מאת:

טיפול מס ונטרול חשיפות שנת 2020 - עבור ישראלים שלא פעלו על פי נוהל גילוי מרצון שהסתיים ב 2019, בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס

מזה תקופה ממושכת יש בנמצא נוהל גילוי מרצון אותו פרסמה רשות המס, אשר מגדיר את האופנים והמסלולים באמצעותם יכול תושב ישראל לפעול לטובת נטרול חשיפה פלילית בה הוא נמצא. למעשה, במסגרת הנוהל המפורש אשר מפורסם החל משנת 2005, מאפשרת המדינה בכלל ורשות המס בפרט, לתושבים ישראלים אשר העלימו הכנסות מהדו"חות השנתיים שלהם ו/או כאלה שכלל לא נדרשו להגיש דו"חות, לנקוט בפרוצדורה משפטית, שהיה ויעמדו בה – חשיפתם הפלילית תנוטרל.
 
יאמר כבר כאן כי למעשה עבירות מס, בניגוד לעבירות אחרות, מטופלות על ידי הדין בצורה שונה, במובן זה שאכן במסגרת הנוהל, יכול היה עבריין מס, משמע אדם אשר לא דיווח על כלל הכנסותיו ו/או כזה שהמחזיק הון, נכסים, חשבונות בנק וכדומה בחו"ל מבלי לדווח למס הכנסה, לפעול בהתאם לנוסחה מוגדרת מראש - והיה והוא עושה כן בצורה מלאה ונכונה, מנועה רשות המס מהאפשרות לפתוח נגדו תיק פלילי ובפועל השלמת ההליך מאפשרת לאותו ישראלי להכשיר את ההון השחור שהיה לו, אם כזה שהוא יצר, אם כזה שקיבל בירושה ואם כזה שהיה במקור "לבן", ועם השנים, עקב העלמתו ו/או אי דיווח עליו, "הצליח" הישראלי להשחיר את הכסף. למעשה הצורך הבולט בנוהל הגילוי מרצון החל בשנת 2003, עת שונתה שיטת המס הישראלי משיטת מס טריטוריאלית לשיטה פרסונאלית. עצם השינוי גרם לישראלים רבים, פעמים רבות בתמימות, לבצע עבירות פליליות לפי פקודת מס הכנסה (בעניין זה נבהיר כי עד שנת 2003 ישראלי יכול היה להרוויח מחוץ לישראל וכל ההכנסות האמורות היו בדרך כלל פטורות ממס בישראל). הישראלי יכול היה להחזיק פעילות, חברות, עסקים וכו' מחוץ לישראל וכל עוד אותה פעילות הייתה שונה ממשלח היד "הישראלי" שלו, הוא היה פטור מכל מס בגין אותן הכנסות שהופקו מחוץ לישראל. מה שנכון לאותם שנים ושנים רבות קודם לכן, איפשר לישראלים רבים לצבור הכנסות והון מחוץ לישראל עליו על פי דין הם לא היו אמורים לדווח וזאת כאמור עד לשנת 2003. החל משנת 2003 החוק השתנה ונקבע כי תושב ישראל, כלומר אדם שמרכז החיים שלו בישראל ללא תלות מהי אזרחותו, צריך לשלם מס על כל הכנסה שהוא מפיק בכל מקום בעולם, לרבות על הכנסות אותן הוא מפיק בחו"ל ועקב זאת גם לדווח על עיקר הנכסים שבבעלותו בצורה ישירה או עקיפה מחוץ לישראל. כך יצא שאותם ישראלים שהיו מורגלים לא לדווח על פעילות או נכסים מחוץ לגבולות המדינה, לפתע החל משנת 2003 נדרשו לדווח ואף לשלם מס בישראל ומשלא עשו כן, למעשה השחירו את ההון שברשותם וזאת גם אם כאמור ההון במקורו היה הון לבן לגמרי ובנוסף נחשפו הם להאשמות פליליות הקיימות עד היום.
 
