מאת: ; ;

זכאות לפיצוי בגין תקופת התאוששות - רק במסלול האדום

המסלול האדום מפצה עסקים בקווי עימות על נזקי המלחמה, ואולם לאותם בעלי עסקים ברור כי שגרת העסקים שלהם לא תשוב לסדרה מיד עם סיום המלחמה, ואין ספק כי תחלוף תקופה נוספת עד שתחושת הביטחון תשוב ליישובי הספר והעסקים שנמצאים בהם יוכלו לשוב למעגל עסקים רגיל. תקופה זו נקראת תקופת ההתאוששות, ובהקשרה עולים שתי מכשולים משפטיים ממשיים - האחת היא היות ומדובר בנזק עתידי - מניעת רווח שהתרחשה לאחר המלחמה, האם מדובר בנזק בר פיצוי? והשנייה - משחוזרים העסקים לפעילות לאחר המלחמה כיצד ניתן לפסוק פיצויים אלו לצד הדרישה לפסיקת פיצוי כנגד נזק הנגרם מהפסקת פעילות?
 
היקפו של המסלול האדום - האם חל גם על נזקים עתידיים?       
בעניין זה סעיף 38 לחוק מס רכוש קובע את הסייגים לקבלת פיצוי, לפיו - "לא ישולמו פיצויים בעד נזק עקיף אלא לתקופת הזמן הדרושה באופן סביר לסילוק גורמיו."
ב-ע"מ (ת"א) 16032-04-14 עדירן פיורה השקעות  (1996) בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים. חברה אשר בנתה 4 בנייני מגורים בנהריה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, תבעה פיצויים, בגין נזקים עקיפים. ביניהם אובדן רווחים, בגין הורדת מחירי דירות עקב המלחמה, דירות אשר חלקן נמכרו באוגוסט 2008 – כשנתיים לאחר תום המלחמה. בית המשפט המחוזי קבע כי יש להגביל את הפיצוי לדירות שנמכרו בתקופה של עד שנה מתום המלחמה.
מדובר אפוא בפסיקת פיצוי על נזק עתידי – כאלה שהתרחשו שנה לאחר תום הלחימה, ועדיין לא ברור מהי אותה תקופה סבירה וכיצד בוחנים אותה.
שאלה זו קיבלה מענה בפסה"ד עש (חי') 780/02 מנהל מס רכוש נ' טופ לוין תקשורת בע"מ. בפרשה זו, חברת תקשורת ספגה נזק ישיר בסיב אופטי שבבעלותה, ועקב כך פעילותה הושבתה ל4 שעות הנדרשו לתיקונו. ואולם, הדבר גרם נזק עקיף בדמות הפסדים ומניעת רווחים ל-7 ימים. מס רכוש טען שיש לפרש את סעיף 38 באופן מצומצם, ויש לראות את תקופת הזמן הסבירה כזמן תיקון הסיב בלבד, וכל הנזקים שנגרמו לאחריו אינם ברי פיצוי.
בית המשפט קבע, "סילוק גורם הנזק" אינו מבחן טכני פורמלי אלא מהותי, וגם נזק שנגרם לאחר החזרת הנכס לשימוש יכול שיוגדר כנזק ממשי שהוא בר פיצוי, ככל שמדובר בתקופת זמן סבירה שלאחר התיקון, וכאשר המונח סביר הוא פועל יוצא של נסיבות העניין.
 

