חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

גילוי מרצון

0
מדורג 4.51 ע"י 27 גולשים

דירוג מאמר:

נוהל גילוי מרצון מהווה הזדמנות ייחודית לחייבים במס ונושים שונים שלא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולשלם את מסים כראוי. באמצעות הליך זה מעודדים ברשות המיסים נישומים, עסקים, חברות ועצמאיים רבים שעברו על החוק, לשלם את מיסיהם בשילוב הבטחה כי לא יופעלו כנגדם הליכים פליליים על העבירה.

נוהל גילוי מרצון החדש - החל מינואר 2018

כשנה לאחר סיום ההליך הקודם שהסתיים ביום 31/12/16 צפויה רשות המיסים, החל מינואר 2018, לחדש את נוהל הגילוי מרצון ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. ברשות המיסים מעריכים כי למרות שבמסגרת הנוהל אשתקד נחשף הון בלתי מדווח של אלפי ישראלים, קיימים עדיין ישראליים רבים אשר לא דווחו על הונם ומחזיקים בסכומי כסף גדולים הנמצאים בחשבונות בנק במדינות מעבר לים.

הליך זה, עליו הוחלט לאחר סבב דיונים בין אנשי משרד המשפטים, אשר התלבטו תחילה אם להעניק לעברייני המס הזדמנות נוספת "להלבין" באופן חוקי את כספם, לבין אנשי רשות המיסים, אשר נוכח ההצלחה של ההליך הקודם תמכו בו, עתיד להכניס ישראליים רבים למעגל המדווחים וכן להעשיר את קופת המדינה. משכך, לאור העובדה שחסינות מפני הליך פלילי היא לב ליבו של הנוהל ולאחר שהגיעו משרד המשפטים ורשות המיסים להסכמות בדבר חידוש הליך הגילוי מרצון - הועבר הנוהל לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, לו הסמכות הבלעדית להעניק חסינות לאדם מפני העמדה לדין פלילי.

במסגרת נוהל המחודש, יכללו מסלולים דומים למסלולים שנכללו בנוהל הקודם וביניהם:

  1. "המסלול הרגיל" במסגרתו הנישום נחשף בפני רשות המיסים ומגלה נכסיו והכנסותיו של דווחו כבר בשלב הגשת הבקשה.
  2. "המסלול המקוצר" אשר מטרתו לחסוך בירוקרטיה מול רשויות המס ומיועד למקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. 
  3. "המסלול האנונימי" אשר בשונה מהמסלול הרגיל, הנישום חושף את זהותו רק לאחר שהגיע להסכם שומה אל מול רשות המיסים.

העיתוי בו מתבצע הנוהל החדש אינו מקרי ומתרחש נוכח היותה של מדינת ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס וכן על הסכמים לחילופי מידע במסגרתם זורם לישראל מידע רב על ישראלים אשר מחזיקים בהון מעבר לים.

אנו מברכים על החלטתם של רשות המיסים ומשרד המשפטים להעניק הזדמנות נוספת לישראלים רבים "להלבין" את הונם ללא חשיפה להליכים פליליים וחושבים שהנוהל החדש הינו יוזמה מבורכת אשר מטיבה עם ישראלים רבים, משפרת ומחזקת את כלכלת המדינה ונותנת הזדמנות הוגנת לישראליים רבים לפעול מבלי שייחשפו ויועמדו בסכנה.

התנאים להגשת בקשה לגילוי מרצון

נציין כי כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים חשובים: ראשית הבקשה חייבת להיעשות מתוך תום לב ויושרה מלאה; הבקשה לא תוגש בזמן או בעקבות בדיקות ו/או חקירות של גורמים במשטרה ו/או רשות המסים בעניין מגיש הבקשה ו/או בן/בת הזוג ו/או חברות ועסקים שתחת שליטתם. הרשות יכולה לדחות בקשה בגין הליכים אזרחיים או פליליים, המתנהלים בתיק המבקש בערכאה משפטית כלשהי בארץ או בחו"ל.
 
כל בקשה חייבת לכלול בתוכה את הפרטים והמידע להלן:
- שנות המס הרלוונטיות;
- מקור ההכנסה בשילוב מסמכים /או הוכחות מסודרות ורישמיות שיכולות לאמת את הטענות;
- פירוט מדוייק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח;
- אומדן עבור תשלומי המס וכמו כן כל מסמך רלוונטי שיתמוך בבקשה המוגשת.

איך מגישים את הבקשה?

הבקשה תועבר לסגן מנהל בכיר במחלקת חקירות ומודיעין של רשות המסים, והוא הגורם שנדררש לתת לה את האישור הראשוני. לאחר מכן הבקשה תמסר לטיפול פקיד שומה ו/או כל גורם מוסמך אחר ברשות שיקבע את סכומי המס הנדרשים לתשלום. אדם זכאי להגיש בקשה זו פעם אחת, ופעם נוספת בנסיבות מיוחדות של מחלה וכו'.
 
