מאת:

פיצוי לעסקים בקו העימות - רק באמצעות המסלול אדום!!!

המציאות מלמדת, באופן מפתיע למדי, כי עדיין יש בנמצא ניזוקים רבים, אשר עסקם נמצא ביישוב ספר שהינו "קו עימות", משמע - במיקום המזכה אותם לתבוע פיצוי בגין נזקים הכלכלי ע"פ חוק מס רכוש - "מסלול אדום" אשר באופן תמוה מתלבטים האם להגיש את תביעתם בגין נזקם הכלכלי במסלול האדום או שמא עדיף להם להגיש את התביעות באחד המתווים הירוקים ש"נסללו" לטובת מתן סיוע כלכלי רוחבי לעסקים בישראל בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
 
לכותב שורות אלה – ניסיון משפטי בן 13 שנה כמי שייצג  את משרד האוצר/ מס רכוש ובסה"כ ניסיון של כ- 30 בטיפול בתביעות כלכליות בגין נזקי מלחמה – ולו ברור כשמש כי כל בעל עסק הרשאי להגיש תביעה במסלול האדום, חייב לעשות כן ואל לו להתפתות ולתבוע במתווים ירוקים.
לצערנו, יש בנמצא "יועצים" רבים, המנסים לגרום לניזוקים לחשוב בשוגג כי נכון יהיה להגיש תביעה טכנית ע"פ המתווים הירוקים, בעוד שברור וגלוי הוא, בוודאי לכל עו"ד המתמחה בדינים הקשורים בפיצוי כלכלי בגין נזקי מלחמה, כי המסלול האדום הוא המענה היחיד למתן פיצוי הולם בגין מלוא הנזקים וכי כל מתווה ירוק אחר רק ייסב לניזוק ולעסקו נזק אשר יכול להביא עד לכדי מיטוטו, בעוד שבחירה במסלול האדום צפויה להביא לידי הצלת העסק, ממש.
אלה המעניקים לניזוקים את אותן עצות אחיתופל - להגיש את תביעתם במתווים הירוקים, עושים כן אם כתוצאה מאי הכרת החוק ואי הבנת המשמעות החמורה העומדת בבסיס עצתם ואם כתוצאה ממניעים זרים, רבים ומגוונים, אליהם מעדיף כותב שורות אלה שלא להתייחס.
אכן, המסלול האדום מחייב בקיאות משפטית מעמיקה ומיוחדת, אכן – רק עו"ד המתמחה בדיני מס רכוש, בניתוח הצעות חוק, בניתוח פסיקה, בניתוח הפרוטוקולים של הכנסת, בניתוח דברי הסבר לקוח ובראייה משפטית הצופה פני עתיד ובכלל זה את סדרי הדין, את ההשלכות של פסיקה תקדימית ואת השיקולים המשפטיים העומדים לנגדי מקבלי ההחלטת - הינו הכתובת הנכונה לטובת הגשת תביעות במסלול האדום.
אכן תביעה במסלול האדום מחייבת השענות על טיעונים משפטים המבססים ראשי נזק משפטיים, אולם בכל אלה כדילמנוע מהניזוק חו"ח לתבוע את מלא הפיצוי המגיע לו ע"פ המסלול האדום ובטח שאין באמור כדי לגרום לפלוני או אלמוני לשדל או לגרום לניזוק להגיש תביעה במתווה ירוק אשר יפגע בו באופן קריטי.
תובענה במסלול האדום מחייבת הבנה משפטית מעמיקה באשר לכוונת המחוקק והבנת דוקטרינות משפטיות, כמו גם בנייה של בסיס משפטי מוצק ואיתן עליו ניתן יהיה "להושיב" את הטיעון הכלכלי, אולם - אין באמור כדי להרתיע ואין באמור כדי לדחוף ניזוקים לעבר נוסחאות המתווים הירוקים, שהינם מתווים זמניים, דלים, רזים, יבשים - כאלה המבוססים על נוסחאות אחידות שברובן מתעלמות מנזקיו הפרטניים של כל עסק ועסק, ובסופו של יום מתאימות (בחלקן) רק למי שאינו רשאי להגיש תביעה במסלול האדום. בטח שאין במתווים הירוקים כדי להתקרב לזכאות המוקנית בחוק לעסקים הממוקמים ביישובי קו עימות, על כל המשתמע מכך.


להלן אפרט מספר חלקי מאוד של הנימוקים המלמדים על החשיבות שבמסלול האדום ועל הכשל והמחדל, שעה בה עסק הממוקם בקו עימות בוחר בשוגג במתווה ירוק שכזה -
 1. המסלול האדום הוא המסלול היחיד הקבוע בחוק מס רכוש לפיצוי בגין נזקים עסקיים. חוק מס רכוש הינו חוק אשר חוקק לפני עשרות שנים, להבדיל מהמתווים שנחקקו כמענה פרטני. המסלול האדום הוא המסלול היחיד שניתן לראות בו מסלול קבוע, מסלול שאינו מוגבל לחודשים, לאירועים או להחלטות ממשלה. המסלול האדום, כך נחקק זה מכבר, בא להציע מענה כלכלי בגין כל תקופת המלחמה ולגישתנו אף מעבר לתקופת המלחמה, כך שאין הוא מותנה במתווים המתפרסמים, כשאלה מוגבלים בחודשים או בפרקי זמן מוגדרים.
   
