מאת: ; ;

תיקון תקנות מס רכוש

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה) תשפ"ד – 2023 ("התקנות") מכוחן התווספה תקופת זכאות לפיצויים בגין נזק עקיף בשל מלחמת חרבות ברזל במסגרת ה"מסלול הירוק המיוחד" במסלולים שכר, מחזורים וקבלן ביצוע, עבור החודשים ינואר-פברואר 2024 ("תקופת הזכאות הנוספת"). יצוין כי מסלול חקלאות לא נכלל בתיקון לתקנות כך שלא ניתן לתבוע פיצוי עבור תקופת הזכאות במסלול זה.
כך, הוראות הדין, ובעיקר תיקון התקנות יצר עבור ניזוקים רבים מצב בו קיימת עבורם זכאות לפיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו להם מתחילת המלחמה ועד 31.12.23 במסגרת המסלול האדום, ובמקביל קיימת זכאות לפיצוי במסלול הירוק המיוחד על נזקים שנגרמו להם בתקופת הזכאות הנוספת (ואף סביר להניח שגם מעבר לכך, בהינתן שהמצב הביטחוני לא ישתנה).
מנגד, הוראות רשות המסים קובעות שניתן להגיש תביעה במסלול אחד בלבד.
כיצד על ניזוקים במצב זה לפעול? האם לתבוע בגין במסלול האדום בלבד בגין הנזקים שנגרמו בתקופה אוקטובר-דצמבר? כיצד יוכלו לקבל פיצוי בגין נזקים בתקופה שלאחר מכן, אם מתקיימת עבורם זכאות למסלול הירוק המיוחד? כיצד ומתי עליהם להגיש את תביעותיהם?
שאלות אלה אינן פשוטות בשל ההבדלים בין המסלול האדום והמסלול הירוק המיוחד, שהעיקרי שבהם הוא היעדר מגבלה על סוגי והיקף הנזקים לגביהם ניתן לקבל פיצוי במסגרת המסלול האדום, כאשר המסלול הירוק המיוחד מוגבל הן בנוגע לסוגי הנזקים והן בנוגע להיקף הפיצוי המשולם בגינם.
 

מסלולי הפיצוי המוצעים בגין נזקים עקיפים שנגרמו עקב מלחמת חרבות ברזל

המחוקק מציע מספר מסלולים לפיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים במסגרת חרבות ברזל.
המסלול הירוק – הוצאות מזכות: זהו מסלול המיועד לעסקים שספגו ירידה בפעילותם מעל 25% מכל רחבי הארץ. מסלול זה מפצה עסקים באמצעות השתתפות בחלק מהוצאותיהם הקבועות והשכר ששילמו בלבד.
מסלולי ה"ירוק משודרג": מיועד לבעלי עסקים בטווח של 7-40 ק"מ מרצועת עזה ואזורים נוספים בצפון המוגדרים "אזור מיוחד". מסלול זה מציע 3 מתווים לפיצוי – מחזורים, שכר וחקלאות, הוא ניתן מכוח התקנות אשר מאריכות אותו מעת לעת לתקופות זכאות נוספות בהתאם להפתחויות המלחמה.
הניזוק רשאי לבחור במתווה שמטיב עמו ביותר, כאשר:
מסלול שכר: אשר מיועד להעניק פיצוי של 520 ₪ לכל יום עבודה ששולם לעובד אשר נעדר מעבודתו עקב המלחמה.
מסלול מחזורים: אשר מיועד לפצות על ירידה במחזורי הפעילות ביחס לשנה הקודמת, הפיצוי מחושב באמצעות נוסחה טכנית הכוללת את מחזור העסקאות בזמן המלחמה, מחזור העסקאות אשתקד, והוצאות נחסכות.
מסלול חקלאות: אשר מיועד לפצות ניזוקים שפעילותם חקלאית ובמסגרתו הפיצוי נקבע כפונקציה של כמות העובדים המועסקים (מוגבל ל-3 מיליון ₪).
מסלול קבלן ביצוע: מיועד לפצות 'קבלני ביצוע' כהגדרתם בחוק בגין נזקים שנגרמו ב"אזור המיוחד" בגין ההוצאות הקבועות וחלק השכר המזכה.
המסלול האדום: ה"מסלול האדום" הוא מסלול לפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים שנמצאים ב"יישובי ספר" (רשימת יישובים הקבועים מכוח החוק), וכן הנם בקווי עימות רלוונטים ללחימה, וחווים "הפסקת פעילות" כתוצאה מהמלחמה (ישנן דרישות שונות לגבי הפסקת הפעילות עבור ענפים שונים).
המסלול האדום מציע פיצוי בגין כל נזק עקיף שנגרם כתוצאה מהמלחמה (בשונה מהמסלולים הירוקים שמיועדים לפצות על נזקים ספציפיים ומוגבלים בלבד). מסלול זה הנו תביעה משפטית של ממש במסגרתה תובע הניזוק פיצוי על נזקים שנגרמו לו לפי ראשי נזק משפטיים ותחשיבים כלכליים.
בעניין זה ניתן להגיד בפה מלא כי המסלול האדום הוא המסלול האופטימלי עבור הניזוקים שזכאים לו, בהיותו המסלול היחידי שנותן מענה לכל נזק ממשי שנגרם עקב המלחמה.
 

