מאת: ;

 תושבות מס ותושבות ביטוח לאומי

סוגיית התושבות הפכה להיות סוגייה מרכזית, שכן יש לה השלכות הנוגעות לחובת תשלום המס וחובת הדיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס, אם לעניין חבויות או הטבות מס, והינה בעלת השלכות בנקאיות, מקומיות ובינלאומיות.
אין בנמצא נוסחה מדעית באמצעותה נקבעת תושבות באופן מוחלט, אלא פסיקה והוראות כלליות, אותן יש למנף לשם גיבושה של הסכמה. משכך, מאוד מומלץ לקבל חוות דעת תושבות, מבוססת משפטית בנושא, במסגרתה ישנה התייחסות למרכז חייו של הנישום, היכן עליו לדווח והיכן עליו לשלם מס או לקבל זכאות להטבות. התנהלות נכונה יכולה להקטין, באופן מהותי, חשיפה פלילית ולהבטיח התנהלות חוקית ושקופה.
 
תושבות ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי הוקם כדי להבטיח לתושבי מדינת ישראל תנאים סוציאליים כגון בריאות, פנסיה, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה וכו'. ישראלים רבים, החיים בחו"ל, עשויים לקבל הודעה על ניתוק תושבות ביטוח לאומי, החלטה אשר בעטיה עלולות להיות השלכות כספיות בלתי מבוטלות.
על פי דין, הביטוח הלאומי מזכה את תושבי ישראל בלבד ולכן התשלום נדרש רק מ"תושב ישראל", כך שמי שאינו מחזיק בתושבות ישראלית איננו אמור לשלם דמי ביטוח לאומי ומנגד גם איננו אמור להנות מהזכויות המוענקות. מכאן שלביטול תושבות ביטוח לאומי משמעות רבה. ישראלים רבים עושים להעדיף להמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי, למרות שהם חיים הלכה למעשה בחו"ל, מתוך רצון שלא לאבד את זכויותיהם הסוציאליות בארץ.
 
מבחן מירב הזיקות
קיימים יחסי גומלין בין החלטות המוסד לביטוח לאומי לבין החלטות רשות המיסים בקשר לסוגיית התושבות. חוק הביטוח הלאומי איננו מגדיר במפורש מיהו תושב ישראל ועל כן הוא נשען על מבחן פרי פסיקה. כלומר, תושב ישראל ייחשב "כמי שמרכז חייו בישראל". אלא שעקרון זה עליו נשען המוסד לביטוח לאומי דומה עד זהה למבחן המהותי הקיים בפקודת מס הכנסה. שם נקבע כי לשם קביעת "מרכז חייו של יחיד", יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים ובהם: מקום ביתו הקבוע, מקום מגוריו של בני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ועוד.
במילים אחרות, על מנת לקבוע את תושבותו של היחיד בוחנים את זיקות משפחתיות, כלכליות וחברתיות - מבחן מירב הזיקות. על פי מבחן זה, תושבותו של אדם תיקבע על פי המקום אליו מצביעות מירב הזיקות הנבחנות.
יודגש בעניין זה כי הרשימה שפורטה לעיל איננה ממצה ואינה מהווה רשימה סגורה של הזיקות הנבחנות. כך למשל, בין הזיקות המשפחתיות ניתן גם לכלול השתתפות באירועים משפחתיים, ביקורים משפחתיים ומקום מושבם ועסקיהם של בני המשפחה. בין הזיקות הכלכליות ניתן לכלול גם את מקום חשבונות הבנק, ההשקעות, הנכסים מניבים, המניות, והנדל"ן. בין הזיקות החברתיות ניתן לכלול קשרים בלתי פורמליים ומפגשים חברתיים.


תושבות מס
לאור האמור, להחלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין תושבותו של אדם, ישנה משמעות גם לצורך בחינת תושבותו לצורכי מס הכנסה. 
ניתוק תושבות מס הכנסה טומן בחובו השלכות בלתי מבוטלות, זאת בשל העובדה ששיטת המיסוי במדינת ישראל היא פרסונלית. כלומר, ממסים את כל הכנסותיו של האדם ללא תלות במקום הפקת ההכנסה, אלא מעצם היותו תושב ישראל. משמעות הדברים היא, כי תושב מדינת ישראל יהיה חייב בתשלום מס הכנסה בישראל וזאת אף אם הכנסתו נצמחה מחוץ לשטחי המדינה. על כן, קיימת בעייתיות בטענה לפיה אדם זכאי להמשיך להיות מבוטח בביטוח לאומי כאשר על פי הדין המהותי הוא אמור להיות פטור מתשלומי מס הכנסה בישראל. מנגד, ככל שהוא ירצה לטעון כי על פי מבחן מירב הזיקות זכאי הוא להיות פטור ממס בישראל, יוכל להביא כראיה את החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לראות בו יותר תושב ישראל.
חשוב להדגיש, כי עצם קביעת המוסד לביטוח לאומי לפיה אדם אינו "תושב" (ולהפך) אינה בהכרח מהווה ראיה מספקת או החלטה מחייבת לעניין מס הכנסה. יתכן מצב בו למרות קביעת ביטוח לאומי ניתוק תושבות, יסבור מס הכנסה, מסיבה כזו או אחרת, כי התושבות לא נותקה ומשכך אותו אדם אשר קיבל מכתב בדבר שלילת תושבות ביטוח לאומי יחויב במס על פי פקודת מס הכנסה.
מאידך, בהחלט יתכנו מצבים בהם קביעת המוסד לביטוח לאומי בדבר הפסקת תושבות תסייע לאזרח בטיעוניו מול מס הכנסה לפיה פטור הוא מתשלום מס בגין הכנסות המופקות על ידו מחוץ לישראל ואף יתכנו מצבים בהם המסקנה אליה הגיע המוסד לביטוח לאומי תתקבל על ידי מס הכנסה ללא כל התנגדות או הסתייגות.
 
