מאת: ;

לולנים אל תתפתו - רק מסלול אדום!

המסלול האדום הוא ה-מסלול עבור חקלאים בקו עימות. המסלול האדום אינו מותנה בהחלטת ממשלה בזמן מלחמה, בקיום ממשלה, במתווים שמוארכים או לא מוארכים, מכיוון שמקורו בחוק. חשוב לשים לב שלא כל מתווה פיצוי "גנרי" יתאים לכל סוג של עסק, ויש לבחון את הכדאיות על פי נתוני העסק הפרטני.
מלחמת "חרבות ברזל" נחתה על כולנו בעוצמה רבה. אין בנמצא אדם בישראל שלא נפגע משאירע, פיזית, נפשית, ממונית ובכלל.
מלבד הפגיעה בתחושת הבטחון, פינוי האזרחים הרבים מביתם מזה חודשים (וללא מועד חזרה בטווח הנראה לעין) גורר עמו גם הפסקת פעילות חקלאית, עסקית ועוד.
הפגיעה הכלכלית נראית בכל רחבי המדינה, אולם העסקים והאזרחים המצויים בקו עימות ואשר שם בחרו הם "להוריד עוגן" – הם (כרגיל) הראשונים להיפגע.
כל המדינה חשה על בשרה, את שאירוע בעוטף עזה ובגבול הלבנון ועקב זאת, נחשפה לחשיבות האדירה של ההתיישבות הישראלית בצמוד לגבולות ולכך שבפועל שחלק מאוד נכבד מהפעילות החקלאית של המדינה , לרבות מושבים, אגודות שיתופיות, קיבוצים ואנשים פרטיים מצויים בצמוד לגבול – על כל הכרוך והמשתמע מכך.
חלק נכבד מהנפגעים עקב המלחמה הינם לולנים שעסקיהם ממוקמים בסמוך לקו העימות. אלה נקלעו למצב בו הם נאלצים להתמודד עם בריחה של עובדים זרים, פינוי עובדים מקומיים, היעדר יכולת להגיע ללול ובשל כך העדר היכולת לטפל בעופות – לרבות איסוף ביצים, ניקיון המתקנים, שחלוף אוכלוסיית העופות שבהם, ואף במקרי קיצון ספקי המזון מסרבים לפעול באזורים אלו, וזאת מלבד פגיעות ישירות מצד האויב.
בשל כך, לולנים רבים נאלצו לנטוש את לוליהם, לעצור מיזמים ופיתוח, לזנוח את הלהקה, להשמיד להקות ולבצע מגוון רחב של פעולות אותם הם מעולם לא נדרשו לעשות. בעוד שלאורך כל השנים הלול היה מקור הכנסתם ומקור לדאגה והשגחה תמידית , הפך הוא, בין לילה, למקור הכנסה חשוף, מסוכן, לפעמים בלתי ניתן לגישה ובשורה התחתונה, עקב המלחמה, הנזקים הולכים ומצטברים מדי יום.
לצורך פיצוי בגין מלוא הנזקים הללו, לולן אשר משקו נמצא בקו עימות חייב להגיש תביעה בגין הנזקים העקיפים שנגרמו לו באמצעות מסלול אחד ויחיד – המסלול האדום.
כך למשל, המסלול המוצע מציע פיצוי "קשיח" בסכום של 11 אג' לביצה תוך התעלמות מהוצאות עלויות התערובת והאחזקה שמשתנות בהתאם להיקף פעילותו של הלולן – משק גדול למול משק קטן.
בנוסף, פיצוי כפי שהוצע אינו מעניק מענה למקרים בהם פרגיות חוסלו כתוצאה מהמלחמה (בין אם בשל אי יכולת לטפל, ובין אם בשל נזק ישיר של חימוש) – כך שלא ניתן להפחית את עלויותיהם ממחיר הביצה (שכן ברור שאלה לא יטילו ביצים בהמשך).
כמו כן, רווח של 11 אג' לביצה הוא נמוך יותר אפילו מהמחירים שמתפרסמים ע"י התאחדות חקלאי ישראל – שגם הם קובעים עלויות גבוהות מאוד – למשל לעניין התערובת שבפועל עולה פחות למשקים הגדולים.   
 
יודגש- רק באמצעות המסלול האדום ניתן לקבל פיצוי בגין הנזק המלא שנגרם מהמלחמה.
 