 2. המסלול אדום הוא המסלול היחיד אשר בא להבהיר כי אדם אשר בחר - לכרוך את גורלו הכלכלי בביטחון מדינת ישראל, משמע להתגורר ולהקים עסק במקום בו יש בנמצא חשיפה בטחונית מתמדת, משמע- מקום הסמוך לגבולותיה של מדינת ישראל, בעודו מבין כי יש בנמצא סכנה מכוח הקמת העסק במיקום העלול להיחשף בהסתברות גבוהה לפעולות איבה או מלחמה (למול עסקים בליבה של המדינה) – יהיה הוא זכאי לקבל מהמדינה, היה ומלחמה תפרוץ והיה ויגרם נזק לעסק כתוצאה מאותה מלחמה, פיצוי כלכלי מלא, פיצוי כלכלי אשר אמור "לחזק" את החלטתו הציונית והערכית להקים עסק בקו עימות ומשכך, כך יש לפרש את החוק, זכאי הוא לפיצוי המעניק מענה כלכלי מלא לנזקי אותה מלחמה, משמע פיצוי הפונה פני עתיד, פיצוי האמור להעמיד את בעל העסק במקום בו הוא יכול היה להימצא כלכלית לו לא הייתה פורצת המלחמה – ובכך לתמרץ את קיומם של עסקים (וכפועל יוצא מכך – התיישבות) בסמוך לגבולות המדינה.
  לשון אחר, לגישת כותב שורות אלה, ע"פ הוראות חוק מס רכוש ויישום מלא של כוונת המחוקק - יש לראות מה העסק הספציפי היה מרוויח והיכן הוא היה יכול להימצא כלכלית באם כל האירוע המלחמתי כלל לא היה מתרחש ומשכך הפיצוי שיש להעניק לעסק אמור למקם אותו כלכלית במקום זה ממש, והכול מתוך הבנה לפיה, למדינה אינטרס ליישב את קו העימות, המקימים עסקים בקו עימות לא אמורים לספוג את הנזק כתוצאה מפועלם למען בטחון המדינה ומשכך, היה ויש בנמצא פגיעה כלכלית עקב החלטתם הציונית של הניזוקים, אזי על כל המדינה לסייע לאותם ניזוקים ערכיים ולפצותם במידה המנטרלת את דבר קיומה של המלחמה.
  לא יעלה על הדעת מצב בו במדינה המתמודדת עם מציאות בטחונית קשה כדוגמת ישראל, אדם שבחר להקים עסק סמוך-גבול לדוגמא - בעוטף עזה, או בצפון, או בכל קו עימות אחר, יצטרך לספוג בעצמו ועל חשבונו את הנזק הכלכלי שנגרם לו כתוצאה מהתנהלותו הציונית והערכית.
  לא יעלה על הדעת שלא לקחת כספים מקופת המדינה ולהימנע מתשלום לאותו עסק את הנדרש כדי לנטרל עד דק את נזקי המלחמה.
  מדינת ישראל מושתת על עקרונות של ערבות הדדית, על עקרונות של ציונות, על עקרונות של התיישבות, על עקרונות של שמירה על המולדת, כך שהיה ופלוני מחליט לכרוך את בטחונו האישי, את בטחון משפחתו, את בטחון ילדיו, את בטחון עסקיו, את בטחונו הכלכלי בבטחון המדינה – הרי שאל למדינה לתת לו לספוג את הנזק !!!
  כולנו ראינו עד כמה ההתיישבות בסמוך לגבולות מהווה בעל כורחה "חגורת בטחון" לכלל המדינה, ומחוייבת בהגנת המדינה, ומגינה על כל שטח המדינה, חגורה המורכבת מאנשים ערכיים במיוחד, אנשים המגינים בגופם ממש על כלל אזרחי המדינה- כך שהיה ואותה חגורה נפגעת – לא ניתן לחשוב על כל חלופה, פרט לפיצויה המלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמים לאזרחים המתגוררים ופועלים בה.
  את הפגיעה בנפש לצערנו אין בנמצא כל אפשרות להשיב, את המעט שניתן להשיב -את הנזק הכלכלי, יש להשיב במלואו.  
  הנזק הכלכלי הינו זניח בהשוואה לנזק שבנפש, לבריאות, לגוף ולנשמה, כך שלכל הפחות יש לפצות כלכלית את אלה במה שכן ניתן לפצות – פיצוי בכסף בגין "הנזק הממשי". החוק היחיד, המתווה היחיד שמפצה בגין אלה – הוא חוק מס רכוש וזאת באמצעות המסלול האדום הקבוע בחוק מס רכוש.

