מאת:


היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה בע"מ

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק זעיר), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק וגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו מספר יתרונות בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות – אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים.
 

יתרונות להקמת חברה על פני ניהול עסק כעוסק מורשה

אחד היתרונות הבולטים בהפעלת עסק באמצעות חברה הוא יתרון המס. מקורו של יתרון זה הוא שעוסק מורשה מחויב במס הכנסה בגין כל ההכנסות שהופקו מהעסק במהלך שנת המס, ואלה מצטרפות להכנסותיו ממקורות אחרים. סך הכנסותיו של בעל העסק כפוף למס בהתאם למדרגות המס (הכנסה פירותית), כך ששיעור המס שיוטל על הכנסות העסק שיתקבלו בידי היחיד עשוי להגיע עד 47% (עבור הכנסה שנתית העולה על 514,920 ₪ נכון לשנת 2022) ובמס יסף בשיעור 3% נוספים עבור הכנסה שנתית העולה 663,240 ₪ (נכון לשנת 2022).

מלבד חבות במס הכנסה, כפופה הכנסתו של היחיד מהעסק שבבעלותו לחובת תשלום דמי ביטוח לאומי מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (נכון לשנת 2022) - 2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 5.97%), ומחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש (45,075 ש"ח, נכון ל-2022) - 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 17.83%).

לעומת זאת, הפעלת עסק באמצעות חברה בע"מ כפופה לכללים שונים.
החברה עצמה מחויבת במס חברות על הכנסותיה בשיעור של 23% בלבד (נכון לשנת 2022).
רק בעת משיכת רווחי החברה על ידי בעלי מניותיה (דיבידנד), יחויבו בעלי המניות במס בשיעור שייקבע לפי היקף אחזקותיהם בהון המניות המונפק של חברה - מס בשיעור 30% עבור בעל מניות המחזיק מעל ל-10% מהון המניות / מס בשיעור 25% עבור בעל מניות המחזיק מתחת ל-10% מהון המניות. נציין שגם דיבידנד עשוי להיות כפוף למס יסף.
בעלי מניות המועסקים על ידי החברה יידרשו בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי בדומה לכל עובד שכיר אחר במשק - על פי מדרגות מס ההכנסה מיגיעה אישית, וללא קשר לעובדת היותם בעלי מניותיה של החברה בה הם עובדים.
משכך, בעל עסק הפועל באמצעות חברה "גמיש" יותר ביכולותיו לתכנן את מועד תשלום המס בגין רווחי העסק בהתאם למועד ולאופן המשיכה של אותם רווחים. בהתאם לשיקול דעתו יוכל בעל החברה להימנע ממשיכת רווחי החברה כדיבידנד לידיו אלא לייעד את הכנסותיה למטרת פיתוח נוסף של העסק - רכישת ציוד, השבחה, הרחבת תחומי פעילות העסק, החזר הלוואות ועוד. במקרים אלה יסתכם שיעור המס שיחול על רווחי החברה ב-23% אחוזים בלבד.
יתרון משמעותי נוסף להעברת פעילותו של עסק מידי יחיד לחברה בע"מ נעוץ בפטור ממס החל על החזר הלוואות. ככלל, החזר קרן הלוואה אינו מייצר "הכנסה" בידי המלווה (אך לא עבור רכיב הריבית).
העברת פעילות עסק מידי יחיד לחברה כוללת לרוב מכירה של כל נכסי העסק לחברה (מקרקעין, מוניטין, ציוד, מלאי וכיו"ב) בהתאם לשווי השוק של נכסים אלו.
ככלל, מכירת נכסים מייצרת חבות במס על רווח הון (25% לשנת 2022) עבור הרווח שנוצר במכירת הנכס ביחס למחיר בו הנכס נרכש. עם זאת, במקרים מסוימים העניק המחוקק פטור ממס על רווח הון בנסיבות בהן המכירה מתבצעת מיחיד לידי חברה שבבעלותו כחלק מהעברת פעילות עסק. נישום העונה על דרישות החוק עשוי להיות זכאי לבצע העברת נכסים לחברה בבעלותו מבלי שיידרש בתשלום מס על כך, כפי שיוסבר להלן.
מן העבר השני, מכיוון שהחברה הרוכשת את פעילות העסק מידי היחיד לרוב אינה מחזיקה ביתרות מזומן, לצורך מימון רכישת הפעילות נרשמת התמורה כחוב של החברה כלפי המוכר (בעל המניות) – הלוואת בעלים. חוב זה ייפרע במועד מאוחר יותר מתוך הכנסותיה העתידיות של החברה.
עובדה זו תביא לכך שהחברה תבצע מעין-חלוקה של רווחיה לבעל המניות בצורת החזר הלוואה, בה רכיב הקרן פטור ממס, ומשכך, המס שישולם עבור הכנסות החברה יסתכם במס חברות בלבד.
במקביל, החברה עשויה להיות זכאית לנכות פחת על פני מספר שנים בגין הנכסים שרכשה מבעל המניות בהתאם לתקנות, באופן שמקטין את הכנסתה החייבת במס.
יתרון נוסף הטמון בפעילות באמצעות חברה מתבטא בהקלה של האפשרות לצרף שותפים ו/או משקיעים, למכור או לעביר את העסק לדור הבא, כל זאת באמצעות הקצאה ו/או העברה של מניות החברה והסדרת אופן התנהלותה של החברה והיחסים בין כלל בעלי המניות בתקנון החברה.
 

