הסכם רכישת משרד / פרקטיקת ראיית חשבון ו/או ייעוץ מס

התחרות בקרב המייצגים החשבונאיים הולכת וגוברת - המלחמה על כל לקוח ולקוח הולכת ומתעצמת. רואי החשבון ו/או יועצי המס, היום יותר מבעבר, נלחמים על כל לקוח ולקוח, קטן כגדול וכשנדרש מורידים הם מחירים לטובת ריצוי הלקוח והותרתו כלקוח במשרד.
 
הלקוחות, מאידך, פחות נאמנים מבעבר, יותר תנודתיים, פחות יציבים, יותר בררנים ויותר נצלנים. בעוד שבעבר המעבר ממייצג למייצג היה נדיר, בעוד שבעבר הלקוח היה נצמד למייצגו כמעט באופן בלתי הפיך, הרי שהיום לקוחות יעזבו מייצג פלוני לטובת מייצג אלמוני בתמורה לנזיד עדשים, מבלי לזכור לו חסד נעורים, מבלי לזקוף לזכותו את כל אלפי השעות הלא מחויבות שהושקעו בו ומבלי לייחס חשיבות לבקיאות הכלכלית והחשבונאית אותה גילה המייצג בעסקו ובפועלו. בד בבד, מרכיב ההוצאות הקבועות הנדרש לצורך הפעלת משרד לראיית חשבון ו/או ייעוץ מס, הולך וגדל ובכלל זה שכירות משרדים מתייקרת ושכר עבודה בגין העסקת שכירים במשרד מכביד יותר ויותר. מעבר לכל אלה, מידת המחויבויות והמטלות המוטלות על המייצג מצד המחוקק ורשות המיסים הולכת ומתרחבת, מה שמצריכות זמן עבודה יקר ואחריות רבה לצידה והכל מבלי שתינתן למייצג האפשרות להוסיף על שכר טרחתו ו/או מבלי שיוכל הוא אופרטיבית לחזור אל הלקוח ולדרוש ממנו תשלום מוגדל בגין המטלות החדשות אשר הוטלו עליו על ידי המחוקק. מצב דברים זה, מביא רו"ח ו/או יועצי מס רבים לכלל מסקנה לפיה הדרך הבטוחה והמהירה לגדילה בכמות הלקוחות ובהיקף ההכנסות נעוצה ברכישת כוורת לקוחות, רכישת פרקטיקה קיימת של לקוחות מרו"ח ו/או יועץ מס המבקש לפרוש ו/או מרו"ח ו/או יועץ מס המבקש להחליף עיסוק. בנקודת זמן זו ממש נכנס משרדנו לתמונה כמי שמחבר בין משרדים, כמי שמקדם עסקאות מכירה רבות - משרדנו, המורכב מעו"ד המתמחים בדיני מס, מסחר, נדל"ן ועוד, מקדם מזה שנים חיבורים עסקיים בין רואי חשבון ו/או יועצי מס המבקשים לרכוש פרקטיקה לבין בעלי פרקטיקה בחשבונאות, רואי חשבון ו/או יועצי מס המבקשים למכור את לקוחותיהם ו/או את פעילותם. הלכה למעשה, למשרדנו מאגר של מאות משרדי ראיית חשבון ו/או יעוץ מס המבקשים לבצע מהלך עסקי כאשר לכל אחד מאלה שבמאגר משרדנו תכניות ודרישות משלו, שאיפות משלו, אג'נדה משלו ואסטרטגיה משלו - האחד מבקש לרכוש פעילות, השני מבקש למכור פעילות, השלישי מבקש להתמזג עם משרד רואי חשבון ו/או יעוץ מס והרביעי מבקש לממש חלקית את משרדו בתחום הייצוג. יאמר מיד כי עסקינן בשוק של קונים - שוק המוכרים מצומצם ביותר ובדרך כלל רואה חשבון ו/או יועץ מס המבקש למכור את לקוחות משרדו, מוצא בנקל רוכש שישמח לקדם מהלך רכישה מולו. הלכה למעשה, מרבית משרדי ראיית החשבון ו/או ייעוץ המס ישמחו לרכוש פרקטיקה, בעוד שכמות המשרדים למכירה מצומצמת ביותר - פחות ופחות עסקאות יוצאות לשוק. חלק גדול מהמשרדים משכילים לגדל דור המשך מתוך מצבת העובדים השכירים, חלק מותיר את משרדו לבניו או לבן משפחה אחר וחלק ממשיך עם משרדו המתפזר, כך שכמות המשרדים הנמכרים בשנה מצומצמת ביותר.  
 
