מאת:

בהמשך למאמרנו מיום 14 בדצמבר 2017 בעניין טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי פעילות מטבעות ווירטואליים (להלן: "טיוטת החוזר"), נבקש לעדכנכם כי לאחרונה פרסמה רשות המסים את החוזר הסופי - חוזר מספר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים - מטבעות וירטואליים) (להלן: "החוזר"). מן הראוי לציין כי החוזר מתייחס למיסוי הפעילות באמצעות המטבעות הווירטואליים בלבד לרבות רכישת סחורות/שירותים באמצעות מטבעות ווירטואליים והמרתם למטבעות ווירטואליים אחרים, ואין הוא מתייחס למיסוי הנפקות ה-ICO.
 
השלכות מס הכנסה
במסגרת החוזר, חוזרת רשות המסים על עמדתה כפי שקיבלה ביטוי בטיוטת החוזר לפיה המטבעות הווירטואליים אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה. לעניין מס הכנסה, נקבע בחוזר בדומה למה שנקבע בטיוטת החוזר, כי מטבע ווירטואלי נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. אשר על כן, מכירתו מהווה מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה אשר תסווג כהכנסה הונית ותחוייב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. כמו כן, נקבע כי על אדם המדווח על מכירת מטבעות ווירטואליים לשמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן אכן ממכירת מטבעות ווירטואליים ככל שיידרש להנחת דעתו של פקיד השומה. יחד עם זאת, מובהר כי אדם אשר הכנסותיו ממכירת מטבעות ווירטואליים מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס הקבועים בסעיפים 121 ו-126 לפקודה. למותר לציין, כי סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה.
 
מה עם פעילות כרייה?
בחוזר מתייחסת רשות המסים גם לפעילות כרייה וקובעת כי מטבעות ווירטואליים אשר הגיעו לרשותו של אדם בעקבות פעילות כרייה, היינו פעילות אשר מתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב שתמורתה משולמת באמצעות מטבעות וירטואליים, יש לראות בהכנסות המתקבלות בידיו כהכנסה עסקית. נזכיר כי במסגרת טיוטת החוזר, רשות המסים לא קבעה בצורה גורפת כי הכנסות מפעילות כרייה מהוות הכנסות עסקיות החייבות במס פירותי אלא קבעה כי סיווג פעילות הכרייה יתבצע בהתאם למבחני העסק כפי שקיבלו ביטוי בפסיקה.
 
מיסוי עסקאות חליפין/Barter
ולבסוף, בהקשר של מס הכנסה, בדומה לטיוטת החוזר, מתייחס החוזר גם לעסקאות חליפין (Barter) שלפיהן התמורה משולמת באמצעות מטבעות ווירטואליים וקובע כי:
 • סכום התמורה המשולמת תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי כאשר סכום התמורה יקבע בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של המטבע הדיגיטלי. יחד עם זאת, במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב - שווי המכירה של המטבע הדיגיטלי, ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה.
 • במועד עסקת החליפין, המוכר ירשום הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות הניתן. שווי התמורה כאמור יקבע בנוסף גם כמחיר המקורי של המטבע הווירטואלי המתקבל. במועד מכירת המטבע הווירטואלי על ידי מקבלו, יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד מועד מכירתו.
 • לגבי רוכש הנכס או מקבל השירות אשר משלם באמצעות מטבע ווירטואלי – במועד ביצוע עסקת החליפין, מתבצעת מכירת מטבע ווירטואלי ובמקביל הוא רוכש נכס או מקבל שירות.
 • יודגש, כי הדיווח על ההכנסות לצורכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודת מס הכנסה והוראות כל דין.
 
