מאת: ;

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), תשס"ג-2003 ("הכללים"), אשר אם תתקבל תביא לשינוי בדרישות הדין החלות עבור חברות המקצות אופציות או מניות לעובדים.
אופציות לעובדים הן מתן האפשרות לעובד לרכוש מניות של החברה בה הוא מועסק (או של החברה המחזיקה בחברה זו), כאשר בהתאם לתנאים אותם קובעת החברה, במועד עתידי יוכל העובד לממש אופציות אלו ולרכוש מניות במחיר מועדף. הסדר זה מייצר לעובד תמריץ לשפר את ביצועי החברה ובכך להעלות את שווי הנכס שיינתן בידיו בעתיד, וכן תמריץ להישאר עובד של החברה עד למועד מימוש האופציות או קבלת המניות לידיו.
ככלל, הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") קובעות כי כל הטבה אותה מעניק מעסיק לעובד כמוה כתשלום שכר עבודה, ובהתאם יש לחייבה בשיעורי מס שולי במועד ההקצאה. עם זאת, המחוקק הכיר בכך שבמקרים מסוימים מוצדק לדחות את מועד אירוע המס למועד מימוש האופציות או קבלת המניות בפועל מתוך הבנה שבמועד ההקצאה לא נוצרה בידי העובד הכנסה של ממש (ולכן אין לחייבו במס), וכן בחר המחוקק להעניק שיעורי מס מועדפים עבור הענקת אופציות לעובדים בנסיבות מסוימות.
סעיף 102 מסדיר את אופן המיסוי של הקצאת אופציות או מניות לעובדים, ומחלק זאת למסלולים שונים לבחירתה של החברה:
מסלול עם נאמן – מסלול בו המניות או האופציות מופקדות בידי נאמן למשך תקופה מינימלית אשר לאחריה ייראו בשווי ההטבה כהכנסת עבודה עבור העובד והוא יחויב במס שולי או במס על רווח הון (בהתאם למשך התקופה המינימלית שהוחזקו בידי הנאמן).
מסלול ללא נאמן – מסלול בו המניות או האופציות לא מופקדות בידי נאמן, ובשל כך יחויב העובד במס שולי במועד ההקצאה (בשל היעדר "שליטה" של רשות המסים לגבי אופן מתן ההטבה בידי העובד).
לצורך הסדרת אופן הדיווח של חברות על תוכניות להקצאת מניות או אופציות נקבעו הכללים, ולאחרונה פורסם תזכיר חוק לשינויים בהם, שעיקריו כדלקמן:
 
עבור חברות המקצות אופציות או מניות (בין אם במסלול אם נאמן ובין אם במסלול ללא נאמן)
לאחר התיקון תידרשנה חברות לדווח במסגרת הדיווח על הקצאת מניות גם על סכום תוספת המימוש שנקבע עבור העובדים, וכן על מועד פקיעת המניות שהוקצו, ותקופת הבשלתן (לרבות מידע לגבי מנגנוני האצה ו/או מימוש כפונקציה של זמן או ביצועים), ופרק הזמן העומד לרשות העובד לממש את זכויותיו במקרה סיום יחסי העבודה.
התווספו תנאים לאישור תוכנית אופציות: אישור הנאמן (לחברות שבוחרות במסלול עם נאמן) והגשת תוכנית ההקצאות בהתאם לסעיף 4 לכללים מבחינת תוכן או מבחינת מועדי הגשה נדרשים (הן עבור חברות במסלול אם נאמן והן עבור כאלה במסלול ללא נאמן).
בנוסף, מעתה יהיה לצרף לבקשה לאישור נאמן רק את כתב הנאמנות, ולא נדרש לצרף את תוכנית ההקצאה.
 
