ברוכים הבאים לאתר משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס ועמית גרוס  

ברוכים הבאים לאתר משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס (להלן: "האתר").
טרחנו ואספנו עבורכם ידע, מידע וכלי עבודה שיסייעו לשכלל את פעילותכם המקצועית ואת פעילותם של לקוחותיכם.

תשומת לבכם, כי שימוש באתר, לרבות בתכנים ובשירותים בו, כפוף להסכמתכם המלאה לאמור בגרסה העדכנית של התקנון, כפי שיקבע מעת לעת.
(האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

1. דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס עורכי דין או כל אדם מטעמם (להלן - "מנהל האתר" או "מנהלי האתר") לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

2. מנהל האתר עושה כל מאמץ לעמוד על טיבם של התכנים המוצגים באתר. בכל זאת, מובהר, כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ראשונית בלבד ואינם בגדר עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להיוועצות עם יועץ המתמחה בתחום הרלוונטי.

3. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. אנו ממליצים לנהוג משנה זהירות עם התכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

4. כאמור לעיל, מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים הנ"ל ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, זוהי אחריותך המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיה.

5. מודגש ומובהר כי התכנים באתר אינם מהווים עצה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או תחליף להיוועצות עם מומחה. מכאן, כי העושה שימוש באתר נותן הסכמתו כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיל האתר ו/או כלפי צוות האתר, לרבות כותבים, עורכים ויועצים המשתתפים בהפעלתו.

6. שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו, מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

7. חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהם ניתנים כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

8. מנהלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

9. מנהלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

10. השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו. כל העושה כאמור יישא בתוצאות מעשיו לרבות כיסוי מלוא הנזקים שגרם.

11. דין ומקום שיפוט - על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ,מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות.

12. ברי, כי מטרת התכנים המופיעים באתר הנה להקנות מושג ולסייע למשתמשים בו להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם וליתן מושג כללי, עובר לקבלת הייעוץ המקצועי המתחייב.

13. יושם אל לב, כי בהחלט ייתכן שתכנים, כאלה ואחרים, מבטאים תפישה מסוימת או דעה אישית של המחבר בלבד.

14. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחום המקצועי, קשורי זמן, נסיבות ועובדות המאפיינות כל מקרה ומקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת ואין למצוא בהם בסיס לקבלת החלטה ו/או הסקת מסקנה מקצועית. אלו מחייבים ייעוץ מקצועי ספציפי.

15. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

16. מפעיל האתר שומר על צנעת הפרט של הגולשים באתר. אולם מובהר כי פרטי גולש אשר הוזנו לאתר ישמשו את מפעיל האתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או ליצירת קשר באמצעות דוא"ל ו/או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי פרטים אלו.

17. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לנרשמים גם חומר מקצועי, חדשות רלוונטיות והודעות פרסומיות הקשורות באתר ובשותפיו המסחריים. המשתמש באתר מביע בזה את הסכמתו למשלוח חומר מקצועי ו/או חדשות ו/או הודעות פרסומיות ואחרות הקשורות באתר ו/או במנהלי האתר ו/או בשותפיו המסחריים ומוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא, בגין ו/או בקשר עם משלוח חומר מקצועי ו/או חדשותי ו/או פרסומי כאמור לעיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל אמצעי אחר שיתאפשר על פי הפרטים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או הגולש באתר ו/או פרטים אחרים שיילמדו במהלך ו/או כתוצאה מהגלישה ו/או השמוש באתר.

18. בכל עת עומדת לנרשם הזכות להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר, זאת באמצעות לחיצה על השורה "להסרה מרשימת תפוצה" שבתחתית המסר שהתקבל מהאתר.

19. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר (להלן " התכנים") הינן של מנהלי האתר בלבד.

20. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המפורסמים באתר בלא קבלת הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.

הצהרת המשתמש: השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם.
לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר לרבות העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהלי האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד. מנהלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהלי האתר אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של מנהל האתר.