מכירת מוניטין

אחד הנושאים המחייבים תשומת לב מיוחדת בעת העברת פעילות עסק מיחיד לחברה בבעלותו הינו מכירת מוניטין העסק. להבדיל מנכסים מוחשיים, מוניטין העסק הינו נכס הייחודי לכל עסק והוא מחייב הערכה מקצועית של "ערך השוק" שלו (יוער שבתי המשפט קבעו לא אחת שקיומו ושוויו של מוניטין ייקבעו באמצעות אמות מידה אובייקטיביות אותן יביא הנישום הטוען לקיומו של המוניטין).

כאשר מדובר בעסק בעל שם הפועל פרק זמן משמעותי והנהנה מקהל לקוחות קבוע וממחזורי פעילות גבוהים, יתכן שלמוניטין של אותו עסק יש ערך רב. מכירת מוניטין שנצבר לעסק מידי היחיד לחברה עשויה להיות בתמורה גבוהה ובכך לייצר הלוואת בעלים בסכום משמעותי ביותר.

יחד עם זאת, חשוב להיות להקפיד על אופן העברת המוניטין לחברה על מנת להימנע ממחלוקות עם רשויות המס ואף להביא לתאונות מס יקרות. על מנת להימנע ממצבים אלה, חשוב להקפיד על כך שהעברת מוניטין העסק לחברה תתבצע באופן מקצועי תוך הקפדה על תיעוד מתאים, בגיבוי חוות דעת כלכליות לאמדן שווי המוניטין המועבר, כאשר "דרך המלך" לכך היא העברת המוניטין כחלק מהעברת כלל פעילותו של העסק (ובמקרים מסוימים התחייבות לאי תחרות), וזאת על מנת לנטרל טענות למלאכותיות ו/או חוסר תום לב תוך הצגת הצדקה עסקית של ממש לעסקת מכר המוניטין. כמו כן, יש לוודא כי כל מהלך שכזה תואם לדיווחים של המוכר בשנים שקדמו לעסקה כך שלא תתקיים סתירה בין הנתונים בבסיס העסקה לבין דיווחי העבר לרשויות המס. בתוך כך יש לוודא כי מדובר במוניטין שניתן להעברה. נוסף על כל אלה יש לדאוג לקיומו של הסכם מסודר בכל הנוגע להעברת נכסי העסק, לרבות המוניטין, לחברה החדשה והכול בשקיפות, כמתחייב על פי דין.
עוד היבט עליו חשוב להקפיד הוא ניכוי הפחת שנצבר בגין המוניטין הנרכש על ידי החברה.
הדין מקנה אפשרות לנכות פחת בגין מוניטין שנרכש בשיעור שנתי קבוע. סייג לזכות זו מתקיים במקרים בהם מוניטין נרכש מ"קרוב" (לדוגמא חברה שרוכשת מבעל מניותיה), ואז נדרש להוכיח שעסקת המוניטין נערכה בתום לב ומטעמים עסקיים.
 

