מאת:

עו"ד אלי דורון ועו"ד ירון טיקוצקי, שותפים מייסדים במשרד ריכזו עבורכם מספר המלצות חשובות שעשויות לחסוך לכם עלויות מס ניכרות:

שוק ההון – קיזוז הפסדים

קיזוז הפסדים בשוק ההון - בעקבות תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשע"א – 2011 ניתן יהיה לקזז הפסדים שנוצרו בשנת 2012 ואילך כנגד רווחים שנוצרו באותה שנת מס גם אם ההפסד נוצר לאחר שנוצרו הרווחים.

הדבר יכול להיעשות כבר ב-"שלב הניכוי במקור", זאת גם אם הפסד ההון נוצר כאמור בחודשים שלאחר החודש בו נוצר רווח הון (ולפיכך יבוצע החזר המס שנוכה במקור) ובלבד שמדובר באותה שנה.

מס בגין דיבידנדים

תקבול מדיבידנד המחולק על ידי חברה נחשב להכנסה חייבת בישראל. על פי החוק ונכון לשנת 2015, יחיד תושב ישראל חייב במס דיבידנדים בשיעור של 25% (למעט בעל מניות מהותי החייב במס בשיעור של 30%). בהקשר זה חשוב לזכור כי לא מתאפשר קיזוז הפסדי הון כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששיעור המס החל עליה עולה על 26.5%, וכנגזרת מכך, בעל מניות מהותי אשר נוצר אצלו הפסד מניירות ערך סחירים, לא יהיה באפשרותו לקזז הפסד זה כנגד הכנסתו מדיבידנד שקיבל מהחברה שבה הוא משמש כבעל מניות מהותי.

מס יסף – על הכנסות גבוהות מעל 800,000 שקל

במהלך שנת 2015, הכנסה חייבת מיגיעה אישית ושל יחיד שמלאו לו 60 שנים תחוב במס בשיעור של 10% על כל שקל חדש מ-62,240 השקלים החדשים הראשונים ועד למס בשיעור של 48% על כל שקל חדש מעבר להכנסה שנתית בסך של 501,480 שקלים חדשים. בנוסף, בהתאם לסעיף 121ב' לפקודת מס הכנסה, מוטל מס נוסף בשיער של 2% על כל שקל נוסף מעבר להכנסה שנתית בשנת 2015 בסך של 810,720 ₪.

המלצה טובה תהיה להקדים הכנסות ולדווח עליהן בשנה הנוכחית או לדחות הכנסות לשנה הבאה בהתאם לצפי ההכנסות בשנה הבאה לעומת השנה הנוכחית. ככל שההכנסה הצפויה בשנה הבאה גבוהה משמעותית מזו שתתקבל בשנת 2015.

חובות אבודים

קיימת אפשרות קיזוז חובות מסופקים שאין הנישום יכול לגבותם מהחייבים, כהוצאה באותה שנת מס, בעת שינוי הסטטוס שלהם לחובות אבודים.

פעילות כחברה או כעצמאי

עסק שצפויים בו מחזורי הכנסה גבוהים או כזה שעתיד לגדול על ידי השקעת ההון בחזרה בעסק עדיף לו להתאגד כחברה בע"מ וכך ליהנות משיעור מס חברות הנמוך משמעותית משיעור מס שולי המגיע לכ-48%. התאגדות כחברה בעירבון מוגבל מומלצת גם כן לעסקים עם גורמי סיכון גבוהים וזאת לאור היותה של החברה אישיות משפטית נפרדת הכשירה לחובות וזכויות. ברי כי השיקולים הנ"ל הם רק חלק ממכלול שיקולים שיש לקחת בחשבון עת מחליטים החלטה קריטית כזו, כגון שיטות הדיווח החשבונאיות וכו'.

זיכוי בגין תרומות

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על תרומה שנתית בסכום העולה על 190 ₪, ניתן לקבל זיכוי בשיעור של 35% עבור יחיד או 26.5% עבור חברה במקרה של תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי אשר אושרו על ידי נציבות מס ההכנסה. הסכום המרבי אשר בגינו יינתן זיכוי יהיה שווה ל–30% מההכנסה החייבת באותה שנה או לחילופין סכום של עד 9,295,000 ₪ לשנה לפי הנמוך ביניהם.

