מאת: ;

העלמת מס הינה פעולה המבוצעת במכוון או שלא במכוון לרוב על ידי בעל עסק, קטן או גדול, עסק רשום או עסק שכלל לא פתח תיק במס הכנסה, וכאשר במקרה של גילוי המחדל היא הופכת לעבירת מס ובגינה מוטלות סנקציות אזרחיות ופליליות על ידי רשות המיסים.
משרדנו מתמחה בייצוג הדוק ואישי של אזרחים וחברות הנחשדים בביצוע עבירות מס בכל רחבי הארץ. במשרדנו עורכי דין עבירות מס המטפלים במסירות, בדיסקרטיות ובנאמנות חסרת פשרות בכל לקוח, ללא כל עיכוב ותוך התחשבות מרבית בכל הנוגעים בדבר. למשרדנו רקורד וניסיון מוצלח של טיפול במאות לקוחות אשר נחשדו בביצוע עבירות מס.
 

העלמת מס על ידי אדם פרטי

העלמת מס יכולה להיעשות במכוון על ידי אדם פרטי, משמע האדם החליט מראש כי הוא אינו רוצה לשלם מס על הכנסה ומשכך הוא לא כולל אותה בדו"ח השנתי שלו לרשות המס ו/או בהנהלת החשבונות של העסק שברשותו ו/או בדו"ח התקופתי למע"מ ו/או בכל רשומה נדרשת אחרת.
העלמת מס יכולה גם שתעשה בשוגג, בתום לב, ללא כל כוונה לגרוע מס מקופת המדינה. למשל, מצב בו העוסק שכח להוציא חשבונית בגין הכנסה שקיבל ו/או בתום לב נמנע מלהעביר לרו"ח המייצג שלו את מלוא פנקסי הנהלת החשבונות של העסק ו/או דרש הוצאה פרטית כעסקית ו/או פעל באופן תם אחר. מבחינה משפטית העלמת הוצאה כמוה כהעלמת הכנסה ומשכך, אזרח שהשמיט הוצאה מספריו, רואים אותו כמי שהשמיט הכנסה וזאת גם אם לכאורה, עצם השמטת ההוצאה רק הגדילה את חבות המס שלו באותה שנת מס.
 

העלמת מס הכנסה

הגוף האמון על חקירה העלמת מס, הינם פקידי השומה השונים, מחלקות ניהול ספרים, מחלקות הביקורת של מע"מ ועוד. גופים אלה, אמונים על בחינת סבירות הכנסות הלקוח, כעולה מהדו"חות החודשיים או השנתיים המוגשים על ידו, בחינת רישום מלא של כלל ההכנסות וההוצאות. בנסיבות בהן הרשות סבורה, כי יש בנמצא הכנסה שלא דווחה במלואה, האזרח ימוסה בגין אותה העלמה ובגין זאת יהיה הוא רשאי להגיש השגה ו/או ערעור לבית המשפט המחוזי. היה ואין בנמצא ראיות מפלילות, ההתנהלות תהא רק במישור האזרחי. היה ויש בנמצא ראיות מפלילות - עלול האזרח למצוא את עצמו תחת חקירה פלילית וסנקציה פלילית וזאת במקביל ובמנותק להליך האזרחי. 

גם במהלך ביקורת של מע"מ ניתן לזהות עבירות מס. אזי, הבדיקה הופכת לחקירה, והנישום נחקר תחת אזהרה עד כדי גיבוש כתב אישום כנגד אותו עוסק. בנסיבות בהן רשויות מע"מ מגלות כי בוצעה עבירת מס - יכין המבקר "דוח גילוי עבירה" ובהישען על זה יחל הוא בהליך חקירתי, בריכוז חומר החקירה והעברתו ללשכה המשפטית של מע"מ לטובת הכרעה בדבר הגשה או אי הגשה של כתב אישום בטענה להגשת דוחות מע"מ חסרים.

גורם נוסף באמצעותו מדווחות עבירות מס, הוא דיווח על העלמת מס, הנעשה באופן אנונימי. אזרחים הפונים לרשויות המס ומדווחים על פעולותיו של העוסק והאם ביצע פעולות העולות כדי העלמת מס הכנסה.
עצם סיום הפרשה במישור האזרחי אינה מסיימת את המישור הפלילי ועצם סיום המישור הפלילי בהסדר או עסקה או בכל אופן אחר, אינו מסיים את המישור האזרחי. ההפך, סיום המישור הפלילי עלול לייצר הודאה חלוטה ומחייבת במישור האזרחי, מה שיסייע לרשות לגבות את המס בגין העבירות נשוא העבירות הפליליות.
 

עורך דין העלמת מס

ישנם מקרים שהסנקציה היא אזרחית בלבד ויש בנמצא מצבים רבים בהם הסנקציה היא הן אזרחית והן פלילית. בדרך כלל לעבירת המס הפלילית אשר עניינה העלמת הכנסות - השלכות אזרחיות, במקביל לאלה הפליליות ומשכך פתרון הבעיה וסיוע ללקוח מצריך סיוע מעורך דין העלמת מס מומחה, אשר ידע לנטרל את שני המישורים במקביל.
 