   
 3. המסלול האדום הוא המסלול היחיד המאפשר לבעל העסק הממוקם ביישוב ספר לתבוע את הפיצוי בגין "הנזק הממשי" שנגרם פרטנית לו ולעסקו, כאשר הנזק הממשי מוגדר כ "הפסד או מניעת רווח", נזק אותו יוכל הניזוק להוכיח, ע"ס טיעון משפטי וראשי נזק משפטיים תואמים, כמו גם על תחשיב כלכלי תואם ראש נזק משפטי ואין הוא מוגבל לשיבוץ סתמי של מספר מספרים בנוסחה סגורה וכללית, אשר לא נבנתה לטובת מתן מענה לעסק הספציפי, מה עוד שאין היא לוקחת בחשבון את ראשי הנזק הקיימים ואין היא מאפשרת לניזוק לשקף את אופי הפעילות הספציפית והפרמטרים הרלוונטיים לבית העסק הפרטני.
  לשון אחר – בעוד שלגישת כותב שורות אלה, חוק מס רכוש והמסלול האדום הנכלל בו  חוקקו לטובת מתן מענה כלכלי מלא לעסק קו העימות שנפגע - מענה שאמור לנטרל את כלל הנזקים הכלכליים שנגרמו לעסק שנפגע עקב המלחמה, כך שבעל העסק לא יצטרך לשלם מבשרו את מחיר המלחמה ע"ח כלל תושבי המדינה, המתווים הירוקים נועדו מלכתחילה ליתן מענה חלקי בלבד, כזה הלוקח בחשבון את תקציב המדינה, את מגבלות התקציב, את העובדה לפיה אוכלוסייה רחבה נפגעה ומשכך על המתווה הירוק , להבדיל מהמסלול האדום, ליתן מענה חלקי בלבד שמיועד להישרדות נקודתית בלבד מתוך הבנה שהתאוששות תהא פשוטה יותר עבור עסקים אלה.
  יוצא כי אין כל סיבה וכל היגיון משפטי לבחור בפיצוי ע"פ המתווה הירוק שנועד מלכתחילה ובמוצהר ליתן לניזוקים כלכלית מענה חלקי בלבד, בעוד שהחלופה ע"פ חוק מס רכוש, השמורה לעסקים הממוקמים בקוו עימות בלבד הינה חלופה שנועדה - ליתן לניזוק פיצוי בגין "הנזק הממשי", משמע- פיצויי מלא ואמיתי לאותו עסק הממוקם ביישוב קו העימות – לאותו עסק שלקח על עצמו להוות חייץ בין האויב לבין כלל המדינה – לאותו עסק אשר התמקם במודע בשטח מסוכן, במיקום אשר מרבית אזרחי ועסקיי המדינה חוששים להימצא בו ובטח ובטח מעדיפים הם שלא לכרוך את גורלם, גורל ילדיהם  וגורל עסקם בהתפתחויות הצבאיות והביטחוניות באותה גזרה ביטחונית בה ממוקם עסקם.

   
 4. רק באמצעות המסלול האדום יכול בעל העסק לפעול לטובת הגשת תביעת פיצויים משפטית הממפה באופן את  פעילות העסק, ובכלל זה - מיפוי הענפים השונים בפעילות עצמה, מיפוי אופן התפלגות הפדיון , ניתוח שיעור הרווחיות של הפעילות על ענפיה השונים  ובהישען על הבנת העסק לעומקו, איתור הנזק הנגרם לכל אחד ואחד מהענפים ותתי הענפים של העסק -  לגבש את ראשי הנזק המשפטיים המתאימים לעסק ובהישען על כל אלה - לתבוע את הנזקים הכלכליים המלאים אשר נגרמו ספציפית לעסקו.
   
