מאת: ; ;

מהפכת בימ"ע והתמריץ התחרותי בתגמול נוסף לנושים פעילים

 
בית משפט העליון חרג מכלל השוויון המנחה את הליך חדלות הפירעון האוסר בין היתר העדפת נושים, בכך שקבע בפסק דין מרן שנושה פעיל המסייע לבעל התפקיד באיתור מקורות כספיים של חדל הפירעון, מעשיר את קופת הנשייה ומהווה חלק ממיקסום הקופה, מגיע לו תגמול נוסף מעבר לשאר הנושים, זאת בתנאים מסוימים.
בזמן שהליך חדלות הפירעון מדגיש את מהותו של עיקרון השוויון, החליט בית משפט העליון לשים גבולות לעיקרון זה ולקבוע העדפת נושים במקרה של התאמצות יתר מאת אותו נושה פעיל מכיוון היותו שיתף פעולה עם בעל התפקיד ופעל לטובת העשרת קופת הנשייה שאם לא הוא, הנושים לא היו מקבלים את אותו הרווח.
קיימות ביקורות שהן נגד הטענה שמדובר בצדק עת מתגמלים נושים פעילים בתגמול נוסף על פני נושים אחרים. מאידך, ביקורות שהן בעד התגמול הנוסף, מחזקות את הטענה שמן ההיגיון והצדק דווקא, "לפצות" את אותו נושה פעיל שנתן מעצמו את הזמן, המשאבים, המאמצים ושהקיף את עצמו בעבודה מושקעת לאיתור מקורות כספיים, על מנת להועיל לא רק לעצמו אל גם לשאר הנושים.

 
הליך חדלות הפירעון מתבסס על עקרונות בסיסיים, מבניהם עיקרון העדיפות והשוויון לכל הנוגע לאופן חלוקת כספי קופת הנשייה בהליך -
  1. עקרון העדיפות: קובע כי יש למיין את הנושים לפי קבוצות עדיפות, בשלוש דרגות שונות, וכל קבוצת נושים מקבלת את כספה לפי סדר העדיפות שלה בדירוג. כאשר נושים המחזיקים בבעלות על נכס משועבד של החייב כמו בנקים ורשויות מס, מדורגים בקבוצה הראשונה ולכן הינם זכאים לקבל ראשונים את נכסי החייב. נושים בדין קדימה יהיו בקוצה השנייה ונושים רגילים בקבוצה השלישית.
  2. עקרון השוויון: המעוגן בסעיף 76 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, קובע כי אותה קבוצת נושים השווה והדומה מבחינת עדיפות, תתחלק בכספים באופן שוויוני ויחסי לשיעור החובות שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה. דהיינו – אין להעדיף חוב אחד על משנהו אשר דומה לו מבחינת יחס, עדיפות ורמה.
בית המשפט יתבסס על עקרון השוויון ועקרון העדיפות בין הנושים בחלוקת החוב לנושים השונים, כאשר הנושים יהיו זכאים לקבל את החוב ללא העדפה ובצורה שווה, בהתאם לקביעה האם מדובר בנושה מובטח, בנושה בדין קדימה או בנושה רגיל. מבין רשימת הנושים הנמצאים באותה קטגוריה, חלוקת הנכסים תתבצע באופן שווה ומבלי שנושה אחד יקבל עדיפות על נושה אחר.
 

עולה השאלה - מתי ניתן לחרוג מכלל השוויון בהליך של חדלות פירעון?
 

על אף הכלל בעיקרון השוויון, אלא שלאור העובדה שנושים רבים נמנעים מלמצות את הליכי הגבייה ומסתמכים על הנאמן לקבלת כספם, הדבר הוביל לכך שבית המשפט העליון יעשה מהפכה בנושא החלוקה שתעורר את הנושים ותיצור "תחרות" ביניהם לטובת הגדלת קופת הנשייה.
הליך חדלות הפירעון הביא עמו חידושים רבים עת הוחלט לתקן את פקודת פשיטת הרגל ולהכניס במקומו את חוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018.
מדובר בהליך אשר מנסה כל הזמן לאזן בין החייב (בין אם מדובר ביחיד / חברה) לבין הנושים.
בזמן שהשאלות והתהיות היו סביב חדל הפירעון וסביב שינויים שבאו לטובתו וכן לרעתו, נקבע חריג מהותי דווקא לנושים במסגרתו החליט בית המשפט העליון ביושבו כערכאת ערעור, לתגמל את הנושה הפעיל בתגמול נוסף על שאר הנושים, זאת כאשר ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת חברת ב.ר.ן יזמות והשקעות בע"מ לתגמול נוסף בהליך חדלות פירעון, היותה נושה פעילה, וביהמ"ש העליון שינה את ההחלטה, חרג מעיקרון השוויון וקבע תגמול נוסף היותה נחשבת ל"נושה פעיל".
מדובר בחריג לכלל המשווה בין כל הנושים מבחינת הדיבידנד שהם אמורים לקבל וקובע בעצם "אקסטרה" תגמול לנושה פעיל אשר שיתף פעולה בהליך יחד עם מפרק חברה והצליח להיות חלק ממיקסום קופת הנשייה (קופת הפירוק).
עם זאת, פסק דין ברן עורר שאלות רבות -  "האם תגמול נוסף לנושה פעיל ייצור מדרג חדש של נושים?", "האם יש לחרוג את הרשויות הציבוריות?", "מה הדין למספר נושים המשיגים את אותו מידע לבעל התפקיד?".
בנוסף, בהקשר לסעיף 230 לחוק חדלות פירעון, הקובע כי תכנית חלוקת הכספים לנושים לא חייבת להיות לפי סדר החלוקה הקבוע בחוק הנחשב לסעיף הסל שהוא חריג לסעיף 232 לחוק הקובע את עיקרון השוויון, מעלה את השאלה החשובה מכולן - "האם היה נכון לעגן סעיף סל הניתן לשאוב ממנו את הסמכות לגמול נוסף לנושה הפעיל?"  – שכן נראה כי המחוקק רצה לאפשר חריגה מעיקרון השוויון ועשה כן מפורשות.  