בניית התנהלות חכמה ומדוייקת!
הניסיון מלמד כי קידומה של עסקת מכירה מוצלחת מחייב בקיאות משפטית, הבנה כלכלית ושיווקית של הענף, הבנה פסיכולוגית של הקשיים העומדים בפני המוכר, רגישות הלקוחות וכו'.
לטובת קידום והשלמה של עסקאות כראוי, משרדנו יידע לבחון את מטרתו, מידת רגישותו וחששותיו של המבקש לבצע הליך של מכירה ולא פחות חשוב יידע המשרד לייעץ למוכר כיצד ובאיזה אופן נכון יהיה להביא לידי מכירת אותה פעילות - מה לבקש, כיצד לבנות את העסקה וכיצד להבטיח כי המבוקש אכן יושלם בהצלחה. משרדנו, עת מייעץ הוא למוכר, ייקח בחשבון מגוון פרמטרים מרכזיים דוגמת: צרכיו הכספיים של המוכר; מידת נכונותו ללוות את הליך המכירה; סוג, גיל ואופי הלקוחות; פרופיל העובדים המועסקים במשרד הנמכר ומידת תלות העסקה בנכונות מצבת העובדים ו/או מי מהם לשתף פעולה עם המייצג הקונה; אופי המשרד הנמכר וסוג ההתקשרות של המשרד הנמכר עם לקוחותיו; כמות הלקוחות הציבוריים; התמקצעות המשרד הנרכש בענפים או תחומים ייחודיים; מיקום המשרד ביחס למיקום משרדו הנוכחי של הקונה; מיקום מגוריי עובדי המוכר ועוד. בהישען על אלה, כמו גם על מרכיבים אחרים, ימליץ משרדנו למוכר כיצד נכון יהיה לבנות את העסקה, כיצד תשולם התמורה בגין רכישת המוניטין ו/או בגין מצבת הלקוחות, אופן סיווג ההכנסה, התמורה הנדרשת בגין הליווי, היקף הליווי, הוראות שיפויי וחלוקת אחריות, אופן הצגת המהלך בפני לקוחות המוכר ועוד ועוד. רק התנהלות חכמה ואסטרטגיה מדויקת תביא לידי הצלחת המהלך - הניסיון מלמד כי שעה בה הצדדים או מי מהם בוחרים להתנהל בצורה בלתי זהירה ו/או בצורה אשר יש בה כדי לפגוע בלקוחות ו/או כדי להציב בפני הלקוחות עובדה מוגמרת ולתת להם להרגיש "נמכרים" ולו באופן חלקי, אזי דין העסקה להיכשל. משרדנו, אשר לו הניסיון בטיפול בעשרות עסקאות מכירה, ידע להנחות את הצדדים באשר לאופן בניית העסקה, אופן קידומה, אופן תמחורה ואופן השמירה על הלקוחות נשוא הפרקטיקה הנמכרת. יתרה מזאת, משרדנו ידע להמליץ לצדדים לעסקה כיצד להבטיח משפטית כי כל אחד מהצדדים לעסקה אכן יקיים את מחויבותו על פי ההסכם, ככתבו וכלשונו, תוך הצבת בטוחות ראויות והוראות חוק מחייבים, אשר יבטיחו למוכר את התמורה המיוחלת במלואה ולקונה את מקבץ הלקוחות הנרכש והליווי הנדרש מצד המוכר.
 
הסכם מכירה אידיאלי לשני הצדדים...
עבור המוכר זוהי עסקה של "פעם בחיים" - מוכרים רבים "יושבים על הגדר" שנים רבות, רוצים אך חוששים לבצע את המהלך. לפעמים מייצגים מעכבים את הליך המכירה יתר על המידה, מה שמביא לידי אובדן לקוחות עקב טיפול כושל ולפעמים אף לאובדן יכולת המימוש של הפרקטיקה בצורה ראויה ורווחית. בעניין זה יובהר כי יש בנמצא פער מהותי בין עסקה מבוצעת שעה בה המוכר עצמאי ובעל יכולת לנהל את העסקה והליווי המתחייב בגינה, לבין מצב בו חלילה וחס המוכר חלה ו/או אינו בין החיים – מה שמביא לידי עסקה מאולצת, כזו השלובה בזליגה קשה של לקוחות ולתמורה הנמוכה מהותית מזו המתאפשרת שעה בה המוכר בשליטה. עוד ניסיוננו מלמד כי רואה החשבון ו/או יועץ המס הממוצע נקשר עד מאוד למשרדו, ללקוחותיו ולפרקטיקה אותה בנה בעמל רב, כך שמטבע הדברים מתקשה הוא לקבל החלטה גורלית בדבר מכירת הפעילות והתנתקות מפרויקט חייו. משרדנו מודע ומכיר היטב את הקשיים הגלומים בהליך שכזה ומשכך יידע הוא לערוך עבור הצדדים הסכמי מכירה הלוקחים בחשבון את הצרכים הייחודיים למוכר, לרבות את הצורך המתעורר בחלק מהעסקאות לאפשר למוכר להמשיך ולפקוד את המשרד ואת הלקוחות, גם בשנים שלאחר השלמת עסקת המכירה והליווי המחויב במהלכו. הניסיון מלמד כי עבור מוכרים רבים, התמורה הכספית אינה בהכרח מספקת וכי למוכר, מעבר למרכיב המחיר, פרמטרים חשובים אחרים אותם מבקש הוא להבטיח בטרם יחתום על עסקת המכירה. כך לדוגמא, יתכנו מצבים בהם למוכר חשוב יהיה להבטיח כי הקונה ימשיך לתן ללקוחות הנרכשים שירות מעולה; כי עובדיו המסורים ימשיכו להיות מועסקים במקום העסק על ידי הרוכש; כי הרוכש ימשיך להפעיל את המשרד מתוך המושכר הנתון ועוד ועוד. גם מרכיבים אלו ועוד יידע משרדנו לקחת בחשבון עת יערוך הוא את ההסכם, הכל לטובת קידום והוצאה לפועל של עסקה הוגנת, שקופה וחוקית, כזו המתיישבת עם האינטרסים של שני הצדדים והשכל הישר.
 
