מאת:

ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המיסים הנחיות לפעולה ביחס למה שכונה על ידה "מהלך להרחבת רשת המדווחים" (להלן: "ההנחיות"). הכוונה הינה למהלך שבמסגרתו נשלחו בתקופה האחרונה על ידי מחלקת המודיעין ברשות המיסים עשרות אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל) (להלן: "הדרישות").

בהתאם לרשות המיסים, דרישות אלו נשלחו לאזרחים שלא הגישו דוחות למס הכנסה או דיווח מקוצר בגין הכנסות משכר דירה, אך לאור נתונים שונים ובדיקות שנערכו, התעורר הצורך לבדוק האם אזרחים אלה חייבים בדיווח על הכנסותיהם ובהגשת דוח למס הכנסה. רשות המיסים הוסיפה כי לאור פניות רבות מהציבור ומהלשכות המקצועיות להבהרת סוגיות מסוימות הכרוכות במהלך הנ"ל, ראתה היא לנכון לפרסם את ההנחיות הבאות בקשר לאופן הטיפול בדרישות במשרדי השומה:

1.  לאפשר לנישומים שקיבלו דרישות, לפתוח תיקים במס הכנסה, זאת במקביל למשלוח תשובותיהם למחלקת המודיעין של רשות המיסים. דרישת הגשת הדוחות הינה משנת 2007 ואילך ככל שהיו בשנים אלו הכנסות המחייבות בהגשת דוח שנתי.

לעניין זה יובהר, כי במקרים שבהם נדרש לפתוח תיק רק בשל הכנסות משכר דירה החייבות במס בשיעור של 10% לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), יש לפתוח לנישום תיק 95 ולדרוש ממנו לדווח ולשלם באמצעות טופס 353 (דיווח מקוצר בגין הכנסות מהשכרת דירת מגורים). לצורך תשלום המס המתחייב, יונפק לנישום שובר אחד לשנת המס 2013, שיכלול את סך המס בגין כל שנות המס עד לשנת 2013, בתוספת ריבית והצמדה כדין, מתום כל שנת מס ועד למועד התשלום. בגין שנת המס 2014 יונפק שובר נפרד. את המס המתחייב ניתן יהיה לשלם גם באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

2. הוענקה סמכות לפקיד השומה לתת, במקרים המתאימים, הקלות בקנסות בגין הגשת הדוחות באיחור.

3. בהתאם להנחיות, לפקיד השומה שיקול דעת להעברת התיק של הנישום לעיון והחלטת סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין בהתקיים נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור הפלילי.

 

משמעות ההנחיות

אם כן, בחינה זהירה של ההנחיות, מובילה למסקנה לפיה מדובר למעשה במהלך אשר,
מחד - מעודד ישראלים, אשר עד כה לא דיווחו על הכנסותיהם משכירות, להתחיל ולדווח. יתרה מזאת, בפועל ההנחיות אף מאפשרות הגשת דוחות לתקופה של 7 שנים בלבד, תוך מתן אפשרות לאזרח ליהנות ממסלול מס של 10% מס בלבד (מסלול שבדר"כ לא מוקנה אוטומטית למאחרים בדיווח).

מאידך - מהבהרת רשות המס עולה כי מקבלי הטופס הממלאים את הדו"ח, כמתחייב על פי דין,  מותירים בידי פקיד השומה אשר יקבל את הצהרתם, את שיקול הדעת להחליט האם לנתב את המקרה לעבר הערוץ הפלילי או להותירו באזרחי.

