חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

גילוי מרצון

0
מדורג 4.7 ע"י 17 גולשים

דירוג מאמר:

נוהל גילוי מרצון מהווה הזדמנות ייחודית לחייבים במס ונושים שונים שלא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולשלם את מסים כראוי. באמצעות הליך זה מעודדים ברשות המיסים נישומים, עסקים, חברות ועצמאיים רבים שעברו על החוק, לשלם את מיסיהם בשילוב הבטחה כי לא יופעלו כנגדם הליכים פליליים על העבירה.

בראשית חודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים את התוכנית החדשה לחשיפה ואיתור חשבונות בנק רבים של ישראלים בחוץ לארץ, לפני שאלו יחשפו על ידי רשויות המסים. במקור, תוקף התוכנית עמד על כשנה בלבד והוארך עד לתאריך ה-30.6.16 אך כיום, נכון לסוף חודש יוני 2016 (העדכון הרשמי האחרון בנושא) הודיעה הרשות על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון, במסגרת הוראת השעה בנוהל, עד לסוף השנה משמע עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול מעתה גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

חשוב לציין כי גם בימים אלו ישנם בידי הרשויות רשימה ארוכה של ישראלים בעלי חשבון בנק בחוץ לארץ שאינו מדווח באופן הנדרש. מידע שכזה עלול להגיע לרשות המיסים בדרכים כאלו ואחרות וכן במסגרת תוקף סעיף 6(2) למניעת כפל מס, המאפשר לרשות להגיש בקשה מסודרת לקבלת המידע מהמדינה בה מתנהל לו חשבון הבנק.

רק רשות המיסים מאפשרת הגשת בקשה אנונימית על הכנסות והון של ישראלים בחו"ל. הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים בלבד, והוא זה שרשאי לאשר אותה. לאחר 90 ימים מיום קבלת הבקשה, יתחייב הפונה להציג בפני הגורם האחראי העוסק בתיק, את פרטיו האישיים בצורה מסודרת ומלאה כאשר אי מסירת הפרטים עלול לגרום לדחיה של הבקשה.

התנאים להגשת בקשה לגילוי מרצון

נציין כי כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים חשובים: ראשית הבקשה חייבת להיעשות מתוך תום לב ויושרה מלאה; הבקשה לא תוגש בזמן או בעקבות בדיקות ו/או חקירות של גורמים במשטרה ו/או רשות המסים בעניין מגיש הבקשה ו/או בן/בת הזוג ו/או חברות ועסקים שתחת שליטתם. הרשות יכולה לדחות בקשה בגין הליכים אזרחיים או פליליים, המתנהלים בתיק המבקש בערכאה משפטית כלשהי בארץ או בחו"ל.

איך מגישים את הבקשה?

כל בקשה חייבת לכלול בתוכה את הפרטים והמידע להלן: שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה בשילוב מסמכים /או הוכחות מסודרות ורישמיות שיכולות לאמת את הטענות; פירוט מדוייק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח; אומדן עבור תשלומי המס וכמו כן כל מסמך רלוונטי שיתמוך בבקשה המוגשת.
 
הבקשה תועבר לסגן מנהל בכיר במחלקת חקירות ומודיעין של רשות המסים, והוא הגורם שנדררש לתת לה את האישור הראשוני. לאחר מכן הבקשה תמסר לטיפול פקיד שומה ו/או כל גורם מוסמך אחר ברשות שיקבע את סכומי המס הנדרשים לתשלום. אדם זכאי להגיש בקשה זו פעם אחת, ופעם נוספת בנסיבות מיוחדות של מחלה וכו'.

המסלול המקוצר

כאשר סך הבקשה לגילוי אינו עולה על סכום של 2 מיליון ₪ בשנות הדיווח, ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר. הבקשה תוגש בצירוף לדוחות שנתיים או רלבנטיים אחרים ותועבר בהמשך לטיפול.
 
אם שילם הפונה את המס הנובע מהבקשה לאחר 15 יום, מיום מסירתה, לא יפתח כנגדו הליך פלילי. במסלול המקוצר של הגשת הבקשות לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות. כל ההוראות וההנחיות הקובעות את כל הליך הבקשה לגילוי מרצון כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים, רלבנטיות גם להגשת הבקשה במסלול מקוצר וחלים גם עליה.