אופציות לעובדים

בשנים האחרונות גדל השימוש במנגנונים חלופיים לתגמול עובדים כגון הענקת אופציות, כאשר מדובר במנגנון שמיושם בעיקר בחברות הייטק ובנוגע לתגמול בכירים במשק ככלל. כל הטבה שניתנת לעובד על ידי המעביד תחשב להכנסה אצל העובד – בין אם מדובר בכסף או "בשווה כסף". יחד עם זאת, ניתן לעשות שימוש באחד מן המסלולים המוצעים בסעיף 102 לפקודת מס ההכנסה, ובהתאם לכך ייקבעו אחוזי מס שונים (אשר יכולים לנוע בין 25%-48%). המעסיק הוא זה שאחראי לדווח לרשויות המס על המסלול הנבחר, אחרת ייאלצו עובדיו לשלם מס מירבי בגובה של 48%.

שווי שימוש ברכב

שווי שימוש הוא סכום שנזקף לשכר הברוטו של עובד שכיר המקבל רכב מהמעביד. הסכום מהווה שווי כספי של טובת הנאה הגלומה בשימוש לצרכים פרטיים ברכב. שווי השימוש אמור לשקף את עלות האחזקה של רכב המצוי בבעלות פרטית.  שווי השימוש נקבע בהתאם לשנת הייצור של הרכב וכן בהתאם לשוויו. לגבי רכבים שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 יחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש, כאשר תקרת מחיר המחירון לעניין החישוב הינה 506,580 לשנת 2015. בנוסף חשוב לציין כי קיימת הפחתה בסכום השווי בגין רכבים היברידיים.

בהוראת שעה משנת 2015 ניתנו הטבות מס נוספות לרכב חשמלי, רכב משולב מנוע hybrid ורכב פלאג-אין שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 וזאת לתקופה שמיום 1.7.15 ועד ליום 31.12.17.

ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם

לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, כל הוצאה ששימשה לייצור הכנסה מותרת בניכוי. על כן, נישום העובד מביתו יוכל לנכות הוצאות יחסיות לאחזקת הבית, בהתאם למ"ר המשמש אותו לעסקו. על הוצאות אלו נמנות בין היתר: הוצאות שכירות דירה, ארנונה, פחת, חשמל, מים, ועד בית, אינטרנט, טלפון וכיבוד (כאשר חלק מהוצאות אלו ניכוין מוגבל גם בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972).

ספירה מלאי בסוף השנה

יש לערוך ספירת מלאי ביום 31.12.15 או בתוך 10 ימים לפני או אחרי יום זה. ככל שהדבר אינו מתאפשר, ניתן תוך מתן הודעה על כך לפקיד השומה לערוך ספירת מלאי תוך חודש לפני או אחרי תום השנה, בתנאי שהנישום יערוך תיאום כמותי של תנועת המלאי בין מועד ספירתו לתום השנה.

הקדמת תשלומים והוצאות

יש לבדוק אפשרות של הקדמת תשלומים תקופתיים לצורך הגדלת הוצאות. ניתן לדוגמא לשלם שכירות לשנה הבאה בגין מבנה מסוים כבר בסוף השנה הזאת, והדבר יוכל להיחשב ככלל מבחינת רשות המיסים כהוצאה לצורך הכנסה לשנה הזו.

קרן השתלמות לעצמאיים

עצמאי המפקיד כספים בקרן ההשתלמות לעצמאים זכאי לניכוי חלק מסכומי ההפקדה לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת; סכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת כאשר תקרת ההכנסה השנתית הקובעת שבגינה ניתן לקבל את ההטבה הינה 263,000 ₪ נכון לשנת 2015. שיעור ההפקדה המירבי עומד על 7% מתקרת ההכנסה השנתית הקובעת.

הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה

במקרה של הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה, גובה תקרת ההכנסה המזכה הינו 208,800 נכון לשנת 2015, כאשר שיעור ההפקדה המירבי מתוך ההכנסה המזכה הינו 16% שמתוכם 11% יוכרו בניכוי ו –5% יוכרו כזיכוי.

זיכוי בגין ביטוח חיים

בניסיון לעודד את הפרט להפקיד כספים בביטוחי חיים, נקבעו על ידי המחוקק הקלות מס הנוגעות לעניין זה. כך לדוגמא, רכישת ביטוח חיים יכולה להקנות ליחיד אשר מפריש לעצמו או לבת זוגו זיכוי ממס בשיעור של 25% מן הסכום  ששילם הוא או בת זוגו. יודגש כי הסכום שבגינו יוענק הזיכוי ממס לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הבאים:
(1) סכום של 2,028 ₪;
(2) הסכום הנמוך מבין אלה:
(א) כלל הסכומים ששולמו עבור ביטוח חיים;
(ב) (1) לעניין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה;
        (2) לעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה. 

