סיוע בהגשת הצעות למכרזים באמצעות עו"ד מומחה בדיני מכרזים
 
על פי דיני המדינה, גופים ציבוריים מחוייבים לפרסם מכרז בגין כל התקשרות חוזית ו/או בגין כל עסקה למתן שירותים ו/או התקשרות לאספקה ולהתקשר בפועל, לטובת ביצוע האמור, רק עם אותו מציע שהגיש את הצעתו למכרז בהתאם למתחייב, עמד בתנאים הקבועים במכרז וזכה בו.
 
מטרת חוק המכרזים בכלל והמכרז בפרט, היא להבטיח התנהלות חוקית ושקופה בכספי ציבור, כזו המנטרלת אפליה ומאפשרת לכלל הציבור הזדמנות ראויה לקבל את המלאכה. במסגרת המכרז מחויב הגוף הציבורי לפרט מה העבודה הנדרשת לביצוע, לצרף ההתקשרות החוזית עליה יידרש הזוכה לחתום, לקבוע מי יהיו הגורמים אשר יוכלו להציע הצעה על פי תנאי המכרז, לקבוע תנאי סף המושתתים על ניסיון, גודל, חוסן כלכלי ועוד ובנוסף להגדיר את המנגנון על פיו תוכרע זהות הזוכה במכרז. הגוף הציבורי, בסופו של יום, יחתום על התקשרות חוזית מחייבת עם אותו מציע שזכה וישלם לו, בהתאם לקבוע בתנאי המכרז וההתקשרות החוזית, את הנגזר הימנו. לטובת מילואי הוראות המכרז על ידי מציע פוטנציאלי, בצורה נכונה ומלאה ומקסום סיכויי הזכייה, נדרש ניסיון רב - כל סטייה מהוראות הדין ו/או הוראות המכרז, תביא לידי פסילת ההצעה. ניסיון מתבקש הן לטובת חישוב וקביעת התמורה במכרז והן לטובת עריכת והמצאת כל המסמכים והפרמטרים המקדמיים האחרים, כקבוע במכרז.
 
חשיבות מכרעת לאופן הגשת ההצעה
הלכה למעשה, רבים מאלה הניגשים למכרזים ללא הניסיון וללא הידע הנדרשים, מוצאים את עצמם נפסלים על סמך טעויות טכניות ו/או טעויות פרוצדוראליות אחרות, אשר הלכה למעשה סוללות את הדרך לזכייה עבור אלה הבקיאים בדיני מכרזים ואופן הגשת ההצעות. כך יוצא, שיש בנמצא חשיבות מכרעת לאופן הגשת ההצעה למכרז, כשזו נתמכת בכל המסמכים אותם מחויבים המציעים להגיש ביחד עם הבקשה ובכלל זה, ערבות בנקאית ערוכה בהתאם לתנאי המכרז, מכתבי המלצה ועוד מרכיבים מהותיים. פסיקת בתי המשפט מחמירה עד מאוד עם אלה הסוטים מהוראות המכרז, כך שאלה אשר הגישו את הצעתם שלא בדיוק בהתאם למחויב ימצאו את עצמם כמי שהפסידו את החוזה/העבודה, ללא כל אפשרות שנייה לתקן את המחדל וזאת גם אם המחיר שננקב על ידם במסגרת הצעתם, היה נמוך מזה של המתחרים. יתרה מזאת, גם אם ניסיונם של המציעים בביצוע העבודה נשוא המכרז עולה בעשרות מונים על ניסיונם של מציעים אחרים, לא יוכל הדבר לרפא פגם באופן הגשת ההצעה למכרז.

כך יוצא כי חובה על המציע הרציני לקבל ייעוץ והדרכה מעו"ד המתמחה בדיני מכרזים בעת עריכת ההצעה - עריכה נכונה ומדויקת של הצעה למכרז והגשתו תמקסם מהותית את יכולת המציע לזכות במכרז ותבטיח כי הצעת המציע לא תדחה על סמך טעמים פרוצדוראליים. הערכות נכונה להגשת הצעה בסיוע עו"ד המתמחה בדיני מכרזים, תבטיח כי ההצעה המוגשת, תתיישב עם ההיגיון והשכל הישר, כי אין היא נמוכה מדי ואין היא גבוהה מדי וכי זו, ביחד עם מרכיבים נוספים שידרשו לטובת הגשת הבקשה, יגדילו עד למקסימום האפשרי את סיכויי הזכייה בתנאים ראויים ורווחים.

כיצד אנו יכולים לסייע עם הגשת הצעה למכרז?
לטובת כל אלה, נכון וראוי לפנות למשרדנו - בכותלי משרדנו, המורכב מעו"ד וכלכלנים, מומחים בדיני מכרזים ובכלל זה, מומחים בליווי מציעים למכרזים, לטובת עריכת הצעות למכרזים.
בראש פעילות משרדנו בתחום זה, עומדת עו"ד וכלכלנית אורית פפר, אשר לה ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בדיני מכרזים, עריכת מכרזים, טיפול בהצעות, גיבוש מסקנות, התמודדות עם החלטות זכייה ועוד. משרדנו ישמח לפעול בשמך כבר בשלב ההצעה, ללמוד את פועלך, ללמוד עבורך את המכרז וביחד עמך לגבש הצעה אותה נגיש יחדיו, בשמך, לוועדת המכרזים הרלוונטית, כשזו ערוכה בצורה חכמה, מקצועית ומדויקת. משרדנו יידע ללוות אותך החל משלב לימוד המכרז, דרך של הגשת ההצעה ועד לשלב קבלת התוצאות. היה ויידרש, ידע משרדנו להיאבק עבורך, אם לטובת שמירה על הזכייה ואם לטובת תקיפתו של זוכה אחר, מתוך שאיפה להביא לידי הכרזה עליך כזוכה. כל מקרה יבחן ויטופל לגופו, במסירות ותוך מתן יחס אישי ללקוח.
 
התקשר אלינו עתה ואנו ניכנס במיידי לתמונה עבורך!
תתקשר עתה לעו"ד אלי דורון :
054-4251054 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

תצהיר כוזב במסגרת מכרז הוא פגם שאינו ניתן לתיקון

בית המשפט קבע: צירוף תצהיר כוזב במסגרת מכרז הוא פגם שאינו ניתן לתיקון ומחייב פסילת הצעה...

במכרזים ציבוריים יש להקפיד על תנאי המכרז, קלה כבחמורה

בית המשפט המחוזי בירושלים דן בעתירה לביטול מכרז של המוסד לביטוח הלאומי לרכישת בנין משרדים בעיר נצרת בשל ליקויים שונים שהתגלו בעת פתיחת מעטפות המכרזים ובדיקת ההצעות. בית המשפט קבע, כי אכן נפלו ליקויים בעבודת ועדת המכרזים ואמנם מדובר בליקויים טכניים, כאשר מדובר במכרז ציבורי יש להקפיד על תנאי ניהול המכרז באופן דקדקני ומשך יש לבטל את המכרז שנערך ולאפשר לשתי המציעות להגיש הצעות חדשות שיעברו בדיקה מחודשת.

ייצוג מציע, זוכה או מפסיד במכרז

חוק המכרזים מטיל חובה על גופים ציבורים, מוניציפליים ואחרים לפרסם מכרז בגין עבודות הנדרשות לביצוע ע"י אותם גופים ולהתקשר חוזית לביצוע עם הגורם המתאים ביותר, אובייקטיבית

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.