עבור חברות שבוחרות במסלול עם נאמן
לצורך זכאות לדחיית אירוע המס ובמקרים מסוימים גם לשיעור מס מיטיב, נדרשות חברות לעמוד בתנאים מסוימים לגבי זהות הנאמן, הפרטים הכלולים בתוכנית, אופן הגשת הבקשה לאישור התוכנית ולעשות כן במסגרות זמן קבועות מראש.
הכללים עתידים להשתנות לגבי חלק מהדרישות עבור חברות הבוחרות במסלול עם נאמן.
ראשית, ניתן לראות שחל שינוי בגישת רשות המסים, במקום הודעה על הקצאה, מעתה יהיה צורך להגיש בקשה לכך. בהתאם, תתווסף דרישה לצרף במועד הבקשה טופס שאלון ייעודי (תוספת ד' לכללים החדשים), וכן נקבע במפורש כי כל שינוי בתוכנית לאחר אישורה ייחשב כתוכנית חדשה שדורש אישור מחודש תוך ביצוע מלוא התהליך.
נמחק סעיף קטן 4(ב) שדורש הכללת פרטים מסוימים בבקשת הקצאה.
שינוי נוסף הוא מועד הדיווח לפקיד השומה על הקצאת אופציות לעובד מכוח תוכנית קיימת, במקום בתוך 90 ימים ממועד ביצוע ההקצאה כיום, תידרשנה חברות לדווח תוך 30 ימים מסוף הרבעון במהלכו בוצעה הקצאה על גבי טופס ייעודי שייקבע.
 
חברות שבוחרות במסלול הקצאה ללא נאמן
כאמור לעיל, קיימת האפשרות עבור חברות להקצות אופציות לעובדים שלא יוחזקו בידי נאמן.
גם לגבי חברות מסוג זה עתידים לחול מספר שינויים בכללים.
חובת הדיווח של חברות שמקצות אופציות ללא נאמן תהיה זהה בעיקרון לחובת הדיווח שחלה על נאמן בכל הנוגע לפרטים הכלולים בדיווח, והם: מועד ההקצאה; שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספר הזיהוי שלהם ומעניהם; מספר וסוגי המניות שהוקצו לכל עובד; סכום תוספת המימוש או סכום התשלום עבור המניות, פירוט הסכומים ששילם, ומועדי התשלום; אם המעביד משתתף בהוצאות החברה המקצה – סכום ההשתתפות ומועד תשלומו; אם החברה המקצה רשומה למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל, מועד רישום המניות כאמור או המועד שלגביו מתוכנן רישום כאמור; מועד הפקדת המניות בידי הנאמן; מועד פקיעת המניות; תקופת הבשלת המניות לרבות התייחסות האם ההבשלה תלוית זמן או תלוית ביצועים ופירוט בהתאם; וכן קיומו של מנגנון האצה ביחס למועדי ההבשלה; פרקי הזמן העומדים להמרת הזכויות למניות במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד.
על החברות יהיה לדווח כאמור עד 30 ימים לאחר תום הרבעון בו הוקצו האופציות.
בנוסף, חברות שמקצות אופציות ללא נאמן תידרשנה לדווח בדומה לחובת הדיווח החלה על הנאמן בסעיף 8 לכללים לגבי: שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספרי הזיהוי שלהם ומעניהם; יתרת המניות של כל עובד לתחילת שנת המס הקודמת; פעולות שנעשו במניות במהלך השנה הקודמת, לרבות העברת המניות לעובד או ליורשיו, או מכירתן; זכויות, לרבות מניות הטבה, שהוקצו מכוח המניות; יתרת המניות של כל עובד ביום האחרון של שנת המס הקודמת; דיבידנד שחולק מכוח המניות; עובדים שחדלו להיות עובדי המעביד; עובדים שחדלו להיות תושבי ישראל; מניות שחל לגביהן חיוב במס לפי סעיף 102(ב) לפקודה, סכום התמורה בשלהן או סכום השווי במועד המימוש, וסכום המס שהועבר על ידי הנאמן או שהומצא לנאמן אישור על תשלומו.
עד ה-31 במרץ בכל שנה
 
חובות הנאמן
בכללים קבועות חובות שונות גם עבור הנאמן המחזיק במניות/אופציות. גם בהוראות אלו עתידים לחול מספר שינויים.
בכללים החדשים הושמטה הדרישה שקבועה בסעיף 7 המחייבת את הנאמן להבטיח את תשלום המס כתנאי לביצוע פעולה במניות מכוח תוכנית האופציות.
על הנאמן יחולו חובות דיווח נוספות, בהן חובה לדווח על אופן חישוב המס לגבי אופציות שהוקצו, עובדת רישום מניות החברה למסחר, פירוט הוצאות השכר שדרש המעביד בניכוי.
 
לסיכום המחוקק העניק הטבת מס על דרך של דחיית אירוע המס למועד מימוש האופציות/מניות המוענקות לעובדים, ואף העניק הטבה על דרך של שיעורי מס מוטבים במקרים מסוימים. עם זאת, יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין לכך, על מנת להימנע מחיוב עובדים במס שלא לצורך (הן מבחינת מועד החיוב, והן מבחינת שיעור המס שיחול).
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.