מאת:

תביעות מסלול אדום - מקדמות שניות - חרבות ברזל

תביעות במסלול האדום ניתן להגיש במספר אופנים, במספר פעימות, או בתום המלחמה לאחר התגבשות מלוא הנזק. רשות המיסים הודיעה כי בכוונתה לאפשר הגשה למקדמה נוספת (לחודש נובמבר 2023) עבור עסקים הזכאים להגיש תביעה במסלול אדום.
התביעות במסלול האדום אינן מוגבלות בסכום, ומאידך הן מוגבלות לאזורים ספציפיים בדרום ובצפון וכי לשם קבלת הפיצוי יש להראות כי לניזוק "נכס" כהגדרתו ע"פ חוק מס רכוש, וכי עקב המלחמה נוצר "העדר יכולת" לנצל את הנכס" יש בנמצא פגיעה ברווחים ו/או נזקים אחרים.
בכל הקשור לפסיקה המתייחסת לתביעה במסלול האדום הרי במסלול זה  אמור להיתן פיצוי הפונה פני עתיד, משמע - הפיצוי אמור להעמיד את הניזוק  במקום בו הוא יכול היה להימצא באם לא הייתה מתרחשת המלחמה. לטובת האמור קיימת חשיבות מכרעת, לאופן הגשת התביעה.
יחד עם זאת יש לזכור כי יתכנו מצבים בהם ה "עסק" נמצא מחוץ ליישוב ספר אך יש לו "נכס" ביישוב ספר, מה שיכול להוות בסיס לתביעה בגין נזק עקיף ובכלל זה , מצב בו לניזוק שעסקו מחוץ ליישוב ספר "סניף" ביישוב ספר, הנמצא בקו עימות.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי הפסיקה בתחום מאוד מוגבלת, אין ממש תשתית פסיקתית רחבה באשר לראשי הנזק האפשריים, אולם יש לפעול לטובת הגשת תביעה המושתתת על ראשי נזק משפטיים, אשר יש בהם כדי להעמיד את הניזוק במקום הנדרש – במקום בו יכול הוא היה להימצא באם לא הייתה מלחמה.
לטובת האמור יש מקום לשקול הגשת תביעה במסלול האדום, כשאר היא מבוססת על פסיקה המתייחסת לראשי נזק רבים. לדוגמא בלבד, ניתן להתייחס על ראשי נזק דוגמת אלה -
  1. נזקים בתקופת המלחמה - כמו העברת מלאים, זריקת מלאים, פגיעה בהכנסות, ירידה במחזורים, ביטול עבודות ועוד.
  2. נזק עתידי - משמע, נזקים שייווצרו בעתיד, גם לאחר המלחמה ובכלל זה יש להשתמש בפסיקה הדלה הקיימת בנושא  ובהוראות המתאימות המלמדות על זכאות לפיצוי בגין תקופת ההתאוששות.
  3. נזק בגין פגיעה במוניטין ו/או פגישה בלקוחות של העסק - כך שאם כתוצאה מהמלחמה יש אובדן של לקוחות, אובדן של ספקים, אובדן אחד הניתן להצביע עליו, אזי , ניתן להגיש תביעה בגין מרכיב זה.
  4. ירידה בשיעור הרווח - לא אחת יש בנמצא פגיעה בשיעור הרווח גם אם אין ירידה בשיעור הפדיון ובהקשר זה חשוב להבהיר כי בהחלט יש עסקים שהמחזור שלהם לא נפגע וזאת משום שהם מכרו ממלאים או משום שהם מכרו מוצרים בסיסיים או משום שהם מכרו במחיר מופחת ובשיעור רווח נמוך מהמקובל ועוד.
  5. ירידה בקצב העלייה השנתית של העסק - קיימים עסקים היכולים להראות צמיחה שנתית אולם עקב המלחמה זו נבלמה או לא כפי המצופה, גם בגין מרכיב זה ניתן לתבוע.
כתמיכה בכל ראשי הנזק הקיימים יש לעשות שימוש בפסקי דין ו/או בהחלטות של ועדות ערר ו/או בהוראות חוק ו/או בהצעות החוק ו/או בדברי הסבר לחוק, כך שיש לגבות אותן בטיעון משפטי חד וברור המגובה בחישובים והערכות כלכליות. למעשה התחשיב הכלכלי חייב להתכתב עם הטיעון המשפטי וזאת לטובת קבלת המגיע לניזוק. השילוב בין המרכיב המשפטי והכלכלי קריטי לטובת הצלחת המהלך. אין לסטות ממנו, אחרת הניזוק יקבל מהותית פחות מהמגיע לו.
יש לקחת בחשבון כי נכון להגיש את התביעה למנהל מס רכוש מתוך ראיה כי ראשי נזק רבים אינם מבוססי פסיקה תקדימית, כך שיתכן שיהיה צורך להגיע עם המחלוקת לדיון בפני וועדות הערר של מס רכוש - שם יושב רו"ח, עו"ד ונציג ציבור. הואיל וזהו המצב - התביעה המוגשת למנהל מס רכוש חייבת לקחת את האמור בחשבון ולהיות ערוכה באופן המתיישב עם הערר העומד להיות מוגש, היה ויידרש.

