מאת:


ייצוג משפטי לישראלים בעלי חשבונות בנק בקנדה ו/או בכל מדינה אחרת שנעצרו על ידי חקירות מס הכנסה

כידוע קנדה משתייכת  ל-OECD מה שאומר שגם היא כמדינה, כמו מדינות רבות אחרות, מחויבת לדוח לרשויות מס הכנסה בישראל על ישראלים אשר בבעלותם חשבון בנק באחד מהבנקים או המוסדות הכספיים בקנדה. מבחינת הרשויות והמערכת הבנקאית בקנדה, חובת הדיווח למס הכנסה בישראל חייבת להתבצע באופן אוטומטי, ללא כל שיקול דעת וזאת על כל חשבון בנק אשר המוטבים בו הם ו/או חלקם הם תושבים של מדינת ישראל.
 
מטבע הדברים לכל בנק או מוסד כספי בקנדה יש בנמצא מידע בנוגע למקום תושבות הלקוח ו/או מידע על מרכז חייו, ומכאן נגזרת המדינה אליה יש לדווח על חשבונות הבנק של אותו ישראלי. יובהר כי חובת הדיווח קיימת בלי כל קשר לסיבה בגינה יש לישראלי, תושב ישראל, חשבון בקנדה ו/או בכל מדינה אחרת. כך יוצא שחובת הדיווח של הרשויות בקנדה לרשויות בישראל מתגבשת גם במקרה בו החשבון מקורו בירושה אשר ניתנה לתושב מדינת ישראל ו/או כספי מתנה ו/או כספי פנסיה ו/או כספים שישראלי הרוויח בתקופה בה היה חיי בקנדה. יתרה מזו, החובה להעברת המידע אינה נוגעת בשאלה האם שולם בקנדה, או בכל מקום אחר, מס בגין אותם כספים ו/או האם מדובר בכספים "לבנים" למהדרין ו/או כספים "שחורים" - חובת הדיווח היא אוטומטית וטכנית גרידא. חובת הדיווח חלה על סמך הסכמים ואמנות עליהם חתומה קנדה וכשם שקנדה חייבת לדווח לרשויות מס הכנסה בישראל על תושבים ישראלים להם חשבונות בבנקים או מוסדות כספיים בקנדה, כך גם חלה על המערכת הבנקאית והפיננסית הישראלית החובה לדווח לרשויות המס בקנדה על חשבונות בנק הנמצאים בישראל ואשר אחד המוטבים באותם חשבונות הוא תושב מדינת קנדה. חשוב להבהיר כי המערכת הבנקאית, נכון להיום, מקפידה מאוד על האמור וההקפדה רק תלך ותגבר שכן בנק או גוף פיננסי אשר לא ישתף פעולה ו/או יפר את האמנות ו/או ההסכמים יהיה חשוף להאשמות פליליות בדבר סיוע להלבנת הון ו/או להעלמת הכנסות ו/או להפרות אחרות אשר בגינן עלול הוא להידרש לשלם קנסות בהיקפים ניכרים ומהותיים גם לבנק. כך שגם אם הבנק במקור עודד תושבים של מדינות זרות לפתוח חשבונות בנק בכותלו ולהפקיד בהם כספים מבלי לשאול יותר מדי שאלות בנוגע למקור הכסף, הרי שהיום פני הדברים וסדרי העדיפות של המערכת הבנקאית השתנו וזו תעדיף את טובתה ואת הימנעות החשיפה שלה ושל מנהליה על פני הסתרת מידע אותו מחויב הבנק ו/או הגוף הפיננסי להעביר.
 
המידע המגיע מקנדה ו/או מכל מדינה אחרת לרשות המס בישראל נקלט במחלקות המודיעין של מס הכנסה שבישראל וזו בתחילה פועלות על מנת לבדוק האם המידע בדבר חשבון בנק של ישראלי בחו"ל מופיע בדוחות השנתיים של הישראלי המוגשים בישראל והאם אותו ישראלי דיווח על ההכנסות שנבעו לו מאותו חשבון בחו"ל, אם מסחר בניירות ערך ואם מריבית. הבדיקה היום מתבצעת בצורה מהירה ביותר תוך תיאום מוחלט בין מחלקת החקירות של מס הכנסה לבין פקידי השומה הפזורים בישראל והמערכת עליה מושתתת חובת הדיווח של הישראלי. היה ומבדיקה זו עולה כי רשות המס קיבלה מידע בנוגע לחשבון בנק של הישראלי בחו"ל אשר בפועל לא נכלל בדו"חות שלו בישראל, מועבר הטיפול לאנשי המקצוע בתוך חקירות מס הכנסה אשר כל תפקידם הוא לבנות תכנית חקירה מתאימה. תכנית חקירה זו מחולקת לשני מישורים, האחד - חקירה סמויה; והשני -  חקירה גלויה. התוכנית תכלול אילו צעדים יש לנקוט לטובת הוכחת האשם, אילו צווים יש לדרוש, אילו חיפושים יש לערוך, מי העדים אותם יש להעיד, מי הגורמים אותם נכון לחקור תחת אזהרה, איזה אמצעים מיוחדים יש להפעיל לטובת קבלת מידע, מה עוד יש לבקש מהרשות בחו"ל ו/או מהבנק בחו"ל, איזה מסמכים יש לדרוש מפקיד השומה הרלוונטי ועוד נתונים הנדרשים לטובת הוכחת האשם. חקירות מס הכנסה יעשו כל המחויב על מנת להבטיח שלא לעצור אדם אלא אם הם משוכנעים כי יש להם די חומר לטובת הרשעתו. הרשות תמנע מסיכונים ולכן חשוב לה מאוד לאסוף ראיות מפלילות רבות בטרם תצא לפעולה. יציאה לא מוצדקת לפעולה חושפת את הרשות לתביעה אזרחית ועוד ולכן היא תעשה כל שניתן על מנת לא להגיע למצב שכזה. הרשות החקירתית "אוהבת לפעול על בטוח" ולכן היא תפעל בשקט ובזהירות ורק לאחר שיהיה לה הנדרש, תיכנס לפעולה בדרך של חקירה גלויה. לא יהיו לה די ראויות – תעדיף היא לגנוז את המקרה.
 