העברה פטורה מכוח סעיף 104 לפקודת מס הכנסה

כפי שהוצג לעיל, במקרים מסוימים עשוי להינתן פטור ממס על העברת נכסים מיחיד לחברה שבבעלותו. חשוב לדעת כי לצד האפשרות של העברת נכסי העסק בתמורה וכנגד תשלום מס רווח הון, קיימת גם חלופה למכירת נכסים בתמורה להקצאת מניות החברה הרוכשת תוך קבלת בפטור מתשלום מס מכוח הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה. הסדר זה מאפשר להעביר נכסים של עסק מידי היחיד לחברה שבבעלותו בפטור ממס, בכפוף לקיום מספר תנאים מצטברים:
  1. בעל העסק המעביר יהיה בעלים של 90% לפחות ממלוא הזכויות בחברה (הון המניות של החברה) למשך שנתיים לפחות ממועד ההעברה; 
  2. החברה תחזיק באותם נכסים למשך שנתיים לפחות לאחר מועד ההעברה;
  3. היחס בין שווי השוק של המניות שהוקצו לבעל העסק לבין שווי השוק של כלל הזכויות בחברה מיד לאחר ההקצאה זהה ליחס שבין שווי השוק של הנכסים המועברים לשווי השוק של החברה מיד לאחר ההעברה. דרישה זו מתקיימת לרוב כאשר מדובר בהעברת פעילות לחברה חדשה שאין לה נכסים קודמים כך שהנכסים המועברים אליה משקפים את שווי החברה;
  4. החברה לא תהפוך לאיגוד מקרקעין במשך שנתיים מיום ההעברה;
  5. מוגש דיווח ייעודי בדבר העברת נכסים בפטור מכוח סעיף 104 הנ"ל;
בהתקיים התנאים לעיל העברת הנכסים לא תייצר ליחיד-המוכר חבות במס רווח הון. עם זאת, בחירה בחלופה זו שוללת את האפשרות לרשום את התמורה בגין הנכסים המועברים כהלוואת בעלים לחברה שכן כנגד הנכסים הללו מקבל היחיד מניות בחברה-הרוכשת. כמו כן , במקרה שכזה, החברה הקולטת לא תוכל לדרוש פחת בגין הנכס המועבר לבעלותה.
 

העברה רגילה

כפי שהוצג לעיל, מכירת פעילות העסק (מקרקעין, מוניטין, ציוד, מלאי וכיו"ב) מיחיד לחברה תוך רישום התמורה כהלוואת בעלים של היחיד בספרי החברה תכלול תשלום מס רווח הון על ידי היחיד בגין הרווח שנוצר בידיו מן המכירה, כאשר החברה תוכל להפחית את שווי הנכסים המועברים על פני מספר שנים בהתאם להוראות הדין.
חלופה זו עשויה להתאים לעסקים המניבים רווחים משמעותיים באופן שוטף שיחולק כדיבידנד החייב במס על ידי בעל המניות, וכאשר מדובר ביחיד שאינו סובל מקשיי תזרים מזומנים (שכן נדרש תשלום מס רווח הון ייעשה תוך 30 ימים ממועד העסקה) ו/או כאשר בעל העסק מעוניין להכניס לעסק שותפים מהותיים ו/או למכור את העסק בתוך זמן קצר משנתיים ובכך תישלל זכאותו לפטור הקבוע בסעיף 104א כמפורט לעיל.
אפשרות זו מתאימה גם למי שיש לו הפסדי הון צבורים (שנגרמו ממכירת נכס הון במחיר נמוך ממחיר רכישתו) ואותם יוכל היחיד ניתן לנכות מרווח ההון שיווצר בידיו כתוצאה ממכירת פעילות העסק לחברה.
 

העברת מלאי

מלאי אינו בגדר נכס הון והעברתו אינה כפופה לאחד ממסלולי המיסוי המפורטים לעיל. ככלל העברת מלאי הינה בגדר מכירה רגילה ותהיה כפופה לתשלום מס שולי רגיל בידי היחיד בעל העסק בהתאם לשווי השוק של המלאי, ומנגד תירשם רכישת המלאי כהוצאה שוטפת בידי החברה.
חלופה נוספת העומדת בעת העברת מלאי הינה על ידי העברתו בעסקת קונסיגנציה. בדרך זו נשאר המלאי בבעלותו של היחיד בעל העסק, כך שאין מכירה של המלאי ואין חיוב במס בעת העברתו לחברה ותשלום המס נדחה למועד מכירת המלאי על ידי החברה.
ככלל, חלופה זו הינה חלופה עדיפה מבחינת תזרים המזומנים של בעל העסק אולם על מנת לממש אותה קיימת חשיבות לערוך הסכם קונסיגנציה מסודר אשר יקבע את חלוקת התמורה בין בעל העסק לבין החברה בעת מכירת פרטי המלאי על ידי החברה.
בנוסף, העברת מלאי העסק בעסקת קונסיגנציה עשויה לסייע במקרים של חוסר וודאות לגבי סיכוייה של החברה למכור את המלאי בהמשך. כך שככל שיתעוררו קשיים במכירת המלאי ויהיה צורך למוכרו במחיר מופחת ו/או להשמידו, יימנע תשלום מס בגין מכירת המלא בשוויו המלא כפי שהיה בעת העברת פעילות העסק לחברה.
 

