מאת:

הקלטה של שיחת מו"מ יכולה לשנות את תוצאות ההליך

כאשר בין הצדדים קיים הסכם זכיינות חתום מחד והסכמה מאוחרת בעל פה לבטל את הסכם הזכיינות, מהי ההסכמה המחייבת ביחסים בין הצדדים?
זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
(תא (ת"א) 43606-11-19 קינג ג'ורג' החזקות וזכיונות בע"מ נ' ק.ג. עוגן גלעד בע"מ)
 

רקע עובדתי

התובעת הינה חברה אשר ניהלה בעבר רשת מסעדות בשיטת זכיינות תחת השם "קינג ג'ורג'". התובעת הגישה תביעה כספית נגד אחת החברות הזכייניות ובעלי מניותיה בגין ביטול שלא כדין של הסכם הזכיינות ופתיחת מסעדה אחרת במקום שבו הופעלה על ידיהם בעבר מסעדה השייכת לרשת קינג ג'ורג', כל זאת בניגוד להוראות הסכם הזכיינות, לכאורה.
יחסי הצדדים היו מוסדרים בהוראות הסכם זכיינות אשר נחתם תחילה לתקופה של 5 שנים והוארך לתקופה של 5 שנים נוספות אשר הייתה צפויה להסתיים בשנת 2022. במאמר מוסגר ראוי לציין, כי בניגוד לזכיינים האחרים, לנתבעים היה הסכם שכירות ישיר ביחס לנכס שבו הופעלה המסעדה וזאת מאחר והם שכרו נכס זה עוד טרם הצטרפותם לרשת קינג ג'ורג' ומאחר ובעל הנכס סירב להסב את הסכם השכירות לטובת התובעת (בעלת הרשת) ובחר להשאיר את הנתבעים (הזכיינים) כשוכרים.
ככלל, רשת קינג ג'ורג' הייתה בתחילת דרכה רשת מסעדות מצליחה אולם כעבור שנים אחדות החלו הכנסותיה לדעוך בהדרגה. הנהלת התובעת ניסתה לבצע שינויים עסקיים שונים בהתנהלות הרשת אולם שינויים אלה נתקלו בהתנגדות מצד חלק מהזכיינים.
בעקבות מספר החלטות שקיבלה הנהלת הרשת בנוגע להמשך התנהלות זכייני הרשת שלחו הנתבעים מכתב מטעם בא כוחם בו הם טענו, כי החלטות אלה מהוות הפרה של הסכם הזכיינות והודיעו שככל שלא תתוקן ההפרה- יפעלו לביטול הסכם הזיכיון.
בעקבות המכתב התנהלה פגישה בין הנהלת הרשת לבין הנתבעים במהלכה הצהיר מנהל הרשת מספר פעמים שאם הנתבעים מעוניינים להפסיק את ההתקשרות ולסגור את המסעדה הם רשאים לעשות זאת בכל רגע, בכפוף למספר תנאים (בכפוף למתן הודעה מוקדמת ובכפוף לכך שככל שיבחרו לפתוח במקום מסעדה חדשה היא לא תישא שום סימני זיהוי של הרשת). תוכן פגישה זו הוקלט על ידי הנתבעים.
בעקבות אותה פגישה שלחו הנתבעים מכתב נוסף ובו הם הודיעו כי הם מבטלים את ההתקשרות בין הצדדים. את הודעתם נימקו הנתבעים גם בכך שהנהלת הרשת לא תיקנה את הפרותיה הנטענות וגם בכך שהם מקבלים את הצעתו של מנהל הרשת להפסיק את ההתקשרות. בתשובה למכתב זה, הנהלת הרשת התנערה מההצעה שניתנה במהלך הפגישה על ידי מנהל הרשת וטענו, כי ביטול ההתקשרות על ידי הזכיינים לפני מועד סיום ההתקשרות הנקוב בהסכם הזכיינות מהווה הפרה של ההסכם. על בסיס האמור הגישה הרשת תביעה כספית נגד הנתבעים בגין הפרה נטענת של הסכם הזכיינות.
 

המצב הנורמטיבי

אחד מכללי היסוד בדיני החוזים הינו כי הסכם נערך בדרך של הצעה וקיבול, כלומר כאשר צד אחד מציע הצעה והצד שכנגד מודיע לו שהוא מקבל את ההצעה מבלי לשנות את תנאי ההצעה המקוריים ולפני שהמציע חזר בו מההצעה- הדבר מתגבש לכדי הסכם מחייב, גם אם ההצעה והקיבול לא התקיימו באותו הזמן ובאותו המקום (סעיפים 1-5, 10, 11 לחוק החוזים (חלק כללי)).
כפועל יוצא מכך נגזר עקרון יסוד נוסף והוא: כי הסכם מאוחר גובר על הסכם מוקדם. במילים פשוטות כאשר הצדדים להסכם מסכימים על משהו ובשלב מאוחר יותר מסכימים לשנות את הסכמתם הקודמת בדרך של הצעה וקיבל, הרי שהסכמתם החדשה תהיה מחייבת ותגבר על הסכמתם הקודמת. באופן זה, ככל שהצדדים כורתים ביניהם הסכם ובשלב מאוחר יותר מסכימים לבטל את ההסכם הקודם שנכרת ביניהם, הרי שהסכמתם המאוחרת לביטול ההסכם הקודם מהווה הסכמה מחייבת המבטלת למעשה את ההסכם הקודם.
עקרון יסוד נוסף בדיני החוזים הינו, כי צורת החוזה יכולה להיות הן בכתב הן בעל פה והן בהתנהגות (למעט מקרים ספציפיים המוגדרים בחוק המחייבים עריכת הסכם בכתב כגון הסכם מכר מקרקעין, הסכם תיווך במקרקעין, הסכם הלוואה חוץ בנקאית וכד' שחייבים להיערך בכתב) (סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי)).
עם זאת, חשוב להדגיש כי על מנת שההצעה והקיבול יתגבשו לכדי הסכם מחייב עליהם להיעשות בדרך המעידה על מסוימות וגמירות דעת. במילים אחרות, על ההצעה והקיבול להיות ברורים ולא מעורפלים, לכלול את כל התנאים העיקריים הרלוונטיים להסכמה ולהינתן באופן שמעיד על נכונות של שני הצדדים לפעול בהתאם לתנאי ההצעה.
בנסיבות אלה, כאשר מדובר בהסכם שנכרת בעל פה, כלומר כאשר ההצעה ו/או הקיבול ו/או שניהם ניתנו בעל פה, עשוי להתעורר קושי בהוכחת המסוימות וגמירות הדעת של המתקשרים שכן הצדדים עשויים להיות חלוקים ביניהם לגבי תוכן הדברים שנאמרו על ידיהם. קושי זה נפתר במידה רבה כאשר תוכן השיחה מוקלט, כך שלא יכולה להיות עוד מחלוקת בנוגע לתוכן הדברים שנאמרו בשיחה שכן אלה מתועדים באופן מדויק.
 

