מאת:

נאמנויות כאמצעי להעברה בין דורית ושמירה על נכסי המשפחה

המוסד המשפטי המכונה "נאמנות" הינו כלי בעל חשיבות רבה היכול לשמש למטרות מגוונות. במאמר זה נסקור את דרכי השימוש בכלי זה כאמצעי להעברה בין דורית ולשמירה על נכסי המשפחה.
 

מהי נאמנות

נאמנות היא מערכת יחסים משפטית שבה אדם אחד (יוצר הנאמנות) מקנה נכס ו/או מספר נכסים ו/או הון לאדם אחר (הנאמן) על מנת שזה יחזיק בנכסים הללו, ינהל אותם לטובת אדם שלישי (הנהנה) או לטובת מטרות אחרות שאותן הגדיר יוצר הנאמנות.

כפי שניתן לראות, מדובר בהגדרה רחבה שיכולה לתאר קשת מגוונת של מקרים, החל ממצבים פשוטים יחסית שבהם הנאמן רוכש נכס מוגדר בנאמנות עבור אדם אחר ומעביר לו את הנכס מיד בתום השלמת עסקת הרכישה וכלה במצבים מורכבים של ניהול נכסים מרובים על פני שנים ארוכות באמצעות חברה ייעודית לניהול נכסי נאמנות.

חוק הנאמנות, מאפשר ליוצר הנאמנות לקבוע את המטרות שלשמן הוא מבקש להעביר את הנכס לידי נאמן ואת האופן שבו הנאמן יהיה מחויב לנהוג בנכס ומנגד מטיל על הנאמן את החובה לפעול בנכס בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך שמירה נאותה על הנכס והקפדה על שיקול דעת ענייני ורמת זהירות סבירה.
החוק מאפשר ליוצר הנאמנות חופש פעולה כמעט מלא בכל הנוגע לקביעת תנאי הנאמנות ומשמקבל על עצמו הנאמן לשמש ככזה- הוא מחויב להקפיד על קיום התנאים שהגדיר עבורו יוצר הנאמנות תוך שמירה על סטנדרט של זהירות ונאמנות ביחס למטרות שהוגדו.
השאלה המתבקשת היא, באילו מקרים אדם בר דעת ירצה להעביר לאדם אחר נכס ששייך לו או לתת לאדם אחר לנהל את הנכס שלו? מדובר כמובן בשאלה התלויה במידה רבה בהשקפת עולמו של השואל. ככל שאנו רואים בצבירת הון ונכסים מטרה בפני עצמה, יש להניח כי לא נרצה להעביר את הנכסים שצברנו לחזקתו של אדם אחר. לעומת זאת ככל שאנו רואים בצבירת הון ונכסים אמצעי להגשמת מטרות אחרות, כגון הקניית בטחון כלכלי לבני המשפחה, הבטחת עתידו של דור ההמשך, מניעת סכסוכים בתוך המשפחה וכד', אזי ישנו הגיון רב במימוש מטרות אלה באמצעות נאמן (או חברה לניהול נכסי נאמנות) מקצועיים ואובייקטיביים.
על רקע האמור נסקור להלן את המצבים העיקריים שבהם קיימים יתרונות למוסד הנאמנות בתחום המשפט הפרטי ובעיקר בתחום ההעברה הבין דורית.
 

נאמנות כאמצעי להעברה בין דורית

העברת נכסים בין דור ההורים לבין דור הצאצאים יכולה להיעשות בשלוש דרכים עיקריות:

 • באמצעות צוואה (או ירושה);

 • באמצעות העברה ישירה (מתנה);

