מאת:

הסכם מייסדים ועריכתו בידי עו"ד מומחה בדיני חברות, מס, מסחר ומימון

כל מיזם טוב ומבטיח חייב להתחיל את דרכו עם הסכם מייסדים חכם ונכון המתאים למעורבים ולפעילות העתידה לבוא. הסכם מייסדים הינו הסכם עליו חותמים המייסדים של המיזם, להם יש רעיון אותו הם מבקשים לפתח באופן כזה או אחר, בסיוע של משקיע ו/או ללא סיוע חיצוני, מתוך כוונה לצרף גורמים נוספים ו/או בהעדר כוונה שכזו.
 
הסכם מייסדים נערך על ידי אלה המבקשים לקדם הקמה של חברה או שותפות ו/או תאגיד אחר אשר יפעל לטובת קידומו של המיזם, העסק ו/או כל פעילות אחרת תחת אותו תאגיד, בהתאם למה שיקבע בהסכם. למעשה, עוד בטרם מוקמת חברה ו/או תאגיד כלשהו, נכון ואף מתחייב לערוך הסכם מייסדים במסגרתו יסכמו הצדדים על אופן ההתנהלות וחלוקת התפקידים ביניהם בהמשך הדרך. המייסדים יחתמו על ההסכם ורק לאחר שאכן יש בנמצא הסכם מוסדר ומוסכם על הכלל, יתקדמו לטובת הקמת החברה, פתיחת תיק ברשויות המס ונקיטה בכל פעולה נדרשת אחרת.
 

תפקידו של עורך דין מומחה בדיני חברות, לעריכת הסכם מייסדים

בטרם הכנת הסכם המייסדים, עורך דין המומחה בדיני חברות נפגש עם הצדדים, ולומד את צרכיהם, דרישותיהם, רצונותיהם וכוונותיהם המשותפות והנפרדות. למידע חשוב זה, יוסיף עורך הדין את הידע הצבור אצלו בדיני חברות, דיני המיסים, הממשל התאגידי, ומערכות יחסים בין בעלי מניות בחברה, המוכרות לו מתחום מומחיותו.

כך לדוגמא, קיימים על המדף, מנגנונים שונים ומגוונים להסדרת מימון פעילות החברה, הן לפעילות השוטפת והן לצורך השקעה והרחבת הפעילות. עורך הדין המכיר את הצדדים ידע ליעץ להם, על פי הנסיבות המיוחדות לכל הסכם ספציפי, באיזה מנגנון מימון לבחור ואיזה השפעה עתידית יהיו לו על הצדדים. בין אמצעי המימון, יציע עורך הדין אפשרות להלוואת בעלים על ידי בעלי המניות או חלקם, הזרמת כספים למיזם המשותף כנגד דילול בעלי המניות האחרים, גיוס משקיע חיצוני המדלל את אחזקות כלל המייסדים, ועוד. פתרונות מקצועיים כאלה, המותאמים באופן פרטני לכל הסכם מייסדים, יאפשרו את קיום השותפות למשך שנים רבות, וימנעו סכסוכים עתידיים בין בעלי המניות.

הסכם מייסדים כצעד מקדים להקמת תאגיד

 
למעשה הסכם זה הינו צעד מקדים בטרם מוקם התאגיד - אין כל היגיון לייסד תאגיד, אלא אם קודם לכן הגיעו הצדדים להבנה לעניין עריכת הסכם מייסדים שיגדיר שורה של הסכמות מסחריות ואחרות חשובות ורק ובכפוף לגיבוש של הסכמות שכאלה, יפעלו הצדדים לטובת הקמת התאגיד עצמו. עצם הקמת החברה הינה פעולה השקולה ליצירה של יישות משפטית מחייבת בעלת חובות וזכויות ומשכך בטרם נוקטים בפעולה שכזו, ישנה חשיבות מכרעת לקבוע מה יהיו מטרות התאגיד, מה יעשה בו וכו'. שהרי מחיקתו או סגירתו, לאחר שהוקם, כרוכה בהליכים משפטיים ועלויות שנכון לא להיכנס אליהם, אלא אם באמת התגבשה הבנה בין המעורבים בדרך של הסכם המייסדים. הלכה למעשה, היה מנחתם הסכם מסודר, נוהגים המייסדים לגרום לכך שהתאגיד שיוקם יאמץ את ההסכם אל תוך "ספר החוקים" של התאגיד, למעשה כתקנון החברה, ואף לקבוע, בחלק נכבד של המקרים, כי יראו הסכם זה כתקנון ו/או כגובר על כל תקנון אחר אשר יערך בעתיד, היה ויוקם כזה. במסגרת הסכם המייסדים יכללו הוראות משמעותיות אשר יכריעו את אופן ההתנהלות של המעורבים בהמשך הדרך. עריכה של הסכם מייסדים מסודר עשויה לחסוך לצדדים הרבה אי הבנות ובעיות בהמשך הדרך, להבטיח התנהלות נכונה וחכמה ולמנוע כשלים בעתיד. יתרה מזאת, הסכם יסודי ייקח בחשבון גם שיקולי מס חשובים, שיקולים של מבנה חברות, שיקולים בינלאומיים, שיקולים הנוגעים לפתרון מחלוקות ועוד. בנוסף ההסכם אמור לשקף את חזון המייסדים ולהבטיח כי כולם רואים "עין בעין" את שייעשה עוד בטרם מוקם התאגיד וזאת על מנת להבטיח אי-הבנות מיותרות. מטבע הדברים, חשיבות ההסכם מצדיקה את עלות עריכתו ולכן הניסון מלמד כי אסור לוותר עליו. יתרה מזאת, עבודה מול עו"ד מנוסה בתחום תציף שורה של סוגיות שהצדדים לא בהכרח חשבו עליהן ומשכך טוב יעשו עתה, באם יסכמו על אותן סוגיות, לטובת מניעת בעיות או אי הבנות בהמשך הדרך.
 