 5. המסלול האדום הוא המסלול היחיד שאינו מוגבל בזמן או מותנה בהחלטות ממשלה המתקבלות תוך כדי אירוע, ע"ס שיקולי תקציב מדינה. המתווים הירוקים המתפרסמים הינם מתווים הנחקקים תוך כדי מלחמה, לתקופות מוגבלות – לחודש פלוני או לפרק זמן מאוד מוגדר , וזאת ע"ס שיקולי מלחמה , מגבלות ושיקולי תקציב ועוד, כשאלה מייצרים מסגרת סגורה לתביעת פיצוי חלקי הבאה לידי ביטוי בנוסחה חלוטה, יבשה ודלה, אשר באמצעותה יכול הניזוק, לכל היותר, להציב מספר מספרים יבשים ובהישען על התוצאה האריתמטית המתקבל מאותה נוסחה צרה וכוללנית, לקבל את הפיצוי המוגבל העולה מהנוסחה, כאשר אין בנוסחה כל אפשרות של ממש להביא לפיצוי מלא וממשי בגין מגוון הנזקים אשר ייחודים לעסק הספציפי.
  כך לדוגמא, עסקים המבוססים על תיירות, נופש ומרגוע, כמו בתי מלון, צימרים, אטרקציות תירותיות, מסעדות ועוד, לא יוכלו, בין השאר, במסגרת המתווים הירוקים, לתבוע את אובדן המלאי הנזרק עקב היעדרות לקוחות ואף חמור מכך, במסגרת המתווים הירוקים, לא יוכלו הם לתבוע את כלל הנזקים העתידיים אשר יגרמו להם גם לאחר סיום המלחמה וזאת למרות שברור וגלוי הוא, לצורך הדוגמא בלבד, כי משפחות לא ימהרו לצאת לסופ"ש של מרגוע בצימר הממוקם בצפון הארץ או בצפון מערב הנגב מיד עם תום המלחמה, כך שייקח לאותו בעל צימר מהצפון לחוש בנזק הכלכלי עוד חודשים ארוכים של התאוששות לאחר המלחמה, עד למצב בו מקור פרנסתם יישוב לתפקוד מלא, אם בכלל.
  הנוסחאות במתווים כלל אינם מתייחסות לנזקים עתידיים שכאלה המוזכרים בדוגמאות מעלה, אין הם לוקחים בחשבון את הנזקים הצפויים, אין הם לוקחים בחשבון את הפרמטרים הפסיכולוגית, את התחושה של הלקוחות העתידיים והרתיעה מלהגיע לאותם אתרים עם חלוף המלחמה  וזאת בעוד שהמסלול האדום, לגישתנו המשפטית, אמור לקחת פרמטרים אלה בחשבון ולפצות את בעל הצימרים גם בגין תקופת התאוששות, תקופה שתיקח עד לחזרה לשיגרה.
  האמור נכון גבי מגוון רחב של עסקים, אשר הפעילות בהם תחזור לשיגרה חודשים ארוכים לאחר השלמת המלחמה.
  כך לדוגמא, מסעדות בסמוך לקיבוץ גשר הזיו, ימשיכו לחוש בנזק הכלכי גם בעתיד, גם בחלוף המלחמה, כך שהפיצוי בגין אותו נזק יכול ויינתן להם במסלול האדום בלבד.

   
 6. המתווים הירוקים, שהינם זמניים ונקודתיים, לא לוקחים בחשבון באופן מספק את הבעיתיות הפרטניות של עסקים המחייבים את לקוחותיהם בתשלום על בסיס מצטבר ("שוטף + ), משמע - המתווים הירוקים אינם לוקחים בחשבון באופן מספק את העובדה לפיה עסקים רבים לא יראו ירידה במחזור בתקופת המלחמה, משום שאת הכספים אותם הם גובים במהלך המלחמה מלקוחותיהם הם גובים ע"ס  פעילות שקדמה למלחמה – פעילות שהושלמה בחודשים שקדמו למלחמה וזאת למרות שברור וגלוי הוא כי הנזק הכלכלי יבוא לידי ביטוי בעתיד לבוא, כתוצאה מאי קבלת הזמנות במהלך המלחמה בגין החודשים הבאים ובגין הפסקת הפעילות במהלך המלחמה.
  לשון אחר יש בנמצא עסקים רבים אשר הנזק הכלכלי שנגרם להם לא משתקף במחזור המיוחס לחודשיי המלחמה וזאת משום שהמחזור המתקבל מתייחס לעבודות עבר. אותם עסקים נפגעים כלכלית קשות והנוסחאות של המתווים הירוקים כלל אינם יכולים לראות זאת. כך לדוגמא קבלן אשר כל פעילותו נעצרה במהלך המלחמה, מחד- מחזור ההכנסות שלו בחודשי המלחמה לא יפגע שכן מקורן בעבודות עבר ומאידך – ההפסד בא לידי ביטוי בכך שעבודתו נעצרה, צבר ההכנסות שלו מצטמצם, עבודות שהיה אמור לבצע בתקופת המלחמה, במקרה הטוב, נדחו לתקופה שלאחר המלחמה ומשכך, שעה בה הוא יבצע בעתיד את העבודות הנדחות לא יוכל הוא לבצע עבודות אחרות, עבודות אותן יכול הוא היה לבצע לו לא הייתה מלחמה. המשמעות היא למעשה כי את כל ההכנסות אותן הוא יקבל בעתיד מעבודות אותן המלחמה מנעה ממנו לבצע ומשכך נדחו, הכנסות הבאות ע"ח עבודות אחרות אותן הקבלן לא יוכל לבצע עקב העיכוב, לא ניתן יהיה לתבוע במתווה הירוק וכי רק באמצעות המתווה האדום יוכל הוא להצביע על כך שארעה הפסקת פעילות, כמפורט, אשר יש בה כדי לפגוע בהכנסות העתידיות שלו.
  האמור נכון, גם לעסקים רבים אחרים, אשר עיקר הכנסתם נובעת מצבר הזמנות, במנותק מההכנסות החודשיות, כמו לדוגמא, אולמות אירועים – אלה למעשה עלולים להימצא במצב בו כל האירועים בתקופת המלחמה נדחו ו/או בוטלו ובנוסף יש בנמצא ירידה של ממש בצבר ההזמנות לאירועים עתידיים, משום שאירועים בתקופת המלחמה הועברו למועדים שלאחר המלחמה והן משום שבמהלך המלחמה פחות לקוחות התפנו רגשית וכלכלית לטובת שיריון מועדים לאירועים עתידיים.
  רק המסלול האדום עשוי לאפשר לעסקים מסוג זה להציג ראשי נזק משפטים המלמדים על זכאותם לפיצוי ורק המסלול האדום יאפשר לבעלי העסקים לתרגם את ראשי הנזק האמורים לתחשיבים כלכליים האמורים לזכות את הניזוקים בגין הנזק הממשי, כקבוע בחוק מס רכוש ובמסלול האדום הנובע ממנו.