הקריטריונים להליך זה:

1. פניה כנה, כלומר כזו שלא נעשית בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת.
2. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף.
3. לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
4. לא פורסם מידע באמצעי התקשורת, שאם לא כן, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.
5. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל. דרישה נוספת להליך זה הינה כי הפונה הגיש הצהרת אמת, תיקן את שדווח והסיר את המחדל, היינו, שילם מלוא המס הנדרש הימנו בדין.

עדכון בדבר הארכת הנוהל

ביום 6.9.15, הודיעה רשות המסים כי סוכם בינה לבין משרד המשפטים על הארכת נוהל הגילוי מרצון, וזאת לאור הצלחת נוהל זה שפורסם על ידה לפני כשנה. בהמשך לשיחות בין הצדדים ובקשות חוזרות ונשנות של גורמים שונים, בתאריך 21.9.15 הודיעה ברשות על ארכה נוספת של תשעה חודשים שתעניק הזדמנות נוספת למעלימי הון בארץ ובחו"ל לדווח על הונם ולשלם את מיסיהם בהתאם ללא סכנה של הליך פלילי עד לתאריך 30.6.2016. כמו כן, במסגרת הארכה זו תנתן הזדמנות נוספת לאותם נישומים שהגישו בקשה אשר נדחתה, להגישה שוב ללא תשלום מס משמעותי כפי ששולם בעבר, תשלום שנתפס בעיני רבים כהפליה לרעה של נישומים "קטנים".
 
כאמור בראשית דברים אלו, עם סיום הארכה זו, בסוף חודש יוני 16, הודיעה הרשות על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון, עד לסוף השנה משמע עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול מעתה גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

נציין כי לפי הודעות שונות רשות המסים, שמתעדכנות מעת לעת, במסגרת הליך זה הוגשו למעלה ב-5,000 בקשות לגילוי מרצון (מהן כ-3,000 במסלול אנונימי, קרוב ל-1,100 במסלול מקוצר ולמעלה מ-900 במסלול הרגיל), אשר חשפו הון לא מדווח בהיקף העולה על 17.5 מיליארד שקלים.

אנו בדעה כי מדובר בהחלטה נכונה ומבורכת של רשות המסים ומנהלה עו"ד רו"ח משה אשר נענו לפניות ובקשות להארכת הנוהל ובכללן גם פנייה של משרדנו בעניין זה. לגישתנו, הן הצלחתו של הנוהל, כפי שעולה גם מהודעת רשות המסים, והן הפוטנציאל הגדול שגלום בו, מובילים למסקנה שנכון היה להאריך את תוקפו של נוהל זה. בנוסף לבקשת משרדנו להארכת הנוהל פנינו לאחרונה גם במכתב לשר האוצר מר משה כחלון, במסגרתו התבקש הלה, בתיאום עם רשות המיסים, לקבוע חלון הזדמנויות לחנינת מס לאומית בן שישה חודשים, במסגרתו ייהנו הנישומים מהוראת שעה שבמסגרתה יוטל מס אחיד של 25% בגין כל סכום או נכס מכל פעילות עסקית שלא דווחה במועדה כדין לרשות המיסים.

כיצד אנחנו יכולים לסייע לכם בתהליך?

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס,  מתמחה בתחום וצבר ניסיון עצום בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילוי מרצון, זאת כפועל יוצא מייצוגם הצמוד של עשרות נישומים במסגרת הליך זה. נדגיש כי משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורכו של כל ההליך, החל מהגשת הבקשה הראשונית לנציבות מס הכנסה, דרך ניהול המו"מ העיקש מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה שיש בהם כדי לסגור את כל אותן שנים פתוחות אחת ולתמיד ולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום.

הטיפול בתיקים אלה נעשה על ידי המשרד שמית או  אנונימית ללא חשיפת שמו של הלקוח אלא לאחר גיבוש הסכם שומה מקובל על הלקוח. נבהיר כי כל ההתנהלות אל מול רשות המיסים נעשית ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות או חקירה של הלקוח.

צוות המומחים שלנו ידע לייצגך בנאמנות ובדיסקרטיות מוחלטת אל מול רשויות המס השונות ובכלל זה מול רשויות המס האמריקאיות, תוך שמירה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. כל התהליך למעשה מותנה בהסדרת העניין מול הרשויות השונות במטרה לסיים את הסוגיה על הצד הטוב ביותר וזאת מבלי שייפתח שום הליך פלילי כזה או אחר וכמובן לא יוגש כתב אישום.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות לדורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין