מאת:


מה בין פריסת מס שבח לתמורה הנצמחת מעסקת המכר?

עסקה למכירת מקרקעין הינה עסקה בעלת אופי מיוחד - ייחודה של עסקה זו נעוץ הן בחשיבותה הכלכלית עבור המוכר שהינה אינהרנטית להיקף התמורה המתקבלת בביצועה והן בהוראות החקיקה המגוונות והייחודיות החלות על עסקה זו. כחלק מהוראות ייחודיות אלו קבועה בסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") הוראה המגלמת הטבת מס ומוכרת בשם "פריסת מס שבח".
 
על פי הוראה זו, רשאי המוכר לפרוס את הרווחים שנצמחו לו מהמכירה על פני שנים וזאת במטרה להפחית את שיעורי המס החלים על התמורה המתקבלת ממכירת המקרקעין, כקבוע בדין. הטבה זו מגלמת ערך כלכלי גבוה עבור המוכר שעה בה משכיל הוא לתכנן את שיעורי המס שעתידים לחול על הרווחים שנצמחו לו ממכירת המקרקעין. שכן, שיעור המס שיחול על העסקה תלוי בגורמים רבים כגון מועד רכישת הנכס, אופן רכישת הנכס, זהות בעל הנכס לרבות אחזקותיו בנכסי נדל"ן נוספים, גילו של מוכר הנכס ועוד. כפועל יוצא, בקיאות בדין הנוהג ובקיאות בשיעורי המס הנובעים מהפרמטרים הנזכרים יסייעו באופן דרמטי לנהל את עסקת המכר בהפקת שיעור רווח מיריבי. למשרדנו המונה מעל ל-100 עו"ד, כלכלנים ורו"ח, חלקם יוצאי משרד המשפטים, רשויות מס ועוד ואשר לו פעילות בארץ ובעולם, ישנה מחלקת נדל"ן מיוחדת המתמקדת, בין השאר, בליווי עסקאות למכירת מקרקעין לרבות ליווי וייעוץ בסוגיות המס הנובעות מהעסקאות האמורות ובפרט בסוגית פריסת מס השבח. משרדנו יבטיח באמצעות שורה ארוכה של עורכי דין שהינם מומחים בדיני מקרקעין, לשמור על זכויות המקרקעין של לקוחותיו ולוודא שאלה יפיקו את מירב התועלת מנכסי נדל"ן בהם הם מחזיקים או מעוניינים למכור.
 
הטבת מס שבח
בפשיטא, הרציונל העומד בבסיסה של ההוראה הקבועה בסעיף 48א(ה) לחוק שעניינה 'פריסת מס שבח', הינו כי כשם שהרווח המופק מהמכירה נצבר על פני שנים, כך יהיה זכאי המוכר להכיר בהכנסתו מן הרווח על פני שנים ואולם ההוראה דנן מגבילה את שנות פריסת ההכנסה מהמכירה לארבע שנים בלבד או למספר השנים שהנכס הוחזק על ידי המוכר, עובר למועד המכירה, לפי הנמוך מבניהם. כך למשל, שעה בה הנכס נרכש ונמכר לאחר שנתיים, יהיה זכאי המוכר לפרוס את הרווח על פני שנתיים בלבד ותו לא ואילו שעה בה הנכס נמכר לאחר שש שנים, לדוגמא, ממועד רכישתו, יהיה זכאי המוכר לפרוס את הרווח על פני ארבע שנים לכל היותר.
 
פריסת הרווח על פנים שנים משמעותה גזירת שיעור המס משיעור המס החל על הכנסותיו של המוכר, כקבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קרי, על פי מדרגת המס השולי שחלה על ההכנסה של המוכר. על כן, הטבת פריסת מס השבח אינה מיטיבה לכאורה עם אלו אשר מדרגת המס החלה על הכנסותיהם הנה מהמדרגה הראשונה (31%) והלאה וזאת מהטעם ששיעור המס החל כחוק על מכירת המקרקעין הינו 25%. אולם, ישנם מקרים רבים בהם פריסת מס השבח הינה קריטית במונחים כלכליים. כך למשל, על אדם המבוגר מגיל 60 חל שיעור מס מופחת – 10%. בתוך כך, עת יבקש הוא למכור את נכסו ולפרוס את התמורה שנצמחה לו, יהיה זכאי לעשות כן ולשלם עבור התמורה החייבת במס מהמכירה, מס בשיעור 10% בלבד וזאת כאמור, על פני שנים. נוסף על האמור, ישנם עוד מקרים ייחודיים רבים המזכים את המוכר בהטבות קריטיות בבחינת שיעורי המס. כך למשל, במכירת מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001 חל שיעור מס הגבוה מ 25% וזאת לעומת המס החל על מקרקעין שנרכשו לאחר המועד דנן. על כן, לאדם שרכש מקרקעין עובר ל-7.11.2001 הטבת פריסת מס השבח הינה בשורה של ממש, שכן, יהיה זכאי הוא לשלם מס בשיעור מופחת באופן משמעותי וזאת בכפוף לכך שהמס על הכנסתו הינו במדרגה הנמוכה. בנוסף, סוגיית פריסת מס השבח עת המקרקעין נמכר על ידי בני זוג, נידונה בפסיקה וזו העמיקה בשאלת זכותם של כל אחד מבני הזוג לפרוס את מס השבח בהתאם לשיעור המס החל על הכנסותיו. בעניין זה ההלכה הנוהגת הינה כי בני זוג זכאים לחלק את התמורה ולבצע את הפריסה כקבוע בחוק וכמפורט לעיל. ראוי להדגיש כי הטבת פריסת מס השבח שמורה ליחידים ואינה מיועדת לפעילות מכירת מקרקעין על ידי חברות, אלא שמורה היא, לנוכח הרציונל העומד בבסיסה, לאדם פרטי המוכר את נכסיו.
 
בנוסף, ראוי להבהיר כי להטבת מס השבח פנים רבות וניתן להסתייע בהוראה הקבועה בחוק, בהתאם לנסיבות שונות ורבות אשר לא פורטו לעיל ואשר תלויות כאמור בקריטריונים רבים המאפיינים את בעל הנכס ואת אופן רכישתו. עוד יצוין כי הזכאות לפריסת מס השבח מותנית בהגשת דו"חות לפי סעיף 131 לפקודה, עבור שנות המס לגביהן מבוקשת פריסת המס. כמו כן, נדרש כי מוכר המקרקעין המבקש את ההטבה, יציג בפני מנהל מיסוי מקרקעין בעת הגשת השומה העצמית, בקשה מפורשת לפריסת השבח וזאת בצירוף כלל האסמכתאות הנדרשות - הגשת מסמכים אלו כדין הנה כתנאי לקבלת ההטבה הנידונה.
 
משרדנו הינו בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום וידע לתת לכבודכם את מלוא השירות הכרוך בקבלת הטבת 'פריסת מס שבח' וזאת החל מעריכת כלל המסמכים המתחייבים, יצירת קשר עם הגורמים הרלבנטיים לצורך הגשתם של המסמכים, תכנון תשלום המס כדין והכל במטרה לסייע לכם ולתת את המלוא הליווי המתחייב לצורך השלמת הליך פריסת מס השבח, בדיוק, במסירות ובתוצאה באיכות מקסימאלית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3.25 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.