מאת:

דיני ירושה - התנגדות לקיום צוואה (חוק הירושה התשכ"ה-1965)

ברוב המקרים התנגדות לקיום צוואה, צו ירושה ואף דרישה להכריז על ביטול הצוואה, נובעים הם מסיבות אישיות של יורשים או כאלה הטוענים לרשת מעזבון. התנגדות תוגש לרשם הירושות בעת פטירתו של אדם, שלגבי עזבונו הוגשה בקשה לצו קיום צוואה ע"י יורשים לפי סעיף 66. הבקשה כאמור תוגש על ידי המתנגדים לה, כשעל הטוענים מוטלת חובת ההוכחה.

כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה (סעיף 71 לחוק):
- צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.
- חוק הירושה קובע כי במקרה של ביטול צוואה יחולו כללי הדין הרגילים ומבחינה פרוצידוראלית במקרה כזה ינתן צו ירושה ולא צו קיום צוואה.
- הירושה תתבצע על פי הוראות הדין הקבועים בחוק הירושה לפי הפרנטלות – עפ"י סדר כרונולוגי של קרבת היורשים למוריש (דהיינו ילדים, נכדים, הורים, אחים). 

1. ההתנגדויות תוגש לשתי מטרות עיקריות:
(ניתן להתנגד, לפני מתן הצו ואף לאחריו, וכל עוד שלא חולק העזבון)
התנגדות לשם תיקון הצוואה - משנפל פגם צורני שניתן להתגבר עליו כגון: תיקון שגיאה שנוצרה עקב טעות סופר, או עקב פרשנות שגויה של כוונת המצווה לפי תוכן הצוואה עצמה והירושה שקיימת בפועל ועוד.
תיקון סעיף 25 לחוק מאפשר לבימ"ש להפעיל שיקול דעת נרחב ולקיים צוואה על אף שנפל פגם בעריכתה וקובע מרכיבי יסוד שמבלעדיהם לא תתקיים הצוואה ולמעשה מפחית את בטלות הצוואה בהעדר כל הקריטריונים הקבועים. פירוש הצוואה (סעיף 54) יהיה לפי עומד דעת המצווה והכל לפי הנסיבות, תוכן הצוואה והמקרה עצמו כאשר העדיפות לקיום הצוואה ובלבד שסבור היה בית משפט שיש בה לקיים את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

**התנגדות לשם ביטול הצוואה - משנפל פגם מהותי ולא ניתן להתגבר עליו בעריכת הצוואה או משנמצאה צוואה נוספת מאוחרת, יורש פסול מלרשת (סעיף 5, 35) או ביטול הצוואה מאחר והיא בלתי חוקית – צוואה הסותרת תקנת ציבור (סעיף 34) ועוד. היה וקמה עילה לבטלה, אזי הירושה תתקיים לפי דין ולא לפי צוואה.

בטלות חלקית - ביטול צוואה יתכן שיהיה ביטול מלא או ביטול חלקי במידה, שאפשר יהיה לקיים את הצוואה.הסיבות לבטלות צוואה טמונות בכשירותה או אי כשירותה של הצוואה, וככלל יעדיף הדין לקיים את רצונו של המת בצוואה מאשר להחליט לבטלה והכל במידת האפשר ובכפוף לעקרונות הדין.

א. עילות להתנגדות לקיום צוואה משנפל בצוואה פגם מהותי:
החוק קבע שלוש עקרונות לקיום צוואה כשרה:
1. הכשרות לצוות (סעיף 26) – המצווה חייב להיות בעל כשרות משפטית בכפוף לחוק הכשרות המשפטית.
2. חופש לצוות (סעיף 27) – חייבת להיות מרצונו החופשי של המצווה, עקרון קיום רצון המת זכות אוטונומית וקניינית של האדם להחליט מה יהיה עם נכסיו לאחר מותו ואיננה ניתנת להגבלה.
3. מעשה אישי (סעיף 28) – זכות המצווה איננה ניתנת להעברה ועקרון הרצון החופשי גם כאן בא לידי ביטוי.
בהעדר עקרונות אלה, אין כשירות לצוואה ולמתנגד קמה עילה לבטלה. עם זאת, יש לזכור כי על הטוען לאחת מהאפשרויות לעיל עליו נטל ההוכחה.

ב. עילה להתנגדות משנפל בצוואה פגם צורני / פורמאלי:
לעיתים פגמים צורניים מרובים, ככל שימצאו כאלה, יחשבו כפגם מהותי שפוגם באמינות הצוואה ופוגע באופן אינהרנטי בכשירותה. קיימות צורות עיקריות לקיום צוואה - בכתב, בעל פה, בפני עדי ובפני רשות, כשלכל צורה נקבעו כללים פורמאליים לקיום אותו סוג של צוואה (סעיף 19, 20, 22 ,23). קיים סוג נוסף לעריכת צוואה - צוואה הדדית כשמדובר בשני אנשים המורישים זה לזה והיא מתקיימת בכפוף לארבע הצורות לעיל כשהיא הדדית ולא פרטנית שעליה נפרט בהמשך.