על החלטות של ועדות הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בגין שאלות משפטיות בלבד. משכך, יש לערוך את התביעה ובהמשך את הערר באופן מגובה משפטית נכונה, כך שיהיה ברור כי היה ויידרש, ניתן יהיה בנקל להעביר את המחלוקת לדיון בפני וועדות הערר.
יובהר כי וועדות ערר מס רכוש אינן שקולות לוועדות הערר הנידונות במתווים הירוקים ו/או לוועדות שהתנהלות בתקופת הקורנה, שם סדרי הדין קלים ופשוטים.
במסגרת וועדות הערר יש ליישם את התקנות החלות על סידרי הדין ובנוסף, להעלות עדים, מומחים ועוד והכול מתוך מטרה להוכיח את הנזק. נטל הראיה הוא על הניזוק עצמו ולא על המדינה.
בפני בית המשפט המחוזי, היה וישמע את הערעור עצמו, אין אפשרות להביא עדים, מה שמחייב הבאת כל הראיות לוועדת הערר עצמה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי ככול שמדובר הוא במסלול אדום, בניגוד למתווים הירוקים, אין בנמצא אפשרות להגיש השגה על החלטת מנהל מס רכוש, אלא יש למצות את ההליכים בפני מנהל מס רכוש, הכלכלנים מטעמו והלשכה המשפטית של רשות המס.
התנהלות משפטית נכונה יכולה, לא אחת להביא לידי סיום המחלוקות טרם הגשת ערר וזאת בין השאר, מתוך הבנה לפיה כל פסיקה בנושא יכולה להשליך רוחבית על כלל הניזוקים בכל הגזרות, על כך העלות הכלכלית הכרוכה בכך.
הנהלת מס רכוש מתנהלת בממלכתיות ראויה לשבח, אנשיה גם פועלים לא אחת תחת אש ממש, יחד עם זאת היא מוגבלת לפסיקה, יודעת ומודעת לכך כי יש ניזוקים המבקשים את שלא מגיע להם מתוך ניסיון לנצל את המצב, מוגבלת לפרשנות של הנהלת רשות המס והלשכות המשפטיות כך שצפויות מחלוקות משפטיות רבות באשר להיקף הפיצוי העקיף לו זכאי הניזוק ואת זאת יש לקחת בחשבון בעת הגשת תביעה במסלול האדום.
במהלך 13 השנים בהם ייצגתי את מס רכוש במאות תביעות שכאלה וכעו"ד של ניזוקים מאז מלחמת לבנון שתים למדתי  כי בשורה מאוד ארוכה של מצבים הניזוק "מתעורר" שעה בה הוא נדרש להשיב את כספי המקדמה או חלק מהם. לשם כך, יש חשיבות מכרעת להתאים את המקדמה הנדרשת לתביעה, להימנע מדרישת מקדמות לא ראויות, לתכנן נכונה את היקף המקדמות הנדרשות ולנטרל מצב בו הניזוק מקבל מקדמות אשר בסופו של יום לא יהיה לו מהיכן להחזיר אותן, מה שיביא הפעלה של פקודת המיסים גביה כלפיו ועוד.