פיצוי התאוששות רק בחקלאות ותיירות או כתוצאה מנזק מלחמה

על תביעה לנזק עקיף לעמוד במספר תנאים: "יישוב ספר" (המופיע בחוק), קו עימות (אזור מותקף) וקשר סיבתי המצביע על התרחשותו עקב המלחמה.
סעיף 35 לחוק מס רכוש מגדיר נזק עקיף "כהפסד או מניעת ריווח", וקובע שני תרחישים להתקיימותו. האחד, כאשר הוא מתרחש כתוצאה מנזק מלחמה (נזק ישיר) בתחום יישוב ספר. השני, כאשר הוא מתרחש "מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום ישוב ספר."
לשיטתנו, יש לראות בנזקים הנגרמים מחמת אי אפשרות לניצול נכסים בענפי החקלאות והתיירות, ובנזקים עקיפים הנגרמים כתוצאה מנזק מלחמה, כנזקים אשר הדרישות לגביהם ובפרט היעדר הדרישה להפסקת פעילות זהות. וזאת מכיוון שלשון התקנות בהגדרת "שווי נזק עקיף" זהה לגביהן, כך:
          "שווי של נזק עקיף"[2] –
תק' תש"ס-1999
(1)   כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, למעט נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה – הנזק הממשי;
תק' תש"ס-1999
(2)   כשהנזק נגרם מחמת אי אפשרות לנצל נכסים בענפים שלהלן, למעט נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה:
(א)   בחקלאות – הנזק הממשי;
תק' (מס' 3)  תשנ"ו-1996
(ב)   בבית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות שקבע שר האוצר בהתייעצות עם שר התיירות – הנזק הממשי;
וזאת, בשונה מענפים אחרים שם עולה בבירור הדרישה להפסקת פעילות. כך, בענף התעשייה נדרש 24 שעות, ובמסחר ושירותים שבוע ימים. וכאשר הגדרת "הנזק הממשי" בהקשר של הנזק העקיף אינו מעלה דרישה להפסקת פעילות גם כן.
בהיעדר דרישה בתקנות להפסקת פעילות בנזקים הנגרמים כתוצאה מנזק מלחמה, ובענפי התעסוקה חקלאות ותיירות. הרי שלשיטתנו פסיקת פיצוי בגין נזקי התאוששות, תתאפשר כאשר תביעת הניזוק עונה על 3 התנאים הראשונים – יישוב ספר, קו עימות, קשר סיבתי. ובפרט שהתרחשות הנזק הייתה בתקופת הזמן הסבירה כמשמעה בסעיף 38.
 
פרשנות מצמצמת - פרשת ראש הנקרה ותעשיות גליל
ואמנם עניין דומה עלה בפסה"ד בעניין ראש הנקרה (עש (חי') 5779/97 ראש הנקרה קבוצת הפועלים נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים) בפרשה זו תבעה ראש הנקרה פיצויים בגין נזק עקיף – מניעת רווחים עקב ירי קטיושות לאזורה. ביהמ"ש דחה את תביעת ראש הנקרה לפיצוי.
את החלטתו ביסס על שלושה טעמים: ראשית, יישובי הספר זוכים להקלות מס (פיצוי עקיף לדברי ביהמ"ש), שנית והעיקרית שבהם ביהמ"ש מעלה פרשנות לפיה רצון המחוקק הוא למנוע תביעות מס רכוש בגין נזקים קטנים. שלישית, על בסיס אותה פרשנות סבר כי חוק מס רכוש נועד לתת פיצוי על נזקים ברורים הניתנים בקלות להוכחה, ונזקים שאינם עקב השבתה הם נזקים הדורשים ניתוח כלכלי מסובך.
 גישתנו אינה כגישת ביהמ"ש בעניין זה, ואת משלושה טעמים:
ראשית, אין לראות בהקלות המס של העסקים ביישובי הספר כתחליף או כפיצוי מספיק לפיצוי בגין הנזק העקיף שזכאים לו מכוח חוק, אילו המחוקק היה רואה לנכון שדי בהקלות המס, הרי שלא היה קובע בחוק פרק פיצויים ייחודי לעסקים ביישובי הספר.
שנית, פרשנות ביהמ"ש לפיה רצון המחוקק מבקש למנוע תביעות קטנות מבוססת ומאוזכרת על פסיקה אחרת ((חי') 45/95 מנהל מס רכוש וקרן פיצויים נ' תעשיות הגליל בע"מ.) אותה פרשנות עלתה על רקע דרישת התקנות להפסקת פעילות של 24 שעות בענף התעשייה (דובר באותה פרשה על נזק עקיף למפעל), כאשר הוסק מכך כי נזקים אשר הובילו להפסקת פעילות הפחותה מ24 שעות הם נזקים קטנים, אשר המחוקק רצה להימנע מהם. ואמנם ,דרישה זו גם אם נכונה, אינה מתקיימת בענף התיירות. ולכן, לא היה נכון להקיש מאותו מקרה לעניינה של ראש הנקרה, ולא היה נכון לפסוק באותו אופן שנפסק בתעשיות גליל. שכן, מדובר בתקנות שונות ובדרישות משפטיות שונות.
כלומר ביהמ"ש אינו מתייחס להחרגתו של ענף התיירות ככזה שאינו נדרש להפסקת פעילות, ומיישם את עניינו כשם שמיישם עסק בענף שכן נדרש, ועל סמך פרשנות שניתנה לתקנה שענף התיירות, וראש הנקרה כאתר תיירות אינם נמנים עמה.
שלישית, איננו מסכימים עם הפרשנות לפיה חוק מס רכוש בא לפצות על נזקים גדולים בהם ניתן להצביע על נזק חד משמעי ללא קושי. הסדר הפיצוי בחוק מס רכוש פורש לא פעם (ואפילו בפס"ד אחר אותו כתב אותו השופט – תעשיות גליל)כהסדר ביטוחי, השואף להביא את הניזוק ככל האפשר למצב בו היה נמצא אילולא המלחמה, החרגת נזקים קשים להוכחה ככאלו שאינם מגיע בעדם פיצוי בוודאי לא יסייע בהגשמת תכליתו.
באשר להוכחת הנזקים – הרי שאין דרישה לדיוק מתמטי וודאות מוחלטת, הדרישה היא לרמת וודאות סבירה. וזו אפשרית גם בנזקים קשים להוכחה. יתרה מכך בפסק הדין (עש (חי') 706/03 מנהל מס שבח וקרן פיצויים נ' מטבוגל בע"מ) עלתה שאלת הוכחת הנזק בתביעות מס רכוש ושם נקבע "כישלונה של תביעה תהיה רק באותם מקרים בהם ניתן היה להביא נתונים מדויקים, והנפגע לא עמד בנטל זה, ואולם יהיו מקרים אחרים בהם לאור טבעו ואופיו של הנזק קשה להוכיחו בדייקנות – הן את מידת הנזק והן את שיעורו, לא יהיה בכך להכשיל את התביעה".
בהתאם לכך לשיטתנו היה מקום לפסוק בצורה שונה מכפי שנפסק בתעשיות גליל והעובדה כי ראש הנקרה (כאתר תיירות שאינו נדרש להפסקת פעילות)  יכלה להפעיל את נכסיה אינה מעלה או מורידה מזכאותה לפיצויים בגין נזק עקיף אלא רק לשאלה האם עמדה בחובת הקטנת הנזק.
 