השלכות מע"מ
לעניין מע"מ נקבע כי:
 • מטבע ווירטואלי הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן :"חוק מע"מ").
 • מטבע ווירטואלי המשמש לצורך סחר חליפין אינו מטבע או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ. יחד עם זאת, הפעילות באמצעות מטבעות ווירטואליים המהווה "נכס פיננסי" ומשמש לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי (כגון אמצעי תשלום).
 • בהתאם לחוק מע"מ, הכנסות ממטבעות ווירטואליים יחויבו במע"מ רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים כך שמכירת מטבע ווירטואלי בידי משקיע אשר פעילותו אינה מגיעה לכדי עסק לא תחויב במע"מ ואילו מי שפעילותו במטבעות הווירטואליים מגיעה לכדי עסק (בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה) יחויב בהתאם להוראות חוק מע"מ כדלקמן:
  - סעיף 58 לחוק מע"מ שעניינו ברישום וסיווג מסוג שונה קובע כי המנהל רשאי, לבקשת מי שנמנה עם סוג פלוני של חייבי מס או ביוזמת עצמו, לרשום אותו כנמנה עם סוג אחר, אם ראה שמהותם קרובה יותר לסוג אחר. האמור חשוב בשל העובדה כי פעילות עסקית בתחום הפיננסי ממוסה, בדרך כלל, בהתאם לכללים החלים על מוסד כספי.
  - אשר על כן, מי שפעילותו במכירת מטבעות ווירטואליים מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים, יסווג ויירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.
  לקביעה זו חשיבות רבה שכן כללי המיסוי החלים על "מוסד כספי" שונים מכללי המיסוי החלים על "עוסק" רגיל.
 • בהקשר של כריית מטבעות ווירטואליים, נקבע כי מי שעסקו בכריית מטבעות ווירטואליים, יסווג ויירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, ועסקאותיו תתחייבנה במס) בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין) על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.
 • עוסק שאין עיסוקו במטבעות ווירטואליים המקבל את התמורה עבור עסקאותיו במטבעות ווירטואליים – מכירת הנכס או השירות שניתן על ידו בתמורה, תהא חייבת במע"מ ומחיר העסקה יקבע על פי סעיף 10  לחוק מע"מ לפיו "עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף".
כמו כן, הכנסות שיצמחו לעוסק ממטבעות ווירטואליים, ככל והיו כאלה, לא תהיינה חייבות במס ערך מוסף, למעט מי שפעילותו מהמרת או ממכירת אותו מטבע ווירטואלי עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.
 
 

הנחיות לביקורת

ולבסוף, חוזרת רשות המיסים ומדגישה את חשיבות תיעוד המסמכים הרלוונטיים לפעילות במטבעות הווירטואליים על ידי הנישומים וקובעת כי על הגורם המבקר לדרוש מסמכים המתעדים את המסחר במטבעות הווירטואליים בכדי לוודא להנחת דעתו של המבקר את עצם קיום העסקה והיקפה העסקי כגון: מכתב מבהיר של המוכר בו יפורטו דרכי רכישת האמצעי המטבע הווירטואלי ודרך מכירתו, חשבונות הבנק באמצעותם הועברו הכספים לרכישה וקניית אמצעי התשלום, דפי חשבונות הבנק באמצעותם הועברו כספי הרכישה והמכירה, צילום מסך מחשב בו תוצג המכירה והקנייה של אמצעי התשלום וזמן החזקתו בידי המוכר וכיו"ב. בשל חשיבות העניין ומורכבותו ובשל העובדה כי לכל פעילות במטבעות הווירטואליים עשויה להיות השלכות מס הן בהיבט של מס הכנסה והן בהיבט של מע"מ, אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקיף ומקצועי בעניין מיסוי המטבעות הווירטואליים.
 

משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן & גרוס, הינו משרד מומחה בדיני המס השונים. משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשות המיסים. אנו נשמח לעמוד לשירותך ולהסדיר עבורך את סוגיית המס גם בנושא המטבעות הווירטואליים. יכולתנו לפעול מול רשויות המס, יש בכוחה להביא לידי סיום הליכי מס באופן מהיר ובעלות מינימלית.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

השימוש ההולך וגובר בקרב הסוחרים במטבעות דיגיטליים הוביל את רשות המיסים לפעול ללא הרף מול בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו. אנו ממליצים לכל בעל ארנק דיגיטלי, אשר יש בו הכנסות לא מדווחות ו/או פעולות לא מדווחות, לפעול ללא דיחוי מול רשות המיסים.

חברות ארנק

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעל חברה אשר נותן שירותים צריך לבחון ולבדוק האם הוראות המיסוי בדבר "חברת ארנק" חלות עליו. שכן, ככל והחברה שלו נכנסת להגדרת חברת ארנק, הרי שמדובר בשינוי חבות המס החייבת של החברה כמפורט בהמשך.

תיקון להוראות בנק ישראל בעניין העברת כספים שמקורם במטבע וירטואלי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.