מאת:

תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), עבר לאורך השנים מספר שינויים ועדכונים כאשר האחרון מבניהם הינו תיקון מספר 73 שנכלל במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים") שאושר בתאריך 29 בדצמבר 2016.
 
יצוין כי מפאת חשיבותו של תיקון 73, פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה 9/2017 בנושא: תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון (להלן: "החוזר").
 
מטרת תיקון מספר 73 לחוק
לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20 (קבוצת שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של 20 המדינות המפותחות), כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי (להלן: "כללי ה-BEPS") לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים. הכללים מאפשרים מתן הטבות לנכסים בלתי מוחשיים מסוימים - פטנט רשום, תוכנת מחשב וכדומה (להלן: "נכסים לא מוחשיים"), במטרה למנוע תחרות מס מזיקה. עיקרי הכללים הם אלה:
 • שיוך רווחיות בהתאם לפעילות המהותית של החברה.
 • הטבות מס על נכסים לא מוחשיים יינתנו רק על החלק היחסי שפותח על ידי החברה הנהנית מההטבות (על פי מפתח הוצאות) תוך מתן אפשרות להפעיל מקדם מקסימלי של 1.3.
 • הגברת רמת השקיפות בין המדינות בהן פועלת קבוצת חברות על ידי שיתוף מידע.

מטרתו העיקרית של התיקון הינה להתמודד עם האיומים וההזדמנויות שנוצרו בעקבות אותם כללים וכן לסייע לחברות הטכנולוגיה תוך קביעת תמריצים להכנסה הטכנולוגית. במסגרת התיקון נקבע מסלול הטבות חדש לחברות עתירות ידע בישראל. המסלול מעניק הטבות מס ל-"חברת מועדפת" שהיא בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף", או "מפעל טכנולוגי מיוחד" (להלן: "מפעל טכנולוגי") והן ניתנות על ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת" החייבת. להלן נסקור את הוראות התיקון העיקריות ואת ההגדרות שנכללו במסגרתו. 
 
מפעל טכנולוגי מועדף
בהתאם לסעיף 51כד, מפעל טכנולוגי מועדף הינו מפעל שנתקיימו בו בכל שנת המס,
כל התנאים הקבועים בסעיפים 1 ו-2 שלהלן או לחילופין התנאי הקבוע בסעיף 3 שלהלן, וכן התנאים האמורים בסעיפים 4 ו-5 שלהלן:

 
 1. ההוצאות המסווגות כהוצאות מו"פ לפי כללי החשבונאות המקובלים של המפעל, בשלוש השנים שקדמו לשנת המס,
  היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך ההכנסות של החברה באותן שנים או עלו על 75 מיליון ₪ בשלוש שנות המס כאמור.
 2. בחברה בעלת המפעל יתקיים לפחות אחד מאלה:
  א. 20% או יותר מעובדי החברה הם עובדים שמלוא שכרם מסווג כהוצאות מו"פ של המפעל או שהיא מעסיקה 200 עובדי מו"פ.
  ב. קרן הון-סיכון השקיעה בחברה סכום מצטבר של לפחות 8 מיליון ₪ והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה לאחר מועד ההשקעה.
  ג. מחזור ההכנסות של חברה בשנת המס ובכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס השוטפת, עלה על 10 מיליון ₪,
  וכן סך ההכנסות של החברה בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס עלה בממוצע ביותר מ-25% ביחס לשנה שקדמה.
 3. קבלת אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית על היותו של המפעל שבבעלותה מקדם חדשנות על פי התנאים שייקבעו על ידי המדען הראשי.
 4. סך ההכנסות המאוחדות של הקבוצה עמה נמנית החברה, נמוך מ-10 מיליארד ₪.
 5. המפעל היה מפעל בר תחרות בהתאם לאמור בסעיף 18א(ג)(1) או (2) לחוק.
מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד
מפעל שנתקיימו בו התנאים האמורים בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", למעט פסקה 4, וסך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה שעמה נמנית החברה בעלת המפעל היה 10 מיליארד ₪ או יותר.
 
