מאת:


ייעוץ משפטי לעולים חדשים או תושבים חוזרים מרוסיה אשר הבנק בישראל מסרב לקבל לחשבונם בארץ העברת כספים מחשבון בנק בחו"ל

לאחרונה עדים אנו לגל מהותי של תושבי רוסיה העולים לישראל, לטובת פתיחת דף חדש וחיים חדשים בארץ וזאת לאחר שנים רבות בהן מרכז החיים של אלה היה ברוסיה או במדינה אחרת. בחלק מהמקרים מדובר בעולים חדשים אשר מעולם לא התגוררו בישראל ובחלק אחר של המקרים מדובר בישראלים שירדו מישראל לרוסיה ובחלוף שנים של התנהלות וחיים ברוסיה - החליטו לחזור לישראל.
 
כידוע העלייה לישראל מתאפשרת בדרך כלל לאותם רוסים היכולים להראות על פי חוק השבות כי הם או מי מאבותיהם היה יהודי, לרבות אחד ההורים ו/או אחד הסבים או הסבתות. במצב דברים בו ניתן להראות זיקה ליהדות, רשאי הרוסי, גם אם הוא לא יהודי, לעלות לישראל ועד מהרה להעתיק את מרכז חייו לארץ, לקבל תעודת זהות ישראלית ואף דרכון, משמע אזרחות ישראלית. כל זאת על סמך הנחת העבודה וחקיקה, בהישען עליה הוקמה המדינה, לפיה מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי ובמסגרת חוק השבות הרחיבו את ההוראה והחילו אותה אף למצבים בהם העולה הוא לא יהודי אולם יכול הוא להראות כי מי מאבותיו היה יהודי, כאמור. בכל אותם מצבים יכול הרוסי לעלות לישראל ועד מהרה לקבל מעמד קבע של תושב ואזרח הרשאי לקיים את מרכז חייו בישראל, לעבוד, להתקיים וכו'. יתרה מזאת, על פי דיני מדינת ישראל, אותו עולה חדש המגיע לישראל מרוסיה נהנה מהוראות חוק ישראליות, המעודדות עליה, אשר פוטרות אותו מחובת הדיווח על חשבונות בנק שיש לו מחוץ לישראל ו/או על נכסים אחרים שיש לו מחוץ לישראל ו/או מתשלום מס על הכנסות אותן הוא מפיק מחוץ לישראל, אם מריבית עם חשבונות בנק בחו"ל, אם מסחר בניירות ערך ואם ממקורות אחרים. הלכה למעשה ישראל הופכת עבור העולה החדש למקלט מס, ככל שמדור בנכסים או הכנסות מחוץ לישראל וזאת לתקופה של 10 שנים מיום עלייתו וזאת בגין נכסים והכנסות הנמצאים ו/או המופקים מחוץ לישראל.
 
יחד עם זאת, המציאות מלמדת כי בכך לא מסתיימת המורכבות של העולה לישראל מרוסיה וזאת בשל המעמד המיוחד שהוקנה על פי דיני המדינה ובכלל בשל המורכבות והחשדנות של המערכת הבנקאית הכפופה לחקיקה ישראלית ואמנות בין-לאומיות הבאות להילחם בהון שחור ו/או הון לא כשר. לשון אחר, עצם אי חובת הדיווח לרשויות בישראל, המוקנית לעולים חדשים מרוסיה, על חשבונות בנק שבבעלותם בשוויץ ו/או בכל מדינה אחרת ועצם הפטור ממס בגין ההכנסות המתקבלות מחשבונות בנק מחוץ לישראל, אינה משחררת את העולה החדש מרוסיה מלהמציא למערכת הבנקאית הישראלית את ההסברים הנדרשים באשר למהות הכספים הנמצאים בחו"ל בטרם אלה מופקדים בישראל. משמע, המערכת הבנקאית הישראלית לא תסכים לקבל העברה של כסף מחשבונות בנק בחו"ל לחשבון הבנק של אותו רוסי בישראל בטרם זו תוודא כי אותם כספים כשרים, לבנים ומדווחים במדינה בה הופקו וכי בכל מקרה אין מקור הכספים המופקדים בחשבונות בנק בשוויץ או בכל מקום אחר בעולם על שם הרוסי שעלה לישראל בעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ו/או חוק אחר, אם ברוסיה ואם בכל מדינה אחרת בה הופקה ההכנסה. יוצא כי העולה החדש מרוסיה צריך להמציא למערכת הבנקאית בישראל שורה של מסמכים ואישורים אשר תומכים בכשרות הכסף ובכך שאין עסקינן בכסף שחור או בכסף לא כשר ו/או בכסף שלא דווח ברוסיה או בכל מדינה בה הופקה אותה הכנסה. המערכת הבנקאית הישראלית אינה רוצה להימצא בחשיפה אל מול המערכת המשפטית ברוסיה ו/או בנק ישראל ו/או להימצא בהפרה של אמנה בין-לאומית ולכן דואגת היא לנקוט בכל פעולה נדרשת על מנת להבטיח כי רשות המס ברוסיה קיבלה את כל המס אותו היא אמורה הייתה לקבל על פי הדין הרוסי. בכדי להבטיח זאת מבקשת המערכת הבנקאית הרוסית לקבל מהלקוח, העולה החדש, מסמכים התומכים באמור ובכלל זה מתבקש הלקוח להמציא אישורים מעו"ד ו/או רו"ח רוסי, הבקיא בדין הרוסי, בדבר כשרות אותם כספים. הבעיה מתעוררת שעה בה העולה החדש לא יודע או לא מסוגל להמציא למערכת הבנקאית בישראל את המסמכים הנדרשים. מבחינת הבנק בהיעדר מסמכים, כספים לא יתקבלו וזאת גם אם המשמעות היא לאבד את הלקוח. הבנק הישראלי לא יקח כל סיכון ומשכך יעמוד הוא על קבלת כל ההסברים וכל המסמכים הנדרשים לשם הבטחת כשרות הכספים המועברים. הקושי יכול לנבוע משורה של מצבים ובעיות ובפועל יתכנו מצבים כי אכן הכסף לבן וכשר ובכל זאת מתקשה העולה החדש מרוסיה להמציא את אותם מסמכים למערכת הבנקאית בישראל.
 
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
כאן בדיוק משרדנו, המורכב מעו"ד יוצאי רשויות מס בישראל, דוברי רוסית ובעלי ניסיון בייצוג בנקים ישראלים ובין-לאומיים, היכולת לעזור ולהביא לידי פתרון חוקי, שקוף וראוי המתיישב עם החוק הרוסי ועם החוק הישראלי. במקרים מסוג זה משרדנו יודע לקבל מהעולה החדש את כל המידע הנדרש ולהתנהל במספר מישורים והכל לטובת מציאת פתרון חוקי וכשר.
 
במסגרת זו משרדנו יודע לפעול מול הלשכות המשפטיות של המערכת הבנקאית בישראל ו/או על מול עו"ד ורו"ח רוסים, מהשורה הראשונה ברוסיה, להעביר לאחרונים באמצעות הלקוח את כל המידע הנדרש ולהביא לידי כך שאותם מומחי מס רוסים יתנהלו מול מערכת המס ברוסיה, לטובת הבטחת דיווח מלא של המתבקש ולשלם את המס הנדרש בגין ההתנהלות של העולה החדש ברוסיה. בהקשר זה, ינקוט משרדנו בשורה ארוכה של פעולות ובכלל יחבר בין העו"ד ו/או הרו"ח הרוסי לבין הלקוח על מנת שהמידע יעבור באופן ישיר ובלתי אמצעי למומחה המס הרוסי. מומחה מס זה יפעל מול רשויות המס ברוסיה, יתנהל מול הרשות בחוקיות ובשקיפות ויביא לידי הסדרת המתבקש על פי הדין הרוסי במטרה להגיע למצב בו העו"ד או הרו"ח הרוסי יוכל להמציא לעולה החדש אישור, לטובת הצגתו בפני הבנק בישראל, כי אכן החשבון הבנק בחו"ל דווח לרשויות המס ברוסיה וכי המס בגינו שולם על פי הדין הרוסי במלואו. במקביל משרדנו, המתמחה הן בדיני בנקאות ישראליים והן בדיני המס הישראליים, יפעל מול המערכת הבנקאית בישראל ובשוויץ או כל מדינה אחרת, יגבש עמה הסכמה בנוגע למסמכים המדוייקים הנדרשים לטובת העברת הכספים משוויץ או כל מדינה אחרת לישראל ויקדם הנדרש מול כל הגורמים בישראל, ברוסיה ו/או בכל רשות או מדינה קשורה אחרת, לטובת קבלת האישורים הנדרשים ולשם השלמת העברת הכספים לחשבון הבנק של הלקוח הרוסי לישראל.
 
יובהר כי לטובת העברת הכספים מהחשבון בחו"ל על שם העולה החדש מרוסיה לחשבון בנק בישראל, יש בנמצא צורך להבטיח התנהלות חוקית ותקינה מול מדינת ישראל ומול מדינת רוסיה. כל פעולה המתבצעת היום חייבת לקחת בחשבון כי מערכות המידע בין המדינות מחוברות ומתקשרות זו עם זו ומשכך יש בנמצא חשיבות מכרעת להבטיח התנהלות חוקית ושקופה, לא רק מהצד הישראלי, אלא גם מהצד הרוסי ו/או כל צד רלוונטי אחר. משכך, לטובת הבטחת התנהלות תקינה מול ישראל ו/או שוויץ ו/או רוסיה, ממשל רוסיה בכלל ורשויות המס ברוסיה בפרט, יפעל משרדנו באמצעות מומחה מס בישראל וברוסיה, אשר יבטיח התנהלות חוקית ושקופה מול רשות המס בישראל ותשלום המס ברוסיה, ככל שידרש, בגין הכספים הנמצאים בחו"ל על שם העולה החדש ו/או בגין כל הכנסה אחרת. המטרה היא להגיע למצב בו העולה החדש מתנהל בחוקיות מול שתי המדינות בצורה שקופה וראויה והעברת הכספים תבוצע לישראל באופן מהיר ויסודי. משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס בישראל ישמח לפעול במיידי לטובת ייצוגך בעניין!

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.