הכרעת בית המשפט

בית המשפט, לאחר שבחן את הטענות והראיות שהוגשו מטעם הצדדים ובעיקר את הקלטת השיחה אשר התנהלה בין הצדדים, דחה את תביעת הנהלת הרשת וקבע כי הפסקת ההתקשרות נעשתה באופן מוסכם ומשכך אינה מהווה הפרה של הסכם הזכיינות.
בית המשפט קבע, כי במהלך השיחה שנערכה בין הצדדים מנהל הרשת הצהיר מספר פעמים, כי הוא מסכים לכך שהנתבעים יסיימו את ההתקשרות ויסגרו את המסעדה (בכפוף למספר תנאים כאמור), כי הצהרות אלה הינן בגדר הצעה ברורה ומפורשת, כי בעקבות אותה פגישה שלחו הנתבעים מכתב ובו הם מודיעים כי הם מקבלים את ההצעה וכי התנהלות זאת של הצדדים מגבשת הסכם מחייב הגובר על הוראות הסכם הזיכיון שנכרת בין הצדדים קודם לכן.
העובדה שלאחר משלוח הודעת הקיבול הרשת התנערה מההצעה ולמעשה חזרה בה מההצעה אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה שכן הודעת הקיבול מגבשת הסכם מחייב כך שהמציע רשאי לחזור בו מההצעה לפני שניתנת הודעת קיבול אך לא לאחר מכן.
בהקשר זה ראוי לציין, כי התובעת ניסתה לטעון, שההצעה שניתנה במהלך הפגישה לא הייתה שלמה וכי למעשה מנהל הרשת התכוון שהנתבעת תוכל להפסיק את ההתקשרות רק אם הצדדים יגיעו להסכמות במישור הכספי, אולם בית המשפט קבע, כי הקלטת תוכן הפגישה מעידה אחרת וכי הצעתו של מנהל הרשת להפסיק את ההתקשרות הייתה ברורה וחד משמעית.
 

לסיכום

כפי שממחיש פסק דין זה הקלטת תוכן של שיחת משא ומתן שהתנהלה בין הצדדים הכריעה בסופו של דבר את תוצאות ההליך והביאה לדחיית התביעה שהוגשה נגד הזכיינים.
אילולא, השיחה הוקלטה, היה לזכיינים קושי רב להוכיח את התוכן המדויק של השיחה שכן בית המשפט היה נדרש להכריע בין עדויות בעל פה של העדים השונים שנכחו בזמן השיחה, אשר הינם בעלי עניין בתוצאות ההליך ואשר היו נדרשים להעיד על תוכן השיחה מתוך זכרונם, כעבור שנים מהמועד שבו התרחשה השיחה. במקרה כזה היה סיכוי רב שבית המשפט היה נותן עדיפות להוראות הסכם הזיכיון שהינו מסמך בכתב על פני עדויות בעל פה ביחס לתוכן השיחה.
אם כן, כאשר הנכם עורכים הידברות חשובה כדאי מאוד לתעד את תוכן השיחה בהקלטה, על מנת להימנע ממצב שבו הצד שכנגד מתנער בדיעבד מהדברים שנאמרו במהלך השיחה.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פסק דין חשוב של ביהמ"ש העליון בתביעת רשלנות מקצועית של רואה חשבון

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין חשוב בנוגע לתביעת רשלנות מקצועית כנגד רואה חשבון, הקובע מהו סטנדרט התנהגות ראוי ומצופה מרואה חשבון ומתי התנהגות זו מהווה הפרה של חובות רואה החשבון כלפי לקוחו.

תביעה נגד מפעל הפיס - חוק ההתיישנות

מאת: אלי דורון, עו"ד

האם בקשה לסעד זמני המוגשת ללא תביעה עיקרית, עוצרת את מרוץ ההתיישנות? בית המשפט העליון קבע לאחרונה, כי בקשה לסעד זמני שהוגשה ללא תביעה עיקרית, ואף לא הוגשה תביעה תוך 7 ימים מיום הבקשה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ואין לייחס לה משמעות כלשהי במישור זה.

מי רשאי לעסוק בגידול קנאביס מסחרי?

מאת: אלי דורון, עו"ד

הרפורמה בתחום הקנאביס הרפואי נכנסה לתוקף ב- 2019 וסללה את הדרך ליזמים, המעוניינים לגדל קנאביס בהיקף מסחרי, ברמה גבוהה ובכפוף לדרישות תקן מחמירות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.