מאת: ;

המדריך לישראלים המבקשים להקים חברה בחו"ל

ישראלים רבים מחליטים להקים פעילות אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שעשויה לכלול בין היתר הקמת חברה בחו"ל, כך שבאמצעות אותה החברה יוכלו הם להפעיל את הפעילות המדוברת.
את הפעילות אותה הם מבקשים להקים יתכן שהם מעתיקים מפעילות בישראל, ויתכן כי עסקינן בפעילות מקבילה לפעילות בישראל ואף יתכן כי עסקינן בפעילות חדשה אשר טרם קוימה על ידם, לא בישראל ולא חוץ למדינת ישראל.
את החברה המוקמת בחו"ל יכול להקים אדם שהינו "תושב" מדינת ישראל, ויכול להקים אותה כזה שהתושבות הישראלית שלו הופסקה או מעולם לא הייתה קיימת ולכך יש השפעות והשלכות רבות.
בכל מקרה, לטובת הקמת חברה בחו"ל על ידי "תושב" ישראלי ועוד בטרם יצא המיזם אל הפועל תחת החברה הזרה, על המבקש להקים חברה זרה כאמור לנקוט בשורה של צעדים, ולרבות אלו שיפורטו להלן –
 1. ראשית עליו לקבל ייעוץ מס בנוגע למדינה בה נכון עבורו להקים את החברה הזרה. עליו להבין היכן הפעילות, מהיכן היא מתנהלת, או מהיכן בכוונתו לנהל אותה, היכן האנשים שיתפעלו את הפעילות, ובהתאם לקבוע את מיקום החברה הזרה, משמע באיזו מדינה להקים לנהל ולשלוט באותה החברה, כאשר לטובת האמור יש לקחת בחשבון את הדין באותה מדינה באמצעות גורמים מומחים לדין המקומי, וכן את האמנות למניעת כפל מס הקיימות בין אותה מדינה לבין מדינות אחרות.
 2. שנית, על מקים המיזם להחליט מי השותפים שלו למיזם ובטרם הקמת החברה הזרה והקמת המיזם, נכון יהיה באם הוא יערוך ויחתום על הסכם מייסדים אשר יחתם בין כל המייסדים של המיזם, ואשר במסגרתו של ההסכם יחליטו הצדדים על שורה של הסכמות דוגמת –
  • שיעור האחזקות במניות ע"י כל אחד מהמייסדים
  • זכויות למינוי דירקטוריון
  • מנגנון קבלת החלטות
  • מטרות החברה ואופן התנהלותה
  • מיקום התנהלות החברה
  • מדיניות חלוקת רווחים
  • מנגנון חלוקת משכורות וזהות מקבלי המשכורות
  • מנגנון נטרול ניגוד עניינים ו/או תחרות בחברה
  • רוב מיוחד לטובת החלטות ספציפיות
  • מנגנון בדבר זכות סירוב ראשונה למקרה בו מי מבעלי המניות מבקש למכור מניותיו
  • מנגנון בדבר טיפול בסכסוכים בין בעלי מניות
  • קביעת הדין שיחול על ההסכם
  • קביעת המיקום בו ידונו בסכסוכים
 3. מעבר לאמור נכון יהיה לקחת בחשבון כי בכדי שחברה זרה תהנה מהדין הזר, עליה ולהיחשב תושבת זרה עליה להיות "מנוהלת ונשלטת" מחוץ לגבולות מדינת ישראל והיה וזו תנוהל מישראל, אזי יראו בה כחברה ישראלית לכל דבר ועניין – החייבת בדיווח ותשלום מס בישראל כמו כל חברה ישראלית אחרת, ומשכך חשוב מאוד להבטיח ניהול ושליטה ממשית של החברה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, במדינת ייסוד אותה חברה.
  בהקשר זה יש לזכור כי גם בעלי מניות שהינם תושבי מדינת ישראל יכולים להיות בעלים של חברה שהינה תושבת של מדינה זרה ומשכך אינה חייבת בדיווח בישראל, אולם לשם כך החברה הזרה חייבת להיות מנוהלת ונשלטת מחוץ לגבולות המדינה.
 4. על בעל המניות בחברה הזרה לקחת בחשבון כי על פי הוראות פקודת מס הכנסה כל עוד הוא "תושב" מדינת ישראל, משמע – מרכז החיים שלו הינו בישראל, אזי עליו –
  • לדווח לרשויות בישראל במסגרת דו"ח שנתי על דבר אחזקות מניות בחברה זרה;
  • לקחת בחשבון כי כל דיבידנד שיקבל חייב במס גם בישראל;
  • כי במסגרת דיון שומתי בישראל עשויים לדרוש ממנו את הדוחות הכספים והנהלת החשבונות של החברה הזרה;
  • כי יש בנמצא סעיפים אנטי תכנונים ע"פ הדין הישראלי החלים עליו ואשר אותם יש לקחת בחשבון, אשר עניינם בחברה נשלטת זרה ו/או חברת משלח יד זרה ואלה הם סעיפים הקובעים כי יש בנמצא נסיבות בהן חברה זרה, משמע – חברה שאינה תושבת מדינת ישראל – עדיין תגרור חבויות מס בישראל וזאת רק משום שהאחזקות בה הן של ישראלים. כלומר, יתכנו מצבים בהם יש בנמצא חברה זרה, המתנהלת מחו"ל ולכן אין היא ישראלית, ובכל זאת היא תחויב במס בישראל וזאת רק משום שבעלי המניות ו/או חלק מהם הנם ישראלים;
 5. מעבר לכל האמור נכון יהיה לקבוע כי כל תושב מדינת ישראל המבקש להקים חברה בחו"ל, לרבות כזו המתנהלת בחו"ל, טוב ייעשה באם יקבל חוות דעת משפטית המתייחסת לחובות החלות עליו והקובעת קביעות הרלוונטיות למצבו וזאת על מנת להבטיח התנהלות חוקית ושקופה ולטובת הבטחת נטרול חשיפה פלילית והתנהלות אשר מונעת עבירות מס.
  במסגרת האמורה נכון יהיה לקבל חוות דעת משפטית אשר תתייחס לשורה של נושאים דוגמת אלה –
  • האם החברה מנוהלת ונשלטת בחו"ל ומשכך אינה חייבת בדיווח במס;
  • קיום או אי קיום של סעיף חוק ישראלי אנטי תכנוני אשר חל או אינו חל על בעל המניות הספציפי;
  • חובות הדיווח החלות על בעל המניות הישראלי במסגרת הדיווחים שלו לרשויות המס בישראל;
  • חבויות המס החלות על בעל המניות הישראלי בגין הקמת החברה בחו"ל;
  • השפעות של אמנות למניעת כפל מס על מבנה החברות שלו ועל ההתנהלות שלו, לרבות על חבויות המס שלו, שעה בה יקבל הוא שכר ו/או דיבידנד מהחברה הזרה;
  • חבויות מס העלולות לנבוע כתוצאה ממכירה של מניות ו/או פעילות;
  • מחירי העברה למקרה בו החברה הזרה תתנהל מול חברה ישראלית ו/או מול חברה אחרת של בעלי המניות ו/או גורמים אחרים קשורים;
כך יוצא שכל ישראלי המבקש להקים חברה בחו"ל חייב להבין כי בטרם יעשה כן עליו לבדוק כי אכן יש טעם בהקמת חברה שכזו: אין כל טעם בהקמת חברה בחו"ל אם היה ובכוונת המייסד לנהלה מישראל, אלא אם כל כוונתו היא להסתיר את הזהות הישראלית וגם אז עליו לקחת בחשבון כי החברה תחשב ישראלית לכל דבר ועניין.
עוד בעל המניות חייב לקחת בחשבון כי יש בנמצא חשיבות מכרעת לכל הקשור לניהול והשליטה בחברה הזרה וכי יש חשיבות מכרעת לאופי וסוג הפעילות של החברה הזרה – וזאת בכדי לבחון ולהחליט האם יש בנמצא סעיף אנטי תכנוני רלוונטי למיזם הספציפי .