   
 7. רק המסלול האדום מקנה לזכאים ודאות בדבר היכולת שלהם לתבוע את מלא הנזק הכלכלי שנגרם להם עקב המלחמה בגין כל תקופת המלחמה, בעוד שהמתווים הירוקים אינם וודאים, הם מתפרסמים על ידי הממשלה בהתאם לקצב התקדמות המלחמה, כך שזה הבוחר במתווה ירוק, מחד – אין באפשרותו לחזור בעתיד למסלול האדום ומאידך – יאלץ הוא לחכות ולראות האם הממשלה תפרסם מתווה ירוק והיה וכן, מה יכלול אותו מסלול ירוק ועד כמה הוא ישפה את הניזוק בגין נזקי המלחמה.
  זאת בעוד, אלה הבוחרים במסלול האדום יודעים כי החוק מזכה אותם בפיצוי בגין כל תקופת המלחמה וכי אין בנמצא כל מגבלה באשר לתקופה ו/או באשר להיקף התביעה ו/או  באשר לכלים ולאמצעים באמצעותם משפטית יוכלו אלה לתבוע את הפיצוי בגין הנזק הממשי באופן האמור לנטרל את דבר קיומה של המלחמה, תוך הענקת פיצוי האמור להעמיד את העסק במקום בו יכול הוא היה להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה באה לאוויר העולם.

   
 8. המתווים הירוקים לא נותנים מענה של ממש לעסקים חדשים ,כאלה אשר אינם יכולים להציג נתונים כלכליים בתקופות שקדמו לתקופת המלחמה, כמו בשנה המקבילה, בעוד שהמסלול האדום מאפשר לבעלי עסקים חדשים , גם כאלה שטרם הספיקו להפעיל את עסקם, לבנות תשתית משפטית המאפשרת להם להציג תחשיב כלכלי פרטני ממנו יעלה הצפי להכנסות בתקופת המלחמה ובהישען על אלה להגיש תביעה במסלול האדום, במסגרתה ייתבע הניזוק את מלא הרווח אשר לגישתו יכול הוא היה לקבל לו העסק היה נפתח במועד המתוכנן ובכלל זה פיצוי בגין תקופת התאוששות לאחר המלחמה, מה שנמנע כתוצאה מהמלחמה.
   
 9. המתווים הירוקים כלל אינם לוקחי בחשבון פרמטרים הקשורים לעונתיות, לעובדה כי יש בנמצא עסקים אשר הכנסתם נגזרת מעונתיות מסויימת, מחגים, מעונות השנה ועוד, אם בתיירות, אם באופנה ואם באין ספור מישורים אחרים. כך לדוגמא, חנות המוכרת בגדים עלולה למצא את עצמה עקב המלחמה במצב בו כל המלאי שלה עד לתום המלחמה הופך להיות לא רלוונטי ו/או לא מתאים לעונת החזרה לעבודה, מה שהופך את אותו מלאי ל "מת" או למלאי אותו ניתן יהיה למכור במחיר חיסול אשר לא בהכרח ייכסה את עלות רכישותו של אותו מלאי.
  תביעה במסלול האדום כן לוקחת פרמטרים אלה בחשבון ומאפשרת לקחת בחשבון את מרכיב העונתיות, את השפעת העונתיות על הפדיון הצפוי ו/או על שיעורי הרווח, כך שבאמצעות טיעון משפטי של ממש ותחשיב כלכלי ראוי, ניתן יהיה לפצות את הניזוק, כך שהפיצוי אותו הוא יקבל, יקח בסופו של יום את מרכיב העונתיות.

   
 10. המתווה הירוק כלל אינו מתייחס למצבים בהם המלחמה הביאה לידי פגיעה במיזמים ו/או לאובדן של מיזמים שאמורים היו לצאת אל הפועל.
   
 11. המתווים הירוקים כלל אינם לוקחים בחשבון מצבים בהם העסק הנפגע הינו עסק אשר נהנה מצמיחה שנתית קבוע אשר נבלמה כתוצאה מהמלחמה.
  כך יוצא שאם עסק גדל מידי שנה ב -10% ובשנת המלחמה יגדל הוא רק ב – 2%, המתווים הירוקים כלל לא יפצו אותו בעוד שהמסלול האדום, בהישען על תשתית משפטית, יוכל ליתן לניזוק פיצוי בגין האטה או בלימה של קצב הגדילה שלו ולפצותו במידה אשר תעמידו במקום בו יכול הוא היה להימצא לו המלחמה כלל לא  הייתה יצאת אל הפועל.

