מאת:

הבהרות רשות המיסים - מרץ 2024

רשות המיסים פרסמה ביום 25.3.2024 שתי הבהרות חשובות ששפכו אור על 2 סוגיות בהן עלו מספר סימני שאלה. האחת, הבהרה מתי וכיצד ניתן לעבור בין מסלולי הפיצוי בחוק מס רכוש, לרבות מעבר ממסלול ירוק למסלול אדום. השנייה, והעיקרית, הבהרה בדבר הזכאות להגשת התביעות במסלול האדום ביישובים שפונו וביישובים שלא פונו.
 

מתי וכיצד ניתן לעבור בין מסלולי הפיצוי?

הבהרה זו באה על רקע העובדה שניזוקים רבים הזכאים למסלול האדום, הגישו בתחילת המלחמה תביעות במסלולים הירוקים באופן עצמאי וללא היוועצות עם גורם מקצועי, והכוונה נכונה לצורך הגשת תביעתם כדבעי ומיצוי זכויותיהם. מרבית הניזוקים עשו זאת מחוסר הבנה, ולעיתים אף מאי ידיעה כי קיימים מספר מסלולים וכשאחד מהם נחקק במיוחד עבור ניזוקים הנמצאים ב – "יישוב ספר".
לאור האמור פרסמה רשות המיסים הבהרה כיצד ומתי ניתן לעבור בין מסלול פיצוי. בהבהרתה רשות המיסים קובעת שני מקרים בהם ניתן יהיה לעבור בין המסלולים:
  1. טרם ניתנה החלטה בתביעה: במקרה כזה, יש להגיש בקשה לביטול ולאחר מכן תביעה חדשה.
  2. התקבלה החלטה בתביעה, אך לא חלף המועד להגשת השגה: במקרה כזה יש להגיש השגה ולבקש לעבור מסלול.
באשר לניזוק אשר מגיש תביעת מסלול אדום יש לציין בבקשה שהתביעה החדשה תחיל גם את התקופות הקודמות.
לאור האמור חשוב להיוועץ, טרם הגשת התביעה על מנת שניתן יהיה לקבל פיצוי הולם ושהתביעה תוגש במסלול הרלוונטי לנתוני העוסק ולנזקים שנגרמו.
 

