המבקשים לבצע גילוי מרצון של הכנסות אשר מקורן מעבודה/עסק, כך שיוטל על הכנסות אלה סך מס כולל מקסימלי בשיעור של 30% בלבד. לשיטתנו, הענקת חנינת מס כאמור תתמרץ נישומים לפנות להליכי גילוי מרצון עבור הכנסותיהם מעבודה/עסק, ובכך תגדיל את היקפי הגבייה האפקטיבית של המס בישראל, תקטין את הגירעון ותזרים הון רב למשק אשר יביא לצמיחה מואצת.

 

להלן עותק המכתב שנשלח לשר האוצר:

לכבוד
משה כחלון – שר האוצר
משרד האוצר- רח' קפלן 1
ירושלים, 9195015                                            
 
נכבדי,
 
הנדון: הרחבת תחולת נוהל "גילוי מרצון" להכנסות פירותיות

משרדנו מייצג נישומים רבים הפונים מיוזמתם ומדווחים לרשות המיסים לגבי הכנסותיהם בהתאם לנוהל גילוי מרצון – הוראת שעה מיום 13.12.2017 (להלן: "נוהל גילוי מרצון").

לאחרונה פרסם משרד האוצר כי גירעון הממשלה חרג מהיעד הקבוע בחוק ועומד על סך של 3.5% מהתוצר. נבקש לפנות לכבודו ולהציע ייעול לנוהל גילוי מרצון לצורך הפיכתו לאטרקטיבי עבור נישומים המבקשים לדווח על הכנסות מעבודה ולהנות מפטור מהליכים פליליים כנגדם. קבלת הצעתנו תביא להגדלת גביית המיסים האפקטיבית של מדינת ישראל, דבר אשר יביא להגדלת הכנסות המדינה ובהתאם, לצמצום הגירעון.

נביא להלן את עיקרי הצעתנו:

 1. נוהל גילוי מרצון נקבע על ידי רשות המיסים במטרה "לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון".
 2. במסגרת הנוהל נקבע כי נישום יידרש לפנות לגורם אזרחי ולגלות בפניו את ההכנסות החייבות, ולאחר מכן ייחתם בין הצדדים הסכם שומה, אשר בכפוף לקיום תנאיו לא יינקטו כנגד הנישום הליכים פליליים בגין הפרותיו את הדין בעבר.
 3. לא מן הנמנע לציין כי לנוהל גילוי מרצון יתרונות ברורים: לנישום, נוהל זה מספק חסינות מהליכים פליליים כנגדו ו"הלבנה" של הון החייב במס בישראל, חיסכון של  עלויות כלכליות משמעותיות וכן זמן ואנרגיות רבים הכרוכים בניהול הליכים פליליים, וכן הליכי שומה אזרחית לרבות הליכי ערעור בפני בית המשפט.
 4. הגדלת בסיס המס ללא השקעת משאבים לאיתור הכנסות החייבות במס, וכן חיסכון בעלויות פעולותיהן של רשויות החקירה והתביעה אשר כרוכות בניהול הליכים פליליים בגין הכנסות שנתגלו, וכן תשלומי מס מידיים ללא צורך בהליכי הליכי שומה אזרחית לרבות הליכי ערעור בפני בית המשפט.
 5. מאידך, בהתאם לניסיוננו, רובם של הנישומים פונים להליכי גילוי מרצון בגין הכנסות שאינן הכנסות מעבודה או מעסק ("הכנסות פירותיות"), אלא עיקר הדיווחים נוגעים  בגין רווחי הון כדוגמת ריביות, דיבידנד והכנסות משכירות (הכנסות "הכנסות הוניות").
 6. הסיבות לכך, לדעתנו, נובעות מכך ששיעורי המס בגין הכנסות הוניות הינם קבועים וידועים מראש, בעוד ששיעורי המס בגין הכנסות פירותיות משתנים בהתאם לכלל הכנסותיו של הנישום, דבר המביא להיעדר וודאות עבורו.

בנוסף, בהתאם להוראות הדין דהיום, נישומים רבים לא רואים בהליך גילוי מרצון כהליך המציע תמריץ מספק לדיווח על הכנסות פירותיות וזאת כיוון שנקיטה בהליך זה עלולה ליצור עבורם חבות מס בגובה של עד 50% מס הכנסה מסך ההכנסה המדווחת, אשר אליו יצטרפו היטלי ביטוח לאומי, מע"מ וריביות – כך שלבסוף יוותר בידיי הנישום אחוז מזערי מסך ההכנסה, אם בכלל.

 1. כתוצאה ממצב זה מעמידה המדינה מכשול בפני עצמה, ומקטינה את היקף ההכנסות עבורן כדאי לפנות להליכי גילוי מרצון, ובכך נותרים כספי מיסים בגין הון רב שנותר בלתי מדווח - מחוץ לקופה הציבורית.
 2. לצורך פתרון מצב זה, אנו מציעים יצירתו של מסלול ייעודי לגילוי מרצון עבור דיווח על הכנסות "פירותיות" שעיקרו החלת מס בשיעור קבוע מראש עבור הכנסות "פירותיות" עליהן מדווחים נישומים, תוך הענקת חסינות פלילית בגין אי הדיווח.
 3. במסגרת הצעתנו, יוטל מס בשיעור קבוע ובשיעור מירבי של 30% מסך ההכנסה המדווחת, תוך התחייבות הנישום כי לא יוציא את ההון המדווח, או חלקו, מגבולות ישראל.
 4. לשיטתנו, קבלת הצעתנו צפויה להגדיל את סך הפונים להליכי גילוי מרצון, ולהביא לגידול בהכנסות המדינה ממיסים מחד, ולהקטנת עלויות גביית המס המושתות על המדינה מאידך.
 5. לא מן המיותר לציין כי גידול בהכנסות המדינה מגביית מס עבור הון לא מדווח תייתר צורך בנקיטת צעדים חלופיים (כדוגמת העלאת מיסים) לצורך צמצום הגירעון הקיים.
 6. נודה על שקילת הצעתנו ברצינות הנדרשת וכן נשמח לעמוד עם משרדך בקשר לצורך הליכי חשיבה ופיתוח של הצעתנו זו.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גילוי מרצון 2021 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

לגישתנו יש צורך במסלול "חנינת מס" לצד גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הצעתנו עבור "חנינת מס" תביא לידי גביה מהירה של מיליארדים של שקלים על ידי רשות המסים. לגישתנו, מהלך שכזה, יזרים לקופת המדינה סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שהתקבלו עקב יישום הליך הגילוי מרצון.

החזרת נוהל גילוי מרצון 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

רשות המסים מודיעה כי בכוונתה לחדש את נוהל הגילוי מרצון, הפעם, ככל הנראה, בשונה מפעמים קודמות, יחודש הנוהל באופן קבוע ולא לפרק זמן קצוב - לחצו כאן לכל הפרטים החשובים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.