מאת:

נאמנות בתחום המשפט המסחרי

המוסד המשפטי המכונה "נאמנות" הינו כלי בעל חשיבות רבה היכול לשמש למטרות מגוונות. במאמר זה נסקור את המטרות העיקריות שלשמן משמשת הנאמנות בתחום המשפט המסחרי.
 

מהי נאמנות?

נאמנות היא מערכת יחסים משפטית שבה אדם אחד (יוצר הנאמנות) מקנה נכס ו/או מספר נכסים מוחשיים או פיננסיים ו/או סכום כספי לאדם אחר (הנאמן) על מנת שזה יחזיק בנכסים הללו וינהל אותם לטובת אדם שלישי (הנהנה) או לטובת מטרות אחרות שאותן הגדירו יוצרי הנאמנות.
כפי שניתן לראות, מדובר בהגדרה רחבה שיכולה לתאר קשת מגוונת של מקרים, החל ממצבים פשוטים יחסית שבהם הנאמן רוכש נכס מוגדר בנאמנות עבור אדם אחר ומעביר לו את הנכס מיד בתום השלמת עסקת הרכישה וכלה במצבים מורכבים של ניהול נכסים מרובים על פני שנים ארוכות באמצעות חברה ייעודית לניהול נכסי נאמנות.
חוק הנאמנות, מאפשר ליוצר הנאמנות לקבוע את המטרות שלשמן הוא מבקש להעביר את הנכס לידי נאמן ואת האופן שבו הנאמן יהיה מחויב לנהוג בנכס ומנגד מטיל על הנאמן את החובה לפעול בנכס בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך שמירה נאותה על הנכס והקפדה על שיקול דעת ענייני ורמת זהירות סבירה.
בתוך כך החוק מטיל על הנאמן את החובה לנהוג בזהירות ובנאמנות בקיום המטרות שלשמן הוקמה הנאמנות ואוסר על הנאמן לקבל כל טובת הנאה אישית מתוך נכסי הנאמנות (למעט שכר עבור עבודתו).
השימושים הנפוצים במוסד הנאמנות בתחום המשפט המסחרי כוללים בין היתר:
  • מצב שבו הנאמנות נערכת עבור שני אנשים (או יותר) בעלי אינטרסים מנוגדים כגון שני צדדים לעסקה. במקרים כאלה הנאמנות משמשת על מנת להבטיח שהשימוש בנכס או בסכום כספי מסוים ייעשה למטרה המשותפת שלשמה נערכה העסקה;
  • מצב שבו אדם מעוניין לרכוש נכס מבלי לחשוף את זהותו, למשל מפאת חשש שגילוי זהותו יביא להגדלת מחיר הנכס או תסכל את העסקה עקב טיב היחסים בינו לבין המוכר;
  • מצב שבו קיים חשש לניגוד עניינים או מניעה אחרת בפני אדם להחזיק בנכס ו/או בנייר ערך מסוים, באפשרותו להעביר את הניהול וההחזקה של אותו נכס לידי נאמן עד שתחלוף המניעה;
להלן נסקור כל אחד מהמצבים הללו ביתר הרחבה.
 

נאמנות כאמצעי להבטחת תנאי עסקה

סיטואציה נפוצה שבה נעשה שימוש במוסד הנאמנות הינה במסגרת עסקאות מסחריות, כאשר הצדדים לעסקה מבקשים להבטיח את קיום תנאי העסקה.
כך למשל, בעסקת מכר ניתן לקבוע כי סכום התמורה (או חלקו) ישולם על ידי הקונה מראש באופן המבטיח את התשלום אך לא יועבר לידי המוכר אלא יוחזק בידי נאמן עד אשר יספק המוכר את הסחורה לקונה באופן המבטיח את הספקת הממכר.
בדומה לכך ניתן לקבוע כי חלק מהתמורה תוחזק בידי נאמן להבטחת תשלום המסים בגין העסקה ו/או עד תום תקופת האחריות, להבטחת האחריות למוצר וכד'. כך גם ניתן גם לקבוע, כי הממכר יוחזק בידי נאמן עד אשר ישלם הקונה את התמורה בגינו.
במצבים מסוג זה מוסד הנאמנות מאפשר להבטיח  את קיום תנאי העסקה, גם כאשר הצדדים לעסקה הינם אנשים זרים ובעלי אינטרסים מנוגדים ובכך מאפשר להגביר את הוודאות בחיי המסחר ואת היכולת של גורמים מסחריים לבצע עסקאות.
 