זכאות להגשת תביעה במסלול אדום

הבהרה זו הגיעה על רקע צמצום רשימת היישובים הזכאים למקדמות בחודש ינואר – פברואר, הרשימה צומצמה עקב ריכוך הגבלות פיקוד העורף ביישובים שאינם פונו. ההגבלות המרוככות אפשרו חזרה לפעילות עסקית, ובכך נשלל מעסקים ביישובים שלא פונו תנאי הפסקת הפעילות שהינו אחד מתנאי הזכאות לפיצוי במסלול האדום יחד עם היות היישוב בו פועל העסק יישוב ספר וקו עימות.
הפסקת הפעילות היא תנאי לפיצוי הקבוע בתקנות מס רכוש, לפיה ניזוק יהיה זכאי להגיש תביעה לפיצוי במסלול האדום, כאשר הנזק נגרם עקב הפסקת פעילות שמקורה בהגבלת פיקוד העורף. הפסקת הפעילות הנדרשת משתנה בין ענף לענף, כך בענף התעשייה נדרשת הפסקת פעילות של 24 שעות, במסחר ושירותים נדרשת הפסקת פעילות של שבוע, וחקלאות ותיירות אינם נדרשים להפסקת פעילות. כך למעשה, כאשר רוככו הגבלות פיקוד העורף ככאלה המאפשרות פעילות עסקית, הדבר השפיע במישרין על זכאותם לפיצוי של עסקים באותם יישובים – ואלו הוסרו מרשימת היישובים הזכאים.
צמצום רשימת היישובים הזכאים ליישובים מפונים בלבד, העלה סימני שאלה רבים באשר להמשך הזכאות לפיצוי של עסקים הנמצאים ביישובים שאינם מפונים, אך תנאי הפסקת הפעילות עדיין מתקיים בעניינם או שאינם נדרשים להפסקת פעילות בתקנות. כך לדוגמא, עסקים בענפי החקלאות והתיירות אינם נדרשים להפסקת פעילות בתקנות, כך גם נזקים עקיפים אשר נגרמו עקב נזק ישיר אינם תלויים בהפסקת פעילות כזו או אחרת. לאור זאת רשות המיסים פרסמה הבהרה בנושא.
הבהרת רשות המיסים קובעת למעשה שלוש קטגוריות של עסקים ניזוקים:
עסקים מיישובי ספר בהם נדרשת הפסקת פעילות והם יישובים מפונים:
עמדת מס רכוש היא כי ביישובים מפונים מתקיימת הפסקת פעילות מוחלטת בכלל העסקים, ולכן כל העסקים ביישובים אלו זכאים להגיש תביעה במסלול האדום.
עסקים מיישובי ספר בענפים בהם נדרשת הפסקת פעילות ואינם יישובים מפונים:
עמדת מס רכוש היא שביישובים אלו התקיימה הפסקת פעילות בכלל העסקים עד לתאריך 31.12.23, לגבי התקופה שלאחר ריכוך ההגבלות, בתקופה זו עמדת מס רכוש היא שלא מתקיימת הפסקת פעילות גורפת ביישובים. בהתאם לכך, עסקים ביישובים אלו יהיו זכאים לפיצוי במסלול האדום עד לתאריך 31.12.23.
זאת ועוד, רשות המיסים מציינת כי עסקים ביישובים לא מפונים, אשר יוכיחו כי תנאי הפסקת הפעילות עדיין מתקיים בעניינם, יוכלו להגיש תביעה גם לתקופה שלאחר 31.12.23. בעניין זה חשוב לציין, הפסקת פעילות מוגדרת בתקנות מס רכוש "הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף". ולכן, רק עסק אשר מסיבה זו עומד בתנאי הפסקת הפעילות, יהיה זכאי להמשך פיצוי במסלול האדום.
כך לדוגמא, הנחיות פיקוד העורף בנהריה קובעות כי ניתן לקיים פעילות של עד 300 איש "במבנה", ובכפוף לכך שניתן להגיע למרחב מוגן בזמני ההתגוננות. בעניין זה פיקוד העורף מגדיר "מבנה" כתקרת בטון ו-4 קירות עשויים בלוקים או בטון. מכאן, שעסק שאינו עונה להגדרת מבנה כפי שצוין לעיל, ו/או לא ניתן להגיע ממנו למרחב מוגן בזמני ההתגוננות, הרי שעסק זה עדיין בהפסקת פעילות עקב הגבלות פיקוד העורף, ומשכך זכאי להמשך פיצוי.
 

עסק תיירותי ביישוב לא מפונה שלגביו לא נדרשת הפסקת פעילות

לגבי עסק תיירותי כפי שמוגדר בתקנות מס רכוש ביישובים שאינם פונו – עסקים אלו אינם נדרשים להפסקת פעילות, בהתאם לכך ריכוך הגבלות פיקוד העורף אינו משפיע על המשך זכאותם. ולכן עסקים אלו יהיו זכאים להמשך מקדמות בהינתן ועומדים בתנאי הזכאות הנוספים.
כאמור, הזכאות לתביעה במסלול האדום מותנית בשלושה תנאים: יישוב ספר, קו עימות והפסקת פעילות – מכאן שעסק תיירותי יהיה זכאי לפיצוי אם ממוקם ביישוב ספר שהוא גם קו עימות במלחמה הנוכחית. באשר ליישוב ספר, רשימת יישובי הספר מפורטת בחוק, באשר לקו עימות, רשות המיסים פרסמה בהבהרה רשימת יישובים המוגדרים "כאזור שנפגע בחודש דצמבר". לעמדת רשות המיסים יישובים אלו הינם יישובים הנמצאים בקווי עימות.
עמדת רשות המיסים היא שעסק תיירותי מיישוב לא מפונה זכאי להמשך פיצוי גם לאחר 1.1.24 אם נמצא ברשימת היישובים המוגדרים "כאזור שנפגע בחודש דצמבר". עסקים אלו יהיו זכאים גם להמשך מקדמות כאשר הגשת הבקשות לכך תיעשה דרך התביעה האדומה עצמה בלשונית "בקשה למקדמה". ולא דרך המסלול הייעודי למקדמות, כפי שמגישים ניזוקים הנמצאים ברשימת היישובים הזכאים למקדמות ינואר - פברואר (יישובים מפונים).
מכך עולה, כי עסק תיירותי אשר זכאי לפיצוי גם לאחר ה-1.1.24, יוכל לקבל מקדמות רק לאחר הגשת התביעה במסלול האדום.
 