הכנסה טכנולוגית
סעיף 51כד לחוק מגדיר "הכנסה טכנולוגית" ככל הכנסה עסקית שהופקה במהלך העסקים הרגיל של המפעל הטכנולוגי, בין אם במסגרת מכירה ובין אם במסגרת של השכרה, ובתנאי שההכנסה נובעת מהנכס הלא מוחשי המוטב, ולרבות כל אחד מאלה:
 1. הכנסה ממתן זכות שימוש בנכס לא מוחשי מוטב;
 2. הכנסה משרות המבוסס על תוכנה;
 3. הכנסה ממכירת מוצר אשר ביצורו נעשה שימוש בנכס לא מוחשי מוטב;
 4. הכנסה ממוצר שהוא נלווה או תומך לתוכנת מחשב או למוצר כאמור בסעיף 3 והוא קשור במישרין לנכס הלא מוחשי המוטב ומתקיים בו אחד מאלה:
 • לא היה ביצורו שימוש בנכס לא מוחשי מוטב אחר;
 • היה ביצורו שימוש בנכס לא מוחשי מוטב אחר אשר אינו בבעלות החברה בעלת המפעל הטכנולוגי או צד קשור לה, ושאין לה או לצד קשור לה זכות שימוש בו.
 1. הכנסה ממכירת מוצרים נלווים שהרווח שנובע ממכירתם מהווה את המקור להפקת ההכנסה מהנכס הלא מוחשי המוטב.
 2. הכנסה משרותי המחקר ופיתוח שאינה עולה על 15% מהכנסות המפעל.
 3. הכנסות נוספות העומדות באמות מידה בינלאומיות שיקבעו על ידי שר האוצר.
במסגרת ההגדרה של "הכנסה טכנולוגית" הוחרגו ההכנסות הבאות:
 • הכנסה המיוחסת לייצור על פי כללים שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים.
 • הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק שאינו נכס לא מוחשי מוטב.
 • סוגי הכנסות נוספות שיקבע השר.
 • הכנסה המיוחסת לחברה בבעלות ממשלתית מלאה או לחברה שהיא אגודה שיתופית.
   
הכנסה טכנולוגית מועדפת
חלק ההכנסה הטכנולוגית הנובע ממחקר ופיתוח בישראל, והכל בהתאם לתקנות שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, העומדת באמות מידה בינלאומיות לעניין משטר המס. יצוין, כי חישוב ההכנסה הטכנולוגית המועדפת יבוצע בהתאם למנגנון החישוב כפי שנקבע בתקנות הכנסה טכנולוגית.
 
נכס בלתי מוחשי מוטב
במסגרת התיקון, נכס בלתי מוחשי מוטב מוגדר ככל אחד מאלה:
 • זכות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;
 • תוכנת מחשב המוגנת לפי חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007;
 • זכות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג- 1973;
 • זכויות לפי חוקים אחרים שיקבע שר האוצר בצו;
 • זכויות לפי חוקי מדינות חוץ בעניינים המנויים לעיל;
 • ידע שפותח בישראל בידי המפעל הטכנולוגי, והרשות הלאומית לחדשנות  טכנולוגית קבעה שהוא כשיר להיות נושא לתכנית מחקר ופיתוח.

הטבות מס מכח התיקון
סעיף 51כה לחוק קובע כי על הכנסה טכנולוגית מועדפת יוטל מס חברות בשיעור של 12% לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף (לעומת 16% לגבי מפעל מועדף רגיל), או 7.5%, אם המפעל ממוקם באזור פיתוח א'. כמו כן, נקבע כי לגבי מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד יוטל מס חברות בשיעור של 6% ללא תלות במיקומו של המפעל. לגבי דיבידנד, נקבע כי שיעור המס על הכנסה מדיבידנד שמחלקת חברה מועדפת שמקורו ברווחי מפעל טכנולוגי, יעמוד על 20% כאשר במידה ומקבל הדיבידנד הינו חבר בני אדם תושב חוץ יוטל מס בשיעור 4% בהתקיימות תנאים מסוימים שנקבעו בחוק. עוד נקבע במסגרת התיקון, כי שיעור המס אשר יוטל על רווח ההון הריאלי ממכירת "נכס לא מוחשי מוטב" לחברה קשורה תושבת חוץ יעמוד, בתנאים מסוימים, על 12% לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף ו-6% לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.
 
