מאת:


יפה פועלת רשות המס עת מפרסמת היא את החלטותיה לעניין עברייני מס אשר ההליך הפלילי כנגדם הסתיים בתשלום כופר כסף, תחת הגשת כתב אישום וניהול משפט פלילי.

התנהלות שקופה זו מצד רשות המס הינה התנהלות ברוכה המנטרלת טענות רבות אשר הועלו בעבר, באשר לפוליטיזציה של מנגנון הכופר ושל העדפת גורמים כאלה או אחרים. התנהלות זו מצד רשויות המס, מתיישבת עם דרישת רשות המס כלפי כלל הציבור באשר לחובת השקיפות החלה עליהם.

פקודת מס הכנסה קובעת כי "בוצעה עבירה"... ניתן להמירה ב"כופר כסף" - משמע, עצם הגשת הבקשה להמרת חקירה פלילית בכופר כסף, מהווה הודאה בדבר ביצוע העבירה הנחקרת. כלומר, רק בנסיבות בהן פלוני או אלמוני מוכן להודות בדבר ביצוע עבירה, נפתחת בפניו הדרך להגיש בקשה לתשלום כופר כסף. לשון אחר, על פי הדין הקיים, כל עוד הנחקר דבק בטענה לפיה אין בנמצא עבירה וכי הינו חף מפשע, אין הוא יכול להגיש בקשה להמרת החשדות בתשלום כופר.

יתרה מזאת, על המבקש בקשה לכופר, לדעת כי לקבלת הבקשה השלכות מס אזרחיות, מעבר לפליליות, משמע עצם הגשת הבקשה מתירה לרשות המס להתייחס אל האזרח כאל מי שכבר הורשע בפלילים ומשכך רשאית רשות המס, בנסיבות כאמור, לאחר שהוטל עליו כופר, לשום את אותו אזרח בגין שנות מס סגורות לגביהן מיוחס תשלום הכופר, מכוח סעיף 147 לפקודה. זאת בעוד בנסיבות רגילות בהן אין בנמצא תשלום כופר או הרשעה פלילית - רשות המס לא יכולה לשום את האזרח, אלא על פי תקופות ההתיישנות הקבועות בפקודה.

דעתנו המקצועית בנושא

לעניות דעתנו, מוסד הכופר הינו מוסד מבורך - זהו מוסד המאפשר מיצוי הדין עם עבריין המס בצורה מהירה ויעילה, מבלי להעמיס שלא לצורך על מערכת בתי המשפט, פרקליטות וגורמים קשורים אחרים.

מנגנון הכופר מאפשר לאזרח להביא לידי כך שמחדלו הפלילי, תחת מיצוייו בכתב אישום, יסתיים בדרך של תשלום כופר כסף ובנוסף בדרך של פתיחת שומות נגדו ותשלום המס בגין מחדליו הפליליים. לעניות דעתנו, הפעלה נכונה של מנגנון הכופר עשויה להזרים לקופת המדינה משאבים וכספים רבים, לא פחות ממה שהוזרם ממנגנון הגילוי מרצון.

משאבים אלה תוכל רשות המס לנתב לטובת אכיפה נוספת, תוך מיצוי המשאבים ותוך נטרול הנזקים הנגרמים למערכת המשפט כתוצאה מהעמסת יתר. יחד עם זאת, אנו סבורים כי הגיע העת לייעל את הליך הכופר - כשם שרשות המס פעלה לטובת הרחבת והגדרת מנגנון הגילוי מרצון, כך עליה, לדעתנו, לשפר את מנגנון הכופר.

באשר לכך אנו סבורים כי לטובת השבחת המנגנון יש בנמצא צורך בשינויים אלה:

 1. יש לקבוע כללים ברורים באשר למצבים בהם יתאפשר המרת חקירה פלילית בתשלום כופר כסף ובגין אילו עבירות. לדעתנו, יש בנמצא צורך להוציא הנחיות ברורות הקובעות כי ניתן להמיר עבירות מס בתשלום כופר כסף, באופן אוטומטי וללא הפעלת שיקול דעת וזאת בגין מחדלים ועבירות, אשר גרעו מקופת המדינה עד לסך של 10 מיליון ₪.

  הגדרה ברורה תחסוך התנהלות לא ברורה ולא מוגדרת ותאפשר לנחקרים רבים לבקש את ההליך, בעוד שהיום נמנעים חשודים מהגשת הבקשה, הכרוך בה סוג של הודאה בביצוע העבירות, בשל חוסר הוודאות באם הבקשה תתקל אם לאו. לשון אחר, יותר נחקרים יבקשו את הכופר היה וידעו בוודאות כי בקשתם תתקבל.
   