חוות דעת לקביעת תושבות
לדילמה זו השלכה כלכלית הולכת וגדלה ככל שהמס המשולם במדינה הזרה בה מבוצעת העבודה, משולם שכר נמוך יותר. כך לדוגמא, ישראלי העובד בניגריה שבאפריקה והמשלם בניגריה מס בסכום נמוך ביותר, ימצא את עצמו חשוף אל מול הרשויות בישראל מהותית יותר, בהשוואה לקולגה שלו העובד בצרפת או במדינה מערבית אחרת. כאשר הישראלי עובד במדינה בה לא מחויב הוא במס, או במס נמוך, כמו במדינות אפריקה, קביעה בדבר תושבות ישראלית תחשוף אותו לחבות מס מלאה, בגין כל אותה הכנסה שהופקה באפריקה ואשר בגינה לא שולם מס במדינה בה יוצרה אותה הכנסה או מדינה אחרת בעולם. מאידך, ישראלי העובד לדוגמא בצרפת ואשר נמצא על ידי רשויות המס הישראליות כמי שאמור לשלם מס בישראל, ישלם בישראל את המס הישראלי בקיזוז מה ששולם על ידו בצרפת, כך שחבות המס יכולה להסתכם בסכומי מס זניחים.
כך יוצא ששאלת התושבות הישראלית הופכת להיות יותר מהותית כאשר מדובר באדם העובד ומתפרנס במדינות בהן אין הוא מחויב במס מהותי. לפיכך, ישראלי העובד בחו"ל ומשלם מס בחו"ל, אשר נדרש לשלם מס בישראל בהסתמך על  טענת רשות המיסים בישראל לפיה מרכז חייו הינו בישראל, זכאי בדרך כלל לקזז מחבות המס הנדרשת ממנו את המס שיש ביכולתו להוכיח כי שילם במדינה האחרת.
למתן חוות דעת לקביעת תושבות יכולה להיות חשיבות רבה הן מול המוסד לביטוח לאומי והן מול רשות המיסים. כל מענה למוסד לביטוח הלאומי בדבר החלטותיו בענייני תושבות הינו בעל השפעה בלתי מבוטלת גם על המענה מול רשויות מס הכנסה. בכל מקרה בו מתעוררת שאלת תושבות, מן הראוי לנתח את המצב המשפטי לעומקו, כאשר הבחי נה צריכה להתייחס לנתוניו הנוכחיים, לתוכניותיו לעתיד ולהשלכות המס ובהתאם לכך לגבש אסטרטגיה נכונה אל מול המוסד לביטוח לאומי ובכלל.
 
ייעוץ וליווי משפטי בסוגית תושבות
כמשרד עורכי דין מיסים אנו יכולים לסייע בכל סוגית התושבות וניתוק תושבות אל מול המוסד לביטוח לאומי, רשות המיסים, קופת החולים וגורמים אחרים במדינה. לטובת התנהלות תקינה ונטולת סיכונים, כדאי לפנות לעורכי דין בעלי ניסיון במיסוי בינלאומי על מנת ייעוץ משפטי ולהכריע האם ומתי בוצע ניתוק תושבות, האם מתקיים ניתוק תושבות אוטומטי או ניתוק תושבות רטרואקטיבי ומהן ההשלכות מול המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.83 ע"י 12 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ מבקש ממך עוד כסף? יש מה לעשות

מאת: אלי דורון, עו"ד

חשיבה משפטית אסטרטגית כבר בשלבים המוקדמים של המחלוקת, חשובה לטובת סיום המחלוקת באופן מהיר וראוי, כזה המתיישב עם אינטרס העוסק.

העברה של זכויות במקרקעין מיחיד לחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד

העברת זכויות במקרקעין מיחיד לחברה הינה פעולה אשר ניתן לבצעה בפטור ממס, אך יש לבצעה תוך בחינה של עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 70. כל הפרטים במאמר>>

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

מאת: אלי דורון, עו"ד

סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג, עליהם לפעול כך. כל הפרטים המאמר>>

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.