   
 12. המתווים הירוקים כלל אינם לוקחים בחשבון מצבים בהם המלחמה פוגעת בשווי המלאי, בעוד שהמסלול האדום עשויי  לפצות את הניזוק בגין ירידה בשווי המלאי.
  כך לדוגמא יזם נדלן אשר לו מלאי דירות בקו עימות, כמו העיר נהריה, יוכל באמצעות המסלול האדום בלבד לטעון בצדק כי מלאי הדירות ירד בשוויו עקב המלחמה ומשכך יש לפצותו בגין הפער בין שווי מלאי הדירות לפני המלחמה בהשוואה לשווי מלאי הדירות לאחר המלחמה.
  המסלול האדום הוא המענה הייחד אשר יש בו כדי לפצות את בעל העסק בגין ירידה שכזו, ירידה אשר בסופו של יום תשפיעה על ההכנסה העתידית שלו, מה שיאפשר לניזוק  בהווה לתבוע במסגרת המסלול האדום את הפגיעה בשווי הדירות.

   
 13. המתווים הירוקים לא מתייחסים באופן מלא לדחיית הכנסות אשר נובעות כתוצאה מהמלחמה.
  האמור נכון במיוחד לעסקים דוגמת קבלני ביצוע, אולמות אירועים וכדומה. המתווים מושתתים  על מחזורים ועל נתונים יבשים. המתווים הירוקים לא "חיים" את העסק, הם לא נועדו לבחון באופן מלא את הנזק הממשי של העסק.
  המסלול האדום מאפשר, ע"ס טיעון משפטי להפוך כל אבן, לבחון את המהות הכלכלית של העסק ובהישען על כל אלה להראות ממשית את הנזק הכלכלי הכולל ואף לתבוע אותו עד לאגורה האחרונה.
  אכן, יש בנמצא חסר של פסיקה ואין בנמצא ודאות באשר לקבלת כלל טענות הניזוק במסלול האדום, אולם רק באמצעות המסלול האדום ניתנת לניזוק הבימה האמיתית לטעון ל-"נזק הממשי" שלו ואף לדרוש אותו ע"ס ראשי נזק משפטים, כאלה המבוססים על כוונת המחוקק, דברי ההסבר לחוק מס רכוש, הרציונאל העובד בבסיס חוק מס רכוש ועוד. המתווים הירוקים לא משאירים לניזוק כל בימה ראוייה לטובת האמור.

   
 14. הבוחר במתווה ירוק פעם אחת, בגין חודש אטרקטיבי אחד, לא יוכל לחזור למסלול האדום. כך יוצא כי ניזוק בעל עסק בישוב קו עימות המתפתה להגיש תביעה במתווה ירוק בגין, לדוגמא, חודש אוקטובר, משום שנראה לו כי יתקבל אצלו  פיצוי נאה במסלול המחזורים, נחסם בכל הקשור ליכולת שלו לתבוע במסלול האדום בעתיד. במקרה שכזה הוא יוכל לתבוע בעתיד לבוא רק ע"ס המסלולים הירוקים והואיל ומסלול המחזורים נכון לכתיבת שורות אלה פורסם לטובת חודש אוקטובר 23' בלבד, אין הניזוק יכול לדעת האם הוא יוכל לעשות שימוש במסלול זה גם בחודשים הבאים ובפועל נבלם הוא מכל יכולת לתבוע במסלול האדום ו/או לתבוע ראשי נזק שכלל לא מגולמים במתווים הירוקים.
  כל זאת בעוד שהמסלול האדום מקנה לניזוק פיצוי בגין כל הנכלל במתווים הירוקים ועוד הרבה מעבר לכך.

   
 15. המסלול הירוק אינו פותר את בעיית התזרים של העסק ואינו בהכרח מקצר הליכים וזאת בעוד שאלה המגישים תביעה במסלול האדום רשאים לקבל מקדמות מכובדות במהירות, מה שבהחלט יעזור להם להתמודד עם הקושי התזרימי של העסק כתוצאה מהמלחמה. אכן, יש לזכור כי המקדמות במסלול האדום מותנות בהגשת תביעה ובקבלתה, כך שהיה ובסופו של יום היה ולא תוגש תביעה או החלטה בה תזכה בסכומים נמוכים מהייקף המקדמות, יידרש הניזוק להשיב את ההפרש. ברם, האמור נכון גם לגבי המתווים הירוקים, מה עוד שהגשת בקשה משפטית נכונה למקדמות והגשת תביעה במסלול האדום כשזו מבוססת משפטית נכונה, ככול הנראה תנטרל את החשיפה האמורה ואף תביא לידי כך שבסופו של יום , לאחר אישור התביעה באופן מלא או חלקי, יהיה הניזוק זכאי לסכומים נוספים, מעבר לסכומי המקדמה אשר שולמו לניזוק במעלה הדרך.
   