המקדמות ניתנות כמעט באופן אוטומטי ולכן יש בהן סכנה של ממש.
הן יכולות לגרום לניזוק להימצא במצב מאוד בעייתי במעלה הדרך, משום שמרבית הניזוקים לא יוכלו בהמשך להשיב מקדמות היה וידרשו להשיבן ומשכך, יש לפעול בנושא במשנה זהירות.
כל תביעה במסלול האדום חייבת להיות מגובה בראיות, בתחשבי כלכלי, בחוות דעת מתאימות של שמאים, כלכלנים, אגרונומים, מהנדסים, ווטרינרים ועוד, הכול בהתאם לאופי התביעה ובהתאם לאמור לפעול בנוסף מול הרשויות במיידי, כבר עתה, לטובת תיעוד פעולות הננקטות לשם הקטנת הנזק ולטובת הבאת ראיות המלמדות על כך כי הניזוק עשה כל שביכולתו בכדי לא להתרשל, נהג כניזוק סביר ונקט בכל פעולה אשר יכולה להביא לידי הקטנה ממשית של הנזק, מה שלגישתנו מזכה את הניזוק, לדוגמא, בעלויות העתקת הפעילות שלו למושכר חדש ובטוח, היה והאמור דרוש לטוב המשך מתן מענה ללקוחות.
ישיבה רגל על רגל, מבלי לנקוט בפעולות הנדרשות לשם הקטנת נזק,  עלולה להתפרש כרשלנות ו/או כאי נקיטה בפעולות הנדרשות לטובת הקטנת הנזק, מה שעלול לפעול לחובתו של הניזוק .
משכך התנהלות נכונה מחייבת את הניזוק לפעול מידי, כבר עתה, לטובת הוצאת מכתבים לגורמים המוסמכים במשרד הבטחון, פיקוד העורף וכל גורם נדרש אחרת, לטובת תיעוד כל ניסיון לשם צמצום הנזק הנטען.
ללא ספק, המלחמה הנתונה הינה אירוע קיצון, שלא היה דוגמתו בתולדות המדינה. הנזקים העקיפים אדירים וגם הם מוגבלים. הפסיקה בנושא היא דלה וחלקה כלל לא פורסם משום שהוא ניתן על ידי וועדות ערר אשר בדר"כ אינן מפרסמות את פסיקתן, מה שמקשה עד מאוד את מלאכת התביעה.

המשמעות היא כי יש בנמצא חובה של ממש, כלפי כל מי שמבקש לקבל את מלא ניזקו, לשקול הייטב את צעדיו, לקחת בחשבון בעת הגשת התביעה כי ככול הנראה סוגיות רבות יבואו לדיון שיפוטי, כי חלק גדול מראשי הנזק לא יוכרו על ידי הנהלת מס רכוש, מה שאומר – שיש להיערך להמשך התנהלות מול ועדת ערר ובית משפט.
הסוגיות המשפטיות כאן הן רבות, הן נגזרות מפרשנות החוק, הן נשענות על פסיקה הקובעות כי יש לפרש את החוק בצורה רחבה לטובת הניזק. לגישתנו, על סמך 30 שנות ניסיון בתחום של ייצג בתביעות מס רכוש, חשוב לגבות את בתביעה בכל טענה משפטית אפשרית, בראשי נזק מבוססים ובפסיקה ולתמוך בראיות ברורות.
לסיכום נוסיף, כי אחת הטענות החזקות העומדות בפני ניזוקים אי העדר אפליה ומשכך, יש להציג פני מקבלי ההחלטות מקרים דומים שם אושרו ראש נזק פלוני וזאת מתוך שאיפה לדרוש את שכבר הוכר לטובת אחר. 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.