תחולת התיקון
תחולתו של התיקון הינה החל מ-1.1.2017. משמעות הדבר הינה כי חברה אשר עונה על התנאים האמורים לעיל והכנסתה מהווה הכנסה טכנולוגית מועדפת תהא רשאית לתבוע החל משנת 2017 הטבות מס בהתאם לתיקון כחברת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף. יחד עם זאת, נקבע כהוראות מעבר עד ליום 30 ביוני 2021, כי הכנסה מנכס לא מוחשי אשר עמדה בהגדרת "הכנסה מועדפת" שבסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני התיקון (ללא כללי ה-NEXUS), תוכל להיחשב כ-"הכנסה מועדפת" ובתנאי שהנכס היה בבעלות החברה לא יאוחר מיום 30 ביוני 2016, כאשר נקבע כי נכס שנרכש לאחר יום 30 ביוני 2016, ההכנסה ממנו תוכל להיות "הכנסה מועדפת" בכפוף לכללי ה-NEXUS ולהוראות התיקון בלבד. במילים אחרות, חברה אשר רוכשת נכס בלתי מוחשי לאחר 30.6.2016 תוכל לתבוע הטבות מס על ההכנסה הנובעת ממנו החל משנת 2017 בכפוף לכללי ה-NEXUS בלבד ואילו חברה שהיה בבעלותה נכס בלתי מוחשי לפני 30.6.2016, תוכל להמשיך לתבוע הטבות מס כמפעל מועדף בעל הכנסה מועדפת רגילה שלא בכפוף לכללי ה-NEXUS וזאת עד לתאריך 30.6.2021.
 
השפעת התיקון על "מפעל מועדף" ו"הכנסה מועדפת"
במסגרת התיקון, תוקנה הגדרת "הכנסה מועדפת" כדלקמן: "הכנסה ממפעל מועדף, כמפורט להלן, בניכוי הנחות שניתנו, ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל מפעילותו בישראל, למעט הכנסה מנכס לא מוחשי, אשר אינה מיוחסת לייצור, אשר אילו הייתה מופקת על ידי מפעל טכנולוגי, לא היה ניתן לראות בה הכנסה טכנולוגית מועדפת..."
 
כפי שניתן לראות, בסיפא של הסעיף הוחרגה הכנסה מנכס לא מוחשי אשר אינה מיוחסת ליצור, שאילו היתה מופקת על ידי מפעל טכנולוגי היא לא הייתה נחשבת להכנסה טכנולוגית מועדפת. כך למשל, במסגרת ההגדרה של "הכנסה מועדפת" נכללה החלופה של "הכנסה מתמלוגים בשל ידע", כאשר נקבע במסגרת התיקון כי בקשר להכנסה מסוג זה ההטבות יינתנו רק על חלק ההכנסה שתעמוד בכללים שנקבעו בתיקון בכפוף להוראות התחולה, כאמור. במסגרת התיקון שונה שיעור המס החל על הכנסה מועדפת של מפעל הממוקם באזור פיתוח א' והחל משנת 2017, שיעור המס שחל על הכנסה של חברה בעלת מפעל מועדף הממוקם באזור פיתוח א' עומד על 7.5% במקום 9%.
 
מעבר בין מסלולי הטבות
במסגרת סעיף 51ל לחוק נקבע כי האמור בתיקון לא יגרע מהטבות אחרות לפי חוק זה. כמו כן, נקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין מעבר או תיאום בין מסלולי הטבות לפי התיקון לבין מסלול הטבות אחר לפי החוק. בהתאם לאמור, אין מניעה לאפשר לחברה ליהנות, במקביל, מהטבות המס החלות על מפעל טכנולוגי יחד עם ההטבות החלות במסגרת מסלול הטבות המס של מפעל מועדף. לעניין זה, ייתכן ויראו בהכנסה המיוחסת לייצור בהתאם להגדרת "הכנסה טכנולוגיות" כהכנסה מועדפת בהתאם לחוק, בכפוף כמובן לעמידה בתנאים הנדרשים להכרה בהכנסה מועדפת. יתרה מזו, בשנת מס כלשהי, בה חברה בעלת מפעל טכנולוגי לא תעמוד בכל התנאים הנדרשים לקיומו של מפעל טכנולוגי, אין מניעה שתתבע הטבות מס כמפעל מועדף בהתאם להתקיימות התנאים הקבועים בחוק לרבות לעניין תיקון המונח "הכנסה מועדפת".
 
משרדנו מלווה ומספק לחברות השונות שירותי ייעוץ בתחומי המס השונים, כאשר במסגרת שירותים אלה, אנו מספקים בין היתר ייעוץ וליווי מקצועי לצורך קבלת הטבות מס שונות בהתאם לחוק עידוד. לצוות משרדנו המורכב מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים הידע והניסיון המתאים שיוכל לסייע בקבלת הטבות מס ומענקים שונים הכל במסגרת החוק.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.