מאת: ; ; ;

צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר והדרכים הנכונות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כל אדם רשאי לצוות ולקבוע בצוואתו, באופן חופשי ומוחלט, כיצד יחלוק רכושו לאחר פטירתו, כאשר העיקרון המנחה את חוק הירושה לעניין זה, הוא כי המצווה יכול לעשות בקניינו כרצונו, והכל תוך שמירה על האוטונומיה לבחור מי יהיו יורשיו, ובאיזה אופן הנכסים שיותיר לאחר פטירתו, יתחלקו ביניהם.
הצוואה צריכה שתהיה תוצר מעשהו האישי של האדם ולעניין זה, סעיף 28 לחוק הירושה קובע כי "אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו". אחד ממטרות חוק הירושה היא למנוע מצבים בהם מופעל לחץ או איום מצד מאן דהוא על המצווה, שנועד לשדל את האדם לצוות על הורשת נכסיו בדרך מסוימת ולאנשים מסוימים שלא תואם את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.
לעניין זה, סעיף 30 לחוק הירושה קובע, כי שידולו של המצווה לצוות את נכסיו בדרך מסוימת, יכול לבוא לידי ביטוי לא רק על דרך של איום, לחץ או תרמית אלא גם על ידי מה שקבע המחוקק כהשפעה בלתי הוגנת על המצווה, ובמקרה כזה, בו הוכח כי במועד עריכת הצוואה ו/או כתיבת הוראה מהוראות הצוואה, המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת, הצוואה ו/או ההוראה הספציפית דינן יהיה להתבטל.
הכלל הוא שיש לכבד את רצונו של המת והנהנים הם אלה המחלקים את רכושו לאחר מותו עפ"י רצונו. "ברצונו האמיתי וברצונו העצמאי, ברצונו החופשי של המצווה, שהרי רק רצון אמיתי, עצמאי וחופשי הוא רצון המצווה ובמקום בו נפל פגם ברצונו של המת, מצווה עלינו שלא לחלק את רכושו כדברי הצוואה הכתובה(לשון השופט חשין, ע"א 5185/83 היועץ המשפטי נ' רינה מרום).
 
 

מהי השפעה בלתי הוגנת

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

על פי הפסיקה, בחינת השאלה האם צוואה נערכה שלא מתוך רצונו החופשי של המצווה אלא בעודו מצוי תחת השפעה בלתי הוגנת, תיעשה על פי ארבעה מבחנים שקבע בית המשפט העליון.

 1. מבחן העצמאות והתלות - תיבחן השאלה האם המצווה היה עצמאי הן מבחינה פיזית והן מבחינה שכלית הכרתית במועד עריכת הצוואה. ההנחה הבסיסית היא, שככל שהמצווה במועד עריכת הצוואה היה בלתי עצמאי ותלוי באדם אחר שנהנה מצוואתו של המצווה, באופן ישיר או עקיף, כך ניתן יהיה להניח שגם היה חשוף יותר להשפעה בלתי הוגנת וניצול.  
 2. מבחן התלות והסיוע - נבדקת מידת התלות של המצווה בנהנה על פי הצוואה ביחס למידת הסיוע שקיבל מאחרים. השאלה המתבקשת האם הקשר בין המצווה לנהנה התבסס בעיקרו על אותם יחסי תלות וסיוע.
 3. קשר המצווה עם אחרים - נבחנת מידת הקשר של המצווה עם בני משפחה ו/או קרובים ו/או אחרים. במקרים בהם המצווה היה מבודד יותר ומנותק יותר מיתר בני משפחתו, גוברים הסיכויים כי היה חשוף להשפעה בלתי הוגנת מצד נהנה מצוואתו, שהיה קרוב אליו. 
 4. מבחן נסיבות עריכת הצוואה - בוחנים את מידת התערבותו של הנהנה בעשיית הצוואה. ככל שמעורבותו של הנהנה מהצוואה בעריכת הצוואה גבוהה יותר, כך יש יותר סיכוי לקיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
כיום החוק קובע ארבע דרכים בהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:
 