כך, מצד אחד, כוללות ההנחיות מתן "הקלות" מסוימות לנישומים, שביצעו עד כה עבירה של אי דיווח על הכנסות החייבות בדיווח ואי תשלום המס המתחייב מהן, כגון:
  • מתן האפשרות לנישומים לפתוח תיקים במס הכנסה במקביל למשלוח תשובותיהם למחלקת המודיעין של רשות המיסים;
  • מתן האפשרות לנישומים לשלם מס בשיעור של 10% על הכנסות שהיו להם בשנים קודמות משכר דירה למרות שסעיף 122(א1) לפקודה קובע כי על הנישום לשלם את המס בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה היתה לו הכנסה מדמי שכירות.
אולם, מצד שני, מובהר במסגרת ההנחיות כי לפקיד השומה שיקול דעת להעברת התיק של הנישום לעיון והחלטת סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין בדבר הליכים פלילים וזאת מבלי לפרט בכלל באילו נסיבות יעשו כן ומה הם הקריטריונים שלפיהם נקבע האם המקרה מצריך טיפול במישור הפלילי אם לאו!

בהתאם לאמור, נישום שידווח לרשות המיסים, כמתחייב מהדרישות שהומצאו לאחרונה, על הכנסותיו החייבות בדיווח שלא דווחו על ידו בעבר, נתון, הלכה למעשה, לבחינתו ולשיקול דעתו של פקיד השומה, אשר עלול, בהתאם לקריטריונים לא מוגדרים, להחליט להעביר את תיקו לטיפול במישור הפלילי. כמובן שהנישום, המגיש את הדו"ח, לא ידע ולא יכול לדעת, לפני הצהרתו המאוחרת על הכנסותיו משכירות האם אותו פקיד שומה שיקבל את הצהרתו יחליט בעתיד להפנות את תיקו לטובת טיפול פלילי אם לאו.

אין בהנחיות ערובה כלשהי לכך שנישום אשר נענה לדרישות ומשתף פעולה באופן מלא עם רשות המיסים תוך דיווח מלא על מחדליו, לא יהיה חשוף במישור הפלילי. באותה מידה אין כל התייחסות לסנקציות האזרחיות ו/או הפליליות שיחולו על אותו אזרח שיעשה כן.  

מה הפתרון?

אשר על כן, ברור כי הפתרון הנכון בנסיבות אלו, עבור אותו נישום (לרוב הנישומים שקיבלו את הדרישות אין תיק במס הכנסה) אשר קיבל כרעם ביום בהיר דרישה להצהרה על הכנסותיו (טופס 5329), הינו נקיטה בהליך המשלב בין מילוי ההצהרה כמתחייב ובמקביל, נקיטה בהליך של גילוי מרצון.

מדובר בהליך מקובל על רשות המיסים שנועד לעודד את הנישום לגלות את מלוא המידע אודות הכנסותיו שלא דווחו על ידו בעבר בניגוד לחוק, תוך הענקת הגנה לאותו נישום במישור הפלילי. משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, מתמחה בנטרול חשיפות מס פליליות בדרך של גילוי מזה עשרות שנים. למשרד, הפעיל בכל הארץ, ניסיון רב בייצוגם של אין ספור אזרחים, תושבי ישראל וכאלה שעניין תושבותם שנוי במחלוקת, אשר נקטו באמצעותנו בהליך של גילוי מרצון בהצלחה רבה. נקיטה בהליך זה, של גילוי מרצון, אפשרה ללקוחות המשרד, ליישר קו אל מול רשויות המס בישראל ולהסדיר את חובותיהם אל מול רשויות המס, גם אם באיחור וגם אם לאחר ביצוע עבירות מס והכול – תוך נטרול כל חשיפה פלילית.

הליך מתבצע על ידי המשרד, כשעוה"ד של המשרד, יוצאי רשויות מס לשעבר, הם אלה המתנהלים מול רשות המיסים, מול הנהלתה ו/או מול המפקחים במשרדי פקידי השומה השונים. במסגרת ההליך האמור, הנישום אינו נחקר ו/או מתושאל על ידי רשות המיסים ובפועל כל ההתנהלות מתבצעת על ידי עוה"ד ממשרדנו  – מבלי שהנישום יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה לא נעימה של חקירה ו/או כל הליך אחר שלאינו מתיישב עם האינטרסים של הנישום. לאחרונה, עקב הפצת הדרישה להצהרה על הכנסות ( טופס 5239), הגיעו לטיפול משרדנו ישראלים רבים אשר להם דירות מושכרות שלא דיווחו עליהן במשך שנים, עבורם נוקטים אנו בהליך של גילוי מרצון, תוך שילוב ההליך בהמצאת ההצהרה, בשקיפות ובחוקיות כמתחייב על ידי רשות המיסים.