כך למעשה החל משנת 2005 היה בנמצא נוהל מסודר אשר איפשר לכל בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל וכן גם לבעלי "הכנסות שחורות" בישראל לפעול באופן דו-שלבי, אשר עמידה בו מביאה לידי הכשרה של ההון ונטרול כל חשיפה פלילית. על פי הנוהל האמור, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, על הישראלי לפנות לרשות המס בשקיפות וחוקיות פעם אחת ולחשוף בפניה את מלוא המחדלים שלו. למעשה עליו לפנות להנהלת רשות המס, מחלקת חקירות עוד בטרם הגיעו אליו, משמע מרצונו, ולהציג בפניהם את שאירע, לציין מה לדעתו המס שנגרע מקופת המדינה ובהתאם לבקש לשלמו. בשלב זה, בדרך כלל הרשות בודקת האם הפונה, אכן פנה עוד בטרם חשפו אותו, משמע מרצונו הטוב והחופשי בלבד, ורק לאחר מכן ובכפוף לכך שנמצא כי אכן טרם נפתחה נגדו חקירת מס או הליך אחר, ניתן לעבור לשלב השני; במסגרת השלב השני, הנהלת רשות המס מפנה את הישראלי לפקיד השומה הרלוונטי שבאזור מגוריו, ושם במסגרת דיון שומתי על הנישום, רצוי באמצעות עו"ד מומחה למסים, להציג את העובדות בשקיפות, להעלות את טיעוניו ואת הפרשנות המשפטית למצבו וכו'. בהתאם פועלים הצדדים לטובת גיבושו של הסכם שומה במטרה להגיע להסכם בין האזרח לרשות באשר למס לתשלום עקב המחדלים. בחלק מהוראות השעה בנושא ניתן היה לקיים את ההליך באופן אנונימי ולחשוף את השם רק לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה לעניין המס לתשלום ובחלק אחר של הוראות השעה – המסלול האנונימי כבר לא היה קיים ולכן – הפניה מבראשית אמורה הייתה לכלול את השם של אותו ישראלי. עמידה בשני התנאים – נטרלה את שיקול הדעת של פקיד השומה לעניין פתיחה או אי פתיחה בחקירה פלילית נגד האזרח ובפועל, עמידה אייתנה בתנאים – הביאה לידי נטרול חשיפה פלילית וסיום הפרשה מבלי שהאזרח ייחקר, מבלי שיפתח נגדו תיק פלילי וכדומה ובסופו של יום – לידי הכשרה של ההון , מה שאפשר לישראלים שהחזיקו הון בחול – להביאו לישראל, לאחר תשלום המס, כשהוא נקי וחוקי. יובהר כי לאורך כל הדרך הודגש כי הליך הגילוי מרצון לא יכול להתבצע אלא אם ההכנסות בבסיסן חוקיות, משמע לא ניתן היה להשלים הליך שכזה בנסיבות בהן הכסף אותו מבקשים להכשיר מקורו בעבירות סמים, זנות, סחר בנשק וכדומה. על המבקש היה להראות כי הכסף מקורו בפעילות חוקית אשר מסיבה כזו או אחרת לא דווחה כראוי בישראל. עוד חשוב להדגיש כי נוהל גילוי מרצון בא להתמודד עם נטרול עבירות מס שהינן עבירות של העלמה של הכנסה להבדיל מעבירות טכניות, אלה האחרונות לא מטופלות במסגרת הליך של גילוי מרצון. זאת ובנוסף, יובהר כי אחת הסיבות בגינן רבים החליטו לפנות להליך של גילוי מרצון וחשיפת סודם, מקורה לא אחת בחקיקה שעברה בארה"ב ואחר כך גם במדינות ה-OECD אשר למעשה שינתה את מעמדו של הבנק והפכה אותו לשומר הסף של רשויות אכיפת החוק. למעשה, עד לנפילת מגדלי התאומים בתאריך 11/9/01, חיסיון בנקאי היה ערך עליון קדוש ומקודש, במיוחד במדינות כמו שוויץ ואחרות מה שעודד רבים להפקיד במערכת הבנקאית את הונם ובמיוחד את הונם הלא מדווח וזאת ללא כל חשש מפני העברת מידע למדינה בה עליהם לדווח על הכנסתם. בתקופות אלה גם "המעלימים" היו מרוצים מהיכולת להסתיר הון שחור וגם הבנקים נהנו משגשוג, עמלות גבוהות ורווחים הנעמדים במיליארדים של דולרים. כמו כן, במסגרת חקיקה שהגנה על הבנקים ובהסכמים שהבנקים היו חתומים אל מול הלקוחות, חובה הייתה עליהם לשמור בסוד על כל מידע המגיע אליהם ובפועל הבנקים עשו כל שביכולתם לטובת קבלת כספים מגורמים שונים בעולם, אם במזומן ואם באמצעים אחרים, במזוודות או בהעברות בנקאיות, וזאת מבלי לשאול את הלקוח, בעל החשבון, שאלות מיותרות באשר למקור הכסף, ממה הוא נובע, האם שולם עליו מס, האם דווח עליו במדינת התושבות וכו'.

