מאת:

סעיף 82 לחוק הירושה, התשכ"ה–1965, קובע את תפקיד מנהל העיזבון בהאי לישנא: "מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית-המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו-ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו-ירושה או של צוואה מקויימת".

לצורך תפקיד מנהל העזבון נדרשות פעולות המשלבות אופי משפטי - כמו הגשת בקשות לבימ"ש לצורך מילוי תפקידו - וכן אופי מנהלי-ביצועי, כמו כינוס נכסים ותשלום חובות. בימ"ש הוא שפוסק למנהל העזבון את שכר בגין הפעולות שהן חלק "טבעי" ממילוי תפקידיו (וזאת לפי האמור בסעיף 91 לחוק הירושה), בין אם היו בעלות אופי משפטי ובין אם היו בעלות אופי מנהלי-ביצועי. מי שיכול לבקש מבימ"ש צו למינוי מנהל עיזבון הוא אחד מיורשי או נושי המנוח. ברב המקרים בימ"ש ימנה מנהל עיזבון כשקיימת מסת נכסים ו/או התחייבויות המחייבים טיפול כדי לשמור על מאזן הזכויות של היורשים והנושים. חשוב להבהיר, כי גם אם קיימת הסכמה בין כל היורשים בדבר הצורך בניהול מנהל עיזבון ההחלטה הסופית שייכת לבימ"ש שיכול לסרב לבקשה אם לא מצא הצדקה למינוי מנהל עיזבון. במידה וקיימת הסכמת כל היורשים מוגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה. לבימ"ש הסמכות לקבוע את זהות מנהל העיזבון וחובה לקבל את הסכמת המועמד לתפקיד מנהל עיזבון.

מתוקף החובות המוטלות על מנהל העיזבון, עליו להזמין בהודעה פומבית שמתפרסמת בעיתונים היומיים את נושי העיזבון להגיש את תביעותיהם בכתב תוך תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים ממועד הפרסום. נושה חייב להגיש תביעה בכתב למנהל העיזבון במידה והוא מעוניין לתבוע את חובו. נושה שלטובתו פסק דין נגד המוריש חייב להמציא עותק מפסק הדין למנהל העיזבון ודרישה לתשלום הסכום שנפסק. הכספים המצויים בעיזבון ישמשו תחילה לפירעון חובות העיזבון. במידה והכספים הנזילים אין בהם כדי לסלק את כלל החובות, על מנהל העיזבון לממש נכסים, כשהוא מחוייב להציע את הנכסים ראשית ליורשים כשתינתן להם ההזדמנות לרכוש את הנכסים במחיר שאינו נמוך ממחיר השוק. בית המשפט יכול להורות ולהתוות על דרכים שונות למימוש נכסי העיזבון לצורך סילוק חובותיו.

סדר העדיפות לפיו מנהל העזבון יפעל בסילוק חובות העיזבון הינו כדלקמן:
• ההוצאות הנדרשות להלוויה, קבורה, והקמת מצבה
• הוצאות הפקת צו הירושה/צו קיום צוואה
• הוצאות ניהול העיזבון לרבות שכ"ט מנהל העיזבון
• חובות המוריש
למוריש אין אפשרות להורות בצוואתו אופן חלוקה אחר, שהרי הוראות חלוקה של עיזבונו מוגדרות בחוק הירושה.

במידה וברור כי יש בנכסי העיזבון מספיק כסף כדי לסלק את חובותיו, רשאי מנהל העיזבון להורות על סילוק החובות אף אם טרם התברר כלל היקף החובות. במידה וקיים חשש שאין בנכסי העיזבון כדי לסלק את מלוא חובותיו, על מנהל העיזבון להגיש בקשה מתאימה לבימ"ש ולסלק את החובות שבימ"ש התיר לו לסלקם. בית המשפט יכול ליתן כל הוראה הנראית לו מועילה לצורך ניהול תקין של העיזבון. כל אדם מעוניין יכול לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה להורות למנהל העיזבון לעשות פעולה או להימנע ממנה. בית המשפט מיוזמתו רשאי כמובן ליתן הוראות מתאימות. מנהל העיזבון זכאי ולעיתים חייב לפנות לבימ"ש על מנת לקבל הוראות כיצד לנהוג. הוצאות ניהול העיזבון יחולו על העיזבון אלא אם נתן בימ"ש הוראה אחרת. הוצאות ניהול העיזבון ישולמו לאחר הוצאות הקבורה והקמת המצבה ולאחר ההוצאות הנדרשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. מנהל עיזבון יכול להודיע לבימ"ש על התפטרותו ואולם, כל עוד לא ניתן אישור בימ"ש ההתפטרות אינה תקפה. מנגד, לבימ"ש יש סמכות מיוזמתו או על פי בקשת מעוניין בדבר לפטר מנהל עיזבון במידה ולא מילא תפקידו כראוי או במידה וקיימת סיבה ראויה לפיטוריו. נושה אינו יכול לדרוש את פיטורי מנהל העיזבון. במות מנהל העיזבון פוקע אוטומטית מינויו, ובימ"ש ממנה תחתיו מנהל עיזבון אחר.

תפקיד מנהל העיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לנהלו, לסלק את חובותיו, לחלק את היתרה בין היורשים והכל על פי הוראות בימ"ש שמינהו. מנהל העיזבון חייב לשמור על ניטראליות והוא אינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים נגד האחר. מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שנפתחו ביוזמת המוריש טרם פטירתו. הסכם בין יורשים אינו מחייב את מנהל העיזבון במידה ולא נתן את אישורו להסכם. מנהל העיזבון מחוייב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול העיזבון ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה. למנהל עיזבון מוקנית הסמכות לפעול כנגד יורש שגרם נזק לעיזבון ואף להגיש נגדו תביעה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.25 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.