מאת: ;

פיצויים בגין נזקי מלחמת "חרבות ברזל"

בבוקרו של ה-7.10 התעוררה מדינת ישראל למתקפת טרור חסרת תקדים, שבעקבותיה הכריזה מדינת ישראל מלחמה על ארגון חמאס אשר נקראה "חרבות ברזל". נכון למועד זה קיימת היערכות גם להרחבת העימות לגבול הצפון, וניתנה הוראה לפנות יישובים הסמוכים לגבולותיה הצפוניים של ישראל.
אין בית בישראל שלא נפגע באופן זה או אחר מהשלכותיה של מתקפת הטרור שהונחתה על מדינת ישראל ואזרחיה, אין מילים שיוכלו לתאר את עוצמת הפגיעה, ואין מילים שיוכלו לתאר את גודל הכאב, כמו גם אין סכום שיוכל לפצות על האבדן של תושבי עוטף עזה.
 
מענק מיוחד לתושבי עוטף עזה
תושבים רבים ביישובי עוטף עזה נמלטו מהתופת, ולאחר מכן נקראו לעזוב מכוח צו פינוי צבאי. הפינוי נערך בחופזה תוך שרבים מהמפונים נמלטו עם הבגדים שעל גופם בלבד ובשל כך החליט שר האוצר להעניק מענק מיוחד להתארגנות ראשונית בסכום של 1,000 ₪ לאדם ועד 5,000 ₪ למשפחה.
הבקשות מוגשות באתר רשות המסים כאן ותשלום המענק אמור להתבצע עד שלושה ימים ממועד הגשת הבקשה.
הזכאות למענק עומדת עבור תושבי היישובים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר הגבול עם רצועת עזה,  ואשר פונו או התפנו מביתם החל מה-7.10.2023.
נכון למועד זה זכאות לפיצויים עומדת רק עבור תושבי היישובים הסמוכים לגבול רצועת עזה, וטרם אושר מענק לתושבי גבול הצפון.
 
פיצויים מכוח חוק מס רכוש
החיים מטבעם נמשכים, ככל הניתן, ויש למצוא את האופן בו ניתן יהיה לספק סיוע כלכלי חיוני להישרדותם של ניצולי מתקפת הטרור, ולקיומם הכלכלי לאזרחי ישראל שנפגעו או ייפגעו כתוצאה מפעולות המלחמה עד כה, ואשר יתרחשו בהמשך.
לצורך מטרה זו בדיוק מדינת ישראל חוקקה את חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 ("החוק"). מכוח החוק הותקנו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 ("התקנות")
 
חוק מס רכוש
חוק מס רכוש נחקק במטרה להטיל מס על שנתי על בעלי קרקע (או שוכרים), ובמסגרתו נקבע כי 25% מסכום המס השנתי ו-15% מסכום מס הרכישה המוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ח-1965 (אשר מוטל על כל רוכש בעסקת מקרקעין כלשהיא) יוקצה לקרן ייעודית שמיועדת להעניק פיצויים במקרים מסוימים ("קרן הפיצויים").
הפרק השמיני לחוק קובע את אופן השימוש בכספי קרן הפיצויים, שישולמו בעד "נזק" שמוגדר כ- "נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת;", כאשר התקנות מרחיבות הגדרה זו וקובעות שהתשלום ישולם בעד הנזק הממשי, קרי ההפרש בין שווי הנכס טרם הנזק שנגרם לו, ובין שוויו לאחר גרימת הנזק.
הפיצוי ישולם לבעל הנכס או למי שנושא בעלויות שיקומו (קרי, חברות ביטוח) – או שניהם יחד.
החוק מסווג שני סוגים עיקריים של נזקים: נזקים ישירים מהמלחמה נזקים לגופם של "נכסים", וכן בגין נזקים עקיפים שנוגעים להפסד הכנסות כתוצאה מנזק לנכסים ב"יישוב ספר" או אי אפשרות לעשות בנכסים שימוש כתוצאה ממלחמה.
החוק מגדיר מהו "נכס": "קרקע, קרקע חקלאית לרבות היבול שעליה, בנין, מבנה בתהליך בניה, מטעים, מלאי וציוד הנמצאים בשטח המדינה וכן כלי שיט וכלי טיס הרשומים בישראל או החייבים ברישום בישראל אף אם אינם מצויים בה;"
ומהו "ציוד": "מכונות, מיתקנים, רהיטים ורכוש אחר המשמשים או מיועדים לשמש ציוד לעסק, רכב רשום או חייב ברישום על פי פקודת התעבורה, כלי שיט וכלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחיה ומבנים ארעיים."
התקנות קובעות שפיצויים בגין נזק עקיף ישולמו רק בעבור התקופה הסבירה הנדרשת לשיקום הנזק שנגרם לנכס, ובגינו נמנעה ההכנסה.
חשוב לדעת שהפיצויים ישולמו עד לגובה הנזק הממשי שאירע לנכסים, לאחר ניכוי פיצויים מאת חברות הביטוח – אם חברת הביטוח פיצתה עד 90% מגובה הנזק, מס רכוש יפצה רק עבור 10% הנותרים.
 