צוואה בעדים
צוואה בעדים הינה הדרך הפופולרית היום לערוך צוואה. צוואה בעדים נעשית ונחתמת על ידי המצווה בנוכחותם של שני אנשים המשמשים כעדים לצוואתו ואשר גם חתימתם נדרשת לצורך הוכחת מהימנותה. מעבר להוכחת מהימנותה של הצוואה, חתימתם של העדים יכולות גם הן לשמש כאינדיקציה לכך הצוואה נערכה מרצונו החופשי של המצווה. אין חובה לכך שהעדים צריכים לדעת את תוכן הצוואה, אלא תפקידם הוא להיות עדים לכך שהצוואה נעשתה כדין.
בכדי לערוך צוואה בעדים, ישנם מספר כללים לעריכת צוואה זו:
 1. הצוואה תהיה כתובה על מסמך מודפס או בכתב יד.
 2. יש דרישה לכתוב את התאריך בו נערכה הצוואה
 3. על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו, היא אכן צוואתו וכי הוא עומד לחתום עליה.
 4. לאחר ההצהרה, יחתום המצווה על הצוואה בפני שני עדיו.
 5. העדים חותמים על גב הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם כי זו צוואתו.
חשוב לדעת, כי במקרים בהם מצווה ציווה לאדם או לבן/בת זוגו של אדם אשר שימש כעד, הוראות הצוואה בטלות.
בכדי לשמש כעד בעת עריכת צוואה בעדים נדרשים העדים לעמוד בתנאים מצטברים:
 1. גילו יהיה מעל 18.
 2. הוא אינו הוכרז כפסול דין.
 3. הוא או בן/בת זוגו אינם נהנים מהצוואה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, אשר אינה מצריכה עדים או עורך דין, ולכן כל אדם יכול לערוך צוואה זו באופן עצמאי.
בכדי לערוך צוואה בכתב יד, ישנם מספר כללים לעריכת צוואה זו:
 1. הצוואה כולה צריכה להיות בכתב ידו של המצווה.
 2. אין לכתוב את הצוואה במכשיר אלקטרוני, לרבות מחשב, מכונת כתיבה, טלפון.
 3. אין לנסות ולהכתיב למישהו אחר, כתב היד חייב להיות של המצווה.
 4. יש לציין תאריך שבו נכתבה הצוואה, כדי לדעת מהי הצוואה האחרונה שהשאיר/ה המצווה.
 5. המסמך צריך להיות חתום, בחתימתו של המצווה.
חשוב לדעת, קשה להוכיח מהימנותה של צוואה בכתב יד, ובחירה בעריכת צוואה זו עוזרת למי שאינו שבע רצון או סולק מצוואה בכתב יד להגיש התנגדות ולנסות לערער על מהימנותה של הצוואה.
 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה אשר מוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. גורם רשמי יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או נוטריון. ניתן לערוך צוואה בפני רשות כאשר המצווה אומר את צוואתו בע"פ בפני נציג רשות או שהמצווה מגיש את צוואתו כתובה לנציג הרשות.
בכדי לערוך צוואה בפני רשות, ישנם מספר כללים לעריכת צוואה זו:
 1. המצווה יאמר לנציג הרשות את צוואתו בע"פ או יגיש אותה בכתב.
 2. אם והצוואה הוגשה בע"פ, נציג הרשות מקריא את הצוואה בפני המצווה.
 3. המצווה מצהיר כי זו אכן צוואתו.
 4. נציג הרשות מאשר על גבי הצוואה שהיא רשומה והמצווה הצהיר שזו צוואתו.
חשוב לדעת, במקרה והוגשה צוואה אשר עברה תרגום נוטריוני והמצווה אינו מבין את הכתוב בצוואתו, על נציג הרשות להקריא את הצוואה בפניו בשפה שהוא מבין, כמו כן ניתן שהמצווה יקריא את הצוואה או את תרגומה בעצמו.
 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה אשר נאמרת בע"פ על ידי המצווה, בפני שני עדים. צוואה זו עורכים כאשר אין באפשרות המצווה לערוך את הצוואה באחת משלוש הדרכים לעיל. התנאים לעריכת צוואה זו הם כאשר אדם גוסס או נמצא על ערש דווי או עומד למות.

 בכדי לערוך צוואה בפני רשות, ישנם מספר כללים לעריכת צוואה זו:
 1. כאשר אדם נמצא על ערש דווי או רואה עצמו כניצב מול המוות, יכול הוא לצוות בעל פה את צוואתו בפני שני בני אדם אשר דוברים ומבינים את שפתו.
 2. העדים צריכים לערוך את הנאמר להם במסמך "זיכרון דברים" ולרשום במדויק את דברי המצווה.
 3. "זיכרון הדברים" יחתם ע"י העדים, והם מפקידים אותו אצל רשם הירושה, וזו הופכת למעשה לצוואתו האחרונה של המצווה.

לסיכום

איש מאיתנו אינו יודע את יום לכתו מן העולם, במידה ויגיע הזמן נרצה שלא ייווצרו מאבקים על ירושה וסכסוכי משפחה בין קרובינו, ומצד שני נרצה שהחלוקה תהיה על פי רצוננו. תכנון וניסוח מוקפד של צוואה על ידי עורך דין המומחה לדיני ירושה ועריכת הסדרים מראש, יעזרו למנוע מצבים בלתי רצויים ויעזרו בשמירה על אחדות המשפחה.

 

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.