מאת: ;

האם קמה לעוסק זכות שיפוי על תשלומי מע"מ שהוחזרו לאחר שנקבע, כי קוזזו מחשבוניות מזויפות?

האם קמה לתובעת זכות שיפוי בגין התשלום שנדרשה לשלם לשלטונות מע"מ, לאחר שנקבע על ידם כי התובעת ניכתה מס תשומות שלא כדין, כאשר תביעת השיפוי הוגשה נגד הגורם שנטען כי הפיק חשבוניות מזויפות עבור עבודות שבוצעו בפועל עבור התובעת. על שאלה זו נדרש לענות בימ"ש שלום בתל אביב אשר נתן את פסק דינו בתאריך 27.07.2023 בת"א 19673-08-18 דיגמי טורס בע"מ נגד אילן עזרא.
בית המשפט בפסק דינו דחה את התביעה בקבעו כי התובעת חויבה במס תשומות בגין מעשיה שלה והדבר אף ברור מאליו. לנתבעת יצאו שומות לפי מיטב השפיטה כי פעלה בניגוד לסעיפים 38 ו 47 לחוק מע"מ, השגתה בנושא נדחתה על ידי שלטונות מע"מ אז ברי כי לא הצליחה להוכיח שלא ידעה שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ולפיכך ובהתאם לסעיף 77(ב) לחוק מע"מ נקבע כי הפנקסים של העוסק יראו כבלתי קבילים אלא אם תוכיח כי לא ידעה שהחשבוניות אותן ניכתה כמס תשומות הוצאו שלא כדין, מה שכשלה התובעת להוכיח.
סעיף 38 לחוק מע"מ קובע כי "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין". על מנת שניתן יהיה לנכות מס תשומות - על החשבונית לצאת כדין. כלומר,  תנאי לניכוי מס התשומות הוא כי חשבונית המס תוצא ע"י מי שזכאי להוציאה וכי כל הפרטים בה יהיו נכונים לעניין טיב השירות, הסכומים וזהות הצדדים לעסקה. במילים אחרות על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים לעסקה ויש להוציאה ע"י מי שרשאי לכך.
במקרה זה לא הותר לתובעת לנכות את מס התשומות בגין החשבוניות המזויפות וזאת עקב מעשיה שלה עצמה. התובעת באופן ברור ומודע הוציאה את השיקים בגין השירות שקיבלה לפקודת הנהגים ולא לפקודת הגורם ששמו מתנוסס על החשבוניות, וזאת עשתה ללא כל אישור מטעם חב' פרחי השרון אשר שמם הופיע על גבי החשבוניות אותן דרשה כניכוי תשומות. מכאן כי התובעת הפרה ביודעין את הוראת סעיף 47 לחוק מע"מ ולכן נדרשה לשאת באחריות בגין מעשיה היא שעניינם הוצאת שיקים שלא על שם הגורם שהחשבונית נושאת את שמו.
לגישת בימ"ש אין מקום לחייב את הנתבע בתשלום שומת המס שהוצאה לתובעת על ידי רשויות המס עקב מעשיה ומחדליה היא. הכלל הוא כי כל איש נושא בחטאו ואחראי למעשיו. בהקשר זה נציין כי גם הנתבע חויב בגין מעשיו, ונדרש לשלם כפל מס בסכום של 850,000 ₪ לרבות בגין ההתנהלות אל מול התובעת בעניין חשבוניות המס דנן, וכן שילם הנתבע כופר בסך 100,000 ₪ לצורך המרת ההליך המשפטי שננקט כנגדו עקב ביצוע עבירה בניגוד לסעיף 117 לחוק מע"מ. בקשת התובעת לחייב את הנתבע לשאת בתשלום של 187,000 ₪ שהוטל עליה על ידי רשויות מע"מ, חותרת תחת יסודות החוק, מעודדת עסקאות בלתי חוקיות, ופוגעת באינטרס הציבורי. הדיווח לרשויות המס צריך להיות נכון ומדויק, תוך הטלת אחריות בדבר נכונות הדיווח על הגורם המדווח, זאת למעט במקרה בו הוכיח העוסק לא רק היעדר שותפות בהוצאת החשבונית שלא כדין, ולא רק היעדר רשלנות, אלא אף כי נקט בכל האמצעים הסבירים לוודא שהחשבונית הוצאה כדין. התובעת לא עמדה בנטל להוכיח אף לא אחד מאלה, תביעתה נדחתה ובנסיבות המקרה לא ניתן צו להוצאות.