 • באמצעות נאמנות.
לכל אחת מהדרכים הללו מאפיינים ייחודיים משלה הטומנים בחובם יתרונות וחסרונות ייחודיים.
להבדיל מהעברת נכס בירושה, ניתן להעביר נכס לנאמנות עבור היורש העתידי עוד בחייו של יוצר הנאמנות תוך קביעת הוראות מתאימות לגבי האופן שבו יוכל הנהנה (היורש העתידי) ליהנות מהנכס וכן תנאים שבהם יוכל הנכס לעבור בסופו של יום לבעלותו של הנהנה (אם בכלל), כאשר עד להעברת הנכס לידי הנהנה הוא ינוהל באופן מקצועי על ידי הנאמן. כך למשל אם מדובר בנכס מניב, ניתן לקבוע כי עד גיל מסוים יוכלו הנהנים ליהנות מהתשואה שהנכס מניב, על פי מפתח חלוקה שייקבע מראש ועם הגיעו של הנהנה לגיל מסוים ו/או לאחר אריכות ימיו של יוצר הנאמנות יוכל הנהנה לקבל את הנכס לבעלותו. כל נאמנות תבנה בהתאם לעובדות הספציפיות של המקרה, אופי הנהנים, מגבלות , העדרת מגבלות, סוג הנכסים המועברים ועוד.
בדומה לכך כאשר מדובר בהעברה של עסק מדור ההורים לדור הצאצאים, ניתן לקבוע בתנאי הנאמנות, כי העסק ימשיך להתנהל בידי מנהל מקצועי וכי רווחיו יחולקו בין הנהנים שאותם יקבע יוצר הנאמנות עד לשלב מוגדר מראש, כגון עד אשר כלל הנהנים יגיעו לגיל מסוים ו/או עד אשר מי מהנהנים יבקש לרכוש את העסק מהנאמן והתמורה תחולק בין יתר הנהנים. במסגרת האמורה יתכן מצב בו העסק המשפחתי עובר בנאמנות לאחד מהצאצאים אשר יתפקד עבור עצמו וכנאמן עבור שאחר אחיו, כך שהוא יוגדר כמי שמנהל את העסק ומקבל שכר בגין מלאכת הניהול, בעוד שרווחי העסק יתחלקו בין כלל הצאצאים – שהם למעשה הנהנים בנאמנות. יתכן גם מצב בו העסק עובר לניהול של נאמן חיצוני אשר יהיה רשאי להעסיק את חלק מהצאצאים וכי אותו נאמן יבטיח התנהלות נכונה של העסק, חלוקת הרווחים בין הנהנים וימנע מצב בו העסק נמכר לצדדים שלישיים ,אלא אם המקים נאמנות אפשרת זאת והיה וכן – בתנאים שאושרו על ידו.
להעברה בין דורית באמצעות נאמנות יתרונות משמעותיים על פני מנגנון של ירושה ובין היתר:
 • העברת הנכס לנאמנות בחייו של יוצר הנאמנות מונעת סכסוכי ירושה או מאבקי הנהלה בנוגע לאותו נכס שכן הנכס יוצא ממצבת הנכסים של המוריש ואינו עוד חלק מהעזבון;
 • העברת הנכס לנאמנות, מאפשרת ליוצר הנאמנות לפקח ובמקרים המתאימים אף להשפיע על פעולת הנאמנות בעודו בחיים על מנת להיווכח כי רצונו מתקיים.
 • העברת הנכס לנאמנות מונעת הפעלת מניפולציות עתידיות מצד בני משפחה אחרים על יוצר הנאמנות במקרה שבו עם חלוף השנים כושר השיפוט של יוצר הנאמנות נפגע עקב גילו המופלג ו/או עקב מצבו הבריאותי;
 • העברת הנכס לנאמנות מגנה עליו מפני נושים, הן מפני נושיו של יוצר הנאמנות והן מפני נושיו של הנהנה, ככל שזה לא מצליח לכלכל את צעדיו בתבונה ונקלע לחובות;
להעברה בין דורית באמצעות נאמנות יתרונות משמעותיים גם על פני מנגנון של העברה ללא תמורה (מתנה) ובין היתר:
 • להבדיל מהעברת הנכס במתנה, העברת הנכס לנאמנות מאפשרת ליוצר הנאמנות לקבוע הסדרים ייחודיים לגבי אופן הניהול ואופן השימוש בנכס גם לאחר אריכות ימיו של יוצר הנאמנות;
 • אמנם גם בהעברת נכס במתנה ניתן לקבוע תנאים שונים ומורכבים לביצוע ההעברה אולם להבדיל מהעברת הנכס במתנה, מי שאחראי על יישום תנאי ההעברה אינו הנהנה אלא צד שלישי- הנאמן שהוא אדם מקצועי ואובייקטיבי.
 • בהעברת נכס במתנה, הנכס הופך לרכושו הפרטי של מקבל המתנה וככל שזה נכשל בניהול הנכס ונקלע לחובות, יהיה הנכס חשוף בפני נושיו של מקבל המתנה, לעומת זאת כאשר הנכס מוקנה לנאמנות הוא אינו מהווה נכס של הנהנה ואינו חשוף בפני נושיו של הנהנה.