דגשים נוספים ביחס למקרקעין

ככל שלבעל העסק המעביר היו מקרקעין בבעלותו אשר שימשו את העסק ואשר עתידים לשמש את החברה ראוי לשים לב למספר דגשים נוספים.

ראשית, בהעברת מקרקעין מכוח סעיף 104א לפקודה על אף הפטור הניתן ממס שבח, יחול על ההעברה מס רכישה מופחת משווי המקרקעין.

שנית, ככל שבעל העסק אינו מממש את הפטור הניתן מכוח סעיף 104א לפקודה ומבקש להעביר את המקרקעין לחברה ללא פטור תחויב ההעברה במס רכישה מלא.
שלישית, עומדת בפני בעל העסק האפשרות להשאיר את המקרקעין בבעלותו ולהשכיר אותם לחברה. במקרה כזה, יהיו לבעל העסק הכנסות משכירות החייבות במס אך הוא יוכל להמשיך לנכות פחת בגין המקרקעין ואילו לחברה יהיו הוצאות שכירות.
 

לסיכום

כפי שניתן לראות, ישנם היבטי מיסוי שונים ומגוונים בעת העברת פעילותו של עסק מידי יחיד לידי חברה בע"מ, על כן קיימת חשיבות בתכנון נכון וקפדני של תהליך העברת העסק לידי חברה. דרכים שונות להעברת הפעילות יכולות להתאים יותר לעסקים מסוימים אך לא להתאים לעסקים אחרים.

למשל, כאשר מדובר בעסק רווחי שאינו סובל מבעיות תזרים מזומנים, יתכן שיהיה הגיון כלכלי בתשלום מס מלא בעת העברת נכסי העסק באופן שיאפשר להגדיל את הלוואת הבעלים ולהימנע מהגבלות החלות על מכירה עתידית של העסק מכוח סעיף 104א לפקודה. מאידך כאשר מדובר בעסק פרטי שממילא אינו צפוי לצרף שותפים חדשים ו/או למכור את פעילותו בתקופה הקרובה, בהחלט קיים הגיון להשתמש בפטור הקבוע בסעיף 104א.

כמו בכל עסקה אחרת, קיימת חשיבות רבה לכך שהשווי המדווח של הנכסים המועברים ישקף את שווים הריאלי. יש לדאוג לכך שהעסקה תהיה עסקה אמיתית ולא תכלול אלמנטים מלאכותיים ו/או אלמנטים בעלי הגיון כלכלי המוטל בספק.

כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו. כל ההתנהלות חייבת להיות שקופה ובהתאם להוראות כל דין וכמובן שיש לבצע עסקאות שכאלה רק בנסיבות בהן יש טעם כלכלי, שאם לא כן רשויות המס יכולת לטעון מלאכותיות. כמובן שיש בנמצא אפשרות, לא אחת, לפנות לרשות המס מבעוד מועד ולקבל את אישורה לאופן ביצוע העסקה וחבות המס הנגזרת ממנה.
יודגש כי אי באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת וכי אין להישען על הנכתב כאן. כל קרה חייב להיבחן לגופו ובהישען על פרטי המקרה יש לפעול בשקיפות ובחוקיות.
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפרשי הון בלתי מוסברים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); גולן פרבר, מתמחה

תושב ישראל אשר בתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים וכל נישום נוסף המופיע בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה נוסח חדש (להלן: הפקודה), אשר נצמחה לו בשנת המס הכנסה חייבת בארץ או בחו"ל, מחויב להגיש דוח על ההכנסות ולשלם את המס המגיע ממנו...

עורך דין מע"מ

מאת: צוות האתר

אנו כעורכי דין מנוסים מאוד בתחומי המיסים ומע"מ השונים משוכנעים כי לנו הידע והניסיון הספציפי בטיפול בתיקי מס מורכבים כאלו ואחרים ומשכך לנו היכולת להתנהל בשמך אל מול רשויות המס בתחכום, במקצועיות ובהצלחה רבה.

הטבות מס למפעל מועדף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

החוק לעידוד השקעות הון מעניק הטבות מס מפליגות העשויות להביא לחסכון מס בהיקף נרחב עבור מפעלים יצרניים העונים על תנאיו. עם זאת, העמידה בתנאי הזכאות מחייבת הכרה של כ-"מפעל מועדף", וזו כרוכה בעמידה בתנאים מורכבים המחייבים תכנון קפדני של הפעילות. במאמר זה נסקור את הטבות המס המוענקות למפעל מועדף וכן את התנאים שבהם נדרש לעמוד המפעל על מנת לזכות בהטבות אלה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.