כמובן שבחוות הדעת המשפטית יש עוד שורה של פרמטרים שיש לקחת בחשבון, כאשר בכל מקרה חייב להיות ברור כי ככל והישראלי יקבל חוות דעת חתומה וזה יפעל בהתאם לחוות הדעת ולדרישות המשפטיות הכלולות בה, אזי עצם ההתנהלות על פיה תנטרל טענות בדבר התנהלות פלילית בעתיד ובנוסף, תבטיח היא התנהלות חוקית ושקופה.


יובהר כי רשויות המס האזרחיות לא חייבות לקבל את הנכתב בחוות הדעת ויתכן כי אלה יחלקו עליהן, אולם בסופו של יום עו"ד הבקיא בדיני מס לא ימציא חוות דעת אשר אין הוא יכול להגן עליה.
בנוסף יובהר כי חוות דעת מקצועית, גם אם אין בה כדי להגן מפני טענות אזרחיות כספיות, הרי שעדין יש בה כדי להגן על המייסד מפני טענות פליליות שכן עצם ההיצמדות להנחיות הכלולות בה – מנטרלת טענות בדבר כוונה פלילית של המייסדים.  
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברות בחו"ל בתמיכה של חוות דעת משפטית

מאת: אלי דורון, עו"ד

מגמה - מלחמה חרבות ברזל מעודדת הקמת חברות בחול בתמיכה של חוות דעת משפטית. כל הפרטים במאמר>>

הקמת עסק תאום בחו"ל בעקבות המלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

החלטתם אסטרטגית להקים עסק בחול? עסק אשר ידע לייצר את ההכנסות אותם אתם מבקשים לייצר בימים בהם מדינת ישראל מושבתת כתוצאה ממלחמה ו/או בכלל להקים עסק בחול אשר ידע לעשות את מה שהם יודעים לעשות בישראל, כך תעשו זאת נכון.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.