נאמנות כאמצעי להגשמת מטרות כלליות

לעיתים אדם בעל אמצעים מעוניין לייעד את נכסיו או את חלקם לאו דווקא לטובת נהנים מסוימים אלא למטרות כלליות ורחבות יותר כגון מטרות חברתיות, מטרות ציבוריות, קידום השכלה ומחקר, הנצחה, מורשת וכד'. גם מטרות מסוג זה ניתן להגשים באמצעות יצירת נאמנות.
בהקשר זה חשוב להדגיש, כי ניתן בהחלט לקבוע כי אותה נאמנות תפעל במקביל לקידום מספר מטרות, הן מטרות משפחתיות והן מטרות ציבוריות. כך למשל ניתן לקבוע כי הרווחים שמניבים נכסי הנאמנות יחולקו עד סכום מסוים לבני המשפחה ומעבר לסכום מסוים ישמשו לקידום מטרות ציבוריות אחרות.
באופן זה ניתן להבטיח שהשימוש בנכסיו של יוצר הנאמנות יהיה לא רק למען רווחתם של היורשים אלא גם למען מטרות רחבות יותר כאשר מטרות אלה מובטחות באמצעות אדם חיצוני ומקצועי (הנאמן).
 

נאמנות כאמצעי להגנה על נכסי המשפחה

כפי שכבר ציינו לעיל, הקניית נכסים לנאמנות מוציאה נכסים אלה מידיו של יוצר הנאמנות (אלא אם נקבע אחרת בתנאי הנאמנות) וכן מוציאה אותם מידי הנהנים. באופן זה הופכים הנכסים להיות מוגנים הן מפני נושים עתידיים של יוצר הנאמנות והן מפני נושיהם של הנהנים.

חשוב להדגיש, כי לכלל זה ישנו סייג במקרים שבהם יוצר הנאמנות נקלע לחדלות פירעון זמן קצר לאחר יצירת הנאמנות. במקרה כזה יהיה רשאי בית המשפט של חדלות פירעון להורות על ביטול ההענקה שביצע יוצר הנאמנות לנאמנות, אולם ככל שחלפה תקופה מספקת ממועד יצירת הנאמנות ועד למועד שבו יוצר הנאמנות נקלע לחדלות פירעון, יהיו נכסי הנאמנות בדר"כ מוגנים מפני נושיו של יוצר הנאמנות.

באופן זה אדם בעל נכסים יכול להבטיח את עתיד משפחתו באמצעות הקניית חלק מנכסיו לנאמנות, תוך קביעת תנאים לפיהם השימוש בנכסי הנאמנות ייעשה לטובת המשפחה, ללא חשש מפני תהפוכות עתידיות במצבו הכלכלי.
 

קביעת תנאי הנאמנות

קיימת קשת רחבה ביותר של שיקולים שראוי לשקול בעת קביעת תנאי הנאמנות על מנת להבטיח הגשמה מיטבית של מטרות הנאמנות. ככל שמדובר בנאמנות המתוכננת לתקופה ארוכה יותר ו/או למימוש מטרות רבות יותר, כך מטבע הדברים נדרש פירוט נרחב יותר של תנאי הנאמנות. בין התנאים המרכזיים שראוי לשקול בכל נאמנות ניתן למנות את התנאים הבאים:

 • זהות הנאמן- האם הנאמן הוא אדם ספציפי או שניתן למנות לו מחליף. האם ישנו מנגנון להחלפת הנאמן בתנאים המתאימים כגון כאשר הנאמן אינו מעוניין ו/או אינו מסוגל עוד להמשיך לשמש ככזה. האם לנאמנות יהיה נאמן בודד, חבר נאמנים או תאגיד לניהול נכסי נאמנות וכד'.

