מאת:


ייצוג משפטי במקרה של חשד להעלמת מס / הכנסות בסיוע עו"ד מומחה לענייני מסים

העלמת מס הינה פעולה המבוצעת לרוב על ידי בעל עסק, קטן או גדול, עסק רשום או עסק שכלל לא פתח תיק במס הכנסה, אם במכוון ואם לאו, בזדון או בתום לב, כאשר בגין אותה העלמת מס מוטלות, במקרה של תפיסה, סנקציות אזרחיות ופליליות על ידי רשות המס והמדינה. יש בנמצא מקרים שהסנקציה היא אזרחית בלבד ויש בנמצא מצבים רבים בהם הסנקציה היא הן אזרחית והן פלילית. בדרך כלל לעבירת המס הפלילית אשר עניינה בהעלמת מס, השלכות אזרחיות, במקביל לאלה הפליליות ומשכך פתרון הבעיה וסיוע ללקוח מצריך נטרול של שתי המישורים במקביל.

 

העלמת מס / הכנסה - במכוון או בתום לב?

העלמות מס יכול שיעשו על ידי אזרח במכוון, משמע האזרח מראש החליט כי הוא לא רוצה לשלם מס על הכנסה ומשכך הוא לא כולל אותה בדו"ח השנתי שלו לרשות המס ו/או בהנהלת החשבונות של העסק שברשותו ו/או בדו"ח התקופתי למע"מ ו/או בכל רשומה נדרשת אחרת. העלמת מס יכול גם שתעשה בשוגג, בתום לב, ללא כל כוונה לגרוע מס מקופת המדינה, למשל מצב בו הוא העוסק שכח להוציא חשבונית בגין הכנסה שקיבל ו/או בתום לב נמנע מלהעביר לרו"ח המייצג שלו את מלוא פנקסי הנהלת החשבונות של העסק ו/או דרש הוצאה פרטית כעסקית ו/או פעל באופן תם אחר, אשר מבחינה משפטית שקול להעלמת מס, כשבהקשר זה נוסיף כי מבחינה משפטית העלמת הוצאה כמוהה כהעלמת הכנסה ומשכך, אזרח שהשמיט הוצאה מספריו, רואים אותו כמי שהשמיט הכנסה וזאת גם אם לכאורה, עתם השמטת ההוצאה רק הגדילה את חבות המס שלו באותה שנת מס.

 

השלכות אזרחיות ופליליות

כאמור, להעלמת מס ישנן השלכות פלילית ואזרחיות, כאשר כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו. היה והעלמת המס נעשתה בזדון ומתוך כוונה להתחמק מתשלום מס, קמה לה עבירה חמורה על פי פקודת מס הכנסה סעיף 220 לפקודה, המוגדרת כ-"פשע". עבירה זו מטילה על המבצעים אותה והמורשעים בגינה עונש חמור היכול להסתכם במאסר בפועל ובקנסות ומשכך, במסגרת הוראות החוק, יש בנמצא הרחבות המטילות את האחריות בגין ביצוע עבירות שכאלה גם על בעלי חברות משמיטת ועוד. העלמת מס הינה, בנוסף, עוולה אזרחית המטופלת על יד פקידי השומה, במישור השומה. במקרה כזה, בו נמצא כי הועלמה הכנסה, המעלים, לכל הפחות, יימוסה בגין סכום ההכנסה שהועלמה, משמע ייחסו לשורת הרווח שלו את אותה הכנסה שהועלמה והמס יידרש בגינה. במקרים מסוימים, יכולה רשות המס לפסול את ספרי האזרח, לטעון כי העלמת המס מלמדת על כך שכל הנהלת החשבונות של העסק בגין אותה שנת מס אינה אמינה ולשום את העסק על סמך תחשיב כלכלי אותו מס הכנסה ו/או מע"מ יערוך. לטובת האמור, לרשות המס מחלקות שומה ייעודיות וכן מחלקות ניהול ספרים אשר כל תפקידם הוא לעבור בין עסקים ולוודא כי ההכנסות המתקבלות בעסק נרשמות מיד עם קבלתן בבית העסק.

 

איתור וגילוי עבירות, עוולות ומחדלים

הגוף האמון על איתור העלמות מס, הינה מחלקת החקירות של מס הכנסה ו/או מחלקת החקירות של מע"מ, כאשר במישור של מע"מ יש לקחת בחשבון כי גם המחלקות האזרחיות, מחלקות הביקורת המורכבות ממבקרי המע"מ, מוסמכים לפעול כחוקרים ולכן רשאים הם, תוך כדי ביקורת במקום העסק או במשרדי הביקורת של מע"מ, לזהות עבירות מס, לחקור את העוסק תחת אזהרה ולהביא לידי גיבוש כתב אישום כנגד אותו עוסק. בנסיבות בהן רשויות מע"מ מגלות כי בוצעה עבירת מס - יכין המבקר "דוח גילוי עבירה" ובהישען על זה יחל הוא בהליך חקירתי, בריכוז חומר החקירה והעברתו ללשכה המשפטית של מע"מ לטובת הכרעה בדבר הגשה או אי הגשה של כתב אישום בטענה להגשת דוחות מע"מ חסרים.

