מאת: ;

תיירות, תעשיה, מסחר ומתן שירותים - תביעה רק במסלול אדום !!!

ישראלים רבים המצויים ביישובי ספר ובקו עימות שואלים את עצמם, ברגעים אלו ממש, האם נכון להם להגיש תביעה במסלול הירוק או שמא נכון עבורם להגיש תביעה במסלול האדום, בעוד שברור וגלוי הוא ברוב המכריע של המקרים כי יש בנמצא חובה של ממש להתעקש על המסלול האדום וכי זה המסלול אשר יפצה באופן אופטימאלי את הניזוק.
אכן, המסלול האדום הנו מסלול משפטי, הוא מסלול אשר חורג מנוסחאות יבשות ורוחביות אשר נחקקו לטובת מתן מענה רוחבי ולא מותאם פרטנית, לכלל תושבי המדינה. המסלול האדום הוא מסלול שחוקק במסגרת מס רכוש ואמור ליתן לניזוק את הפיצוי המירבי.
המסלול האדום הוא המסלול היחיד שאינו מוגבל בסכומים (להבדיל מהמסלולים הירוקים). כמו כן הוא אינו כרוך בתשלום אגרה, הוא המסלול אשר באמצעותו בלבד יש לפעול לטובת קבלת פיצוי מלא ואמיתי, כזה אשר יעמיד את הניזוק במקום בו הוא יכול היה להימצא באם לא הייתה מלחמת חרבות ברזל פורצת.
המסלול האדום, כקבוע בחוק מס רכוש, מאפשר לניזוק לפעול בתחילה לטובת הגדרת ראשי הנזק המשפטיים, אשר בהישען עליהן ניתן יהיה להגיש תביעה. את אותם ראשי הנזק יש בראש ובראשונה לבסס על סמך טיעונים משפטיים, טיעונים אותם יש לבנות במגבלות הקיימות, אולם בהחלט יש בנמצא אפשרות לבנותם משפטית, באופן ראוי ומשכנע ביותר.
 