נזק לדירות מגורים ותכולתן ולכלי רכב
הנזקים הישירים כוללים פיצוי גם עבור דירות מגורים, כלי רכב וחפצים אישיים שהושמדו על ידי מחבלי החמאס..
בניין מוגדר כסוג הנכסים עבורם משולם פיצוי מכוח החוק, כאשר בכל הנוגע לדירות מגורים, בתקנות נקבע שנזק מלחמה לדירת מגורים מקנה למנהל שיקול דעת לקבוע לדייר מימון דיור חלופי או העמדת דיור חלופי לתקופה שתיקבע.
סעיף 38ב לחוק מאפשר לשר האוצר להורות על תשלום מקרן הפיצויים כביטוח לחפצים ביתיים שאינם עונים להגדרת "נכס", כאשר סכום הפיצוי קבוע בתקנות ולא ישולם פיצוי בגין כסף מזומן, המחאות, תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות. תושב המעוניין בכך יוכל לשלם פרמיה נוספת ולבטח את חפציו בסכום הגבוה מהקבוע בתקנות.
מלבד זאת, בקשה לפיצוי בגין נזק לכלי רכב מחייבת צירופם של מסמכים שונים כגון אישור משטרה כי הנזק נגרם עקב פעולות איבה אישור שמאי טרם ביצוע התיקון בפועל.
 
נזקים עסקיים
מלבד הטרגדיות האישיות, נגרם גם נזק לרכוש עסקי רב ונפגעו עסקים רבים.
עסקים הממוקמים בקווי עימות או ב – "יישוב ספר" כהגדרת מונח זה בסעיף 35 לחוק מס רכוש שרווחיותם נפגעה עקב פעולות האיבה וזאת גם אם לא נפגעו פיזית ובתנאי שהם נכללים ברשימת היישובים המוגדרים כיישובי ספר על פי חוק מס רכוש, זכאים לפיצוי בגין אובדן רווחים המדובר ביישובים בדרום הארץ בעוטף עזה כגון שדרות, ניר עם ניר עוז, סופה וכן יישובים בצפון כגון מטולה, קרית שמונה, נהריה ועוד
החוק קובע שנזקים לעסק ישולמו בהתאם לשווי השוק של הנכסים שנפגעו, לרבות עבור מלאי, בכפוף להוכחת בעלות בנכסים אלו ובצירוף מסמכים שונים להוכחת שוויים (דוחות כספיים, קבלות רכישה וכיו"ב)
ביום 19 בנובמבר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף (התשל"ג- 1973) במסגרת התיקון עודכנה הגדרת "שוויו של נזק עקיף" בתקנות העיקריות וזאת בהתייחס לאולמות שמחה, גני אירועים, מוסדות תרבות ובתי אוכל. כך שכעת הם רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים שנגרמו להם באופן מיידי במקום התנאי של הפסקת פעילות של למעלה משבוע טרם התיקון,
התקנות קובעות גם תשלום פיצויים למעסיק בגין השכר ששילם לעובדיו לפי עלות שכר העבודה בשל היום שבו עדר העבוד בשל הוראות כוחות הביטחון.
 
הליך ניהולה של תובענת פיצויים
תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף ניתן להגיש על ידי יחידים או על ידי תאגידים שרכוש שבבעלותם נפגע במתקפת הטרור, החל בבתי מגורים, תכולתם, רכבים, מפעלים, רפתות, ציוד חקלאי וכיו"ב. רשות המסים פתחה מערכת להגשת תביעות מקוונות וניתן לעשות זאת לגבי נזק ישיר בקישור כאן.
הודעה על נזק ישיר או עקיף יש למסור בתוך שבועיים ממועד קרות הנזק, קרי עד ל-21.10.23, כאשר תביעת פיצויים יש להגיש תוך שלושה חודשים. יצוין כי בסמכות המנהל להאריך מועדים אלו, וסביר להניח שבנסיבות המצב הנוכחי יפעיל הוא סמכותו זו.
 
לאחר הגשתן של תובענות מגיעים נציגי רשות המסים ואומדים את הנזקים שנגרמו, ובהתאם לכך קובעים את גובה הפיצוי שישולם.
חשוב לשים לב לכך שאין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים.
ככלל, לרשות המנהל 6 חודשים להכריע בתביעת פיצויים. עם זאת, במקרים שבהם הוצגה תעודה מאת משרד הביטחון שהנזק נגרם ממלחמה - ישולם הפיצוי תוך 45 ימים ממועד מסירת התעודה. הפיצויים ישולמו בפועל תוך 30 ימים ממועד ההחלטה בתובענה, אלא אם מדובר בפיצויים לשיקום הנזק, ואז ישולמו הם תוך 30 ימים מהמועד בו שוכנע המנהל שהנזק שוקם.
המחוקק קבע שיש להוסיף ריבית ממועד קרות הנזק עד מועד התשלום בפועל.
עם זאת, בסמכות המנהל לשלם 50% מסכום הפיצוי שקבע כמקדמה טרם קביעת סכום הפיצוי הסופי.
בסמכות המנהל לתקן את החלטתו בתובענת פיצויים תוך ארבע שנים מיום שניתנה אם התגלו עובדות חדשות או אם ראה בה טעות., ככל ששולם בפועל סכום גבוה מכדי הנזק שנגרם בפועל – תידרש השבת יתרת הסכום בצירוף ריבית והצמדה.
על החלטת המנהל בתובענת פיצויים ניתן להגיש ערר תוך 30 ימים מקבלת ההחלטה. ועדת הערר מוסמכת לקבל כל החלטה בנוגע לגובה הפיצויים או לתנאי תשלומם, ומוסמכת לבצע בדיקות בעצמה בנכס או אף לחקור את הגורמים הנוגעים בדבר.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בבעיה משפטית בפני בית המשפט המחוזי שידון בו, ויקבל כל החלטה אותה רשאי המנהל לקבל.
 
לסיכום
ממשלת ישראל הודיעה על מתן מענק הסתגלות בסך עד 5,000 ₪ למשפחה של תושבי היישובים בעוטף עזה לצורך התארגנות ראשונית, כאשר יתר הפיצוי ישולם מכוח החוק.
במדינת ישראל קיים חוק המיועד להעניק פיצוי בגין נזקיה של מלחמה, הן בנזק הישיר לנכסים, והן בנזק העקיף שנגרם מהיעדר יכולת לקיים פעילות כתוצאה מנזק לנכסים. בשל הדחיפות קבוע בדין הליך מהיר יחסית להגשת תובענה ולקבלת כספי הפיצוי.
מומלץ ככל הניתן להסתייע באנשי מקצוע עוד בשלב ההיערכות להגשת התביעה ולתעד נכון את הנזקים, על מנת להימנע מהגשה חלקית או חסרה של תובענה שתגרור תשלום פיצוי נמוך מכפי שזכאי לו הניזוק. הגשתה של תובענה לפיצוי באופן מלא עשויה לחסוך הליכים עתידיים למול רשות המסים שעשויים להיות כרוכים בעלויות נוספות עבור הניזוק.
מלבד זאת, מומלץ להסתייע בעורך דין על מנת להגיש ערר או ערעור לבית המשפט על החלטות מנהל מס רכוש בתובענות לפיצויים, וזאת על מנת לוודא שמלוא הזכויות והזכאויות באות לידי ביטוי בהחלטת המנהל לתשלום הפיצויים.
 
מי ייתן ונדע ימים שקטים יותר.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

השגה על תביעות מס רכוש שהוגשו במסלול ירוק

מאת: אלי דורון, עו"ד

שלב ההשגה הינו שלב חשוב ביותר בפני מנהל מס רכוש ונקבע כשלב מעין משפטי. בתי המשפט קבעו לא אחת כי על ניזוק לכלול בהשגתו את כל טענותיו בלי להותיר סרח עודף שיובא רק בשלב הערר או הערעור.

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. אך מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים הובהרו פרטים נוספים.

תיקון תקנות מס רכוש - אפריל 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.