מאת:

ייפוי כוח מתמשך - אפוטרופסות ומה שבינהם

תוחלת החיים בעולם המערבי עולה משנה לשנה, אך עם העליה בתוחלת החיים הולכת וגוברת השכיחות של אנשים קשישים המתקשים לנהל את חייהם באופן עצמאי והזקוקים לסיוע של בני משפחה (או של גופים חיצוניים מקצועיים). החוק במדינת ישראל מעניק היום שני כלים עיקריים להתמודדות עם מצבים אלה:
 
 • עריכת יפוי כוח מתמשך המאפשר לאדם בהיותו בדעה צלולה לקבוע מי ובאיזה אופן ינהל את ענייניו אם וכאשר יגיע השלב שבו כבר לא יוכל לדאוג לענייניו באופן עצמאי. 
 • מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו כשיר לדאוג לענייניו.
לכל אחד מהכלים הללו מאפיינים ייחודיים הכוללים יתרונות וחסרונות ולהלן נעמוד על מאפיינים אלה ועל הדרכים הראויות לשימוש בהם.
 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

כל אדם בגיר רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך במסגרתו הוא רשאי לקבוע את זהות האדם אשר ידאג לענייניו אם וכאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת.
במסגרת יפוי כוח זה, ניתנת לאדם בחירה מלאה לגבי זהות מיופה הכוח שהוא מבקש למנות לעצמו והיקף סמכויותיו. הממנה יכול להעניק למיופה את הסמכות להחליט בעניינים אישיים ורפואיים בלבד או גם בענייני כספים ורכוש.
כך למשל יפוי כוח בעניינים אישיים ורפואיים יכול לכלול סמכות לקבלת החלטות בדבר קבלת טיפול סיעודי, החלטות בדבר מעבר לדיור מוגן, החלטות בעניינים רפואיים, סמכות לתת הסכמה בשם הממנה למתן טיפול רפואי וכד'. יפוי כוח בענייני כספים ורכוש יכול לכלול סמכויות לקבלת החלטות בדבר הוצאות המחייה השוטפות של הממנה, מקורות המימון של ההוצאות, הסמכות להחליט על מימוש נכסים כאשר הדבר נדרש לצורך מימון הוצאותיו של הממנה וכד'.
ניתן לערוך יפוי כוח המחלק את הסמכויות השונות בין מספר מיופי כוח, כך שלמשל ילד אחד יהיה מיופה כוח בכל הנוגע לעניינים הרפואיים וילד אחר יהיה מיופה כוח בענייני כספים ורכוש. במקרה של מספר מיופי כוח, ניתן לקבוע למי מביניהם תהיה סמכות ההכרעה במקרה של חיולקי דעות ביניהם. ניתן גם לקבוע מיופי כוח חלופיים למקרה שבו המיופה הראשי לא יוכל ולא יסכים למלא את תפקידו בבוא היום. 
במסגרת יפוי הכוח ניתן להגביל את סמכויות מיופי הכוח או לכלול הוראות מפורשות לגבי האופן שבו יהיה על מיופה הכוח לפעול במצב כזה או אחר.
מעבר לכל אלה, ניתן לקבוע ביפוי הכוח הוראות לגבי זהות האנשים שלהם יהיה מיופה הכוח חייב לדווח על פעולותיו למשל, כאשר לממנה מספר ילדים, ניתן לייפות את כוחו של אחד מהם לקבל החלטות בשם הממנה ולקבוע כי הוא יהיה חייב לדווח על פעולותיו לשאר הילדים.
כך גם ניתן לקבוע ביפוי הכוח, אם מיופה הכוח יפעל בשכר ומה יהיה השכר בגין פעולותיו.
 

עריכת ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין מוסמך

הכנת יפוי כוח מתמשך מחייבת את עריכתו באמצעות עורך דין בלבד (למעט יפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד אותו ניתן לערוך גם בפני גורמים אחרים הקבועים בחוק) וכן מחייבת את הגשתו לרישום, שאם לא כן לא יהיה ליפוי הכוח תוקף משפטי מחייב.
 