יובהר כי התובעת נדרשה להחזיר את המע"מ אותו דרשה בניכוי כנגד החשבוניות המזויפות. הפסיקה קבעה לעניין האחריות כי המבחן לכך הוא מבחן אובייקטיבי המטיל על הנישום מעין "אחריות מוחלטת" שאינה מושפעת כלל מהשתדלותו וממאמציו למניעת הנזק. כלומר, אין קשר לשאלה איך יכול היה מקבל החשבונית לדעת מה מצב פנקסי החשבונות והדיווחים למע"מ של נותן החשבונית. בדיקה למשל של ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין אינו מספיק בחלק מן המקרים. מבחן זה מעמיד את מקבל החשבונית כאחראי לחשבוניות הפיקטיביות, למרות שאין תמיד באפשרותו לדעת, האם החשבוניות שקיבל הוצאו כדין. האחריות של מקבל החשבונית, אף אם לא ידע כי המדובר בחשבוניות פיקטיביות, תקבל ביטוי בחוסר האפשרות לקבל את החזר המע"מ אשר נכלל בחשבוניות אלו – מבחן זה התגבש בע"א 3758/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נגד מנהל המכס ומע"מ ונקבע כהלכה מחייבת בע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נגד מנהל מכס ומע"מ – פסקאות 24-27 לפס"ד.
לצד המבחן האובייקטיבי הכיר בית המשפט כי במקרים חריגים ומיוחדים בהם הוכיח העוסק כי לא התרשל ונקט בכל האמצעים הסבירים כדי לאמת את החשבוניות ואת זהות העוסק שהוציא לו אותה ועל אף פי כן לא גילה ולא יכול היה לגלות באמצעים סבירים כי מוציא החשבונית לא היה זכאי להוציאה, ובמקרים אלו יותר למקבל החשבונית לקבל את המע"מ הכלול בחשבונית. מדובר בחריג הידוע בשם "החריג הסובייקטיבי" ע"א 32/18 חברת לון אורן אריזות 2005 בע"מ הגד מנהל מס ערך מוסף ת"א 2 ושם היתה נכונות לא להתעלם מנזק שעשוי להיגרם לעוסק מאי התרת הניכוי, שעה שנקט בכל האמצעים הסבירים לוודא כי החשבונית הוצאה לו כדין. בית המשפט העליון קבע בע"א זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נגד מנהל מע"מ כי חריג זה הינו מצומצם ביותר וניתן לראותו כמטיל על העוסק מעין "אחריות קפידה", ועל הנישום להפריך לכל הפחות את החזקה לפיה הוא ידע על הפגמים שנפלו בהוצאת החשבונית.
כאמור, וכפי שנקבע בפסק דין מ.א.ל.ר.ז לעיל וכן בע"מ 32448-03-17 צמח תעיזי ונרדע יפה צ.י. שיווק(שותפות נגד מנהל מע"מ ת"א 1, כשאין זהות בין מוציא החשבונית לבין מבצע העבודה בפועל, נחשבת החשבונית לפיקטיבית ואין נפקא מינה אם בפועל בוצעה העבודה על ידי גורם אחר ואם לאו. ובאותו עניין בע"מ 10750-01-10 זוהר ש.ב.א סחר ותעשיות מחזור בע"מ נגד מנהל מע"מ עכו בפסקה 9 לפסק הדין נפסק כי גם עוסק תם לב, שלא היה שותף כלל לקנוניה להונות את רשויות מע"מ אך התרשל בביצוע הבדיקות הנדרשות לבדיקת תקינות החשבוניות, איפשר במחדלו זה את התהליך בגינו לא הגיע מע"מ לרשויות המס ולכן הוא זה שצריך לשאת בסיכון הנובע מטעותו.

לסיכום

 לא הותר לתובעת לנכות את מס התשומות בגין החשבוניות המזויפות עקב מעשיה שלה. היינו התובעת באופן ברור ומודע הוציאה שיקים לפקודת הנהגים, ולא לפקודת הגורם ששמו מתנוסס על החשבוניות, וזאת עשתה ללא כל אישור מטעם חב' פרחי השרון – מוציא החשבונית. מכאן כי התובעת הפרה ביודעין את הוראת סעיף 47 לחוק מע"מ ולפיכך נדרשה לשאת באחריות בגין מעשיה היא שעניינם הוצאת שיקים שלא על שם הגורם שהחשבונית נושאת את שמו. גם תביעת השיפוי שלה נגד שם העוסק על גבי החשבונית אותה דרשה כתשומות נדחתה. חשוב לדעת כי עדיין ההוצאה יכולה ותותר בניכוי בדוחות המוגשים למס הכנסה אם תעמוד בתנאי סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה. בכל מקרה בעת זימון לחקירה מול שלטונות המס רצוי להתייעץ עם עורך דין מע"מ הבקיא בתחום, שיידע לצמצם נזקים ואף למנוע הגשת כתב אישום.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.