 • תקופת הנאמנות ותנאים לסיום הנאמנות- נאמנות יכולה להתקיים ללא הגבלת זמן, כל עוד נקבע מנגנון הולם להחלפתו של הנאמן.
 • תנאים בדבר ניהול נכסי הנאמנות- ככל שנכסי הנאמנות מרובים ו/או מורכבים יותר כך מטבע הדברים מצופה מיוצר הנאמנות לקבוע תנאים מפורטים יותר בנוגע לאופן ניהול הנכסים הללו. כך ככל שמדובר בנכסים פיננסיים, עשוי יוצר הנאמנות לקבוע את אפיקי ההשקעה של הנכסים הללו תוך השארת שיקול דעת סביר בידי הנאמן למקרה של שינויים בתנאי השוק. ככל שמדובר בנכסים מניבים ו/או בנכסים עסקיים עשוי יוצר הנאמנות לקבוע את אופן הניהול של הנכסים הללו, אופן מינוי חבר המנהלים, אופן קבלת החלטות מהותיות, לקבוע כי החלטות מסוג מסוים יחייבו קבלת אישור של גורם נוסף וכד'.
 • הדירות הנאמנות- יוצר הנאמנות רשאי אף לשמור לעצמו את הזכות לבטל את הנאמנות ו/או ליתן הוראות לנאמן ו/או להחליף את הנאמן וכן את התנאים לכך, אולם הוראות מסוג זה הופכות את הנאמנות ל"נאמנות הדירה", כלומר נאמנות הניתנת לביטול- דבר שיש לו השלכות מיסויות וכן השלכות לגבי יכולתם של הנושים לרדת אל נכסי הנאמנות עקב קריסה כלכלית של מקים הנאמנות;
 • פיקוח על פעולות הנאמן- בעת קביעת תנאי הנאמנות בהחלט ראוי לקבוע תנאים לפיהם יוצר הנאמנות ו/או הנהנים יהיו רשאים לקבל דין וחשבון מהנאמן, לעיין במסמכי הנאמנות, לבדוק את חשבונות הנאמנות וכד'.

מודעות להשלכות מס

חשוב להיות ערים לכך שתנאי הנאמנות ואופן התנהלותה של הנאמנות עשויים להיות בעלי השלכות מהותיות על מיסוי פעילותה של הנאמנות. כך למשל קיימות הוראות שונות לעניין מיסוי נאמנות בלתי הדירה לעומת נאמנות הדירה; הוראות שונות לעניין מיסוי נאמנות שהיוצר שלה ו/או הנהנה שלה הם תושבי ישראל לעומת נאמנות שהיוצר שלה ו/או הנהנה שלה הם תושבי חוץ. קיימות חובות דיווח החלות על הנאמן שעליהן יש להקפיד על מנת להימנע מחיוב במס בעת העברת נכסים מהנאמן לנהנה וכד'.

בשל מכלול השיקולים הללו, יצירה וניהול של נאמנות מחייבת ידע וניסיון לא רק בתחום הנאמנויות אלא גם בתחום דיני המס.

 

לסיכום

אם כן, המוסד המשפטי של נאמנות הינו כלי בעל שימושים נרחבים אשר יכול לענות על מטרות מגוונות ולסייע במקרים רבים בתחום המשפט הפרטי וענייני המשפחה.

שימוש מושכל בכלי זה יכול לסייע רבות בתכנון העברה בין- דורית יעילה, בשמירה על נכסי המשפחה ובמימוש מטרות אחרות שאותן מבקש ליישם אדם באמצעות הונו או נכסיו.

לצד היתרונות הרבים של מוסד הנאמנות חשוב להיות מודעים גם להשלכות המשפטיות של יצירת נאמנות, תוך הקפדה על ניסוח הולם ומפורט של תנאי הנאמנות ותוך תכנון קפדני של השלכות המס אשר יכולות לנבוע מיצירת נאמנות, על מנת להפיק ממנגנון זה את מירב היתרונות.
 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.