נבהיר כי כאשר אנו מדברים על מגבלות, הכוונה היא לכך שאירוע דוגמת המלחמה הנתונה טרם נראה במחוזותינו. מדובר באירוע בטחוני, בעל השלכות כבירות, הן ברמה הכלכלית והן ברמה המשפטית ומשכך האירוע עצמו, מטבע הדברים, מחייב את הניזוקים ועוה"ד המתמחים בתחום המלווים אותם, לפרש את הוראות חוק מס רכוש בצורה נכונה ובהישען על פרשנות משפטית ראויה מלבנות תביעות כלכליות המבוססות על ראשי נזק התואמים את הפעילות של הניזוק, את הוראות החוק ואת הכוונה של המחוקק בעת חקיקת החוק.
כותב שורות אלה משוכנע כי חוק מס רכוש והוראותיו חוקקו למעשה במטרה להעניק פיצוי מלא לניזוקים הזכאים, פיצוי אשר יכלול, בוודאי ובוודאי, את כל מה שניתן לקבל במסלול הירוק, ובפועל אמור הוא להעניק לניזוקים פיצוי בגין ראשי נזק רבים אחרים התואמים את הפעילות הספציפית של הניזוק.
בעוד שהמסלול הירוק הוא מסלול מקובע אשר אינו בהכרח תואם לכלל העסקים, הרי שהמסלול האדום מאפשר לעוה"ד המטפל לבנות עבור הניזוק, בהתאם לנזקיו הספציפיים, תשתית משפטית, מותאמת באופן פרטני לניזוק, כזו התואמת למידות הניזוק ובהישען על ראשי נזק משפטיים אלו ניתן יהיה לבנות את התחשיבים הכלכליים בגינם יתבע הפיצוי הנדרש.
מבלי לפגוע באמור, יובהר כי חוק מס רכוש מפצה בגין "הפסד או מניעת ריווח.....מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום יישוב ספר". משמע, תביעה במסלול האדום מאפשרת לניזוק, לכאורה, לתבוע בגין כל הפסד שנגרם לו כתוצאה מהמלחמה כלומר, גם אם למשל לפני המלחמה הוא הפסיד כסף, אך כתוצאה מהמלחמה הוא הפסיד יותר או שנמנעה ממנו האפשרות לפעול לטובת כניסה לתוכנית שיקום, אזי לכאורה, יכול הוא לתבוע במסלול האדום ולטעון כי המלחמה גרמה לו להפסד גדול מזה שהיה נוצר לו לא הייתה מלחמה ולכן הוא זכאי לפיצוי בגובה ההפסד הנוסף.
באותה נשימה, עסק מפסיד היכול לבוא ולהוכיח כי המלחמה מנעה ממנו ריווח, אזי גם אם שנה קודמת הוא הפסיד כסף וגם אם הפעילות שלו טעונה שיקום, הרי שעל פי המסלול האדום, כל עוד הוא יכול להוכיח מניעת רווח יהיה הוא רשאי לתבוע את המדינה על פי המסלול האדום בגין הנזקים העקיפים שנגרמו לו.
נזק עקיף בעקבות נזק ישיר - החוק מוסיף וקובע כי במקרה בו הנזק העקיף נגרם כתוצאה מ-"נזק  ישיר", כמו פגיעה של טיל או נזק שצהל הסב לניזוק, אזי הניזוק רשאי בנוסף לתבוע פיצויים בגין "הנזק הממשי". דהיינו, הניזוק יכול למעשה, לגישתנו, לדרוש פיצוי הן בגין הנזק הישיר והן בגין נזק עקיף אשר אמור להעמיד אותו במקום בו הוא יכול היה להימצא באם לא הייתה מתרחשת הפגיעה כתוצאה מהמלחמה.
פיצויים בדבר תקופת התאוששות - לגישתנו, המדינה צריכה לפצות את מי שנפגע מנזק ישיר בגין אובדן הרווחים שאירעו במהלך תקופת השיקום וכן כל נזק עקיף אחר שנגרם לו באופן ממשי עקב זאת ובכלל זה, זכאי הוא לפיצוי על סמך ראשי נזק מגוונים, אותם יש לבסס משפטית ואותם יש להתאים לאופי הפעילות הממשית של העסק.
נכון הדבר כי בפסיקה, ישנו חוסר משמעותי באשר ל-"גבולות הגזרה" ובאשר ליכולת הטענה לעניין היקף ה-"נזק הממשי", אולם בהישען על הפסיקה הקיימת, כוונת המחוקק הנלמדת מההסברים לחוק, פרוטוקולים של הכנסת ועוד, אזי ניתן יהיה, לגישתנו, לבסס את הטיעון המשפטי התומך בראשי הנזק הרלוונטי והדבר יהווה בסיס ממשי לבניית תחשיב כלכלי ראוי.
בחקלאות - החוק והתקנות מוסיפים וקובעים כי אם עסקינן בחקלאות, הרי שהזכאות לפיצוי, גם במקרה זה, הינה בגין "הנזק הממשי", כלומר יש בנמצא צורך לבוא ולחשב במדויק מה הנזק שנגרם לחקלאות עקב המלחמה, מה הנזק שנגרם כתוצאה מהעדר טיפול בחקלאות, כתוצאה מפגיעה ביכולת הקטיף ו/או כתוצאה מהעדר ריסוס ו/או כתוצאה מהעדר שתילה ו/או כתוצאה מהיעדר חריש ו/או כתוצאה מכל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע ברווח של החקלאי אם בגין התקופה בה ארעה המלחמה ואם בגין התקופה שתבוא לאחריה, לרבות פיצוי עתידי בגין הכנסות אותן החקלאי אמור היה להפיק בעתיד כתוצאה משתילה שלא בוצעה בזמן ו/או כתוצאה מהיעדר זריעה ו/או העדר השקיה ו/או היעדר נקיטה בכל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע באופן כזה או אחר בהכנסות של החקלאי אם בהווה ואם בעתיד.
בתיירות - היה ומוגשת תביעה במסלול האדום, הרי שהחוק קובע כי בבית מלון, פנסיון, בית הארחה או אתר תיירות אחר, הבעלים זכאי לפיצוי השווה ל-"נזק הממשי", מה שאומר כי אותם בעלים יוכלו לתבוע ולדרוש פיצויי המנטרל את המלחמה לצורך הפיצוי, משמע פיצוי פונה פני עתיד האמור להעמיד את בעלי העסקים במקום בו הם יכולים היו להימצא במקרה של העדר מלחמה. כך לדוגמא, בעלים של מלון יוכל לתבוע את אובדן ההכנסות עקב הביטולים, לתבוע את הפגיעה במלאים, לטעון למלאי ולמזון אותו הוא זרק, לדרוש פיצוי בגין אובדן ספקי לקוחות ועוד שלל טענות, אשר רובן ככולן מבוססות על טיעון משפטי ממשי אותו על עוה"ד המטפל לבסס על סמך הפסיקה הקיימת, הדין והשכל הישר.
כמובן שלכל בית מלון ולכל בית הארחה יש את המורכבויות שלו, וכן נכון זה שלגבי כל אחד מאלה יש בנמצא חובה להתייחסות פרטנית, אולם ברור וגלוי הוא כי יש בנמצא חובה של ממש לפעול בנוגע לאלה באופן ממשי ופרטני ולקחת בחשבון את העובדות הספציפיות של המלון ולתבוע את הנזק המתייחס לפעילות הפרטנית של המלון. כך, אם לדוגמא מלון יכול להוכיח כי כתוצאה מהמלחמה בוטלה לו עסקה עם גוף עסקי (בארץ או בחו"ל) אשר יכולה הייתה להניב עבורו הכנסה, הרי שבמסגרת התביעה במסלול האדום יידרש עוה"ד לבנות טיעון משפטי, אשר בהישען עליו יכול בעל המלון לטעון כי על המדינה להעמידו במקום בו הוא יכול היה להימצא בהעדר המלחמה ולשם כך עליה לפצותו בגין הרווח אותו יכול הוא היה להרוויח בהיעדר מלחמה.
בתעשייה - המסלול האדום מגלה פתיחות וגמישות של ממש גם בתעשייה. בהקשר זה נקבע כי לגבי נזק שמקורו בחומרים שנתקלקלו – יהיה הבעלים זכאי לנזק הממשי ולגבי נזק שמקורו באחר, אזי יהיה בעל המפעל זכאי לפיצוי בגין ה-"נזק הממשי", משמע מלוא הנזק שנגרם למפעל וזאת בכפוף לכך שהייתה הפסקת פעילות של לפחות 24 שעות במצטבר. הווי אומר, בעל המפעל יהיה זכאי לפיצוי מלא בגין ההפסד או מניעת הריווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למונעם.
במסחר ושירותים - החוק מתייחס אף למצב בו הנזק נגרם מחמת הפסקת פעילות במסחר ושירותים, בקובעו כי בנסיבות שכאלה, הניזוק יהיה זכאי לפיצוי בגין ה-"נזק הממשי" ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות של למעלה משבוע. כך למעשה, כל עורך דין, רואה חשבון, אדריכל, רופא וכן בעלי החנויות והעסקים למיניהם העונים על ההגדרה, רשאים אף הם לתבוע את מלוא הנזק הנגרם להם כתוצאה מהמלחמה.
כך, אם נותן השירותים יכול להוכיח כי עקב המלחמה אירעו לו נזקים ויתרה מזאת, נגרמו לו נזקים הפונים פני עתיד, כגון נזקים אשר ישליכו על התנהלות בעתיד, יוכל אותו בעל בית עסק, או נותן שירותים לתבוע את כל הנזקים הממשיים אשר נגרמו לו בהתבסס על טיעונים משפטיים. ככל שנותן השירותים ממוקם בישוב ספר וקו עימות, יוכל הוא לתבוע את הפיצוי גם אם לקוחותיו נמצאים מחוץ לקו העימות.
 