פקיעת תנאי הזכאות למסלול האדום בשל שינוי בהגבלות פיקוד העורף

בסמוך לפרוץ המלחמה ועקב מגבלות מחמירות שהטיל פיקוד העורף, פרסמה רשות המסים רשימת יישובי ספר לגביהם חלה חזקה של הפסקת פעילות, באופן שיצר זכאות רוחבית לפיצוי במסלול האדום. זכאות זו עמדה עבור התקופה שבין החודשים אוקטובר -דצמבר.
אולם, עם התפתחות המלחמה חל שינוי בהגבלות פיקוד העורף כך שהחל מינואר 24 השתנתה רשימת היישובים הזכאים כאמור, ונשללה חזקת הפסקת הפעילות הגורפת, ובהתאם בעלי עסקים ביישובים אלה יידרשו להוכיח פרטנית את הפסקת פעילותם לצורך זכאות לפיצוי במסלול האדום.
עם זאת, ניזוקים העומדים בתנאי הדין, ובהם הוכחת הפסקת פעילות בהתאם לענף פעילותם, עודם זכאים לפיצוי במסלול האדום.
 

"כפל" זכאות ? או זכאות "משלימה"?

הוראות הדין והנחיות רשות המסים קובעות כי יש להגיש תביעה במסלול אחד (אדום, ירוק מיוחד או ירוק) בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסק עקב המלחמה. כך, לכאורה, ניזוק שזכאי לפיצוי במסלול האדום לא יוכל לתבוע במקביל במסלולים נוספים.
עם זאת, אנו סבורים כי בנסיבות העניין, ניזוק עשוי להיות זכאי לתבוע בשני מסלולים בגין נזקיו במהלך המלחמה – במסלול האדום עבור התקופה אוקטובר-דצמבר, ומסלול ירוק מיוחד עבור ינואר-פברואר (עד כה), והכל כל עוד לא מדובר בתביעה עבור אותה תקופת זכאות ועבור אותם נזקים, ואין בכך "כפל פיצוי".
בפועל, תביעה במסלול מסוים במהלך תקופת זכאות, ובמסלול אחר בתקופת זכאות נוספת, אינה אלא קיום של הוראות הדין ומתן פיצוי עבור מלוא נזקי הניזוק.
לשיטתנו, פרשנות זו מביאה לקיום מיטבי של תכלית חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ("החוק").
אנו בגישה כי הדבר אפשרי מכמה טעמים – ראשית, לשון החוק, הרי שאין לכך כל מניעה בחוק ובתקנות.
סעיף 38ה לחוק קובע לגבי היחס בין המסלול ירוק רגיל והמסלול האדום, ומקנה זכאות לבחור בין המסלולים, כל עוד שלא יוגשו תביעות בשני מסלולים עבור אותם נזקים בתקופת המלחמה.
תקנה 3 לתקנות קובעת כלל דומה, לפיו ניזוק רשאי לבחור בין מסלולים ירוקים מיוחדים ובין מסלול ירוק או אדום.
בנוסף, ניתן לראות כי התקנות מחלקות את תקופת המלחמה לתקופות זכאות אשר לגבי חלק מהן חלים כללים שונים מאחרות. כך לדוגמא הפיצוי שישולם עבור התקופה שבין 7.10.23 ועד ה-31.10.23, שונה מהפיצוי עבור תקופה שבין 1.11.23 ועד ה-31.12.23, הן לגבי זהות הזכאים והן לגבי אופן חישוב הפיצוי. כך גם לגבי תקופת הזכאות שהתווספה לאחרונה.
ניתן להסיק כי התקנות מחלקות את הזכאות לפיצויים לתקופות זכאות, ומכאן שלכאורה כפל פיצוי נוגע אך ורק לגבי הגשת תביעות במסלולים שונים לגבי אותה תקופת זכאות.
פרשנות זו מתכתבת באופן הנכון ביותר עם המציאות העסקית המחייבת מתן פיצוי בגין נזקים שחלו במהלך המלחמה (במנותק מהשאלה לגבי תקופת זכאות זו או אחרת), ובעיקר עם תכלית החוק המיועד להעניק פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמים לבעלי עסקים, בדגש על ניזוקים הפועלים ביישובי ספר וזכאים למסלול האדום.
 
תכלית החוק ליתן פיצוי תחת תנאים מסוימים (לרבות הפסקת פעילות) בגין נזקים עקיפים שנגרמו עקב פעולות מלחמה, פעולות איבה וכדומה למספר יישובים שהוגדרו כיישובי ספר. מתוך הכרה שאלו פגיעים יותר, ובעיתות מלחמה נפגעים באופן חמור יותר מיישובים אחרים.
שמע, כי הגבלת ניזוקים למסלול אחד בגין נזקיהם בכל המלחמה פוגעת בזכויות הניזוק וחוטאת לרציונל של החוק. במקום בו ניזוק נפגע במידה משמעותית אשר מקנה לו זכאות לפיצוי במסלול האדום, (בין היתר עקב קיומו של תנאי הפסקת הפעילות שאינו דרוש במסלולים הירוקים).  לא כך אצל עסקים הפועלים ביישובים מרוחקים יותר אשר יכלו להפעיל את עסקם ולמנוע נזקים היכולים להיגרם מאי הפעלת העסק.
קביעה כי אותו עוסק יצטרך לוותר על זכאותו למסלול זה ולהסתפק בפיצוי מצומצם יותר, או שמא לוותר על פיצוי כנגד נזקים שנגרמו לאחר שתמה זכאותו למסלול האדום, הינה פגיעה הפוגעת בזכויותיו על פי חוק.
 
לאור האמור לטעמנו ניזוק זכאי לתבוע בשני מסלולים (לגבי תקופות שונות) בגין נזקיו במהלך המלחמה. שכן, רק בדרך זו תתאפשר לניזוק לתבוע את מלוא הפיצוי לו הוא זכאי מכוח חוק ומבלי שזכויותיו יפגעו. 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.