נאמנות כאמצעי לשמירה על סודיות הצדדים לעסקה

קיימות סיטואציות שבהן אדם מבקש לבצע עסקה מבלי לחשוף את זהותו בפני הצד האחר. כך למשל כאשר אדם מוכר ובעל ממון מבקש לרכוש נכס, חשיפת זהותו עשויה להביא להעלאת המחיר בידי המוכר. כך גם יתכנו מקרים שבהם אדם מסוים לא ירצה לחשוף את העובדה שהוא קונה נכס מסוים משיקולים אישיים לגיטימיים (למשל על מנת לא לנקר עיניים). יתכנו גם מקרים שבהם בין הצדדים לעסקה קיימים יחסים עכורים והמוכר עלול לסרב למכור את הנכס אם תיוודע לו זהותו האמיתית של הקונה.
במקרים מסוג זה, ניתן למנות נאמן על מנת שירכוש את הנכס וישלים את העסקה מבלי לחשוף את זהותו של הנהנה ועם השלמת הרכישה יעביר את הנכס לידי הנהנה.
במקרים מהסוג הזה, הנאמן אינו נדרש לגלות למוכר שהוא פועל למעשה עבור אדם אחר, אך עליו לדווח על דבר הנאמנות לרשויות המס על מנת שלא יראו את העברת הנכס ממנו לנהנה כעסקה נוספת שעשויה להיות מחויבת במסים נוספים.
 

העברת נכסים לנאמנות להסרת חשש לניגוד עניינים

קיימים מצבים שבהם החזקת נכס ו/או נייר ערך בידי אדם מסוים עשויה ליצור חשש לניגוד עניינים עם תפקיד אחר שאותו אדם ממלא.
כך למשל ביחס לשרים וסגני שרים נקבעו כללים מפורשים המחייבים אותם להעביר ניירות ערך שבבעלותם ל"נאמנות עיוורת" למשך תקופת כהונתם, על מנת למנוע מצב שבו מתעורר חשש כי הם יעשו שימוש בסמכויותיהם באופן היכול להשפיע על שוויו של נייר ערך כזה או אחר או על שוק ההון בכללותו.
מצב דומה יכול להתקיים לא רק בתחום הציבורי אלא גם בתחום הפרטי והמסחרי. כך למשל אדם המחזיק בניירות ערך של חברה מסוימת עשוי להתמנות כנושא משרה בחברה מתחרה ו/או בחברה הקשורה לאותה חברה באופן העשוי לעורר חשש לניגוד עניינים בין עניינו האישי לבין עניינו כנושא משרה בחברה. במקרים כאלה עומדת בפי בעל הנכס האפשרות למכור את הנכס על מנת להימנע מניגוד עניינים, אך יתכן שמכירת הנכס באותה נקודת זמן אינה כדאית, על כן במקרים המתאימים ניתן יהיה להעביר את הנכס לניהולו של נאמן אשר יחליט על סמך שיקולים מסחרים אובייקטיביים האם להמשיך להחזיק בנכס ומתי למכור אותו.
 

מודעות להשלכות מס

חשוב להיות ערים לכך שתנאי הנאמנות ואופן התנהלותה של הנאמנות עשויים להיות בעלי השלכות מהותיות על מיסוי פעילותה של הנאמנות. כך למשל קיימות הוראות שונות לעניין מיסוי נאמנות בלתי הדירה לעומת נאמנות הדירה.

כך גם קיימות הוראות שונות לעניין מיסוי נאמנות שהיוצר שלה ו/או הנהנה שלה הם תושבי ישראל לעומת נאמנות שהיוצר שלה ו/או הנהנה שלה הם תושבי חוץ. קיימות חובות דיווח החלות על הנאמן שעליהן יש להקפיד על מנת להימנע מחיוב במס בעת העברת נכסים מהנאמן לנהנה וכד'.

בשל מכלול השיקולים הללו, יצירה וניהול של נאמנות מחייבת ידע וניסיון לא רק בתחום המסחרי אלא גם בתחום דיני המס.
 

לסיכום

אם כן, המוסד המשפטי של נאמנות הינו כלי בעל שימושים נרחבים אשר יכול לענות על מטרות מגוונות ולסייע במקרים רבים בתחום המשפט המסחרי.

לצד היתרונות הרבים של מוסד הנאמנות חשוב להיות מודעים גם להשלכות המשפטיות של יצירת נאמנות, תוך הקפדה על ניסוח הולם ומפורט של תנאי הנאמנות ותוך תכנון קפדני של השלכות המס אשר יכולות לנבוע מיצירת נאמנות, על מנת להפיק ממנגנון זה את מירב היתרונות.

 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.