מאת: ;

פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים בדרום בשל מבצע "מגן וחץ"

בעלי עסקים אשר ניזוקו מפעולות מלחמה ואיבה במבצע "מגן וחץ" המצויים "באיזור המיוחד" זכאים להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו להם בין ה - 9.5.2023 ל - 15.5.2023 לפי אחד מהמסלולים הרלוונטיים בעניינם.
ביום 19 ביוני 2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2),התשפ"ג-2023 (להלן: "התקנות"). מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בשל מבצע "מגן וחץ" לעסקים המצויים ב – "אזור המיוחד" בהתאם למרחק  מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, לפי הפירוט הבא:
  1. אזור שבמרחק שבין 0 ל 7- קמ' מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצוי באזור א';
  2. אזור שבמרחק העולה על 7 קמ' אך אינו עולה על 40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצוי באזורים ב' או ג';
הפיצוי יינתן בגין נזקים שנגרמו בטווח שבין 0 ל-40 קילומטרים מגדר המערכת באמצעות 3 מסלולים חלופיים (מסלול שכר, מסלול מחזורים ומסלול חקלאים), כאשר מתווה הפיצוי המוצעים לא יגרעו מזכותו של ניזוק הזכאי לכך לקבל את הפיצוי בהתאם למסלול שבתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג - 1973 (התקנות העיקריות). חשוב לשים לב כי הפיצוי במסלול מחזורים הינו רק לענפים המוגדרים כ – "ענפים מזכים".
ביום 18.7.2023 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 10/2023 בעניין "פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באיזור במיוחד לתקופה שמיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023 (מבצע מגן וחץ)" (להלן: "הוראת הביצוע").
תנאי סף להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים,   כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות.
ניזוק רשאי להגיש תביעה באחד מהמסלולים המפורטים להלן:
 

מסלול שכר

פיצוי במסלול זה מיועד למעסיק ששילם שכר עבודה לעובדיו אשר נעדרו מעבודה בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה, המתגוררים בטווח שעד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה או ל – "ניזוק עצמאי" שאין לו עובדים והכנסתו החייבת היא מעסק או משלח יד והוא נעדר בשל המצב הביטחוני ומחזור הפעילות נפגע בשל היעדרות זו.

סכום הפיצוי יהיה בסך של 500 ₪ ליום עבודה מלא כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד השכיר/העצמאי בתקופת הזכאות.

במקרים בהם העובד לא עבד בחלק מיום העבודה, סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי בין שעות העבודה בפועל לסך שעות העבודה במשרה מלאה.
בחישוב ימי היעדרות העובד לא יכללו, בין היתר: ימי היעדרות בשל מחלה, בידוד בשל נגיף הקורונה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים.
יצוין כי, במקרה של מעסיק שעסקו מצוי מחוץ לאיזור המיוחד ("ניזוק חוץ") אך עובדיו מתגוררים באיזור המיוחד והעובד עונה על התנאים לעניין ההיעדרות, זכאי המעסיק לפיצוי בגין ההיעדרות עובדיו.
הוראת הביצוע מפרטת את התנאים לקבלת הפיצוי, אופן חישוב ימי ההיעדרות, אופן הגשת התביעה ופירוט החריגים אשר לא יאפשרו הגשת תביעת פיצויים במסלול שכר.
 

מסלול מחזורים 

מסלול המחזורים מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות ובבד בבד קיימת גם ירידה בהוצאות התפעול המשתנות. חישוב הנזק במסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני, כדלקמן:

 

תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, גופן, מספר

התיאור נוצר באופן אוטומטי
 
הזכאות להגשת תביעה במסלול המחזורים הינה לעוסקים שעסקם מצוי בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה  וכן עבור עסקים המנויים על סוגי "ענף מזכה" אם עסקם מצוי ורשום בטווח של עד 40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. "ענף מזכה" הינו: חקלאות, בתי מלון, פנסיון, בית הארחה, אתר תיירות, תעשיה, אולם שמחות, גן אירועים או מוסד תרבות ופנאי ובתאי אוכל כגון בתי קפה ברים ומסעדות.
סכום הפיצוי במסלול זה לא יעלה על 625,000 ₪.
בחישוב מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ינוטרלו עסקאות חריגות שנעשו בתקופה זו, ירידה משמעותית שהחלה בתקופה שקדמה לתקופת הזכאות וכן כל פעילות היוצרת עיוות מהותי במחזור העסקאות. בנוסף, יש לנטרל עסקאות שנעשו בין בעל מניות בחברה או שותף בשותפות, לבין החברה או השותפות בה הוא בעל מניות או שותף בה, לרבות תשלום עבור דמי ניהול בין בעל מניות, חברות ושותפויות .
הוראת הביצוע מפרטת, בין היתר, את תנאי הזכאות לפיצוי במסלול זה ביחס לעוסק פטור, איחוד עוסקים, מלכ"ר זכאי, ועסק חדש, וכן את רשימת הגופים והעסקים המוחרגת מהזכאות להגשה תביעה במסלול זה.
 

מסלול חקלאות 

מסלול זה חל על ניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 20 ק"מ מרצועת עזה ובהתאם למפה ולרשימת היישובים המופיעה בנספח א' וב' המצורפת להוראת הביצוע. מטרת המסלול היא לתת פיצוי לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב מבצע "מגן וחץ".

חישוב הפיצוי במסלול חקלאות

·         לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים בטווח של עד 7 קילומטרים מרצועת עזה או ביישוב ספר, סכום של 4,400 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים.

·          לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים בטווח העולה על 7 קילומטרים מרצועת עזה אך אינו עולה על 20 קילומטרים מרצועת עזה - סכום של 2,000 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים.

הוראת הביצוע מפרטת, בין היתר, את רשימת העוסקים המוחרגים מהזכאות להגשה תביעה במסלול זה.
 

מסלול אדום 

ניזוק ביישוב ספר או שעסקו מצוי באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לנספח א' להוראת הביצוע), לגבי נזק שאירע באזור האמור, יהיה רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות וחשוב לעשות כן על מנת לקבל פיצוי הולם על פי החוק והתקנות.

 

תביעות כאמור ניתן להגיש החל מיום 16.7.2023 וזאת תוך 90 ימים. התביעה צריכה להכיל את מלוא הפרטים והנתונים לביסוס הנזק וחשוב להגישה באופן נכון.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

משאית זבל דרסה אישה, האישה תפוצה בסכום תקדימי

מאת: אלי דורון, עו"ד

ההבדל בין תביעה נזיקית רגילה לבין תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא בכך כי במקרה של תאונת דרכים קיימת הגבלה על הסכום אותו ניתן לפסוק בגין ראש נזק של כאב וסבל. כל הפרטים במאמר>>

תאונת דרכים כפעולת איבה

מאת: אלי דורון, עו"ד

מה דינה של תאונת דרכים שנגרמה כתוצאה או במהלך פעולת איבה. מי יכסה את הנזק לנפגע? כל הפרטים המאמר

הכרה בפגיעה נפשית בפעולות איבה

מאת: אלי דורון, עו"ד

כל אזרח או תושב ישראל אשר נפגע פיזית או נפשית מפעולה של מדינה או ארגון עוין לישראל וודאי שנפגעי מלחמת חרבות ברזל נחשבים ככאלה, זכאי לפיצויים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970. כאמור גם פגועי נפש נפגעי חרדה ופוסט טראומה וכדומה נכנסים לקטגוריה זו.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.