רק רשות המיסים מאפשרת הגשת בקשה אנונימית על הכנסות והון של ישראלים בחו"ל. הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד, והוא זה שרשאי לאשר אותה. לאחר 90 ימים מיום קבלת הבקשה, יתחייב הפונה להציג בפני הגורם האחראי העוסק בתיק, את פרטיו האישיים בצורה מסודרת ומלאה כאשר אי מסירת הפרטים עלול לגרום לדחיה של הבקשה.

המסלול המקוצר

כאשר סך הבקשה לגילוי אינו עולה על סכום של 2 מיליון ₪ בשנות הדיווח, ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר. הבקשה תוגש בצירוף לדוחות שנתיים או רלבנטיים אחרים ותועבר בהמשך לטיפול. אם שילם הפונה את המס הנובע מהבקשה לאחר 15 יום, מיום מסירתה, לא יפתח כנגדו הליך פלילי.
 
במסלול המקוצר של הגשת הבקשות לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות. כל ההוראות וההנחיות הקובעות את כל הליך הבקשה לגילוי מרצון כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים, רלבנטיות גם להגשת הבקשה במסלול מקוצר וחלים גם עליה. להלן הקריטריונים המלאים עבור מסלול זה:
1. פניה כנה, כלומר כזו שלא נעשית בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת.
2. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף.
3. לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
4. לא פורסם מידע באמצעי התקשורת, שאם לא כן, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.
5. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל. דרישה נוספת להליך זה הינה כי הפונה הגיש הצהרת אמת, תיקן את שדווח והסיר את המחדל, היינו, שילם מלוא המס הנדרש הימנו בדין.

גילוי מרצון - השנים האחרונות

בראשית חודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים את התוכנית לחשיפה ואיתור חשבונות בנק רבים של ישראלים בחוץ לארץ, לפני שאלו יחשפו על ידי רשויות המסים. במקור, תוקף התוכנית עמד על כשנה בלבד אך ביום 6.9.2015 הודיעה הרשות כי סוכם בינה לבין משרד המשפטים על הארכת נוהל הגילוי מרצון, וזאת לאור הצלחתו הרבה.
 
בהמשך לשיחות בין הצדדים ובקשות חוזרות ונשנות של גורמים שונים, בתאריך 21.9.2015 הודיעה הרשות על ארכה נוספת של תשעה חודשים שתעניק הזדמנות נוספת למעלימי הון בארץ ובחו"ל לדווח על הונם ולשלם את מיסיהם בהתאם ללא סכנה של הליך פלילי עד לתאריך 30.6.2016. כמו כן, במסגרת הארכה זו ניתנה הזדמנות נוספת לאותם נישומים שהגישו בקשה אשר נדחתה, להגישה שוב ללא תשלום מס משמעותי כפי ששולם בעבר, תשלום שנתפס בעיני רבים כהפליה לרעה של נישומים "קטנים". עם סיום הארכה זו, בסוף חודש יוני 2016, הודיעה הרשות על הארכה נוספת של חצי שנה להגשת בקשות וכן כי ההליך יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.
 

לפי פרסומים שונים, במסגרת ההליך הוגשו בשנים האחרונות למעלה מ-7,000 בקשות לגילוי מרצון אשר חשפו "הון שחור" לא מדווח בהיקף העולה על 25 מיליארד שקלים. נציין כי גם בימים אלו ישנם בידי הרשויות רשימה ארוכה של ישראלים בעלי חשבון בנק בחו"ל שאינו מדווח באופן הנדרש. מידע שכזה עלול להגיע לרשות המיסים בדרכים שונות וכן במסגרת תוקף סעיף 6(2) למניעת כפל מס, המאפשר לרשות להגיש בקשה מסודרת לקבלת המידע מהמדינה בה מתנהל החשבון.

כיצד אנחנו נסייע לך בהליך?

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, מתמחה בתחום וצבר ניסיון עצום בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילוי מרצון, זאת כפועל יוצא מייצוג צמוד ומוצלח של מאות נישומים. משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורך כל ההליך החל מהגשת הבקשה הראשונית לנציבות מס הכנסה, דרך ניהול המו"מ העיקש מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה שיש בהם כדי לסגור את כל "השנים הפתוחות" אחת ולתמיד ולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום.

הטיפול בתיקים אלה נעשה על ידי המשרד שמית או אנונימית ללא חשיפת שמו של הלקוח אלא לאחר גיבוש הסכם שומה מקובל על הלקוח. נבהיר כי כל ההתנהלות אל מול רשות המיסים נעשית ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות או חקירה של הלקוח. אנו מזמינים כל אדם המבקש לקחת חלק בנוהל הגילוי מרצון להגיע למשרדנו ואנו נדע להתנהל בשמך במיידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום עד לכדי איפוס החשיפה הפלילית וכן לביצוע נוהל הגילוי מרצון על הצד הטוב ביותר.

 
צוות המומחים שלנו ידע לייצגך בנאמנות ובדיסקרטיות מוחלטת אל מול רשויות המס השונות ובכלל זה מול רשויות המס האמריקאיות, תוך שמירה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. כל התהליך למעשה מותנה בהסדרת העניין מול הרשויות השונות במטרה לסיים את הסוגיה על הצד הטוב ביותר וזאת מבלי שייפתח שום הליך פלילי כזה או אחר וכמובן לא יוגש כתב אישום.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס