מאת: ;

הממשלה אישרה את התכנית לסיוע כלכלי חרבות ברזל 

בעקבות מתקפת הטרור הרצחני שהתרחשה ביום 7 באוקטובר 2023 נגד תושבי ישראל, הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, וזאת מכוח סמכותו המעוגנת בסעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהמשך ובהתאם לסעיף 9ג(א)(5) לחוק הנ"ל, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום 12 באוקטובר 2023 לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל והכרזה זו מוארכת מעת לעת. בנוסף, הוכרז בצה"ל על מלחמת "חרבות ברזל" (ולהלן: "המלחמה") וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד הממשלה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות.
בעקבות פעולות המלחמה המתמשכות, נפגעה למשך תקופה לא ידועה הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק ניכר מהעסקים, וזאת לאור מגבלות והנחיות פיקוד העורף, סגירת מערכת החינוך, התגייסות של מאות אלפים למילואים ושאר התנדבויות לעזרה וסיוע. כתוצאה מכל אלו ישנם עסקים שחוו ירידת מחזורים במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בעורף בחודש אוקטובר 2023.
הממשלה אישרה הלילה (בין יום רביעי לחמישי) את חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (ולהלן "המתווה") שמהווה למעשה את המתווה שהוגש על ידי משרד האוצר על רקע המצב הנועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים תוך השתתפות בהוצאות הקבועות שלהם וכן חלק מהוצאות השכר ששילמו לעובדים שנאלצו להישאר בבית. המתווה מבוסס בעיקרו על מודל פיצויים שניתן בעבר לצד  התאמות למצב הנוכחי.
לפי המתווה, עסק זכאי לפיצוי אשר יותאם לשיעור הפגיעה שלו המחושב בהתאם לירידה במחזור הפעילות שלו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גובה ההוצאות הקבועות שלו ושכר העובדים אשר משלם מכיסו. בשל העובדה כי השפעות המלחמה מורגשות בכל חלקי הארץ אושר פיצוי לעסקים בשל הוצאותיהם הקבועות כדי לסייע לעסקים לשרוד את התקופה תוך מיקוד הפיצוי לעוסקים בעלי כושר הישרדות נמוך מלכתחילה שההשפעה הכלכלית של המלחמה מטבעה קשה יותר עבורם.
יש לעמוד בכל התנאים הנ"ל לשם זכאות למענק על פי המתווה:
 • מחזור עסקאות של העסק בשנת 2022 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור העסקאות בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך  ממחזור העסקאות בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 (להלן: "תקופת הבסיס, בשיעור של 12.5% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ דו חודשי או מחזור עסקאותיו  בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו באוקטובר 2022 בשיעור של 25%  לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ חד חודשי.
 • ירידת המחזור נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.
 • העוסק חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 ולשנת 2023 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הוגשו דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס.
 • לא דווח על סגירת העסק לפני ה-1/10/2023.
 • אין מחזורים שדווחו אפס  למע"מ באופן רציף מחודש יוני ועד חודש ספטמבר בשנת 2023.
 • הוגשו לפחות שניים מתוך שלושה דוחות תקופתיים למע"מ בחודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • לא בוצעו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה בשנת 2022 או 2023.
 • אין מדובר בעיסוק שהוא מכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי.
 • העוסק החל לפעול לפני יום 1.9.2023.
עסקים שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף שקל עד 300 אלף שקל בשנה:
יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק לפי הפירוט בטבלה המצורפת. לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק: 1,750 שקל לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקל בשנה ו-3,300 שקל לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף שקל בשנה.
 
עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300 אלף שקל - 400 מיליון שקל בשנה:
יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של 7%–22%, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה כדלהלן:
פיצוי בגין השתתפות בהוצאות הקבועות
עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה המצורפת. יש לקחת את ההוצאה החודשית הממוצעת בשנת 2022 ואותה יש להכפיל בהתאם למקדם ההוצאות הקבועות אשר עולה ככל שהיקף הירידה במחזור גבוהה יותר כפי שמפורט להלן.
שעור הפגיעה בחודשים 9-10 למדווח דו חודשי
שעור הפגיעה בחודש 10 למדווח חד חודשי
מקדם הוצאות קבועות
12.5%-20%
25%-40%
7%
20%-30%
40%-60%
11%
30%-40%
60%-80%
14.50%
40%-50%
80%-100%
22%
 
הוצאות שוטפות לא יכללו רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו זולת אם אישר זאת המנהל וכן תשומות ציוד שנרכשו לעסק.
דוגמא לשם המחשה - עוסק אשר סך התשומות שלו בשנת 2022 היה 1.2 מיליון ₪ ושיעור הירידה במחזורים שלו לחודש אוקטובר הינו 70% החישוב הינו כדלקמן:
ההוצאה החודשית הממוצעת הינה 1.2 מיליון חלקי 12 חודשים = 100 אלף. לכן הנוסחה לפגיעה של 70% היא – 100 אלף כפול 14.5% שנותן פיצוי לעוסק בגובה 14,500 ₪.
 

פיצוי בגין השתתפות בהוצאות השכר:

מכפילים את השכר ברוטו ששולם באוקטובר 2023 (לפי טופס 102) ב – 1.25 כדי לחשב עלות מעביד את התוצאה מכפילים ב – 75% (שיעור קבוע של השתתפות המדינה בשכר) ואת התוצאה מכפילים בשיעור הירידה במחזור.
לדוגמא אם שולמו משכורות ברוטו בחודש אוקטובר בסך של 200,000 ₪ והירידה במחזור היא 50% אזי המענק בגין השתתפות בהוצאות השכר יהיה בסך של 93,750 ₪
200,000 כפול 1.25 כפול 75% כפול 50% = 93,750 ₪.
הפיצוי כפוף לתקרה של מספר העובדים כפול שכר העבודה הממוצע במשק בהתאם לסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.
 

תקרת המענק לעוסק:

לניזוק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 אינו עולה על 100 מיליון ₪ - 600,000 ₪.
לניזוק שמחזור עסקאותיו עולה על 100 מיליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ -  600,000 ₪ בתוספת 0.3% מחלק מחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר עולה על 100 מיליון ₪.
לניזוק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 300 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ - 1.2 מיליון ₪.
 
לצד הפיצוי לעסקים שנפגעו נקבע במתווה הקלות בתשלומי החל"ת כדלקמן:
 • הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.
 •  הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
 •  הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
 • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
 

 לסיכום:

מדובר במתווה שאושר ביום 2.11.2023 ותקף לעסקים אשר הגישו דוחות תקופתיים למע"מ בגין חודשים 9-10 לשנת 2023 ואשר ספריהם מנוהלים כדין. יש לעקוב אחר אישור התקנות באופן סופי.
אנחנו מאחלים לקהל לקוחותינו לעבור את התקופה בשלום, בשורות טובות ושנדע ימים טובים יותר.
 
לימינכם בכל שאלה כל משפחת DTKGG. 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.