במקביל, מייצג משרדנו, בימים אלה ממש, גורמים רבים נוספים אשר קיבלו דרישה להצהרה על הכנסות (טופס 5329) ובכללם גורמים העובדים ו/או מתגוררים בחו"ל בעוד משפחותיהם חיות בישראל. אלה מוצאים את עצמם לראשונה בפני דרישה מרשויות המס בישראל להצהיר על הכנסותיהם, כשזו, בחלק מהמקרים הגיעה על שמם ובחלק מהמקרים על שם רעייתם. גם במקרים אלה, השלובים בסוגיות מס לא פשוטות ובסכנה ממשית לחשיפה פלילית, פועל משרדנו בזהירות, תוך הסתייעות בהליך הגילוי מרצון, לטובת נטרול שיקול דעתו של פקיד השומה בדבר נקיטה בהליך פלילי. ההליך הננקט משלב בין מילוי ההצהרה, נקיטת הליך של גילוי מרצון והסדרת הנדרש אל מול רשות המיסים,  בזהירות ובהגינות, תוך נטרול החשיפה הפלילית והסרת המחלוקת האזרחית/כספית במינימום עלות אפשרית.

לסיכום, הדרך היחידה לנטרול שיקול דעתו של פקיד השומה בדבר פתיחה או אי פתיחה בהליך פלילי כנגד אדם שביצע עבירת מס כזו או אחרת, אותה מבקש הוא לנטרל, הינה בדרך של גילוי מרצון. עמידה בתנאי ההליך ויישומו בצורה נכונה ומלאה, תוך הסתמכות על אסטרטגית מס שקופה ומלאה, המיישמת את הוראות החוק נכונה, תאפשר לפונה לפתוח דף חדש, נטול חשיפה פלילית, תוך הכשרה מלאה של ההון ו/או העסק ו/או חשבונות הבנק העומדים על הפרק.

כלל גדול הוא, כי אין תחליף לרוגע ושלווה, וכי אין בנמצא כל הון שבעולם המצדיק פגיעה באלה. למצב דברים זה ניתן יהיה להביאך בבטחה וזאת באמצעות הליך הגילוי מרצון. רשות המס מעודדת הליך זה ומשרדנו מתמחה בהליך זה. יוצא, שעליך לנקוט בהליך ללא דיחוי, בהינתן העובדה לפיה, הצלחת ההליך מחייבת התנהלות מהירה, בטרם נפתחת כנגד האדם חקירה פלילית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קבלתם ירושה הכוללת נכסים "שחורים"? - כך עליכם לנהוג

מאת: אלי דורון, עו"ד

כל מוות מייצר אירוע משפטי הכרוך בטיפול בנכסים אשר נצברו על ידי המנוח. אם למנוח פלוני היה חשבון בנק "שחור", שם הוא צבר הכנסות, ובגינן הוא לא שילם מס, עצם חבות המס מתגלגלת לעבר היורשים.

בעלי מטבעות קריפטוגרפים החיים ב- "בועה נטולת מס" - אנא צאו ממנה ומהר !!!

מאת: אלי דורון, עו"ד

לא לעולם חוסן!! נכון ואף חובה להתעורר מוקדם ככול שניתן, אי דיווח היא התנהלות פלילית. איך להימנע מחשיפה ומה הוראת החוק קובעת? - כל הפרטים במאמר

הגיע הזמן "להלבין" חוקית את המטבעות הקריפטוגרפים

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשויות המס רואות במטבעות הקריפטוגרפים, לרבות הביטקוין, "נכס" לכל דבר. אסטרטגיה המשפטית וההתנהלות הנכונה והמהירה היא זו שתביא את התוצאה האופטימאלית.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.