 16. המסלול האדום הוא היחיד שאינו מוגבל בראשי נזק משפטיים אותם ניתן יהיה לתבוע, כך שהניזוק יוכל לתבוע את מכלול הנזקים שנגרמו לו ואין הוא כבול בנוסחה אשר נועדה לתת מענה גורף ומוגבל לעסקים אשר אין מיקומם בקו עימות, תוך צמצום הניתן משיקולי תקציב, שיקולי ממשלה ועוד. רק המסלול האדום יאפשר לעסק הממוקם בקו עימות לדרוש את כל מה שמציע המתווה הירוק ובנוסף לתבוע ראשי נזק אשר יש בהם כדי לשקף בצורה מלאה את הנזק הכלכלי האמיתי של הניזוק ובכלל זה לתבוע פיצוי בגין ראשי נזק משפטיים התואמים פרטנית את העסק, את אופי הפעילות של העסק, את סוג הלקחות של העסק, את מבנה העסק, את אופי התאגדות העסק, את מבנה הבעלים בעסק ועוד.
  כך לדוגמא במסגרת המסלול האדום יוכל הניזוק לתבוע, ע"ס טיעון משפטי מתאים אשר יהווה בסיס לטיעון הכלכלי, את אובדן הרווח הישיר בתקופת המלחמה, את הפגיעה ברווחיות העסק וזאת גם במקרים בהם העסק המשיך להרוויח בתקופת המלחמה, רק שבשיעור נמוך מהמקובל בשעת שלום.
  בנוסף, רק באמצעות המסלול האדום יוכל הניזוק לתבוע ביטול של מיזמים, ירידה בקצב הפיתוח העסקי, פגיעה במוניטין, פגישה בצבר ההזמנות, אובדן לקוחות, אובדן התקשרויות חוזיות, פיצוי בגין נזק עתידי, אובדן מלאים, ירידה בשווי מלאים, הפסדים ישירים ועקיפים, הוצאות אשר נבעו כתוצאה מניסיון להקטין נזקים, עלויות של העתקת פעילות לאזורים במדינה אשר אפשרו המשך פעילות עוד.

   
 17. רק המסלול האדום יכול לתת מענה למצבים בהם העסק מראה רווחיות מלאה בתקופת המלחמה למרות שהייתה הפסקה בייצור, לדוגמא – מפעל אשר שמר על רווחיות משום שהוא מכר במהלך המלחמה מהמלאי הנצבר אצלו.
  עסקים דוגמת אלה יוכלו באמצעות ביסוס משפטי וכלכלי לטעון כי עצם עצירת הייצור ועצם המכירה מהמלאי הם בפני עצמם פגעו ברווחיות של העסק שכן העסק יתקשה בעתיד לעמוד בדרישות הלקוחות , יאלץ הוא להימנע ממכירות ללקוחות נוספים ובמקרה הטוב ידרש הוא להשקיע שעות רבות ואף לשלם שעות נוספות לטובת ביצוע עבודות על ידי עובדיו לשם השלמת המלאים ועמידה ביעדים, מה שיאפשר למפעל לספק ללקחותיו בעתיד את שנלקח מהמלאים במהלך המלחמה עצמה.

   
 18. המסלול האדום הוא היחיד המפצה בגין נזקים עתידיים, נזקים אשר לא נראים בעת המלחמה, אלא נזקים אותם הניזוק יראה בעתיד, חודשים לאחר שהמלחמה הסתיימה.
  המתווים הירוקים לא לוקחים זאת בהכרח בחשבון הראוי בעוד שהמסלול האדום מאפשר תביעת האמור בברור והדבר נכון לגבי כלל הענפים במשק.
  בהקשר זה נכון הדבר גם לחקלאות, כך שאם לדוגמא כתוצאה מהמלחמה החקלאי לא יכול היה לקטוף את היבול במועד ו/או  לרסס ו/או לטפל במטעים, הרי שעצם הקושי המתואר ישפיע על התנובה העתידית שתנבע מאותם מטעים, כך שרק באמצעות מסלול אדום ניתן יהיה לנתח את הנזקים לחקלאות, אם בהווה ואם בעתיד ולתרגם את אלה לראשי נזק משפטיים עליהם נושיב את הטיעונים הכלכליים.

   
 19. המסלול האדום מאפשר לניזוק לתבוע בגין נזקים מהותיים וייחודיים לענף הניזוק, אותם נתקשה לראות בהווה, נזקים אשר המרחק בינם לבין המתווים הירוקים שקול למרחק מזרח ממערב.
  כך לדוגמא בלבד ניתן להתייחס לנזקים של חקלאים להם רפתות בהן פרות הסובלות מפוסט טראומה שמקורה ברעש ההפגזות, פוסט טראומה אשר פוגעת בפרות, פוגעת בתנובה המיידית שלהם, מביאה לאפלות של עגלים ובסופו של יום גם פוגעת בתוחלת החיים של הפרות ברפת. המתווים הירוקים מתעלמים לחלוטין מאלה.
  המתווה האדום, ע"ס טיעון משפטי סולל את הדרך לטובת תביעה כלכלית מלאה אשר תדע לגלם גם את הנזקים דנן, לרבות נזק בגין פוסט טראומה של הפרות, פוסט טראומה של להקת העופות ועוד.

