מאת:


הגנה משפטית מפני תביעה ייצוגית

הליך תביעה ייצוגית מוסדר בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן:"החוק") ומטרתו לאפשר לקבוצת יחידים שנגרם להם נזק משותף מפלוני להתאגד כקבוצת תובעים ולנהל הליך משפטי כנגד גוף או רשות ובכפוף להוראות החוק.
 
שלבי התובענה
השלב הראשון הוא הגשת בקשה לאישור התובענה הייצוגית לבית המשפט (להלן: "הבקשה לאישור"), זאת בניגוד לסדרי הדין הרגילים בהם התובע מגיש את תביעתו לבית המשפט ולא נדרש הוא לקבל את אישורו של בית המשפט לניהול ההליך המשפטי; בתוך כך ובהתאם להוראות החוק יש לצרף את נוסח התובענה לבקשת האישור וכן לבדוק טרם הגשתה כי לא קיימת תובענה ייצוגית תלויה ועומדת העוסקת בשאלות מהותיות של עובדה או משפט הזהות ו/או דומות באופן מהותי לזו שטרם הוגשה; ככל שקיימת תובענה תלויה ועומדת שקיים דמיון בינה לבין התובענה נשוא הבקשה לאישור יהיה על מגיש הבקשה לאישור לציין בבקשתו לאישור את פרטיה. יובהר כי התוספת לשנייה לחוק מונה את סוגי התובענות בהן ניתן להגיש תובענה ייצוגית ועל כן יש לוודא כי התובענה נשוא הבקשה לאישור הולמת את הוראות התוספת השנייה; בחינה מקדמית זו אינה דרישה פרוצדוראלית גרידא אלא מקדמת היא דרישה מהותית לפיה תנוהל תובענה ייצוגית רק באותם מקרים בהם ציבור רחב נפגע מ'שחקן חזק' שהיכולת לנהל אל מולו הליך משפטי 'רגיל' מהווה מטבע הדברים נטל כבד על התובע ו/או במקרים בהם גובה הנזק שנגרם נמוך מעלויות התובענה עבור תובע יחיד. כך למשל מונה התוספת תובענות כנגד עוסקים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, חברות ביטוח, נותני שירותים פיננסיים וכד'.    
 
בשלב השני בודק בית המשפט האם מתקיימים כל התנאים הנדרשים לקבלת הבקשה לאישור כדלקמן:
  1. התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
  2. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין;
  3. קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת;
  4. קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.
במידה וכל התנאים המנויים לעיל מתקיימים ושלא קיימת תובענה תלויה ועומדת דומה כאמור, יגדיר בית המשפט בהחלטתו את חברי הקבוצה שבשמם תנוהל התובענה, במידה ומי מחברי הקבוצה אינו מעוניין להימנות בה נדרש הוא לשלוח באופן עצמאי בקשה לבית המשפט למחיקתו מהרשימה. 
 
כלל ההליכים בתובענה הייצוגית מנוהלים החל משלב הגשת הבקשה לאישור ועד למתן פסק הדין ומימושו על ידי תובע מייצג שאושר על ידי בית המשפט, לפי הוראות החוק, כתובע מייצג בתובענה ייצוגית; כחלק מניהול ההליך עבור קבוצת התובעים חלה על תובע המייצג חובה לפעול בנאמנות ובמסירות לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור או הקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית; הטלת החובה על התובע המייצג קשורה בעבותות של ברזל לחשש מתמריץ שלילי שעלול להתקיים לנוכח הגמול שמקבל התובע המייצג בהליך התובענה הייצוגית. יצוין כי ככל שהתובע המייצג אינו עוסק בייצוג כדרך קבע נדרש שתהא לו עילת אישית בתובענה.
 
המגמות בהגשת תובענות ייצוגיות
בד בבד עם המטרה האמורה החוק מגביל במידה ניכרת אפשרות להגשת תובענה ייצוגית כנגד המדינה; כך למשל לא ניתן לתבוע את המדינה בגין רשלנות, נזקים עקיפים שגרמה במעשה או מחדל ובגין עילות שבעטיין ניתן לתבוע גופים עסקיים אחרים; כפועל יוצא עיקר הבקשות לתובענות ייצוגיות מופנות לחברות יצרניות ו/או לחברות המעניקות שירותים; לא זו אף זו החשיפה של חברות אלו גדולה פי כמה מונים כיוון שמדינת ישראל נמנית עם מדינות בהן מספר הבקשות לתביעות הייצוגיות הוא מהגבוהים בעולם. סיבה מרכזית לריבוי התביעות נעוצה בהוראות סעיפים 22 ו-23 לחוק לפיהן יוענק תמריץ כלכלי ובלתי מוגבל לתובע המייצג שמנהל כאמור את ההליך עבור התובעים וגוזר את שכרו מגובה הפיצוי שייקבע. ככלל תביעת חברות יצרניות ו/או חברות המעניקות שירותים יכול שתהה מוצדקת ותשרת את מטרת הליך הגשת תובענה ייצוגית אך עינינו רואות כי חדשות לבקרים מוגשות תביעות סחטניות החוטאות למטרת ההליך, שכל תכליתן הוא הפעלת לחץ בלתי ראוי על הנתבעות שחוששות מטבע הדברים מהפרסום השלילי וההוצאה הפיננסית המשמעותית. כך מוצאות עצמן הנתבעות פעם אחר פעם נדחקות לפשרה לא ראויה.
 
