מאת: ;

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

משרד האוצר פרסם טיוטא לתיקון כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), תשס"ג-2003 ("הכללים"), אשר אם תתקבל, תביא לשינוי בדרישות הדין החלות לגבי חברות המקצות אופציות או מניות לעובדים.
חברות מסוימות (בעיקר בתחום ההייטק) נוהגות להקצות אופציות לעובדי החברה, המאפשרות לעובד, במועד עתידי, לממשן למניות במחיר מועדף. הסדר זה, ההופך את העובדים לחלק מבעלי המניות בחברה, מייצר לעובד תמריץ להישאר עובד החברה וכן לשפר את ביצועיה.
ככלל, הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") קובעות כי כל הטבה אותה מעניק מעסיק לעובד כמוה כתשלום שכר עבודה, ובהתאם יש לחייבה בשיעורי מס שולי במועד הענקתה. עם זאת, המחוקק הכיר בכך שבמקרה של מתן אופציות או מניות לעובדים בחברה, בהתקיימות תנאים מסוימים, מוצדק לדחות את מועד אירוע המס למועד מכירת המניות בפועל מתוך הבנה שבמועד ההקצאה של האופציות או הענקת המניות לא נוצרה בידי העובד הכנסה של ממש (ולכן אין לחייבו במס).  כמו כן, בחר המחוקק להעניק שיעורי מס מועדפים עבור הענקת אופציות ו/או מניות לעובדים בנסיבות מסוימות.
סעיף 102 מסדיר את אופן המיסוי של הקצאת אופציות או מניות לעובדים, ומחלק זאת למסלולים שונים לבחירתה של החברה:
מסלול עם נאמן – מסלול בו המניות או האופציות מופקדות בידי נאמן למשך תקופה מינימלית (של 24 חודשים או 12 חודשים), אשר לאחריה, במועד המימוש כהגדרתו בסעיף 102, יראו בהכנסה כהכנסת עבודה או כרווח הון (בהתאם למסלול בו החברה בחרה – מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון).
מסלול ללא נאמן – מסלול בו המניות או האופציות לא מופקדות בידי נאמן, ובשל כך יחויב העובד במס שולי במועד ההקצאה (בשל היעדר "שליטה" של רשות המסים לגבי אופן מתן ההטבה בידי העובד). יובהר, כי על אף האמור, ככל שמדובר בהקצאה של אופציות לא סחירות, הרי שאירוע המס יידחה למועד מכירת המנייה.
לצורך הסדרת אופן הדיווח של חברות על תוכניות להקצאת מניות או אופציות נקבעו הכללים, ולאחרונה פורסם תזכיר חוק לשינויים בהם, שעיקריו כדלקמן:

עבור חברות המקצות אופציות או מניות (בין אם במסלול אם נאמן ובין אם במסלול ללא נאמן)

לאחר התיקון, תידרשנה החברות המדווחות והנאמן לדווח, בתוך 30 ימים מסוף הרבעון במהלכו בוצעה ההקצאה, בטופס שיקבע ע"י המנהל, בין היתר, גם על סכום תוספת המימוש בגין האופציות או סכום התשלום עבור המניות, על מועד פקיעת המניות שהוקצו, תקופת הבשלתן (לרבות מידע לגבי מנגנוני האצה ו/או מימוש כפונקציה של זמן או ביצועים) ופרק הזמן העומד לרשות העובד לממש את זכויותיו במקרה סיום יחסי העבודה.

כמו כן, התווספו תנאים לאישור תוכנית אופציות: אישור הנאמן (לחברות שבוחרות במסלול עם נאמן) והגשת תוכנית ההקצאה בהתאם לסעיף 4 לכללים מבחינת תוכן או מבחינת מועדי הגשה נדרשים (הן עבור חברות במסלול אם נאמן והן עבור כאלה במסלול ללא נאמן).

בנוסף, מעתה יהיה צורך לצרף לבקשה לאישור נאמן רק את כתב הנאמנות, ולא נדרש לצרף את תוכנית ההקצאה.