שתי סוגיות שלא מקבלות מענה בהבהרת רשות המיסים

הבהרה זו הינה הבהרה חשובה אשר מביאה מענה וודאות  בעניין הזכאות של עסקי תיירות ביישובים לא מפונים. אולם, צמצום רשימת היישובים הזכאים, וסגירת אפשרות המקדמה לאותם עסקים, נוגעת ומשפיעה על ניזוקים נוספים, ולאלו לא ניתן מענה.
ראשית, עסקים בענף החקלאות אינם מוזכרים כלל בהבהרה, וזאת למרות שעסקים בענף החקלאות, בדומה לעסקים בענף התיירות אינם נדרשים גם כן להפסקת פעילות, וכאשר ענף התיירות כן הוזכר וניתנה הבהרה לגבי זכאותם של עסקי תיירות שאינם ברשימת היישובים הזכאים למקדמות בינואר פברואר.
עניין נוסף שלא זוכה להבהרה הוא הזכאות של עסקים שנזקיהם העקיפים נגרמו עקב נזקים ישירים, ואינם נמצאים ברשימת היישובים הזכאים. עניין זה אמנם הוזכר בתחילת ההבהרה, כאשר צוין כי נזקים אלו אינם תלויים בהפסקת פעילות. אולם לא הובהרה זכאותם להמשך פיצוי ואופן הגשת המקדמה כפי שהובהרה זכאותם בעניין עסקי התיירות.
 
לסיכום
לאחרונה ממש רשות המיסים פרסמה שתי הבהרות אשר באו ליתן מענה בשני סוגיות חשובות, האחת כיצד לעבור בין מסלולי פיצוי, השנייה בדבר המשך הזכאות לפיצוי לאחר 1.1.24 בו ניתן היה לחזור לפעילות עסקית לפי הגבלות פיקוד העורף.
באשר לראשון, הבהרת רשות המיסים קובעת כי ניתן לעבור בין מסלולי פיצוי אילו טרם התקבלה החלטה בתביעה או טרם חלף המועד להגשת השגה, ואילו חלף מועד ההשגה, לא ניתן לעבור עוד בין המסלולים.
באשר לשני, הבהרת רשות המיסים פירטה את תנאי הזכאות ואת העסקים הזכאים למקדמות, כאשר ניזוקים מיישובים שאינם מפונים זכאים לפיצוי על נזקים שנגרמו עד 31.12.24, וניזוקים מיישובים מפונים זכאים לפיצוי על נזקים שנגרמו גם לאחר ה-1.1.24.
אולם החידוש שהגיע בהבהרה זו, הוא זכאותם של עסקי תיירות מיישובים שאינם מפונים, אך מוגדרים "כאזור שנפגע בחודש דצמבר" לפיצוי גם על נזקים שנגרמו לאחר 1.1.24. וזאת, עקב כך שעסקים אלו אינם נדרשים להוכחת הפסקת פעילות. עם זאת, חשוב לציין כי בהתאם לאותן תקנות שמחריגות את ענף התיירות כענף שעסקים בו אינם נדרשים להפסקת פעילות, אותן תקנות מחריגות באופן זהה גם את ענף החקלאות כענף שאינו נדרש להוכחת הפסקת פעילות. על אף האמור, ההבהרה אינה התייחסה כלל לעסקים בענף זה שאינם ביישובים מפונים ואינם ברשימת היישובים הזכאים למקדמות בחודשים ינואר – פברואר. כך, גם אין התייחסות לנזקים עקיפים שנגרמו עקב נזק מלחמה (ישיר) שגם בעניינם לא נדרש הפסקת פעילות.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.