תכנית חקירה זו, עם השלמתה, עוברת לגורמים בכירים בתוך רשות המס אשר אמורים לאשר את הוצאת התוכנית אל הפועל. רק לאחר קבלת אישור מתאים, מוחלט על ידי הנהלת רשות המס איזו זרוע ביצועית תבצע את המלאכה, כאשר החלוקה בדרך כלל נקבעת בהתאם למקום מושבו של החשוד. אז, מועברת תכנית החקירה למחלקת החקירות אשר מונתה למשימה וזו מוציאה את המבצע אל הפועל, בדיוק בהתאם להנחיות ולאישורים המופיעים בתוכנית החקירה. לפעמים החקירה הסמויה מורכבת ומצריכה פניה לבית משפט לטובת קבלת צווים כמו צו חיפוש, צו לתפיסת מחשבים, צו להאזנה טלפונית ועוד ולפעמים הדרישה פחותה. מבחנת רשות המס, עליה להיערך על סמך הנחה לפיה החשוד יתכחש לדבר קיומו של חשבון בנק בחו"ל ולכן הרשות פועלת לאיסוף מודיעין מחו"ל ומישראל אשר יחזקו את התיק ויאפשרו לחקירות מס הכנסה להוכיח, היה ויידרש, מעל לכל ספק סביר כי אכן המידע שהתקבל מדויק וכי החשוד אכן העלים מדו"חותיו השנתיים לרשויות המס בישראל את חשבונות הבנק שלו בקנדה ו/או בכל מדינה אחרת. רק לאחר השלמת השלב הסמוי בחקירה ואיסוף המידע הנדרש עוברת מחלקת החקירות לביצוע, משמע מעבר מחקירה סמויה לחקירה גלויה. בשלב זה הראשות חותרת למגע עם החשוד, עוצרת אותו ומאמתת אותו אל מול החשדות בניסיון לקבל ממנו הודאה בדבר המחדל. בשלב זה מחויבת הרשות להבהיר לנחקר כי עומדת לו הזכות לשמור על שתיקה, כי רשאי הוא להיוועץ עם עו"ד בטרם ימסור גרסה וכו'. למעשה בנקודת זמן זו מחלקת החקירות נערכת למצב בו יהיה עליה להגיש כתב אישום, להוכיח אשמה מעל לכל ספק סביר ואף להרשיע ולהעניש.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי חקירות מס הכנסה, פרקליטות ומשרד המשפטים מתמחה בתחום. אנו מתמחים לסייע לך החשוד, העצור בכל שלב של התקרית, אם בשלבים מוקדמים עוד בטרם הגיעו אליך (מה שעדיף כמובן) ואם בשלבים מאוחרים יותר, אם בשלב המעצר ואם בכל שלב אחר, לרבות בשלבים מתקדמים בהם מוגש כתב אישום ומקודם הליך פלילי. משרדנו יידע לקבל במיידי פיקוד על המשבר ולנהל אותו עבורך - קריטי לנהל את המשבר ולא להגיע למצב בו המשבר מנהל את החשוד!

בהקשר זה, יש לקחת בחשבון כי לכל פרשה שכזו יש הן את האספקט הפלילי והן את האספקט אזרחי - תשלום מס. משרדנו יודע לטפל בשני המישורים, הן בפלילי והן באזרחי, ולהביא לידי צמצום הנזק והעלות במינימום זמן ועוגמת נפש. היה והנך ו/או מי מטעמך נתון במצב שכזה, אנא צרו עמנו קשר לאלתר ואנו ניכנס לפעולה מיידית. אנו יודעים לטפל במקרים שכאלה בדיסקרטיות מוחלטת, תוך שמירה אבסולוטית על אינטרס הלקוח. למשרדנו ניסיון עשיר ורב שנים של טיפול במאות מקרים שכאלה ודומיהם ומשכך אנו מאמינים ומודעים ליכולת שלנו לסייע לך בשעתך הקשה.
 
התקשר עתה, נקיים פגישה לא מחייבת ומשם נתקדם, בזהירות ובבטחה - חייג כעת לעו"ד אלי דורון: 054-4251054          

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.