מאת:


לא מעט נישומים מבצעים עבירות מס שונות, בין אם במודע ובין אם בהיסח הדעת. החשש מסנקציות אזרחיות ואף פליליות מונע מאותם נישומים לתקן את דיווחיהם ולדווח לרשות המסים נתוני אמת. מסיבה זו, ועל מנת לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם, הוחלט על ידי רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו במסגרת נוהל מיוחד שפורסם על ידי רשות המסים (להלן: "הנוהל").

בהתאם לאמור, ועל רקע הגברת המאבק בהון השחור בישראל ובחו"ל בשנים האחרונות, פרסמה רשות המסים ביום 7.9.14 הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון (להלן: "הוראת השעה") המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות, לגילוי ההון הלא מדווח של הנישומים ובכך להימנע מהליכים פליליים, וזאת למשך שנה מיום פרסומה.

על פי הוראת השעה, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, קיימת דרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת רשות המסים לנישומים לנצל את "חלון ההזדמנויות", שיהיה פתוח כאמור במשך שנה (עד ליום 7.9.15), ולדווח לרשות המסים עוד בטרם החלו בדיקות או חקירות בנושא על ידה.

 

חשיבות עורך הדין בתהליך

קיימת חשיבות רבה לכך שההליך ינוהל על ידי עורך דין דווקא ובמיוחד עורך דין המנוסה בתחום דיני מיסים אזרחי/פלילי והליכי הגילוי מרצון בפרט. ההליך ינוהל מבלי שהנישום יצטרך להיחקר על ידי רשות המסים, כאשר שמו של הנישום ייחשף בפני רשות המסים רק בשלב שבו יגיעו עורך דינו ורשות המסים להסכמות המקובלות על הנישום באופן שבו יודע הנישום כמה בדיוק יעלה לו "להכשיר" את הכספים שהתקבלו על ידו תוך ביצוע עבירות המס. באמירה זו אין כדי להפחית מערכם של נותני שירות אחרים בתחום המס, אלא שלעורכי הדין יש יתרון משמעותי ביותר כאשר הדברים נוגעים למידע רגיש ומסמכים שמועברים על ידי הנישום למייצג שלו בתהליך הגילוי מרצון. יתרון זה הוא כמובן החיסיון.

חיסיון זה בין עו"ד ללקוחותיו הינו חיסיון מוחלט שחל על ידיעות, שיחות, מסמכים ופרטים שונים שהוחלפו בין עו"ד ללקוחותיו במסגרת הטיפול המשפטי. את עיגונו של חיסיון זה ניתן למצוא בחקיקה שונה. כך למשל בסעיף 48 לפקודת הראיות, התשל"א-1971 נקבע כי:

"עדות עורך דין – (א) דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוחאין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון".

ובסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 נקבע כי:
"סוד מקצועי - דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוחלא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם".

ולא רק החיסיון

מעבר לעניין החיסיון, יחודו של עו"ד המומחה לענייני מס וגילוי מרצון מתאפיין גם ביכולת עריכת הסכם שומה משפטי המבטיח את זכויות הנישום ומנטרל אפשרות לפתיחת ההסכם לאחר חשיפת שם הלקוח. כידוע, האנונימיות אינה פוגעת בזכות מפקח המס לאמת את התשתית העובדתית שמוצגת בפניו לטובת גיבוש הסכם השומה. רק עו"ד מנוסה בתחום ידע לסכם עם המפקח אילו ראיות ואילו הליכים יוכל המפקח לנקוט בבחינתו את התשתית העובדתית. רק הוא ידע להגדיר עם המפקח את הנדרש על מנת לא להימצא במצב בו יטען המפקח, לאחר חשיפת שם הנישום, כי התשתית העובדתית לא הוכחה ולכן ההסכם לא מחייב.

בנוסף, ניתן לציין מספר יתרונות נוספים להתנהלות בעזרת עו"ד בהליך הגילוי מרצון כדלקמן:
  • רק עו"ד יכול להתנהל שומתית מול רשות המסים בחופשיות.
  • רק עו"ד יוכל לנסות להגיע להסכמה שומתית לעניין המס הנדרש על מנת להכשיר את הכספים "השחורים" של הנישום
  • רק עו"ד יוכל לנסות ולהגיע להסכמי שומה, והיה ולא מגיעים להסכמה, לצאת מהדיון השומתי בחופשיות מבלי לחשוש שמא המפקח או חוקר מס יחקור אותו, ידרוש את שם בעל העסק או מסמכים שונים.
למרות שעוה"ד הינו בעל התפקיד המרכזי ביותר בניהול ההליך האנונימי של הגילוי מרצון, יש לייחס חשיבות רבה ביותר גם לרואה חשבון שיעבוד בקורלציה עם עוה"ד ויכין עבורו ועבור הנישום את כלל המסמכים והדוחות הרלוונטיים להליך. יש להדגיש כי הליכים אלו מייחדים את רוה"ח היות ועל עוה"ד חל איסור על הכנת מסמכים ודוחות מסוימים. אין עוה"ד יכול להשלים את מלאכת ההליך האנונימי בהצלחה, ללא שיתוף פעולה מצד רוה"ח.

לסיכום, החיסיון המוחלט בהליך אנונימי של גילוי מרצון קיים אך ורק עבור עורכי הדין ולא עבור אנשי מקצוע אחרים, לרבות רו"ח ויועצי מס. לכן, אנשי מקצוע כאמור, אשר רוצים לשמור על לקוחותיהם, צריכים להמליץ להם לנהל את הליך הגילוי מרצון רק באמצעות עורך דין. בקשה שלא תוגש על ידי עורך דין אין ערובה שתהיה בקשה אנונימית, במיוחד לאור יכולת החקירה של מחלקות החקירות של רשות המיסים ויכולתן לחשוף את זהות המבקש ואת המסמכים הרלבנטיים.

ניתן להשוות את עורכי הדין ל"חומה" בין רשות המסים לבין הנישום, אך אין לשכוח כי רואה החשבון משמש כ"מלט" עבור אותה חומה – ללא המלט, החומה תקרוס. על מנת לשמור על האנונימיות של "הליך גילוי מרצון אנונימי", אין לנו אלא להמליץ לכם לבצעו רק באמצעות עורך דין הבקיא בתחומי המס בכלל ובתחום הגילוי מרצון בפרט.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גילוי מרצון 2021 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

לגישתנו יש צורך במסלול "חנינת מס" לצד גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הצעתנו עבור "חנינת מס" תביא לידי גביה מהירה של מיליארדים של שקלים על ידי רשות המסים. לגישתנו, מהלך שכזה, יזרים לקופת המדינה סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שהתקבלו עקב יישום הליך הגילוי מרצון.

החזרת נוהל גילוי מרצון 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

רשות המסים מודיעה כי בכוונתה לחדש את נוהל הגילוי מרצון, הפעם, ככל הנראה, בשונה מפעמים קודמות, יחודש הנוהל באופן קבוע ולא לפרק זמן קצוב - לחצו כאן לכל הפרטים החשובים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.