הסכם מייסדים חכם ויסודי יכלול כאמור הוראות חשובות רבות המגלמות את החזון ואת המתחייב, ובכלל זה יכללו הוראות דוגמת אלה –
1. זהות הבעלים של המיזם.
2. שיעור האחזקות של כל אחד מהחברים במיזם.
3. אופן חלוקת התפקידים במיזם.
4. קביעת מבנה הדירקטוריון של החברה ואסיפת בעלי המניות.
5. סוגי המניות של החברה, ככל שיש צורך ביותר מסוג אחד.
6. הסכמות לעניין חלוקת התפקידים במיזם.
7. הסכמות לעניין מטרות המיזם והמגבלות החלות על האחרים שלא להתחרות בו, ככל שזה רצון הצדדים.
8. מנגנונים המבטיחים מניעת ניגוד עניינים ו/או עסקאות עם בעלי עניין.
9. שם התאגיד.
10. התייחסות לאפשרות של מי מהמייסדים למכור את חלקו ומאיזה שלב, והאם יש תקופה סגורה במסגרתה לא ניתן למכור את המניות או האחזקות.
11. אופן מימון המיזם והאם המימון ירשם כהלוואת בעלים, הון מניות ו/או באופן אחר – לאמור השלכות מס מרחיקות לכת.
12. קביעת אופן קבלת ההחלטות בתאגיד, בראש ובראשונה מהן ההחלטות שבסמכות הדירקטוריון ומהן הסמכויות שבסמכות אסיפת בעלי המניות.
13. זכות סירוב ראשונה למקרה בו מי מהמייסדים מבקש למכור את חלקו.
14. זכות הצטרפות למקרה בו מי מהמייסדים קיבל הצעה למכור את חלקו או חלק מחלקו, והאם עליו לשתף בהצעת המכר גם את השותפים המייסדים האחרים.
15. מנגנון טיפול במחלוקות, סמכות שיפוט, איזה דין יחול על המעורבים ועוד.
16. מנגנונים של גישור, בוררות או פניה לערכאות במקרה של מחלוקות.
17. התייחסות למצב בו יוקמו יותר מחברה אחת והיחסים שבין החברות בינן לבין עצמן.
18. מדיניות חלוקת רווחים.
19. מדיניות חלוקת משכורות.
20. מנגנונים המבטיחים את זכויות המייסדים.
21. קביעת מנגנונים הקובעים את שווי המניות ו/או החברה למקרה בו מי מהמעורבים מבקש למכור את חלקו.
22. בחינת הוראות המאפשרות למי מהמייסדים לכפות את רכישת חלקו ו/או מנגנונים המחייבים את הכלל למכור את כל החברה ברוב מוגדר.
23. התייחסות להחלטות לסוגיהן והרוב הנדרש לטובת העברת אותן החלטות.
 

בשורה התחתונה

 
הסכם מייסדים הינו בעל חשיבות מכרעת - מומלץ מאוד לא לחסוך ולא לדלג על שלב זה ואף יש להימנע מכך. יש לעשות הכל על מנת להתיישב בטרם "יוצאים לדרך" ולהגיע לכלל ההבנות המתחייבות, ורק בהגיע הצדדים להבנות, לפעול לטובת גיבושן. במסגרת התקנון ישנה חובה לקחת גם בחשבון אפשרות של הנפקה ו/או אפשרות של תוכנית אופציות ו/או אפשרות של הכנסת שותפים אחרים. כל ההוראות הללו והוראות אחרות מלוות בשיקולי מס אשר גם אותם יש לקחת בחשבון לשם הבטחת אירועי מס מיותרים.
 
משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח, יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, מתמחה בעריכת הסכם מייסדים. לייעוץ ראשוני בנושא, צרו קשר עם עו"ד אלי דורון בטלפון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קניה, מכירה ומיזוג בין משרדי רואה חשבון ויועצי מס עקב המלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

עולם ראיית החשבון ועולם ייעוץ המס הינו עולם מורכב. המלחמה השפיעה על צורת העבודה של מייצגים רבים והערימה קשיים לכן מייצגים רבים מחפשים דרכים להתמודד עם המצב שנוצר. מה הם הקשיים ואיך ניתן להתמודד איתם? כל הפרטים במאמר>>

הסכם לייסוד חברה: חשיבותו ומטרתו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אהרון חזן, משפטן

הסכם המייסדים טומן בחובו הגנה על אינטרסים כללים של המייסדים כקבוצה אך גם אינטרסים אישיים של כל אחד מהמייסדים כפרט, ולכן יש להוציא את כל אלו אל הפועל בהצלחה.

מכירת חנות אמזון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

למכירת חנות אמזון מאפיינים ייחודיים שכדאי להכיר. עבור המוכר כדאי להיות מודע למאפיינים ייחודיים אלה על מנת למקסם את פוטנציאל הרווח שלו בעת מכירת החנות בעוד שעבור הרוש כדאי להיות מודע למאפיינים אלה כדי לוודא שהוא רוכש נכס איכותי ובעל ערך.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.