משרדנו מייצג הן מוכרים והן קונים והלכה למעשה במרבית המקרים מייצג הוא את שני הצדדים יחדיו, מתוך מטרה להביא לידי הסכם הוגן הבא לשמור על שני הצדדים במידה שווה!

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

הסכם מייסדים וחשיבותו

הסכם מייסדים חכם ויסודי יכלול הוראות חשובות רבות המגלמות את החזון של המעורבים והפעילות העתידית בטרם מוקם התאגיד, העסק או החברה - קראו כאן בהרחבה בנושא.

ביטול/שינוי הסכם בתקופת קורונה

נבקש לעדכנכם כי פורסמו מסקנות והנחיות מטעם משרד המשפטים בעניין השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים - המלצות הוועדה שופכות מעט אור בעניין הדין החל על חוזים, אשר נבצר מהצדדים להם לקיימם בהתאם להסכמות שנקבעו וזאת עקב משבר הקורונה.

הסכם בין שותפים בימי הקורונה

משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בכל הנוגע לעריכת הסכמי שותפויות - אנו מודעים למגבלות שלעתים קיימות, לרגישות ולאופן בו יש לנסח הסכמים מסוג זה.

צירוף שותף חדש לעסק

הצטרפות של שותף חדש לעסק היא מהלך המצריך ליווי משפטי יסודי לטובת ביצוע העסקה באופן שיישקף נאמנה את האינטרסים של שני הצדדים בחוקיות ובשקיפות - קראו כאן.

קניה, מכירה או מיזוג של משרד רו"ח / יועץ מס בעידן הקורונה

למשרדנו התמחות ייחודית מזה שנים ארוכות במתן ליווי משפטי עבור רואי חשבון ויועצי מס לטובת קידום עסקאות מיזוג, רכישה או שיתוף פעולה בין פרקטיקות - לחצו כאן לפרטים.

הקמת מגנון נאמנות בצל הקורונה

בצל משבר הקורונה רבים מעוניינים להעביר כסף, נכסים, מניות או זכויות לידיו של גורם נאמן - לשם כך נדרש הליך של הקמת מנגנון נאמנות, אך כיצד זה נעשה בימים אלו? קראו כאן.

ביצוע עסקה מהירה בתקופת הקורונה

משרדנו מתמחה בביצוע עסקאות מהירות, מדויקות, מתוחכמות וכאלה שישמרו עליך אם כקונה ואם כמוכר, בייחוד בתקופת משבר הקורונה המורכבת והרגישה - לחצו כאן לפרטים.

המדריך המקוצר ליזם / היבואן המתחיל

היסטוריית העסקים מלמדת שלא רק זיהוי של שירות חדשני או מוצר יכול להיות תפנית משמעותית עבור עסק קטן, אלא התאמת שירות או מוצר ל-DNA העסק שלכם עם מגע אישי וזיהוי נכון של הלקוחות הוא זה שיהפוך אתכם מעסקים קטנים לזכיינים ושחקן משמעותי. אז איך עושים את זה ובעיקר מאיפה מתחילים?

עריכת הסכם שיתופי / מיזוג בין משרדי רו"ח ויועצי מס

אנו נדע לערוך את ההסכמים באופן אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ויבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה כפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה.

ייעוץ משפטי לרו"ח המבקש להכניס שותף

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בסיוע לבעלי משרדי ראיית חשבון לנקוט בפעולות הנדרשות לטובת הפיתוח העסקי של פועלם, שמירה על הקיים, שילובם של שכירים כשותפים ובנקיטה בפעולות נדרשות אחרות אשר יש בהן כדי להוציא אל הפועל את החזון של המייסד.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים