מאת:

עד ליום 1.1.07 הגדירה פקודת מס הכנסה כ-"תושב חוץ" כל "מי שאינו תושב ישראל" - החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר ודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ.

 

תחולתה של ההגדרה החדשה לעניין "תושב חוץ" הנה מיום 1.1.07. תושב חוץ מוגדר בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:

"תושב חוץ" - מי שאינו תושב ישראל, וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:
(א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;
(ב) מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);"

 

כאמור, התיקון נועד על מנת ליצור ודאות ולאפשר לנישומים לתכנן את מעשיהם מראש. בהתאם לתיקון, כ-"תושב חוץ" ייחשב גם מי ששהה בחו"ל 183 ימים לפחות בשנה, הן בשנת המס הנבחנת והן בשנה העוקבת, ומרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנתיים אלו. יוצא אפוא, כי ייתכנו מקרים של ניתוק תושבות באופן חד, כבר החל מ-Day one לאחר העתקת מקום המגורים ולכאורה אף קודם לכן. זאת בניגוד לפרקטיקה הנהוגה על ידי רשות המסים לפיה ניתוק התושבות הנו – לשיטתה - תהליך הדרגתי ("Fade out"). באשר לתושבי חוץ, שומרת ישראל על זכות המיסוי בהתאם לשיטה הטריטוריאלית, היינו, תושב חוץ יחויב במס על הכנסתו הפירותית ו/או ההונית, אשר הופקה או נצמחה בישראל, זאת בכפוף לקיומה ולהוראותיה של אמנה למניעת כפל מס.

 

לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה, אם בישראל ואם מחוצה לה, נזקקים אנו ל"כללי המקור", הקבועים בסעיפים 4א ו- 89(ב)(3) לפקודה.

 

סעיף 4א(א) לפקודה - כללי המקור של הכנסה פירותית:

בהתאם לסעיף 4א(א) לפקודה, המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, השתכרות או רווח מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן יהיה:
1. לגבי הכנסה מעסק - המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה;
2. הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי - המקום שבו מתבצעים העסקה או העסק;
3. לגבי הכנסה ממשלח יד - מקום ביצוע השירות;
4. לגבי הכנסה מעבודה - מקום ביצוע העבודה;
5. לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה - מקום מושבו של המשלם;
6. לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס - מקום השימוש בנכס;
7. לגבי השתכרות או רווח, לרבות תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי - מקום מושבו של המשלם;
8. לגבי קצבה, מלוג ואנונה - מקום מושבו של המשלם;
9. לגבי הכנסה מחקלאות - מקום הנכס מניב ההכנסה;
10. לגבי דיבידנד - מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד.

לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א - מקום מושבו של משלם ההשתכרות או הרווח כאמור.
 

סעיף 89(ב)(3) לפקודה - כללי המקור של הכנסה הונית:

סעיף 89(ב)(3) לפקודה קובע כי מקום הפקתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל באחד מאלה:
1. הנכס הנמכר נמצא בישראל;
2. הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס, או למלאי או שהוא זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל (בסעיף זה - הרכוש), לעניין חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל;
3. מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;
4. זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל - לעניין חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל.


כאמור, תושב חוץ יחויב במס בישראל רק אם הפיק הכנסות פרותיות ו/או הוניות בישראל בהתאם לכללי המקור הנ"ל, הכל בכפוף לקיומה של אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינתו של הנישום.


>> עוד מידע בנושא מיסוי בינלאומי, תמצאו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ניתוק תושבות של יחיד לצרכי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

כיצד קובעים תושבות ומהן הפעולות הנדרשות לביצוע ניתוק תשובות? כל הפרטים במאמר>>

שינוי הכללים לגבי הגדרת תושב ישראל ותושב חוץ

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשות המסים מקדמת רפורמה במיסוי הבינלאומי במסגרתה יחול שינוי בכללים לסיווג "תושב ישראל" ו-"תושב חוץ", תוך קביעת כללים גורפת על בסיס ימי שהייה בלבד המתעלמת מנסיבותיו הפרטניות של הנישום ומכללים דומים הבוחנים את מיקום מרכז חיי הנישום כפי שקבועים ברשויות מס מקבילות לצורך סיווג יחיד כ"תושב מס".

החזר מביטוח לאומי בעקבות שינוי תושבות

מאת: אלי דורון, עו"ד

האם מבוטחים אשר היגרו מישראל זכאים להחזר דמי ביטוח לאומי? - מומלץ לכל מי שבכוונתו לנתק תושבות מישראל לבחון את השלכות ניתוק התושבות גם בראי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ובמקרים המתאימים להגיש בקשה להחזרי באופן רטרואקטיבי.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.