עונש על העלמת מס

כאמור, להעלמת מס ישנן השלכות פלילית ואזרחיות, כאשר כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו. היה והעלמת המס נעשתה בזדון ומתוך כוונה להתחמק מתשלום מס, קמה לה עבירה חמורה על פי פקודת מס הכנסה סעיף 220 לפקודה, המוגדרת כ-"פשע". עבירה זו מטילה על מעלימי מס המבצעים אותה והמורשעים בגינה עונש חמור היכול להסתכם אף במאסר בפועל ובקנסות. משכך, במסגרת הוראות החוק, יש בנמצא הרחבות המטילות את האחריות בגין ביצוע עבירות שכאלה גם על בעלי חברות ועוד.
העלמת מס הינה, בנוסף, עוולה אזרחית המטופלת על יד פקידי השומה, במישור השומה. במקרה כזה, בו נמצא כי בוצעו העלמות מס הכנסה, מעלים המס ימוסה בגין סכום ההכנסה שהועלמה, משמע ייחסו לשורת הרווח שלו את אותה הכנסה שהועלמה והמס יידרש בגינה. במקרים מסוימים, יכולה רשות המס לפסול את ספרי האזרח, לטעון כי העלמת המס מלמדת על כך שכל הנהלת החשבונות של העסק בגין אותה שנת מס אינה אמינה ולקנוס את העסק על סמך תחשיב כלכלי אותו מס הכנסה ו/או מע"מ יערוך. לטובת האמור, לרשות המס מחלקות שומה ייעודיות וכן מחלקות ניהול ספרים אשר כל תפקידם הוא לעבור בין עסקים ולוודא כי ההכנסות המתקבלות בעסק נרשמות מיד עם קבלתן בבית העסק.
 

משרד עורכי דין העלמות מס

עד שנת 2019 הדין הישראלי אפשר, בתנאים מיוחדים, לנטרל את החשיפה הפלילית הטמונה בעבירות מס וזאת בדרך של גילוי מרצון, שהינו הליך ייחודי המאפשר למעלים, בטרם נתפס, ליזום הליך אשר השלמתו הנכונה והסדרת המחדל במסגרתו, יביאו גם לנטרול כל חשיפה פלילית. אמצעי נוסף הקיים היום הינן בקשות הכופר, פנייה של העוסק/הנישום לרשויות המס בבקשה לשלם "כופר" ובכך לנטרל את ההליך הפלילי. יחד עם זאת, אין הדבר פותר את העוסק מחובתו להסרת המחדל ותשלום המס שחייב.
כנגד כל דרישת מס אזרחית מצד הרשות לבעל העסק, ניתן להגיש השגה ו/או ערעור לבית משפט המחוזי, כאשר במסגרת אותם הליכים ניתן לנסות להוכיח, כי לא הייתה העלמת מס, כי ההכנסה שדווחה על ידי בעל העסק לרשות המס היא הכנסה מלאה ונכונה וכי אין כל מקום לחיוב.
במישור הפלילי, יש בנמצא שורה של אופנים לפעולה העומדים לזכות החשוד, ובכלל זה, ניתן לפעול בשלבים מוקדמים אל מול מחלקת החקירות ו/או הפרקליטות ו/או לשכות משפטיות של רשות המס, בניסיון להוכיח כי לא הייתה העלמת מס, כי היה והייתה כזו בעל העסק לא ידע עליה וכי בכל מקרה לא הייתה כל כוונה לבצע העלמת מס הכנסה, כנדרש מסעיף 220 לפקודה. המישור הפלילי מתחיל בחקירה על ידי גוף חוקר, עובר למחלקות משפטיות ומשם לידי כתב אישום. המטרה היא להביא לידי נטרול החשיפה בשלבים מוקדמים בטרם הגיע התיק לדיון משפטי ורק בנסיבות בהן יש בנמצא התדיינות משפטית, נכון וניתן יהיה לטעון הנדרש בפני הערכאות.
 
במשרדנו עורכי דין ורו"ח אשר בעברם ייצגו את רשויות המס, שהינם בעלי ניסיון רב בתחום. משרדנו טיפל ומטפל במאות תיקי מס במסגרתם נטען להעלמת מס, בכל רחבי הארץ, במישור האזרחי והפלילי. אם במקרים בהם נטען, כי הייתה כוונה להעלים מס ואם במקרים בהם לא נטען לכוונה פלילית. משרדנו מתמחה בטיפול בתיקים שכאלה ובסיוע ללקוח לטובת נטרול החשיפה ו/או צמצומה עד למינימום הניתן. הכל לטובת רווחת הלקוח ונטרול הבעיה לשביעות רצונו המלא, במהירות וביעילות. 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.71 ע"י 14 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.