עבור חברות שבוחרות במסלול עם נאמן

לצורך זכאות לדחיית אירוע המס ובמקרים מסוימים גם לשיעור מס מיטיב, נדרשות חברות לעמוד בתנאים מסוימים לגבי זהות הנאמן, הפרטים הכלולים בתוכנית, אופן הגשת הבקשה לאישור התוכנית ולעשות כן במסגרות זמן קבועות מראש.
הכללים עתידים להשתנות לגבי חלק מהדרישות עבור חברות הבוחרות במסלול עם נאמן.
ראשית, ניתן לראות שחל שינוי בגישת רשות המסים, כך שבמקום הודעה על הקצאה, מעתה יהיה צורך להגיש בקשה לכך. בהתאם, תתווסף דרישה לצרף במועד הבקשה טופס שאלון ייעודי (תוספת ד' לכללים החדשים), וכן יקבע במפורש כי כל שינוי בתוכנית לאחר אישורה ייחשב כתוכנית חדשה, הדורשת אישור מחודש תוך ביצוע מלוא התהליך.
נמחק סעיף קטן 4(ב) שדורש הכללת פרטים מסוימים בבקשת הקצאה.
שינוי נוסף הוא מועד הדיווח לפקיד השומה על הקצאת אופציות לעובד מכוח תוכנית קיימת, כך שבמקום שהדיווח יתבצע בתוך 90 ימים ממועד ביצוע ההקצאה, תידרשנה החברות המדווחות והנאמן לדווח תוך 30 ימים מסוף הרבעון במהלכו בוצעה הקצאה על גבי טופס ייעודי שייקבע.


חברות שבוחרות במסלול הקצאה ללא נאמן

בכל הקשור לחברות הבוחרות להקצות אופציות לעובדים ללא נאמן, יחולו מספר שינויים במסגרת הכללים כדלקמן:

חובת הדיווח של חברות שמקצות אופציות ו/או מניות ללא נאמן תהיה זהה בעיקרון לחובת הדיווח שחלה על נאמן בכל הנוגע לפרטים הכלולים בדיווח, והם: מועד ההקצאה; שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספר הזיהוי שלהם ומעניהם; מספר וסוגי המניות שהוקצו לכל עובד; סכום תוספת המימוש או סכום התשלום עבור המניות, פירוט הסכומים ששילם, ומועדי התשלום; אם המעביד משתתף בהוצאות החברה המקצה – סכום ההשתתפות ומועד תשלומו; אם החברה המקצה רשומה למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל, מועד רישום המניות כאמור או המועד שלגביו מתוכנן רישום כאמור; מועד הפקדת המניות בידי הנאמן; מועד פקיעת המניות; תקופת הבשלת המניות לרבות התייחסות האם ההבשלה תלוית זמן או תלוית ביצועים ופירוט בהתאם; וכן קיומו של מנגנון האצה ביחס למועדי ההבשלה; פרקי הזמן העומדים להמרת הזכויות למניות במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד.

על החברות יהיה לדווח כאמור עד 30 ימים לאחר תום הרבעון בו הוקצו האופציות.
בנוסף, חברות שמקצות אופציות או מניות ללא נאמן תידרשנה לדווח, בדומה לחובת הדיווח החלה על הנאמן בסעיף 8 לכללים, לגבי: שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספרי הזיהוי שלהם ומעניהם; יתרת המניות של כל עובד לתחילת שנת המס הקודמת; פעולות שנעשו במניות במהלך השנה הקודמת, לרבות העברת המניות לעובד או ליורשיו, או מכירתן; זכויות, לרבות מניות הטבה, שהוקצו מכוח המניות; יתרת המניות של כל עובד ביום האחרון של שנת המס הקודמת; דיבידנד שחולק מכוח המניות; עובדים שחדלו להיות עובדי המעביד; עובדים שחדלו להיות תושבי ישראל; מניות שחל לגביהן חיוב במס לפי סעיף 102(ב) לפקודה, סכום התמורה בשלהן או סכום השווי במועד המימוש, וסכום המס שהועבר על ידי הנאמן או שהומצא לנאמן אישור על תשלומו, וזאת עד ה – 31.3 בכל שנה.


חובות הנאמן

בכללים קבועות חובות שונות גם עבור הנאמן המחזיק במניות/אופציות. גם בהוראות אלו עתידים לחול מספר שינויים.
בכללים החדשים התחדדה הדרישה מהנאמן שלא לבצע שום פעולה במניות טרם תשלום המס בשל הקצאתן, ובהתאם נמחקה ההוראה במאפשרת לנאמן לבצע פעולה במניות בכפוף להבטחת תשלום המס בשל הקצאת המניות.
על הנאמן יחולו חובות דיווח נוספות, בהן חובה לדווח על אופן חישוב המס לגבי אופציות שהוקצו, עובדת רישום מניות החברה למסחר ופירוט הוצאות השכר שדרש המעביד בניכוי.
 
המחוקק העניק הטבת מס על דרך של דחיית אירוע המס למועד מימוש האופציות/מניות המוענקות לעובדים, ואף העניק הטבה על דרך של שיעורי מס מוטבים במקרים מסוימים. עם זאת, יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין לכך, על מנת להימנע מחיוב עובדים במס שלא לצורך (הן מבחינת מועד החיוב, והן מבחינת שיעור המס שיחול).
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.