מינוי אפוטרופוס

להבדיל מיפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס הוא הליך שאינו וולונטרי וניתן לנקוט בו, כאשר אדם מגיע למצב שבו הוא אינו כשיר לקבל החלטות עבור עצמו בשל מצב הרפואי, מצב מנטלי, מצב פסיכיאטרי וכד'. במצב כזה מאבד האדם את כשירותו המשפטית ובית המשפט לענייני משפחה מוסמך להכריז עליו כחסוי ולמנות לו אפוטרופוס אשר ינהל את ענייניו. לרוב בקשה כזו מוגשת על ידי אחד מבני המשפחה או על ידי מספר בני משפחה המעוניינים בכך שאחד מהם ימונה כאפוטרופוס (אך היא גם יכולה להיות מוגשת על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אם אין לקשיש קרובי משפחה המעוניינים להתמנות כאפוטרופוסים).
הליך מינוי אפוטרופוס נדרש, כאשר החסוי לא ערך יפוי כוח מתמשך בזמן שהוא היה כשיר לעשות זאת, או כאשר יפוי הכוח שאותו הוא ערך לא העניק סמכויות מלאות למיופה הכוח בעניינים שבהם נדרשת קבלת החלטות. כך למשל, אם נערך יפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד, אולם ניהול ענייניו של החסוי מחייבת קבלת החלטות גם בעניינים כספיים שלא הוסדרו ביפוי הכוח.
כאמור, בקשה למינוי אפוטרופוס ניתן להגיש רק כאשר האדם עצמו אינו יכול לדאוג לענייניו ו/או לקבל החלטות עבור עצמו ויש לתמוך אותה בתעודה רפואית מתאימה המאשרת את חוסר היכולת של האדם לדאוג לענייניו.
במסגרת הליך מינוי האפוטרופוס, ניתנת לבני המשפחה מדרגה ראשונה וליועץ המשפטי לממשלה האפשרות להביע את עמדתם לגבי הצורך במינוי אפוטרופוס וכן לגבי זהות האפוטרופוס המוצע. במקרה של מחלוקת בין בני המשפחה או התנגדות מצד היעץ המשפטי לממשלה ימנה בית המשפט מומחה לבדיקת מצבו הרפואי או המנטלי של הקשיש וכן יורה על עריכת תסקיר של עובד סוציאלי לגבי צרכיו, מצבו ורצונו של החסוי. במקרים המתאימים, וככל שהדבר מתאפשר בית המשפט ישמע גם את דעתו של הקשיש עצמו לגבי סוגיית מינוי האפוטרופוס וכן לגבי זהות האפוטרופוס המוצע, כאשר המטרה היא לוודא שהאפוטרופוס שימונה יוכל לדאוג בצורה הטובה ביותר לענייניו האישיים של החסוי תוך מתן משקל ראוי לרצונו של החסוי עצמו.
במסגרת ההליך רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס זמני, עד להכרעה בהליך ורשאי הוא גם להגביל את סמכויות האפוטרופוס לעניינים מסוימים, כפי שהוא רואה לנכון. יתרה מכך, במידה ובית המשפט מוצא, כי אין בן משפחה המתאים לשמש כאפוטרופוס, הרי שהוא רשאי למנות אפוטרופוס חיצוני מקצועי או ארגון העוסק במתן שירותי אפוטרופסות אשר ימלאו את תפקידם בתשלום.
מטבע הדברים, בית המשפט לא יורה על מינוי אפוטרופוס, ככל שהחסוי ערך בעבר ובעודו בדעה צלולה יפוי כוח מתמשך וככל שמיופה הכוח מסוגל ומעוניין למלא את תפקידו.

הליך מינוי אפוטרופוס בליווי עורך דין

הליך מינוי אפוטרופוס הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין, אשר ראוי שייעשה בליווי עורך דין והוא כרוך בתשלום אגרת בית משפט. כמו כן, על האדם המתמנה כאפוטרופוס מוטלת החובה להגיש דוחות תקופתיים למשרד האפוטרופוס הכללי לגבי התנהלותו במסגרת תפקידו (לרבות פירוט הכספים שהוא הוציא והמטרות שלשמן הוצאו הכספים).
 