מצב דברים זה השתנה מהותית...
הלכה למעשה, מאז אסון התאומים בארה"ב החלה להיווצר חקיקה והסכמים בין-לאומיים אשר למעשה מחייבים את הבנקים בראש ובראשונה לבדוק מהי מדינת התושבות של בעל החשבון לצורכי מס ו/או מה האזרחות שלו, ומעבר לכך הבנקים נדרשו ועדיין נדרשים לדווח למדינות התושבות ו/או למדינת הלאום של הלקוחות שלהם ו/או לארה"ב במקרה בו מדובר על אזרח אמריקאי, על דבר קיומם של חשבונות הבנק. נכון להיום, על מרבית הבנקים בעולם חלה רגולציה המחייבת אותם לבצע חריש עמוק, לבדוק היטב מה התושבות ו/או האזרחות של הלקוחות ובמקביל לוודא כי הבנק לא משמש כאכסניה לטובת אחסון כספים לא מדווחים. הבנק בנוסף מחויב להעביר למדינות התושבות של הלקוחות מידע אודותיהם וחשבונותיהם וגם לוודא כי אין בנמצא פעילות מחשידה ו/או כספים מחשידים אשר הופקדו בחשבונותיו. אם בעבר הבנקים היו במירוץ בלתי פוסק אחר בעלי הון לטובת פתיחת חשבונות וקבלת כספים, היום, לאור השינויים האמורים, הבנקים הפכו להיות הרבה יותר בררנים ובכל בנק ישנה מחלקת ציות אשר בה מוודאים כי לא מתבצעות בין כותלי הבנק פעולות העלולות להתפרש כבעייתיות. כל בנק דואג לדווח אוטומטית למדינות האחרות על חשבונות של תושבים ו/או אזרחים של אותן מדינות. סטייה מהאמור ואי עמידה ברגולציה זו, חושפת את הבנקים ואת המנהלים לקנסות בהיקפים אדירים ובנוסף חושפת את המנהלים להאשמות פליליות כבדות משקל. למעשה, מערך ההסכמים נכון להיום בא להבטיח כי המערכת הבנקאית לא תוכל יותר לשמש אכסניה אלא לכספים כשרים וחוקיים למהדרין. לאור כל האמור, המציאות מלמדת כי כיום הבנקים מעדיפים להפריש מתוכם את אותם חשבונות בעייתיים, רק לא להימצא במצב בו הם בחשיפה פלילית או אזרחית. כל חובת השקיפות והדיווח הפכה להיות בלב ליבת פעילות הבנקים, בישראל אולי אפילו יותר מאשר במדינות אחרות, סף הסבלנות שואף לאפס והחשדנות כלפי כל פעולה גבוהה במיוחד. משכך, ההתנהלות מול הבנקים כעת חייבת להיות שונה מהותית מכפי שהייתה בעבר ובפועל על כל אדם המבצע פעולות בנקאיות ו/או כל פעולה כספית כזו או אחרת, לגבות את עצמו במסמכים, הסכמים ותיעוד מתאים, כך שבכל רגע נתון יוכל הוא להראות את מקור הכסף, את התנהלותו השקופה והחוקית וכו'. מצב הדברים בשלב זה הוא שרשויות המס בישראל מתחילות לקבל רשימות של ישראלים המחזיקים חשבונות בחו"ל ובהתאם, בנסיבות הנכונות, פועלות הן אל מול אותם גורמים אשר נמנעו עד כה מלנקוט בהליך של גילוי מרצון ו/או כל הליך אחר וזאת הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. הבעיה רלוונטית במיוחד לגבי אותם ישראלים שיש להם חשבונות בנק בחו"ל ו/או נכסים בחו"ל ו/או הכנסות אחרות עליהם לא דיווחו עד כה ולא השלימו הליך של גילוי מרצון עד לסוף שנת 2019. לגבי אלה, לכאורה נסגרה האפשרות של נקיטת גילוי מרצון ולכן החשיפה הפלילית בגינם ממשית יותר מבעבר.
 
