מאת:

החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), משמש כאמצעי מרכזי לעידוד והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל בין היתר באמצעות הענקת הטבות מס לחברות העונות על הדרישות של החוק. יצוין, כי החוק עבר מספר תיקונים כאשר האחרון מבניהם הינו תיקון מספר 73 שמציע מסלול הטבות מס חדש לחברות בעלות מפעל טכנולוגי מועדף (להלן: "התיקון").  במאמרנו זה, נתייחס להוראות החוק המעניקות הטבות מס לחבות בעלות מפעל מועדף בלבד. בקשר עם הטבות המס המוענקות מכח התיקון לחברות בעלות מפעל טכנולוגי מועדף (ראה מאמר "מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ").
 

זכאות להטבות

חברה מועדפת: בהתאם להוראות החוק, ניתנות הטבות מס ל"חברה מועדפת" שהנה, בין היתר, חברה שהתאגדה בישראל שאינה בבעלות ממשלתית מלאה וכן שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות ששותפות בה רק חברות שהתאגדו בישראל שלא חלות עליהן הוראות סעיפים 64א ו-64א1 לפקודה או שאינן מחילות את הוראות הסעיפים האמורים על עצמן, לפי העניין. שאינה שותפות, שבבעלותה "מפעל מועדף".
 
מפעל מועדף: על מנת שמפעלה של חברה ימלא אחר הגדרת "מפעל מועדף", עליו לקיים שני תנאים מצטברים:
 1. המפעל נחשב ל- "מפעל תעשייתי": מפעל תעשייתי הינו מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס הינה פעילות ייצורית לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור המינהל למו"פ, וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת בכפוף לאישור הרשות לחדשנות. יצוין, כי ישנן פעילויות שהוחרגו מהגדרת "פעילות ייצורית" כגון: אריזה, בניה, מסחר, החסנה וכו'.
 2. המפעל נחשב ל- "מפעל בר תחרות" כאשר החוק קובע מספר תנאים חלופיים לקיומו של מפעל בר תחרות, ביניהם:
 •  25%או יותר מכלל הכנסת המפעל, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות;
 • הכנסת המפעל, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס.

הכנסה מועדפת: יתרה מזו, על מנת שחברה תהא זכאית להטבות מכח החוק כאמור, על הכנסתה להיות "הכנסה מועדפת", שהינה הכנסה ממפעל מועדף, בניכוי הנחות שניתנו, ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל מפעילותו בישראל למעט הכנסה מנכס לא מוחשי, אשר אינה מיוחסת לייצור, אשר אילו הייתה מופקת על ידי מפעל טכנולוגי, לא היה ניתן לראות בה הכנסה טכנולוגית מועדפת, לרבות:
 • הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;
 • הכנסה ממכירת מוצרים שהינם מוליכים למחצה;
 • הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחה במפעל, וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור שמנהל אישר שהיא נלווית לפעילות הייצורית של המפעל המועדף בישראל;
 • הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור לעיל;
 • הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המחקר למנהל ופיתוח תעשייתי.


יצוין, כי בהתאם לחלופה הראשונה של הגדרת "הכנסה מועדפת" לעיל (הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר), נראה כי שימוש בקבלני משנה לצורך ביצוע הייצור אינו אמור לפגוע במעמדה של חברה כבעלת "מפעל תעשיית" שהכנסתה עונה על הגדרת "הכנסה מועדפת". יחד עם זאת, מניסיון משרדנו, רשות המסים בודקת לעומק את סוגיית השימוש בקבלני משנה במהלך דיוני השומה. אשר על כן, באותם מקרים בהם ישנו שימוש בקבלני משנה (בחו"ל או בארץ), יש לקבל ייעוץ מקיף אודות סוגיה זו ובמידת הצורך אף חוות דעת מקצועית. 
 

הטבות המס: חברה אשר עונה על ההגדרות, כמפורט לעיל, ועל יתר התנאים הקבועים בחוק, תהא זכאית כי לגבי הכנסתה המועדפת, יוטל מס חברות בשיעורים הבאים (מעודכן לשנת 2018):

 • לגבי חברה אשר מפעלה המועדף נמצא באזור פיתוח א' - 7.5% וזאת במקום 23%.
 • לגבי חברה אשר מפעלה המועדף אינו נמצא באזור פיתוח א' - 16% במקום 23%.

יתרה מזו, בהתאם לחוק, על דיבידנד ששולם ליחיד שמקורו בהכנסה חייבת מועדפת, בניכוי המס החל עליה, יחול שיעור מס של 20% וזאת במקום 25% או אפילו 30% במידה ומדובר בבעל מניות מהותי.
 

איך משרדנו יכול לסייע?

כפי שניתן לראות, מדובר בהטבת מס משמעותית אשר יכולה לסייע בהפחתת חבות המס המוטלת על החברות העונות על הדרישות כמפורט לעיל ובחוק. יחד עם זאת, לצורך קבלת ההטבות נדרש ייעוץ מקצועי שיוכל להתמודד עם רשות המסים ורשויות אחרות כגון הרשות לחדשנות לרבות לצורך קבלת האישורים הנדרשים. מן החשוב להדגיש, כי זכאותה של חברה להטבות מס כאמור אינו מצריך קבלת אישור מקדמי מרשות המסים למעט במקרים בהם מדובר בהכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש בידע/תוכנה. יחד עם זאת, בשל מורכבות הנושא, משרדנו ממליץ על קבלת ייעוץ מקיף בנושא לרבות חוות דעת מקצועית המבטיחה התנהלות ראויה וחוקית.

 

משרדנו מלווה ומספק לחברות השונות שירותי ייעוץ בתחומי המס השונים, כאשר במסגרת שירותים אלה, אנו מספקים בין היתר ייעוץ וליווי מקצועי לצורך קבלת הטבות מס שונות בהתאם לחוק עידוד. לצוות משרדנו המורכב מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים הידע והניסיון המתאים שיוכל לסייע בקבלת הטבות מס ומענקים שונים הכל במסגרת החוק.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תמריצים והטבות מס לחברות הזנק בישראל

מאת: ראניה עלימי עו"ד (רו"ח)

מדינת ישראל באמצעות חקיקה שחוקקה לאורך השנים ועודנה מחוקקת, מעניקה תמריצים ממשלתיים לעסקים וחברות הפועלות בתחומים מסוימים ואף מעניקה הטבות מס למשקיעים בחברות ובמיזמים ובעלי מניותיהם. אשר על כן, ישראל מהווה יעד אטרקטיבי המושך יזמים ומשקיעים מכל העולם. להלן נסקור חלק מהוראות החקיקה שבמסגרתה מעניקה מדינת ישראל תמריצים והטבות מס למיזמים ולעסקים בישראל וכן לבעלי המניות שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.