נחזור ונדגיש כי בכל הקשור למסלול האדום הרי שללא כל צל של ספק מדובר במסלול אשר יש ביכולתו לפצות באופן מלא את הניזוק, זאת לא רק בגין נזקים אותם ניתן לזהות בנקל מתוך הדו"חות הכספיים של העסק, אלא ראשי נזק נוספים אותם ניתן לתבוע בהישען על טיעון משפטי. על סמך הטיעונים המשפטיים יוכל הוא להגיש תביעה בסכום שעולה בעשרות מונים על הנוסחאות שבמתווים ו/או מהעולה בצורה יבשה מהדו"חות הכספיים של העסק.
כך יוצא, וזאת כותב שורות אלה מבהיר, על סמך ניסיון של 30 שנה בתחום מס רכוש אשר מתוכן 13 שנים כעו"ד המייצג את מס רכוש, הרי שברור וגלוי הוא כי על אף המורכבות, המסלול האדום מכיל את כלל הנזקים אותם יוכל הניזוק לתבוע במסלול הירוק והרבה מעבר לכך.
בעוד קשיחותו של המסלול הירוק, המסלול האדום בא להעניק לניזוק את הפיצוי המקסימלי, פיצוי הבא לנטרל את העובדה לפיה אותו ניזוק בחר להקים את העסק, לדוגמה בבארי ולא בעיר תל אביב.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

השגה על תביעות מס רכוש שהוגשו במסלול ירוק

מאת: אלי דורון, עו"ד

שלב ההשגה הינו שלב חשוב ביותר בפני מנהל מס רכוש ונקבע כשלב מעין משפטי. בתי המשפט קבעו לא אחת כי על ניזוק לכלול בהשגתו את כל טענותיו בלי להותיר סרח עודף שיובא רק בשלב הערר או הערעור.

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. אך מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים הובהרו פרטים נוספים.

תיקון תקנות מס רכוש - אפריל 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.