 

הגוף האמון על העוולות האזרחיות ואיתור מחדלים אזרחיים, הינם פקידי השומה השונים, מחלקות ניהול ספרים, מחלקות הביקורת של מע"מ ועוד. גופים אלה, אמונים על בחינת סבירות הכנסות הלקוח, כעולה מהדו"חות החודשיים או השנתיים המוגשים על ידו, בחינת רישום מלא של כלל ההכנסות וההוצאות ובנסיבות בהן הרשות סבורה כי יש בנמצא הכנסה שלא דווחה במלואה, האזרח ימוסה בגין אותה העלמה ובגין זאת יהיה הוא רשאי להגיש השגה ו/או ערעור לבית המשפט המחוזי - היה ואין בנמצא ראיות מפלילות, ההתנהלות תהא רק במישור האזרחי. היה ויש בנמצא ראיות מפלילות - עלול האזרח למצוא את עצמו תחת חקירה פלילית וסנקציה פלילית וזאת במקביל ובמנותק להליך האזרחי. עצם סיום הפרשה במישור האזרחי אינה מסיימת את המישור הפלילי ועצם סיום המישור הפלילי בהסדר או עסקה או בכל אופן אחר, אינו מסיים את המישור האזרחי, ההפך – סיום המישור הפלילי עלול לייצר הודאה חלוטה ומחייבת במישור האזרחי, מה שיסייע לרשות לגבות את המס בגין העבירות נשוא העבירות הפליליות.

 

איך ניתן לפעול לנטרול רוע הגזרה?

כנגד שני המישורים ניתן לפעול טובת נטרול רוע הגזרה, אם באופן מלא ואם באופן חלקי. יתרה מזאת, הדין הישראלי מאפשר, בתנאי מיוחדים, לנטרל את החשיפה הפלילית הטמונה בעבירות מס וזאת בדרך של "גילוי מרצון", שהינו הליך ייחודי המאפשר למעלים, בטרם נתפס, ליזום הליך אשר השלמתו הנכונה והסדרת המחדל במסגרתו, יביאו גם לנטרול כל חשיפה פלילית. כנגד כל דרישת מס אזרחית מצד הרשות לבעל העסק, ניתן להגיש השגה ו/או ערעור לבית משפט המחוזי, כאשר במסגרת אותם הליכים ניתן לנסות להוכיח כי לא הייתה העלמת מס, כי ההכנסה שדווחה על ידי בעל העסק לרשות המס היא הכנסה מלאה ונכונה וכי אין כל מקום לחיוב. במישור הפלילי, יש בנמצא שורה של אופנים לפעולה העומדים לזכות החשוד, ובכלל זה, ניתן לפעול בשלבים מוקדמים אל מול מחלקת החקירות ו/או הפרקליטות ו/או לשכות משפטיות של רשות המס, בניסיון להוכיח כי לא הייתה העלמה, כי היה והייתה כזו בעל העסק לא ידע עליה וכי בכל מקרה לא הייתה כל כוונה להעלים, כנדרש מסעיף 220 לפקודה. המישור הפלילי מתחיל בחקירה על ידי גוף חוקר, עובר למחלקות משפטיות ומשם לידי כתב אישום. המטרה היא להביא לידי נטרול החשיפה בשלבים מוקדמים בטרם הגיע התיק לדיון משפטי ורק בנסיבות בהן יש בנמצא התדיינות משפטית, נכון וניתן יהיה לטעון הנדרש בפני הערכאות.

 

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח אשר בעברם ייצגו את רשויות המס, ניסיון רב בתחום. משרדנו טיפל ומטפל במאות תיקי מס במסגרתם נטען להעלמת מס, בכל רחבי הארץ, במישור האזרחי והפלילי, אם במקרים בהם נטען כי הייתה כוונה להעלים מס ואם במקרים בהם לא נטען לכוונה פלילית. משרדנו מתמחה בטיפול בתיקים שכאלה ובסיוע ללקוח לטובת נטרול החשיפה ו/או צמצומה עד למינימום הניתן, הכל לטובת רווחת הלקוח ונטרול הבעיה לשביעות רצונו המלא, במהירות וביעילות. פנה אלינו עתה ואנו נקדם הנדרש עבורך ללא דיחוי! התקשר כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

העלמת מס והכנסות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.71 ע"י 14 גולשים

עשוי לעניין אתכם

לא הוכחת שהחשבונית אמיתית - מדובר בחשבונית פיקטיבית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

נדחו שני ערעורים על החלטת מנהל מס ערך מוסף בנוגע אי הכרה בניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 66 מיליון ₪.

האם בקרוב נוכל לעיין בנוהל מודיעין פנימי של מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשאלה באילו תנאים רשאי בעל דין בהליך משפטי לעיין בנוהל פנימי חסוי של רשות המסים המסדיר את עבודת אגף המודיעין של הרשות.

מהו קצין ציות ומהם תפקידיו?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שרון פישמן, עו"ד

כיום, לאור התרחבותו של המאבק בהלבנת ההון ומימון הטרור בישראל, גופים רבים בוחרים למנות קצין ציות על מנת לוודא כי אינם חשופים לביצוען של עבירות פליליות או אזרחיות, שעשויות להטיל עליהם עיצומים, קנסות, חשיפה לתביעות ואף ענישה פלילית. משרדנו מלווה חברות בינ"ל בתחום הציות ומעניק שירותים לארגונים בתחום מיפוי הרגולציה הרלוונטית, גיבוש תוכנית ציות רלוונטית לארגון, הטמעת נהלים ליישום תוכנית הציות, וידוא אכיפת הנהלים וביקורת שוטפת על ההתנהלות בנושא.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.