חישוב נפרד של הכנסות בני זוג

בני זוג העובדים יחדיו או קיימת תלות מסוימת בין הכנסות שני בני הזוג עלולים להיות ממוסים עפ"י סעיף 65 לפקודת מס הכנסה באמצעות חישוב מאוחד. חישוב כזה יש בו כדי להעלות את שיעורי המס החלים על ההכנסות של בני הזוג. פקודת מס הכנסה מאפשרת לבני הזוג, בנסיבות מסוימות, לפנות לרשות המסים בדרישה לבצע חישוב נפרד.

חרף חזקות התלות בסעיף 66(ד) שנקבע כי עת מתקיימים נסיבות החזקות אזי יש לראות בהכנסות בני הזוג כאלה שיש ביניהן תלות ועל כן יש לבצע חישוב מאוחד, נקבע בע"א 900/01 קלס נ' פ"ש ת"א 4 כי חזקות אלו אינן חלוטות וניתנות לסתירה. לאור פסק הדין שניתן השנה בתחילת השנה בעניין מלכיאלי (ע"א 8114/09), אשר אמנם לא ביטל את הלכת קלס אולם די רוקן אותה מתוכן, עלתה סוגיה זו לכותרות והביאה את ועדת הכספים של הכנסת לתור אחר פתרונות שיאפשרו לשני בני הזוג לעבוד יחדיו בעסק מבלי שייפגעו  בתשלומי המס.

כתוצאה מהאמור, בוטל סעיף 66(ה) ותוקן סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה באופן שבו בהתאם לתיקון, מתאפשרת עריכת חישוב מס נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
(א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמאיים ולימודי מקצוע

מי שסיים תואר ראשון בין השנים 2005-2006 במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, זכאי לחצי נקודת זיכוי בכל אחת משלוש השנים החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר. לעומת זאת, מי שסיים את לימודיו משנת 2007 ואילך, זכאי לנקודת זיכוי אחת (במקום לחצי נקודה), וזו תינתן לתקופה של 3 שנים החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר. מי שסיים לימודי תואר אקדמי בשנים 2004-2015, יהיה זכאי לנקודת זיכוי במשך שנה אחת בלבד.

הגרלות, פרסים והימורים

ככלל, חיוב במס על הכנסתו של תושב ישראל מפרסים או הימורים עומד על 30%, בין אם מדובר בפרס שנתקבל בארץ ובין אם בחו"ל. יחד עם זאת, המחוקק קבע תקרת פטור בגובה של 49,920 ₪, כאשר סכום זכייה הנמוך מכך לא ימוסה.

השינויים בארה"ב בתחום המיסוי וההשפעה על המיסוי בישראל

מומלץ לבעלי חשבונות בנקים ונכסים בארה"ב לבצע בדיקות לגבי חובת הדיווח לרשויות המס בארה"ב ולמנוע תשלום כפל מס זאת כדי להימנע מהליכים פליליים.
 
ממשלת ארה"ב מנהלת בשנים האחרונות מאבק אינטנסיבי כנגד מעלימי מס בארה"ב עצמה, ואף בעולם כולו, זאת כחלק ממאמצי הממשל לגבות מיסים אשר יקטינו את הגירעון הגבוה שבו נמצאת ארה"ב. במסגרת המאבק, פועלת ממשלת ארה"ב לחייב בנקים ומוסדות ציבוריים ברחבי העולם לדווח לה על חשבונות בנק ונכסים של תושבי ארה"ב על מנת שניתן יהיה לגבות מהם מיסים. בעקבות כך, נחתם בין ישראל לארה"ב הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית. המדובר בהסכם בשם "פטקא" אשר בא ליישם את הוראות חוק ה–FATCA  שנחקק בארה"ב בעניין זה. במסגרת ההסכם מוסדרת דרך העברת המידע מרשות המיסים הישראלית לרשויות המס בארה"ב ולהיפך.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ מבקש ממך עוד כסף? יש מה לעשות

מאת: אלי דורון, עו"ד

חשיבה משפטית אסטרטגית כבר בשלבים המוקדמים של המחלוקת, חשובה לטובת סיום המחלוקת באופן מהיר וראוי, כזה המתיישב עם אינטרס העוסק.

העברה של זכויות במקרקעין מיחיד לחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד

העברת זכויות במקרקעין מיחיד לחברה הינה פעולה אשר ניתן לבצעה בפטור ממס, אך יש לבצעה תוך בחינה של עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 70. כל הפרטים במאמר>>

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

מאת: אלי דורון, עו"ד

סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג, עליהם לפעול כך. כל הפרטים המאמר>>

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.