מאת:


על פי מחקר של הבנק העולמי לגבי ישראל בשנים 1999-2007 עמד שיעורה הממוצע של הכלכלה השחורה בישראל על כ-22% מהתמ"ג, כאשר המשמעות הנה אובדן שנתי של הכנסות ממסים בהיקף של כ-40-50 מיליארד ₪.

 

במטרה להילחם ב-"הון השחור", בשנת 2013 החליטה הממשלה על הקמת ועדת לוקר שבחנה את הבעיות הנובעות מהשימוש בכסף מזומן, לרבות שיקים, וזו המליצה להגביל את השימוש בהם ולהגביר את השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. על סמך המלצות ועדת לוקר, עבר בקריאה שלישית ביום 18.3.18 החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, המגביל את סכום העסקאות שניתן לבצע בכסף מזומן או בשיק. להלן נסקור את עיקרי החוק, אשר ייכנס לתוקף החל מיום 1.1.2019:

 

הגבלת השימוש במזומן

החוק מגדיר "תשלום במזומן" כדלקמן:
"תשלום במזומן" – סכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין, למעט סכום הנמוך מבין אלה:
(1) סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה, לפי העניין;
(2) הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה, לפי העניין (11,000 ₪ או 50,000 ₪);

 

סעיף 2 לחוק קובע מגבלות על שימוש במזומן, כדלקמן:

- לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהליך עסקיו, לרבות מלכ"ר) ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪
- לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה ולא ייתן לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
- לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
- בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪, תשלום במזומן יהיה אסור.
- לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
- אסור יהיה לעורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, לקבל סכום במזומן העולה על על 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין.
- לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, אם הסכום עולה על 11,000 ₪. איסור זה לא יחול לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
- לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על 50,000 ₪.
 

ההגבלות דלעיל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט שכר עבודה ("קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו). לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, יהיה רשאי שר האוצר לבחון את שינוי הסכומים האמורים מ-11,000 ₪ ל-6,000 ₪ (לגבי עוסקים), ומ-50,000 ₪ ל-15,000 ₪ (לגבי מי שאינם עוסקים), למעט תשלום של אדם שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב שייוותר 50,000 ₪.

 

הגבלת השימוש בשקים והיסבם

למרות ששימוש בשיקים מעניקים מענה לצרכים עסקיים כגון: תשלומים דחויים מחוץ למסגרת האשראי של הלקוח, פריסת תשלומים לחלקים בלתי שווים במרווחי זמן בלתי שווים, מתן בטחונות כנגד אשראי וכיו"ב, קובע סעיף 4 לחוק מגבלות על שימוש בשיקים והיסבם, כדלקמן:

- איסור לתת או לקבל שיק ללא ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב,
בכל סכום שהוא (לגבי תשלום לעוסק או ע"י עוסק) או בסכום העולה על 5,000 ₪ (לגבי תשלום לאדם שאינו עוסק או ע"י אדם שאינו עוסק).
- איסור לתת או לקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בו.
- לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.
- לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלוטין על פרעונו של שיק מוסב בכל סכום שהוא.
(למעט אם ההיסב הוא לגוף פיננסי מפוקח, לשם פרעון השיק).

 

הענישה

על עוסק שיפר את המגבלות החלות עליו על פי החוק יוטלו עיצומים כספיים (בכפוף לזכות טיעון וזכות ערעור),
ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים.

 

לדעתנו, חוק הגבלת השימוש במזומן במתכונת הנוכחית טומן בחובו בעיות שונות כגון: ייקור עלויות וגלגול הוצאות על הציבור, חשש לפגיעה באפיקי אשראי ובמיוחד אשראי חוץ-בנקאי, יצירת אמצעי תשלום אלטרנטיביים וביצוע פעולות חוקיות באופן אנונימי, פגיעה באוכלוסיות מוחלשות ובאוכלוסיות שאינן מעוניינות לעבוד עם בנקים או עם כרטיסי אשראי ועוד. אנו מאמינים כי לאחר שייכנס החוק לתוקף, ייעשו שינויים בחוק לטובת התאמתו למציאות כלכלית שהנה בלתי נמנעת, וזאת בפרט לאור החשיפה הפלילית בה מצוי כיום כל אזרח שאינו פועל בהתאם להוראות חוק זה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חילוט שנעשה במסגרת תיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

משמעות פסק דינו החדש של בית המשפט העליון הינה כי נישום המפיק הכנסה בדרך של ביצוע עבירה עשוי למצוא עצמו מחויב במס בגין הכנסה שכלל לא נשארה בידיו אלא חולטה לטובת אוצר המדינה וזאת בנוסף לעונש הפלילי שבו הוא עלול לשאת כתוצאה מביצוע העבירה.

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.