כשרותה של צוואה אם כן, תקבע על פי הקרטריונים בדין, ובכפוף לעקרונות הכלליים, ובהעדר כשרות כאמור, תבוטל הצוואה. כשרות משפטית היא טענת התנגדות הקלה ביותר להוכחה, שכן חייבת להיות קביעה משפטית לגבי חוסה הנעדר כשרות משפטית ואשר הוכרז כפסול דין או שמא הינו קטין. לגבי טענות נוספות הקשורות לרצון חופשי ומעשה אישי של המצווה כאן העניינים מסתבכים ודרכי ההוכחה הופכים להיות קשים ומורכבים ולכך הפסיקה נאלצה למצוא מבחנים מתאימים.


2. ארבעה סוגי פגמים הנחשבים לפגם מהותי (עילה להתנגד ו/או לביטול צוואה):
א. פגם בכשירות המצווהברור כי רק מי שכשיר לכך מבחינת גילו, צלילות דעתו וכיוצא בזה יכול לערוך צוואה. ילד אינו יכול לערוך צוואה וגם אדם הלוקה בשכלו או שאינו מבין את משמעות מעשיו אינו יכול לערוך צוואה. כך שצוואה שנערכה, למשל, על ידי אדם שהיה נתון להשפעת תרופות שפגעו בצלילות דעתו בימיו האחרונים, על אף שהיא יכולה להיות כשירה מחמת צורתה, תכנה או נסיבות עשייתה, תהא בטלה מסיבת אי הכושר של המצווה לצוות.

ב. פגם צורני בצוואה = פגם מהותיבעבר הקרוב היו הוראות חוק מסובכות שלא איפשרו מתן הכשר לצוואות שבהן נפל (לעתים בתום לב ובטעות) פגם או חסר, כדוגמת תאריך חסר, או בעיה הנוגעת לחתימה. בחודש מרץ 2004 אישרה הכנסת את תיקון מס' 11 לחוק הירושה הקובע כי אם פסק דין קניג נ. כהן "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה" אף אם נפל בה פגם מן הפגמים המנויים בחוק. תיקון זה בא בעקבות שורת תיקונים בעשרים השנים האחרונות שנבעו מן המקרה הטראגי המתואר בד"נ 40/80 קניג נ. כהן פ"ד לו (3) 370. במקרה זה התאבדה אישה צעירה והותירה אחריה צוואה בה היא מדירה את בעלה מרכושה. הבעל פנה לבית המשפט וביקש את פסילת הצוואה מן הסיבה שהיא הייתה ערוכה בכתב יד ולא היה עליה תאריך או חתימה. לבית המשפט לא נותר אלא לפסול את הצוואה, על אף שברור היה כי המדובר בפעולה העומדת כנגד רצונה האחרון של המתאבדת. על פי החוק כיום היה לבית המשפט שיקול דעת להתגבר על החסר שנפל בצוואה.

ג. פגם הנוגע להוראת הצוואה
החוק מונה מספר הוראות צוואה שאין לקיימן, והמקרה החשוב ביותר הוא הוראת צוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכתה. במקרים רבים יש לזוכה על פי הצוואה חלק מסוים באירועים שהובילו לכתיבתה. יש ואחד הילדים לוקח את האב הזקן אל עורך הדין, או האחיין משוחח עם הדוד הערירי ולעתים דואג לכך שתירשם צוואה. במקרים אלו על עורך הצוואה להקפיד כי בכל הנוגע לניסוח ועריכת הצוואה עצמה תהיה הפרדה מפורשת בין המצווה ובין כל אדם אחר. רצוי מאוד שהמצווה ישב ויסביר את רצונו לעורך הדין העורך את הצוואה כשאין בחדר איש מלבדם. רצוי מאוד שבעת החתימה לא יהיה נוכח במקום איש מן הזוכים על פי הצוואה. במקרים אלו ניתן יהיה לרוב לומר שהצוואה אכן שיקפה את רצונו של המצווה ושפרט לו ולעורך הדין שנתן לה צורה משפטית לא היה איש שלקח חלק בעריכתה.

ד. פגם הנוגע לנסיבות הצוואהצוואה שנערכה תחת איום, מרמה, או השפעה בלתי הוגנת וכיוצא בזה, בטלה. במקרים רבים טוענים בני משפחה כי השפעתו של אדם מסוים על המצווה הייתה כה גדולה עד שהמצווה הושפע ממנו השפעה בלתי הוגנת וביטל את רצונו החופשי בפני רצונו של אותו אדם. צוואה מסוג זה יכולה להיות כשרה לחלוטין מכל בחינה אחרת, אך אם יקבע בית המשפט כי לעושה הצוואה לא היה רצון חופשי בעת עריכתה, הרי שזו בטלה.