טענות הגנה כנגד תובענה ייצוגית
הפריזמות להתמודד עם התובענה הייצוגית הן רבות ותלויות מטבע הדברים בסוג הנזק, קבוצת התובעים וכלל הנסיבות. אולם ולנוכח חשיבות הנושא להלן טענות הגנה אפשריות:
א. הואיל ועל פי רוב על בקשה לאישור נסמכת על טענה להפרת חובה חקוקה כלשהיא כל התמודדות נגד בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעונה על מחקר מעמיק של הוראות החוק הלרוונטיות ובבחינה האם באמת מתקיימת הפרה והאם אין הוראה רגולטורית שיכולה לסייע לנתבע לטעון כי לא ביצע הפרת חובה חקוקה.
ב. התובע המייצג לא עדכן בבקשת האישור, כנדרש בחוק, על קיומה של תובענה ייצוגית דומה ו/או זהה ויש בכך להעיד על חוסר הגינותו ואף להעלות חשש כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת כנדרש בחוק כאמור לעיל;
ג. לתובע המייצג וקבוצת התובעים המיוצגת אין עילה אישית בתובענה ולכן לא קיימת אפשרות סבירה שיוכרע בתובענה לטובת הקבוצה.
ד. עילת התובענה המצוינת בבקשה לאישור הינה בבחינת "זוטי דברים" ואינה מעוררת, כנדרש מהוראות החוק, שאלות מהותיות של עובדה או משפט - אפשרות התגוננות נוספת כנגד תביעות סחטניות מצויה בראש הנזק אליו טוען התובע המייצג שכן, לעיתים תכופות עדים אנו למסע דייג, מצדם של תובעים סדרתיים, אחר הודעות ספאם ו/או פגמים זניחים במוצרים במטרה לזכות בסעד וזאת על אף שלא נגרם כלל נזק המבסס את זכות התובעים לפיצוי. לצד טענה זו ומבלי לגרוע ממנה מומלץ להימנע מהתמקדות בהוכחת היעדר עילת התביעה גרידא ולהתייחס לכלל הקריטריונים הנדרשים לאישור הבקשה כאמור המנויים לעיל, לצד הטענה הנידונה.
ה. הבקשה אינה עונה על התנאים המקדמיים לאישור התובענה כייצוגית – לדוגמא; לחברי ה"קבוצה" הנטענת אין שאלות משותפות של עובדה או משפט או המבקש אינו מייצג בדרך הולמת ובתום לב את עניינם של חברי "הקבוצה" וכד'.
 
למען הסר ספק יובהר כי אפשרויות ההגנה דלעיל הן רק טיפה בים ואין בהן כדי לשמש חוות דעת משפטית ו/או המלצה לטעון טענות אלו באופן גורף; ראוי לבחון כל מקרה ולהתייחס לנסיבותיו טרם הגשת ההתגוננות. כמו כן מומלץ לחברות החשופות בתדירות גבוה לתביעות ייצוגיות להתייעץ כדבר שבשגרה עם גורמים מומחים בתחום וזאת על מנת למנוע מראש את הגשת התביעה ואת הוצאות המשפט הגבוהות המתבקשות החל מרגע הגשת הבקשה.
 
למשרדנו ניסיון והישגים משמעותיים בייצוג גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעות ייצוגיות; משרדנו הביא בעבר לדחיית תביעות ייצוגיות במקרים המתאים ולהסדרים מצומצמים אשר אפשרו להקטין ככל הניתן את החשיפה הכספית שהגוף המסחרי היה נתון לה; עורכי הדין במשרדנו יודעים לעשות שימוש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תובענה ייצוגית כאמצעי להתמודדות עם עוולות צרכניות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שני פסקי דין המעידים פעם נוספת על חשיבותו של מוסד התובענה הייצוגית בתחום הגנת הצרכן.

תובענה ייצוגית - הכרה וטיפים מעשיים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); תמיר שנהב, עו"ד

בשלב כזה או אחר, כמעט כל אחד נתקל בסיטואציה מורטת עצבים מול חברה שמוכרת לנו מוצר או מספקת לנו שירות - חברת תקשורת, בנק, חברת ביטוח, קמעונאי, ועוד, שבה הוא חש כי אותה חברה הטעתה אותו, גבתה ממנו סכומים שלא הסכים להם או ביתר, מכרה לו מוצר או שירות קלוקל, לא סיפקה לו את הסחורה, וכיוצא באלו.

העליון אישר פסק דין מחוזי שקיבל תביעה ייצוגית נגד רשות המסים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בימ"ע דן בתובענה ייצוגית נגד רשות המסים ובו חויבה הרשות להשיב סך של למעלה מ- 12 מיליון ₪ בגין גביית מסים ללא סמכות חוקית מפורשת

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.