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
כאן בדיוק משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון מנוסים יוצאי רשויות מס יידע לעזור. לאנשים אלה, שלא הספיקו או מסיבות אחרות החליטו לא לבצע הליך של גילוי מרצון למרות שיש להם סיבה לעשות כן, משרדנו יודע לעזור. משרדנו יודע לפעול ולסייע גם לאותם ישראלים שלא ביצעו הליך גילוי מרצון ובפועל להביאם בדרך כלל לתוצאה דומה, משמע לתוצאה שהתאפשרה במהלך הנוהל, כאשר המטרה המרכזית העומדת לנגד עיננו, כמומחי מס ויוצאי רשות מס הכנסה, היא נטרול החשיפה הפלילית והכשרת ההון. למשרדנו הידע והניסיון לפעול כאמור ולנטרל חשיפות פליליות גם בתקופות בהן אין בנמצא נוהל גילוי מרצון! 
 
הלכה למעשה, למשרדנו יש ידע בתחום ובזה עשינו שימוש גם בתקופות עבר, עוד בטרם היה נוהל גילוי מרצון מגובש. כמובן ששעה בה אין נוהל מסודר שכזה, יש בנמצא חשיבות מיוחדת לאופן בו יש להתנהל מול רשות המס. שעה בה אין בנמצא נוהל, הרשות לכאורה יכולה להערים קשיים ואף לנקוט בהליכים פליליים, כאשר אין בנמצא נוהל – שיקול הדעת של הרשות הוא רחב ולכן הצורך בהתנהלות חכמה ויסודית הוא קריטי. משרדנו מתמחה באמור ויודע לפעול פר-מקרה ולעשות כל הנדרש גם לגבי אלה שלא נקטו גילוי מרצון עד סוף שנת 2019. אנו פועלים מול הנהלת רשות המס, מול כל פקידי השומה בישראל ומול כל הגופים החוקרים בארץ בתחום המס ולכן ברור לנו כי נדע לפעול גם במקרה שלך בזהירות, תוך שמירה הדוקה על האינטרסים שלך וזאת כאמור גם אם נוהל גילוי מרצון פג וחלף לו מהעולם. אנו יודעים להתנהל בדיסקרטיות ולהביא לך הלקוח תוצאה מיוחלת. אנו מזמינים אותך להגיע אלינו עתה, גם בחלוף הנוהל, נקיים פגישה לא מחייבת, ננתח את המצב, נבין את העובדות ובהתאם נציג בפנייך אסטרטגיה חוקית אפשרית אשר תקדם באופן וודאי את האינטרס שלך ותביא לידי נטרול מהותי של החשיפות בהם הנך נתון. אנו במשרד מאמינים כי אל לך לקחת סיכונים, דבר לא מצדיק פגיעה ב-"איכות השינה" ובשקט הנפשי. משכך, אנו משוכנעים כי אל לך לנקוט בגישה של "שב ואל תעשה". אנו בגישה כי יש לפעול חכם ומדויק וזאת גם אם טרם נקטת בהליך של גילי מרצון. לנו ניסיון של עשרות שנים, לרבות ניסיון קונקרטי המתייחס לתקופה שלפני פרסום הנהלים המדוברים, כך שברור לנו כי נדע לקדם את עניינך לשביעות רצונך המלאה. אני מזמין אותך לפגישה דיסקרטית ולא מחייבת לטובת הצגת המצב וטיפול בנדרש מיידית. אל תחכה, אתה זה שתחליט האם לתת לנו אור ירוק לטובת נטרול החשיפה או לא.

אל תמתין לדפיקה בדלת, תן לנו להקדים את המערכת ולהגיע אליה בשמך עוד בטרם היא תגיע אליך. העולם השתנה, השקיפות נעלמה, אל תיקח סיכונים ותן לנו לטפל עבורך בנדרש ותיווכח לדעת כי הפנייה שלך אלינו לטובת נטרול החשיפה הייתה אחד הצעדים החשובים ביותר שנעשו על ידך. פנה כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי פלילי - עבירות מס, הלבנות הון וצווארון לבן

מאת: אלי דורון, עו"ד

מלחמת חרבות ברזל הביאה לעלייה בעבירות מס פליליות וכלכליות, והגופים החוקרים פועלים סביב השעון. אלו הסיבות למהר ולשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה במיסוי פלילי>>

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.