אנו משתדלים לתת ללקוח מענה לכל שאלותיו ובעיותיו ככל הנדרש לשאלות ניתן לפנות למנהל האתר.
מאחלים לכם גלישה מועילה - נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, מפעיל האתר ושותפיו העסקיים.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

קיבלת זהב במתנה או ירושה? כך תנהג נכון על פי חוק

לכל היורש זהב, מוצע לקחת פרמטרים אלה בחשבון ולפעול כמה שיותר מהר. המתנה עשויה לפגוע בסיכויי ההצלחה, שכן היא עלולה לעלות טיעון לפיו מקור הזהב הוא בעיזבון, ולאפשר העלאת חשדות כאילו היורש הוא זה שרכש את הזהב ולא המוריש, כך שפניה לרשות המס מיד לאחר קבלת הירושה תתמוך בטיעון ותאפשר גיבושו של הסכם שומה חוקי ושקוף, תוך חיוב מס מינימאלי, אם בכלל, על פי דין.

נזק ראייתי בתביעות רשלנות רפואית

רשלנות הרפואית מתרחשת כאשר הגוף הרפואי המטפל סטה מן הסדנדרט הרפואי הסביר והמקובל בעת הטיפול הרפואי ובעקבות כך המטופל נפגע. בגוף או בנפש.

לשון הרע ברשת החברתית - מה ניתן לעשות?

התנהלות מקצועית, המבוססת על החקיקה והפסיקה העדכנית, כמו גם על הליכים חקירתיים, תיעוד, איסוף ראיות ועוד, תביא את התוצאה האופטימאלית ותקנה עבורך את הייעוץ הטוב ביותר למקרה, לטובת הגשמת היעדים אשר הוגדרו.

מלחמת ירושה בזמן מלחמת חרבות ברזל

גם מלחמה אינה עוצרת התנהלות משפטית הנגזרת מכל מאבק משפטי, שכן הימנעות מפעולה בכל הקשור לדיני עיזבונות והמתנה עד לאחר המלחמה עלולה להסב נזק בלתי הפיך ולמנוע מבני משפחה לדרוש בעתיד את שמגיע להם על פי דין.

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

כל עובד אשר השלים שנת עבודה במקום עבודתו זכאי לתשלום דמי הבראה. על מי חל החוק ומהו סכום ההפחתה?

רכישת נדל"ן ברומניה

לטובת ביצוע עסקה אופטימאלית נכון וראוי לבחון את השוק ולחפש שורה של חלופות מתאימות, לבחון כל חלופה וחלופה, לבחון את האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לרומניה, לבחון את הנדל"ן אותו שוקלים לרכוש, ובהישען על בחינה מלאה של כלל החלופות והאופציות לאפשר ללקוח לקבל החלטה שקולה איזה נכס נכון לו לרכוש.

תיקון הצהרת הון כאן ועכשיו

רשות המס רשאית לדרוש מכל אזרח ישראלי המצאה של מסמך הצהרת הון, וזאת לטובת בחינת היקף נכסיו. מה ניתן לעשות במידה וישנו "נכס שחור" ומדוע פעולה יזומה מצד התושב עוד בטרם המדינה הגיע לאזרח, עשויה להביא לידי פתרון מהיר? כל מה שצריך לדעת על נוהל "גילוי מרצון".

חובת הקיבוצים לתבוע רק במסלול האדום - עדכונים חדשים

רק תביעה במסגרת המסלול האדום תאפשר לקיבוץ לתבוע את הנזקים שנגרמו לו ואין ולא יכולה להיות נוסחה המפצה מדויק יותר את הקיבוץ. רק במסגרת תביעה אדומה ניתן יהיה להתקרב לפיצוי מלא, כאשר ברור וגלוי כי הנטל לתשלום הפיצוי חייב לחול על כלל אזרחי המדינה, על כל קופת המדינה, יהא הפיצוי אשר יהא.

השגה במסלול ירוק וערר במסלול האדום: מהן ההבדלים ומה צריך לדעת?

התבקשתם להחזיר כספים שניתנו לכם בעקבות תביעת מס רכוש במסלול הירוק? או שאולי לא קיבלתם את הסכום המלא בתביעה במסלול האדום? יש מה לעשות! - כך תפעלו>

עסקאות, חוזים, בוררות וגישורים בשפה הגרמנית - עו"ד דובר גרמנית

למשרדנו שלוחה באוסטריה המורכבת מעו"ד ובעלי דוקטורט דוברי גרמנית ועברית, להם יכולת גבוהה ביותר בעריכת הסכמים בשפה הגרמנית ו/או האנגלית. וניסיון של שנים ארוכות לטובת בחינת החומר המשפטי ועריכת הסכמים בשפה הגרמנית באופן אופטימאלי המתיישב עם הדין המקומי ועם האינטרס של הלקוח.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.