מאת:


מהי העלמת מס

העלמת מס הינה פעולה המבוצעת במכוון או שלא במכוון לרוב על ידי בעל עסק, קטן או גדול, עסק רשום או עסק שכלל לא פתח תיק במס הכנסה, כאשר בגין אותה העלמת מס במקרה של גילוי המחדל, מוטלות סנקציות אזרחיות ופליליות על ידי רשות המיסים.
 
העלמות מס יכול שיעשו על ידי אזרח במכוון, משמע האזרח מראש החליט כי הוא מעלים מס הכנסה, קרי, לא רוצה לשלם מס על הכנסה ומשכך הוא לא כולל אותה בדו"ח השנתי שלו לרשות המס ו/או בהנהלת החשבונות של העסק שברשותו ו/או בדו"ח התקופתי למע"מ ו/או בכל רשומה נדרשת אחרת. העלמת מס יכול גם שתעשה בשוגג, בתום לב, ללא כל כוונה לגרוע מס מקופת המדינה, למשל מצב בו הוא העוסק שכח להוציא חשבונית בגין הכנסה שקיבל ו/או בתום לב נמנע מלהעביר לרו"ח המייצג שלו את מלוא פנקסי הנהלת החשבונות של העסק ו/או דרש הוצאה פרטית כעסקית ו/או פעל באופן תם אחר, אשר מבחינה משפטית שקול להעלמת מס, כשבהקשר זה נוסיף כי מבחינה משפטית העלמת הוצאה כמוהה כהעלמת הכנסה ומשכך, אזרח שהשמיט הוצאה מספריו, רואים אותו כמי שהשמיט הכנסה וזאת גם אם לכאורה, עתם השמטת ההוצאה רק הגדילה את חבות המס שלו באותה שנת מס.
 
דיווח על העלמת מס
הגוף האמון על איתור העלמות מס, הינה מחלקת החקירות של מס הכנסה ו/או מחלקת החקירות של מע"מ. גם במהלך ביקורת של מע"מ ניתן לזהות עבירות מס, אזי, הבדיקה הופכת לחקירה, והנישום נחקר תחת אזהרה עד כדי גיבוש כתב אישום כנגד אותו עוסק. בנסיבות בהן רשויות מע"מ מגלות כי בוצעה עבירת מס - יכין המבקר "דוח גילוי עבירה" ובהישען על זה יחל הוא בהליך חקירתי, בריכוז חומר החקירה והעברתו ללשכה המשפטית של מע"מ לטובת הכרעה בדבר הגשה או אי הגשה של כתב אישום בטענה להגשת דוחות מע"מ חסרים.
הגוף האמון על העוולות האזרחיות ואיתור מחדלים אזרחיים, הינם פקידי השומה השונים, מחלקות ניהול ספרים, מחלקות הביקורת של מע"מ ועוד. גופים אלה, אמונים על בחינת סבירות הכנסות הלקוח, כעולה מהדו"חות החודשיים או השנתיים המוגשים על ידו, בחינת רישום מלא של כלל ההכנסות וההוצאות ובנסיבות בהן הרשות סבורה כי יש בנמצא הכנסה שלא דווחה במלואה, האזרח ימוסה בגין אותה העלמה ובגין זאת יהיה הוא רשאי להגיש השגה ו/או ערעור לבית המשפט המחוזי - היה ואין בנמצא ראיות מפלילות, ההתנהלות תהא רק במישור האזרחי. היה ויש בנמצא ראיות מפלילות - עלול האזרח למצוא את עצמו תחת חקירה פלילית וסנקציה פלילית וזאת במקביל ובמנותק להליך האזרחי. 
גורם נוסף באמצעותו מדווחות עבירות מס, הוא דיווח אנונימי על העלמת מס. אזרחים הפונים לרשויות המס ומדווחים על פעולותיו של העוסק והאם ביצע פעולות העולות כדי העלמת הכנסה.
עצם סיום הפרשה במישור האזרחי אינה מסיימת את המישור הפלילי ועצם סיום המישור הפלילי בהסדר או עסקה או בכל אופן אחר, אינו מסיים את המישור האזרחי, ההפך – סיום המישור הפלילי עלול לייצר הודאה חלוטה ומחייבת במישור האזרחי, מה שיסייע לרשות לגבות את המס בגין העבירות נשוא העבירות הפליליות.
 
ייצוג משפטי במקרה של חשד להעלמת מס / הכנסות בסיוע עו"ד מומחה לענייני מיסים
יש בנמצא מקרים שהסנקציה היא אזרחית בלבד ויש בנמצא מצבים רבים בהם הסנקציה היא הן אזרחית והן פלילית. בדרך כלל לעבירת המס הפלילית אשר עניינה בהעלמת מס, השלכות אזרחיות, במקביל לאלה הפליליות ומשכך פתרון הבעיה וסיוע ללקוח מצריך נטרול של שתי המישורים במקביל.
 