   
 20. המסלול האדום הוא היחיד באמצעותו יוכל הניזוק לבנות תחשיב כלכלי ספציפי לעסקו, תחשיב המשקף את הפעילות המדוייקת של העסק.
  המתווים הירוקים נועדו לתת מענה מאוד רוחבי ומאוד כוללני למרבית הענפים בעסק, ללא התמקדות ספציפית של ממש לענף כזה או אחר וזאת למרות שלכל ענף הייחוד שלו ולכל ענף, תת ענף משלו. רק באמצעות המסלול האדום ניתן יהיה ליתן מענה לתת הענף הספציפי, לנתח את הנזק הממשי של אותו עסק ממש ובהישען על גשר משפטי מוצק – לתבוע כלכלית את המתחייב, כך שלקופת הניזוק יתקבל סכום פיצוי אשר ינטרל את השפעות המלחמה.

לסיכום, אנו נמצאים באירוע שמדינתנו טרם חווה. אירוע אשר מכניס את כולנו לזירה שהוודאות הינה ממנה והלאה, אם באשר למתווים הירוקים ואם באשר למסלול האדום. יחד עם זאת, ברור לנו, ע"ס 30 שנות ניסיון, כי כל היכול לתבוע במסלול האדום, אל לו לוותר עליו ועל לו לנסות ולתבוע בגין מסלול ירוק ( מה שלא יאפשר לו לחזור למסלול האדום), שכן רק המסלול האדום נועד ליתן פיצויי בגין "הנזק הממשי", כלומר פיצוי מלא בגין מכלול הנזקים העקיפים, בגין כל תקופת המלחמה, ללא כל מגבלה של סכום בעוד שהמתווים הירוקים מלכתחילה לא נועדו אלא ליתן מענה חלקי ביותר, כולל ולא פרטני לעסק התובע. לעניות דעתנו, טעות חמורה תהא לבחור במתווה ירוק בעוד שקיימת הזכות למסלול האדום.

למען הסדר הטוב, יובהר כי כל הנכתב במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואין להישען עליו לטובת קבלת החלטה. כל מקרה חייב להיבחן לגופו ומשכך על הניזוק להיוועץ עם עו"ד מומחה טרם גיבושה של כל החלטה לעניין תביעת הפיצוי המתאימה לו. הפסיקה בתחום טרם התגבשה, מחלוקות רבות בכל החלופות עוד צפויות להתעורר, בית המשפט אף הוא יידרש למגוון רחב של סוגיות, אך יחד עם זאת , כותב שורות אלה משוכנע ברמ"ח אבריו כי הרוב המכריע ביותר של המחלוקות והתביעות יסתיימו במסגרת התנהלות משפטית מקצועית מול מנהל מס רכוש, המורגל ליתן מענה ממלכתי, מכבד ומכובד, באמצעות צוות מוכשר של עובדי מס רכוש, העושים לילות כימים, לפעמים תחת אש ממש, לפעמים תוך סיכון נפשם ממש, לטובת רווחת כל ניזוקי המדינה. 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פיצוי מס רכוש למגדלי וסוחרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

ישנם סוגי נזקים שונים שמתמודדים איתם העוסקים מתחום הבקר, וכך גם היכולת להוכיחם שמאתגרת לא פחות, ולכן, רצוי להכין תיק עובדתי איתן מוקדם ככל הניתן, במסגרתו ייכללו ראיות ותיעוד אשר ייאספו במהלך המלחמה, כמובן שבכפוף לשיקולים הביטחוניים ובטיחותיים.

חקלאים רבים באזורי העימות על סף קריסה, למי פונים ומה עושים?

מאת: אלי דורון, עו"ד

מאז ה-7 באוקטובר והמלחמה הכואבת והמתמשכת שכולנו חווים, עסקים רבים, בעיקר כאלה הנמצאים באיזורי העימות בצפון ובדרום הארץ (אבל לא רק), שורדים בקושי, תוך שהם צוברים חובות; חלקם כבר נמצאים על סף קריסה, בהם גם עסקים שחוששים מפשיטת רגל וחדלות פירעון.

סניפים סגורים או בהפסדים בקו העימות רשאים לתבוע פיצויים ממס רכוש

מאת: אלי דורון, עו"ד

המלחמה אותה אנו חווים מייצרת מגוון רחב של סוגיות משפטיות תקדימיות ומורכבות, סוגיות אשר בגין חלק גדול מהן אין בנמצא עמדה משפטית ברורה וחלוטה מצד מנהל מס רכוש ואין בנמצא החלטות מנהל ברורות המקנות לבעלים של רשתות מעורבות כאמור, וודאות בנוגע לזכאות שלהם לפיצוי.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.