מגבלותיו של יפוי כוח מתמשך

אין ספק שההסדר הקבוע לעניין יפוי כוח מתמשך הינו פתרון מכבד יותר המאפשר לאדם להביע את רצונו באשר לזהות האדם שיהיה אחראי עליו ביום שבו הוא עצמו לא יוכל עוד לדאוג לענייניו ובאשר לאופן שבו ינוהלו ענייניו האישיים והכספיים. עם זאת, הסדר זה לא מספק פתרון מלא ונבהיר:
 • כאמור, אדם רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך כל עוד הוא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. במידה ולא נערך יפוי כוח מתמשך לפני שהפך האדם לחסוי, אין מנוס אלא לפנות להליך מינוי אפוטרופוס.
 • יתכן מצב שבו מיופה הכוח עצמו אינו מסוגל או אינו מעניין למלא את תפקיד מיופה הכוח שביקש להטיל עליו החסוי. במקרה כזה יפקע יפוי הכוח ושוב לא יהיה מנוס מפני פניה להליך מינוי אפוטרופוס.
 • החוק קובע רשימה של מצבים שבהם תוקפו של יפוי הכוח יפקע מעצמו כגון:
  • כאשר מדובר ביפוי כוח לענייני רכוש ומיופה הכוח הוכרז כפושט רגל או שחשבונו הובגבל;
  • כאשר יפוי הכוח ניתן לבן הזוג והקשר הזוגי בין בני הזוג הופסק;
  • כאשר יפוי הכוח ניתן לאיש מקצוע  בעל רשיון (למשל עורך דין או רואה חשבון) ורשיונו של מיופה הכוח הופקע);
בכל המצבים הללו יפקע יפוי הכוח וככל שלא נקבע מיופה כוח חלופי, לא יהא מנוס מפני פניה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס.
 • יתכן מצב שבו סמכויותיו של מיופה הכוח הוגבלו במסגרת יפוי הכוח שערך החסוי, כך למשל אם הממנה ייפה את כוחו של המיופה לדאוג לתשלום עבור הוצאות מחייתו, אך הגביל את סמכותו לממש את נכסיו, בעוד שהמקורות הזמינים אינם מספיקים למימון מחייתו של החסוי- במקרה כזה, שוב לא יהיה מנוס מפני פניה לערכאות משפטיות על מנת לקבל את אישור למימוש נכסיו של החסוי.
במקרים כאלה, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט על מנת לבטל פעולות שנעשו על ידי מיופה הכוח תוך הפרת חובותיו במקרים המתאימים אף לבקש להפסיק את תפקידו של מיופה הכוח ופמנות אפוטרופוס תחתיו.
 • ישנה רשימה של פעולות שמיופה הכוח אינו רשאי לבצע באופן קטגורי וכן פעולות שניתן לבצע רק אם הן פורטו באופן מפורש מראש במסגרת יפוי הכוח או פעולות שניתן לבצע רק באישור בית המשפט כגון:
 • מיופה הכוח אינו רשאי לבצע פעולות במוצרים פנסיוניים, כגון העברת מסלולים בין קופות גמל, אך הוא רשאי למשוך את הכספים הניתנים למשיכה וככל שהוא מעוניין למשוך כספים שאינם ניתנים למשיכה בתשלום אחד אלא באמצעות תשלום קצבה, הרי שניתן לעשות זאת רק באישור בית משפט.
 • מיופה הכוח אינו רשאי לתת הסכמה לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי (ניתן לעשות זאת רק מכוח יפוי כוח מיוחד אשר נחתם מראש בנוכחות פסיכיאטר);
 • מיופה הכוח אינו רשאי לבצע פעולות או הבעות רצון לפי חוק החולה הנוטה למות כגון הסכמה לביצוע בדירות, ניתוחים, פעולות החייאה, חיבור למכשירי הנשמה, טיפולים כימוטרפיים, הקרנות, דיאליזה וכד' (פעולות אלה ניתן לעשות על פי יפוי כוח מיוחד ונפרד אשר נערך על פי חוק החולה הנוטה למות).
 • ביצוע פעולות במקרקעין (למעט השכרת מקרקעין לתקופה של עד 5 שנים)- פעולות אלה מחייבות פניה לבית המשפט וקבלת אישורו.
(זוהי כמובן רשימה חלקית של פעולות שלגביהן קובע החוק הגבלות שונות החלות על מיופה הכוח);
 
אם כן, יפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי ראוי אך, כאמור, הוא אינו נותן מענה הולם לכל המצבים האפשריים ולעיתים לא יהא מנוס מפני פניה לערכאות המשפטיות על מנת לדאוג לענייניו של החסוי, בין אם לצורך מינוי אפוטרופוס ובין אם לצורך מתן הוראות, לצורך ביטול פעולות או אף לצורך ביטול מינויו של מיופה הכוח.
 