 2. יש לקבוע כי לטובת הגשת בקשה לכופר ולטובת אישורה, על הנישום, כתנאי לקבלת הכופר, לשלם את מלא המס שינבע כתוצאה מהמחדל. כלומר, על האזרח להסיר את המחדל האזרחי נשוא החקירה ולשלשל לקופת המדינה את הכספים שנגזלו הימנה.
   
 3. יש לאפשר לנחקרים לשלם כופר כסף מבלי שעצם הגשת הבקשה לכופר תהווה "הודאה" בדבר ביצוע עבירה. בעוד שכיום, לא ניתן לבקש כופר כסף אלא אם "בוצעה עבירה", לעניות דעתנו, הדין והצדק החברתי והפרקטי, מצדיקים מתן אפשרות הגשת בקשה לכופר, גם על ידי נחקרים הטוענים כי הם לא ביצעו את העבירה המיוחסת להם, אולם הם מוכנים לשלם כופר כסף, לטובת בלימת החקירה נגדם, לטובת סיום הסיוט שבניהול תיק פלילי ולטובת הבטחת התנהלות עסקית תקינה ומסודרת נטולת סימני שאלה וערעורים.
   
 4. נכון להיום הסכומים לא ברורים, לא מוגדרים ומשתנים ממקרה למקרה. בנוסף, לעיתים קיימת התחשבות במצבו של הנישום באופן שמתאפר שלו לשלם את הכופר בתשלומים, אך לעיתים נדרש הנישום לשלם את הכופר בתשלום אחד. לפיכך לדעתנו, על מנגנון הכופר לקבוע בוודאות נוסחה לגובה הכופר ואופן תשלומו. משמע, על האזרח לדעת מראש מה סכום הכופר שיהיה עליו לשלם, בנוסף על חבות המס, למקרה בו תאושר בקשתו.
   
 5. קביעה כי לא ניתן יהיה להמיר הליך פלילי בכופר פעם נוספת, אלא בחלוף תקופה משמעותית, שלא תפחת מעשר שנים מאז הוטל כופר כסף בפעם האחרונה.

קביעת מנגנון כופר ברור ושקוף

רשות המס מראה בשנים האחרונות יכולת חסרת תקדים בניהול הליכים של הסרת מחדלים אזרחיים ופליליים של אזרחים. היא עשתה כן במקצועיות חסרת פשרות בתחום ה"גילוי מרצון".

עתה, לעניות דעתנו, יש לגשת בגישה דומה לעולם הכופר ולאפשר לכל הנחקרים העומדים בתנאים - להמיר החשדות בכופר, תוך הטלת קנסות כבדים וברורים ותוך דרישה לשלם את מלוא המס בגין המחדלים שנעשו. רשות המס עומדת בפני תקופה חדשה של חילופי מידע בין מדינות ובין רשויות, הסכמים בינלאומיים בדבר העברת מידע אוטומטי מוחלף ועוד, כך שחקירות רבות עוד צפויות להיפתח. מיצוי כל החקירות הצפויות יעמיס שלא לצורך על רשויות המס, יפגע בעסקים רבים וייצור אי ודאות עסקית עמה יתקשה המשק להתמודד.

מנגנון ברור ושקוף של כופר, הקובע כללים ברורים וקנסות כבדים, ואשר יבטיח ענישה ראויה תוך יצירת התראה ואי העמסה על מערכת המשפט אשר ממילא טרודה ועמוסה, הנו חיוני ומתבקש. לרשות המס הכלים והיכולת לעשות כן בהצלחה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עורך דין עבירות מכס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פרבר גולן, רו"ח ומשפטן

נתפסם במכס נתב"ג? - כך תפעלו: מידי שנה ישראלים ורבים נתפסים על ידי רשויות המכס בגין זאת שלא הצהירו על טובין שרכשו בחו"ל החייבים בדיווח ובתשלום מכס בכניסה לישראל...

קנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון קבע: על מנהל מע"מ הנכבד להפעיל שיקול דעת בקביעת סכום הקנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בחלקו ערעור מס שהוגש על שומת תשומות שהוצאה לחברה קבלנית בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות. פסק הדין מדגיש, כי לא ניתן לנכות מס תשומות בגין חשבונית שהוצאה שלא כדין, בין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה פיקטיבית ובין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה אמיתית אך באמצעות גורם שלא סיפק את השירות ו/או המוצר.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.