למול המסלול האדום, נקבעו מספר "מתווים הירוקים" (מסלול השתתפות בהוצאות מזכות, מסלול שכר ומסלול חקלאות) שהינם בגדר "פלסטר" סוציאלי, זמני ומוגבל מבחינת סכומי פיצוי והנזקים ברי הפיצוי, שנחקקו לטובת מענה מיידי לכלל העסקים בארץ בגין חלק מנזקי המלחמה.
לגבי ענף הלול, פורסם לאחרונה מתווה חלופי למסלול האדום שיפצה את בעלי הלולים בגין נזקיהם בסכום מסוים עבור ירידה בתפוקה, בגין הוצאה להקטנת נזק (עד 8,000 ₪ ללול), מניעת רווח – פיצוי עבור סגירת לול עד ה-31.3.24 בסך 0.11 ₪ לביצה.
לעומת המסלולים הירוקים, המסלול האדום, נחקק כבר בשנת 1961 בתכלית עיקרית אחת – להבהיר לאותם לולנים (בין השאר) אשר החליטו להקים את לולם ביישוב ספר / קו עימות – כי היה ואלה יפגעו כלכלית כתוצאה מפעולת איבה, כתוצאה ממלחמה, המדינה, תזכור את עצם נכונותם להתיישב ולפעול בקו העימות ומשכך, כאקט ביטוחי, אותם לולנים יהיו זכאי לפיצוי צופה פני עתיד, משמע לפיצוי שיעמיד אותם במקום בו הם יכולים היו להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת.
משמע, לגישתנו, ע"פ הוראות חוק מס רכוש, יש לפצות את הלולן, במסגרת המסלול האדום, בסך כספי המנטרל את המלחמה, קרי – מהו הפיצוי אשר יציב את הלולן בנקודה הכלכלית בה היה נמצא אלמלא פרוץ הלחימה.
כך יוצא, שהמסלול האדום, ע"פ חוק מס רכוש משנת 1961 הינו החוק היחיד באמצעותו יכול הלולן לתבוע את המגיע לו, רק באמצעות המסלול האדום ע"פ חוק מס רכוש יוכל הלולן לקבל את הפיצוי בגין "הנזק הממשי", משמע בגין "הפסד או מניעת רווח" אשר נגרמו עקב המלחמה ולכן אל לו ללולן להתפתות ולהיגרר אחרי הגשת תביעות במתווים ירוקים.
חשוב לזכור כי הגשת תביעה במסלול הירוק חוסמת את הגשתה של תביעה במסלול האדום.
 
במסגרת המסלול האדום יוכל הלולן לתבוע מגוון מאוד רחב של נזקים עקיפים ובכלל זה נזקים דוגמת אלה -
 1. אובדן רווח בגין תקופת המלחמה, בהתאם לסוג הגידול של העופות.
 2. פיצוי בגין השפעות פסיכולוגיות טראומה על העופות כתוצאה מהמולת המלחמה (רעש הפגזות וכד') שיכול להתבטא ב:
  1. פיצוי בגין ירידה בתפוקת הביצים.
  2. פיצוי בגין הטלה של ביצים קטנות מהרגיל.
  3. פיצוי בגין הטלה של בייצים מלוכלכות
  4. פיצוי בגין ביצים בלי קליפה
  5. פגיעה בתוחלת החיים
 3. עלות השמדת להקת עופות.
 4. בלימה של פרויקטים שאמורים היו לצאת אל הפועל דוגמת -
  1. הקמת לולים חדשים שבוטלה עקב המלחמה, והרווחים שהיו אמורים להתקבל מהם בתקופת הלחימה;
  2. הרחבת לולים שלא יצאה אל הפועל;
  3. הגדלת להקה שלא יצאה אל הפועל;
  4. תוכניות הגדלת מכסות ביצים שלא יצאו אל הפועל;
  5. תוכנית למיזמי גידול משותפים שלא יצאה אל הפועל;
  6. בלימה בקצב הגידל הטבעי של הלול;
  7. פגיעה במוניטין עקב אובדן לקוחות;
הוצאות חריגות לטובת הקטנת נזק -
 1. העתקת לול
 2. העסקת עובדים לטובת שימורם בעסק
 3. תשלומים חריגים
 4. הוצאות חריגות
יוצא, כי לצד רצון מנהל מס רכוש, בהגינותו הרבה, לעודד לולנים לבחור במסלול ירוק טכני, אשר לכאורה מונע הרבה שאלות, המסלול האדום, נותר המסלול העליון הטוב והאיכותי ביותר בשל היעדר מגבלה על סכום הפיצוי או על סוגי הנזקים לגביהם ניתן לתבוע.
רק באמצעות המסלול האדום יוכל הלולן לתבוע מלא את כל הנזקים העקיפים שלו ולדרוש פיצוי שיעמידו במקום בו הוא יכול היה להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת.
המסלול האדום הוא היחיד המאפשר לבעל הלול לבנות אסטרטגיה משפטית התואמת את פעילותו, למפות את הפעילות, למפות את כל הנזק, ולתרגם את ראשי הנזק לתחשיבים כלכליים אשר באמצעותם יתבע מלא הנזק של הלולן בהווה ובעתיד, הכול עקב המלחמה.
המסלול האדום הוא ה-מסלול עבור חקלאים בקו עימות. המסלול האדום אינו מותנה בהחלטת ממשלה בזמן מלחמה, בקיום ממשלה, במתווים שמוארכים או לא מוארכים, מכיוון שמקורו בחוק. חשוב לשים לב שלא כל מתווה פיצוי "גנרי" יתאים לכל סוג של עסק, ויש לבחון את הכדאיות על פי נתוני העסק הפרטני.
 
כותב שורות אלה נשען על ניסיון העבר עת שימש  כעו"ד של מס רכוש ע"פ 13 שנה וכן על 16 שנות ניסיון של ייצוג חקלאיים ב – 17 השנים האחרונות ובסה"כ 30 שנות ניסיון. כך שהנכתב בא מדם לבו של כותב שורות אלה לטובת הלולנים היקרים, העושים מלאכתם לטוב כלל המדינה והכול מבלי חו"ח לפגוע בתום הלב ובהערכה הענקית אותה אנו רוכשים למנהל מס רכוש ומחלקת הפיצויים העושה לילות כימים לטובת ניזוקים וחקלאיים בפרטי.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.