מחלוקות הנוגעות לניהול ענייניו של החסוי

מיותר לציין, כי מצבים שבהם אחד מבני המשפחה הופך לחסוי והסמכות לקבלת החלטות עוברת לידי בני משפחה אחרים, עשויים לעורר חילוקי דעות ותחושות קשות בתוך המשפחה ואף לפגוע במרקם היחסים בין בני המשפחה. לעיתים חילוקי דעות אלה יהיו מונעים מתוך כוונות טובות של שני הצדדים המעוניינים לדאוג בצורה הטובה ביותר לשלומו של החסוי, כל אחד בדרכו שלו, לעיתים חילוקי דעות אלה יהיו על רקע הזנחה או ניצול לרעה של מצבו של החסוי על ידי חלק מבני המשפחה.
חשוב לדעת שהן על מיופה כוח אשר ממלא את תפקידו מכוח יפוי כוח מתמשך והן על מי שמונה כאפוטרופוס מטעם בית המשפט חלה החובה לנהוג בנאמנות מתוך מטרה לשמור על ענייניו של החסוי ואסור לו לנצל את סמנכויותיו לרעה ולבצע פעולות שאינן לטובת החסוי ו/או פעולות לטובת עצמו ו/או לטובת האינטרסים האישיים שלו.
כך למשל יתכן מצב שבו האדם הממונה על החסוי נוהג בחסכנות יתר ואינו מספק את כל צרכיו הבסיסיים של החסוי, על מנת "לשמור על הירושה" שאותה הוא מצפה לקבל לאחר אריכות ימיו של החסוי. יתכן מצב הפוך שבו האדם הממונה על החסוי נוהג בפזרנות יתר ומממן את הוצאותיו האישיות מתוך כספי החסוי, עושה קניות על חשבון החסוי, רוכש "עבור החסוי" מכוניות יוקרה וכד'. יתכן גם מצב שבו האדם הממונה על החסוי חורג מהסמכויות אשר ניתנו בידיו (כזכור הן ביפוי הכוח המתמשך והן בצו מינוי אפוטרופוס ניתן לקבוע הוראות המגבילות את סמכויות האדם הממונה). ייתכנו גם מצבים שבהם האדם הממונה על החסוי פועל בניגוד להמלצות הרופאים ואינו מאפשר לחסוי טיפולים רפואיים שהוא זקוק להם ועוד מצבים רבים אחרים של ניצול לרעה.
בכל אחד מהמצבים הללו, עומדת לקרובי משפחתו של החסוי הזכות לעתור לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש ממנו לקבוע הסדרים מתאימים אשר ישמרו על ענייניו של החסוי. במקרים מסוימים, בית המשפט יתן לאדם הממונה על ענייניו של החסוי הוראות מתאימות במטרה לתקן את התנהלותו, במקרים אחרים בית המשפט יהיה רשאי לבטל פעולות שבהן נקט האדם הממונה על החסוי ובמקרים המתאימים, בית המשפט רשאי גם להעביר את האדם הממונה על החסוי מתפקידו ולהעביר את המשך השמירה על ענייניו של החסוי לידי אפורטופוס אחר או להכפיף פעולות מסוימות של האפוטרופוס לאישור של איש מקצוע (כגון עורך דין או רואה חשבון חיצוני).
ראוי לשים לב שפעולותיו של האדם הממונה על החסוי נבחנת תמיד בהתאם לנסיבות האישיות הקונקרטיות של כל חסוי ובהתאם לסמכויות שהוקנו לאדם הממונה עליו. כך למשל במסגרת יפוי כוח מתמשך יכול החסוי (לפני שהוא הפך לחסוי) לתת למיופה הכוח הוראה לחלק מדי שנה מתנה של 20 אש"ח לכל נכדיו ופעולה זו תהיה תקינה לגמרי. לעומת זאת אם מיופה הכוח או האפוטרופוס עושה זאת על דעת עצמו והוא מחליט לחלק על דעת עצמו מתוך כספי החסוי מתנה יקרת ערך לנכדים (שבמקרה שלושה מתוכם הם גם ילדיו)- הדבר עשוי להוות חריגה מסמכויותיו ו/או פעולה שלא לטובת החסוי. כך גם אם האדם הממונה על החסוי רוכש "עבור החסוי" רכב יקר ערך על מנת להסיע אותו ממקום למקום, במקרים מסוימים הדבר עשוי להיתפס כחריגה מסמכויותיו ופעולה שלא לטובת החסוי. במקרים אחרים, אם החסוי החזיק ברכב יוקרה לפני שהפך לחסוי ומי שממונה עליו בסך הכל החליף רכב ישן ברכב חדש וככל שברשות החסוי אמצעים כספיים מספיקים לכך, עשוי הדבר להוות התנהלות תקינה לגמרי של האפורטופוס הממונה על החסוי.
בכל מקרה ומקרה שאיפת בתי המשפט היא לערוך איזון בין רצונותיו של החסוי (ככל שיש לחסוי יכולת להביע את רצונו) לבין קיום צרכיו של החסוי, כל זאת תוך ניסיון למנוע ככל הניתן ניצול לרעה של מצב החסוי על ידי האדם הממונה עליו.
 
ביצוע מכלול הפעולות המתוארות במאמר זה לרבות עריכת ייפוי כוח מתמשך, הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, התנגדויות למינוי אפוטרופוס, התנגדויות לפעולות של מיופה כוח וכד' הינן פעולות משפטיות מורכבות המחייבות הכרה מעמיקה של הוראות הדין. בביצוע פעולות אלה נדרש ליווי מקצועי של עורך דין אשר ידאג לבחון את כל ההיבטים המשפטיים בכל מצב קונקרטי ולספק את המענה הטוב ביותר עבור האדם שעל ענייניו מבקשים לשמור ועבור כל בני המשפחה.
 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3.5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.