השלכות אזרחיות ופליליות
כאמור, להעלמת מס ישנן השלכות פלילית ואזרחיות, כאשר כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו. היה והעלמת המס נעשתה בזדון ומתוך כוונה להתחמק מתשלום מס, קמה לה עבירה חמורה על פי פקודת מס הכנסה סעיף 220 לפקודה, המוגדרת כ-"פשע". עבירה זו מטילה על המבצעים אותה והמורשעים בגינה עונש חמור היכול להסתכם במאסר בפועל ובקנסות ומשכך, במסגרת הוראות החוק, יש בנמצא הרחבות המטילות את האחריות בגין ביצוע עבירות שכאלה גם על בעלי חברות משמיטת ועוד. העלמת מס הינה, בנוסף, עוולה אזרחית המטופלת על יד פקידי השומה, במישור השומה. במקרה כזה, בו נמצא כי הועלמה הכנסה, המעלים, לכל הפחות, יימוסה בגין סכום ההכנסה שהועלמה, משמע ייחסו לשורת הרווח שלו את אותה הכנסה שהועלמה והמס יידרש בגינה. במקרים מסוימים, יכולה רשות המס לפסול את ספרי האזרח, לטעון כי העלמת המס מלמדת על כך שכל הנהלת החשבונות של העסק בגין אותה שנת מס אינה אמינה ולשום את העסק על סמך תחשיב כלכלי אותו מס הכנסה ו/או מע"מ יערוך. לטובת האמור, לרשות המס מחלקות שומה ייעודיות וכן מחלקות ניהול ספרים אשר כל תפקידם הוא לעבור בין עסקים ולוודא כי ההכנסות המתקבלות בעסק נרשמות מיד עם קבלתן בבית העסק.
 
איך ניתן לפעול לנטרול רוע הגזרה?
כנגד שני המישורים ניתן לפעול טובת נטרול רוע הגזרה, אם באופן מלא ואם באופן חלקי. יתרה מזאת, עד שנת 2019 הדין הישראלי אפשר, בתנאי מיוחדים, לנטרל את החשיפה הפלילית הטמונה בעבירות מס וזאת בדרך של "גילוי מרצון", שהינו הליך ייחודי המאפשר למעלים, בטרם נתפס, ליזום הליך אשר השלמתו הנכונה והסדרת המחדל במסגרתו, יביאו גם לנטרול כל חשיפה פלילית. אמצעי נוסף הקיים היום הינן בקשות הכופר, פנייה של העוסק/הנישום לרשויות המס בבקשה לשלם 'כופר' ובכך "לנטרל" את ההליך הפלילי, אין הדבר פותר את העוסק מחובתו להסרת המחדל ותשלום המס שחייב.
כנגד כל דרישת מס אזרחית מצד הרשות לבעל העסק, ניתן להגיש השגה ו/או ערעור לבית משפט המחוזי, כאשר במסגרת אותם הליכים ניתן לנסות להוכיח כי לא הייתה העלמת מס, כי ההכנסה שדווחה על ידי בעל העסק לרשות המס היא הכנסה מלאה ונכונה וכי אין כל מקום לחיוב.
במישור הפלילי, יש בנמצא שורה של אופנים לפעולה העומדים לזכות החשוד, ובכלל זה, ניתן לפעול בשלבים מוקדמים אל מול מחלקת החקירות ו/או הפרקליטות ו/או לשכות משפטיות של רשות המס, בניסיון להוכיח כי לא הייתה העלמה, כי היה והייתה כזו בעל העסק לא ידע עליה וכי בכל מקרה לא הייתה כל כוונה להעלים, כנדרש מסעיף 220 לפקודה. המישור הפלילי מתחיל בחקירה על ידי גוף חוקר, עובר למחלקות משפטיות ומשם לידי כתב אישום. המטרה היא להביא לידי נטרול החשיפה בשלבים מוקדמים בטרם הגיע התיק לדיון משפטי ורק בנסיבות בהן יש בנמצא התדיינות משפטית, נכון וניתן יהיה לטעון הנדרש בפני הערכאות.
 
למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח אשר בעברם ייצגו את רשויות המס, ניסיון רב בתחום. משרדנו טיפל ומטפל במאות תיקי מס במסגרתם נטען להעלמת מס, בכל רחבי הארץ, במישור האזרחי והפלילי, אם במקרים בהם נטען כי הייתה כוונה להעלים מס ואם במקרים בהם לא נטען לכוונה פלילית. משרדנו מתמחה בטיפול בתיקים שכאלה ובסיוע ללקוח לטובת נטרול החשיפה ו/או צמצומה עד למינימום הניתן, הכל לטובת רווחת הלקוח ונטרול הבעיה לשביעות רצונו המלא, במהירות וביעילות. פנה אלינו עתה ואנו נקדם הנדרש עבורך ללא דיחוי! 
התקשר כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054.

 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.71 ע"י 14 גולשים

עשוי לעניין אתכם

בעל מניות הפועל להברחת נכסי החברה חשוף לתביעת המפרק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

פסק דין זה של בית המשפט המחוזי בירושלים ממחיש, כי גם כאשר נדחית תביעה להרמת מסך המוגשת נגד בעל מניות ו/או נגד מנהל של החברה, בכך לא מתבטל הסיכון לחיובו האישי. ככל שהחברה מגיעה לחדלות פירעון, רשאי בית המשפט של פירק לבחון מחדש את התנהלותו של בעל המניות ובמקרים המתאימים לחייב אותו בחובות החברה.

עורך דין עבירות מכס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פרבר גולן, רו"ח ומשפטן

נתפסם במכס נתב"ג? - כך תפעלו: מידי שנה ישראלים ורבים נתפסים על ידי רשויות המכס בגין זאת שלא הצהירו על טובין שרכשו בחו"ל החייבים בדיווח ובתשלום מכס בכניסה לישראל...

קנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון קבע: על מנהל מע"מ הנכבד להפעיל שיקול דעת בקביעת סכום הקנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.