פרשנות רחבה - פרשות טופ לוין ומטבוגול
בפרשות טופ לוין ומטבוגל עולה פרשנות רחבה להסדר הפיצויים הקבוע במס רכוש, כזה הנפסק לפי הנסיבות, כאשר הרעיון הוא שמניעת רווח מעצם מהותה אינה ממוקדת רק לתקופת השבתה מלאה אלא יכול שתהיה לתקופה ארוכה יותר ולשם הגבלת התקופה יש לעשות שימוש בסעיף 38. כאשר אין לתחום זאת רק לתקופת סילוק הגורם, לפי ביהמ"ש -  "בבחינה האמורה יש גם חשיבות לשאלה של החזרת הנפגע למעגל העסקי הרגיל".
על אף שבאותה פרשה דובר על נזק עקיף כתוצאה מנזק מלחמה, ניתן להבין שכוונת ביהמ"ש מתייחסת גם לנזקים שנגרמו עקב אי אפשרות לניצול נכסים, כך, בפסה"ד נאמר, "העובדה שניתן היה לחזור ולעשות שימוש בנכסים הם בוודאי מרכיב הכרחי וחשוב, אך אינם בגדר נתון יחיד או מספק כדי לקבוע אם מדובר בנזק בר פיצוי". גישה זו הורחבה אף יותר בפרשת מטבוגל שדן בעניין דומה ושם נאמר "אין זה אלא מקרה בו עובדתית ולא על דרך של פיצוי יש להורות על פיצוי".
 

לסיכום

בפסיקה עולות שתי פרשנויות בהקשר פסיקת פיצויי התאוששות, האחת מצומצמת ונקבעה בפרשת תעשיות גליל, והשנייה מרחיבה ונפסקה בפרשת טופ לוין. לשיטתנו הפרשנות הרחבה היא הפרשנות הנכונה לעניין זה וזאת כיוון שהפרשנות המצומצמת נותנת מענה אפשרי לכוונת המחוקק לתקנה התקפה לנזקים הנגרמים עקב אי אפשרות לניצול נכסים בענף התעשייה (ואולי מסחר ושירותים) שנדרש בו הפסקת פעילות. לא כך בטופ לוין שמציע פרשנות רחבה הנותנת מענה לשני סוגי הנזקים הנמנים בסעיף 35.
יתרה מכך, נכון עוד יותר לפסוק כך במלחמת "חרבות ברזל". שכן בפרשת תעשיות גליל נימק בית המשפט את החלטתו בנימוק נוסף, והוא שמדובר באירוע מזדמן שקורה לעיתים קרובות ביישובי הצפון ונמשך זמן קצר, נזקים אלו קלים להכלה על ידי העסקים אולם הצטברותם תכביד על המדינה. וכידוע, מלחמת חרבות ברזל אינה אירוע מזדמן, אלא אירוע מתמשך כבר מעל 4 חודשים וסיומו אינו נראה לעין, ולבעלי העסקים ביישובי הספר נגרמו נזקים כלכליים קשים ואלו צפויים להימשך גם לאחר המלחמה.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.