על אף העובדה כי נוצרו גבולות לעיקרון השוויון, אלא גם נוצרו גבולות לחריג לעיקרון. משמע, כי יש לבחון את הנושה תחילה ואז לקבוע אם מדובר בנושה פעיל. דהיינו, ישנם נושים שמטיבם הם יכולים לסייע במקורות כספיים ולכן גם אם הם עזרו בהעשרת קופת הכינוס, לא ייראו כנושים פעילים ובכך הם לא יקבלו תגמול נוסף.
ביהמ"ש העליון יצא בפסק דין חריג וקבע כי נושה פעיל שפעל לצרכי יצירת רווח לכלל הנושים בהליך באמצעות איתור מקורות כספיים סמויים מעיניו של בעל התפקיד, יהיה זכאי לנשייה בסכום גבוה יותר מיתר הנושים.
מחד, מדובר בהחלטה הגיונית וסבירה שכן הנושה הפעיל התאמץ ונתן מזמנו ומשאביו על מנת להביא למקסימום תועלת רווחית לא רק לעצמו אלא גם לשאר הנושים שעמו בהליך חדלות הפירעון. מאידך, בראיה המשפטית ובהסתמך על עיקרון השוויון, אין לראות בפסק דין זה כפסק דין צודק והוגן כלפי שאר הנושים.  אף אין מדובר בחריג לכלל השוויון בלבד אלא בחריג להחלטות בית המשפט העליון ובשיקולים שלו בכלל.
עוד מדגיש בית המשפט העליון בפסק דין זה, כי הגמול צריך להיגזר כאחוז מהסכום הנוסף שהובא אל תוך קופת הפירוק עקב פעילותו של הנושה שסייע לבעל התפקיד.
תגמול נוסף יינתן לנושה שיעמוד בתנאי "נושה פעיל" שניתן לראות בהם כתנאים מצטברים:
  1. על הנושה להראות כי עשה מאמצים לאיתור מקורות כספיים ושאין זה מטיב תפקידו המקורי והטבעי של אותו נושה.
  2. על הנושה לפעול לפי חוק וכדין עת הוא מסייע בהעשרת קופת הנשייה.
  3. התגמול הנוסף יינתן באישורו של בית המשפט וכן בהסכמתו של בעל התפקיד.
  4. על התגמול הנוסף להיות נגזר מהסכום שהנושה הפיק.

לסיכום

עיקרון השוויון הינו עיקרון יסוד ואף עיקרון מושרש בדיני חדלות פירעון האוסר העדפת נושים.
אך עקב היות הנושים בדרך כלל, נוטים לחשוב כי בעל התפקיד אמור לעשות את כל העבודה עבורם והם מסתמכים עליו שיפיק את התועלת המרבית מההליך, בא פסק הדין התקדימי שיצר בעצם הלכה חשובה ביותר בדיני חדלות פירעון שהגיונה מתעלם לחלוטין מחשיבה משפטית ומבוסס בעצם על חשיבה כלכלית, יזמית ועסקית והחליט להתמקד ביצירת תמריץ כלכלי לנושים לפעול לצרכי הגדלת קופת הפירוק ולעודד אותם למעורבות אקטיבית ומועילה בהליך חדלות הפירעון.
שכן אותו נושה שמחליט להיות שונה ומסייע לבעל התפקיד להעשרת קופת הנשייה, מגיע לו בעצם תגמול נוסף ומיוחד.
בית משפט העליון חרג בעצם, בפסק דין ברן, מכלל השוויון המבסס את הליך חדלות הפירעון בכך שהעצים את עיקרון הצדק, מבחינתו וגרם לנושים להפסיק להיות אדישים ושאננים הממתינים לתורם בסוף ההליך על מנת לקבל את כספם.
לגבי התהיות העולות מפסק דין ברן, כנראה שניאלץ להמתין לפסיקת בתי המשפט בערכאות דלמטה כדי להחליט כיצד תפורש ההלכה בעניין ברן וכיצד ייושמו תנאיה.

__________________

רע"א 8038-20 ב.ר.ן יזמות והשקעות בע"מ נ' חיים ומשה מנגד בע"מ (בפירוק) ואח' (פורסם בנבו, 26.1.2021).
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפטר על חוב מזונות - פסק דין תקדימי

מאת: אלי דורון, עו"ד

פס"ד תקדימי וחשוב זה קבע כי בתנאים מסוימים ניתן ליתן הפטר לחוב מזונות בהליך פש"ר או חדל"פ

השיטה היעילה לגביית חובות מלקוחות

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעולם העסקי, כמעט כל עסק או גוף מסחרי, נתקל מפעם לפעם בתופעה של לקוחות, החייבים בתשלום על התמורה בגין השירות או המוצר שסופקו להם. תהליך גביית חוב על פי דין נעשית בהדרגה, 'מהקל אל הכבד', תוך הפעלת סנקציות בחומרה מתגברת על החייב על מנת לכפות את פירעון החוב.

הדרכים לטיפול בגביית חובות לעסק שלך

מאת: אלי דורון, עו"ד

חובות כספיים הינם תופעה אשר כמעט כל עסק בישראל נתקל בה במהלך פעילותו העסקית השוטפת. חובות כספיים אשר אינם מטופלים ונאכפים, עלולים לגרום לעסק לאובדן הכנסות של ממש ופגיעה בתזרים המזומנים וניהול העסק באופן תקין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.