נטל הראיה – והיפוכו: העקרון המשפטי קובע כ-"כי המוציא מרשות חברו עליו הראיה" כלומר זה המתנגד לצוואה מוטל עליו נטל הראיה להפרכת אמיתות הצוואה אותה מבקש לבטל אולם משנפל פגם בצוואה, אזי זה הטוען לקיום הצוואה (הפגומה) עליו יוטל נטל הראיה להוכיח את אמיתותה ונכונותה של הצוואה, כי אכן משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, והיה ולא יורם נטל ראיה זה, אזי לבית השפט שק"ד והסמכות שלא לתקן את הצוואה ולבטלה.

פס"ד פלוני נ. מכון ויצמן 11632/99 קיום צואה על אף פגם פורמאלי – השופט שוחט פסק כי משנפל פגם פורמאלי בצוואה הנטל להוכחת אמיתות הצוואה החדשה מוטל על התובע לקיים אותה. לבית משפט מוקנית סמכות לתקן, זאת לאחר שבחן את הפגמים ואת אופן עריכת הצוואה ומאחר והתובע לא הצליח לשכנע את ביהמ"ש לאמיתות תוכנה של הצוואה, בימ"ש מצא כי כל הפגמים הצורניים יש בהם אפילו עד כדי להקים ספק באם הצוואה בכלל "משקפת את רצונה האמיתי של המצווה". בית המשפט בוחן את רצף הדברים, סדר ההוראות, הנייר עליו נכתבה הצואה, מיקום החתימות של העדים ושל המצווה עצמה וכל אלה העלו ספק באמיתות הצוואה.


כמה טיפים חשובים...

להלן מספר פעולות חשובות שניתן לעשות על מנת למנוע את האפשרות שתוגש התנגדות לצוואתכם -
1. ביצוע צוואה בכתב יד:
צוואות בכתב יד אינן יכולות להיות מודפסות בתוספת חתימה בכתב יד. הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד. בכל מקרה אחר הצוואה תיפסל. כיום יש גמישות בעניין וניתן לראות בצוואה מודפסת חלקית (חלקים טכניים - מבנה מסגרת), ובלבד שהתוכן והעיקר בצוואה ירשם בכתב ידו של הצוואה.

2. עריכת צוואה בנוכחות הנהנים / השלכות הדין: אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה זה יקבע חזקה משפטית אינהרנטית להשפעה בלתי הוגנת הפוגעת באופן אינהרנטי ברצון החופשי של המצווה. אפשר להמליץ על שירותי עו"ד אך רצוי להמנע מכל מעורבות אחרת .

3. עקרון קיום רצון חופשי של עורך הצוואה - צוואה אפשר לשנות תמיד: גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי. עקרון ביטוי הרצון החופשי של המצווה אינו עולה בקנה אחד עם הגבלתו.

4. כשרותו של המצווה - חוות דעת רפואית: אדם מבוגר או חולה, שרוצה לערוך צוואה רצוי כי יצרף גם חוות דעת רפואית שמוכיחה וקובעת, שהינו כשיר לערוך את הצוואה, על מנת למנוע בבוא היום טענות בדבר העדר כשירות משפטית שלו.

5. פסול דין: שהוכרז על ידי בית המשפט ככזה - מראש פסול מלקיים צוואה אלא אם כן בוטלה הכרזתו כפסול דין ומאחר ועשיית צוואה היא פעולה אישית אף האפוטרופוס איננו יכול ולא רשאי לעשות זאת במקומו. במקרים אלה ירושה תקבע לפי הדין.

6. קטינים - יורשים הנחשבים לקטינים יכולים לרשת על פי חוק (ממונה אפוטרופוס או מנהל עזבון או על ידי ניהול קרן פיננסית על שמו עד שיגיע לבגרות משפטית), אך קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם או לעצמם, שכן החוק מכיר בצוואתם של בגירים בלבד, דהיינו מגיל 18 ומעלה.

7. קיום צוואה שבה צויינו תנאים לא סבירים על ידי המוריש: עזבונו של אדם הוא כל רכושו ועמל פרי ידו וזכותו להחליט ולקבוע מי ירש את מפעל חייו. מותר לו להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים ובתנאים כל עוד שנחשבים לסבירים, וניתנים לביצוע. יוכל להתנות כי הירושה תעבור לילדיו לאחר שיגיעו לגיל 21, אך איננו יכול להתנות את הירושה בכך שיחייב את ילדו להתגרש או להעתיק את מגוריו. ישנה מגמה עקרונית להגביל את שלטון "היד המתה".

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.33 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.