מאת:

קבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות

עיסוק כקבלן בניין, בדומה לעיסוקים רבים אחרים כפוף לרגולציה חוקית מורכבת המוסדרת בין היתר בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובתקנות אשר הותקנו מכוחו.
החוק קובע, כי כל עבודה המוגדרת כעבודת הנדסה בנאית אשר שוויה עולה על הסכום הקבוע בחוק חייבת להתבצע בידי מי שהינו קבלן רשום לאותו סוג של עבודה. ביצוע עבודות בניה או עבודות הנדסיות ללא רישום כקבלן מהווה עבירה על החוק וכפוף לעונשים הקבועים בו.

יתרה מכך, כל אדם המבקש להגיש בקשה להיתר בניה מחויב לציין במסגרת הבקשה את פרטי הקבלן הרשום אשר יבצע את עבודות הבניה ולא ניתן להגיש בקשה להיתר בניה באמצעות מי שאינו קבלן רשום.

בנוסף לכל אלה, הדרישה לרישום כקבלן מופיעה כדרישת סף מינימלית בכל מכרז לביצוע עבודות בתחום הבניין.
כפועל יוצא מכך, מי שאינו משמש כקבלן רשום, אינו רשאי להתמודד במכרזים ציבוריים, אינו רשאי לבצע עבודות בניה המחייבות קבלת היתר בניה ואינו רשאי לבצע כל עבודות בניה מעבר להיקף המקסימלי הקבוע בתקנות.
במאמר זה נעסוק אם כן בתהליך הרישום כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות והתהליכים הנדרשים לקבלת הסיווג המתאים.
 

הסיווגים הקיימים

כפי שנסביר להלן, החוק והתקנות לא רק מחייבות רישום כקבלן בניין, אלא גם מחייבות קבלת הסיווג המתאים לכל סוג של עבודת בניין.
הסיווג נעשה על פי הענף הרלוונטי וכן על פי הדרגה הרלוונטית במסגרת הענף. בתוך כך ישנם 11 ענפים ראשיים שבהם ניתן להירשם כקבלן רשום, ו- 5 רמות סיווג בכל ענף.
הסיווג לענף ניתן בהתאם לתחום הפעילות העיקרי של הקבלן ואילו הסיווג לדרגה הרלוונטית ניתן באופן הדרגתי ובהתאם לרמת הניסיון שצובר הקבלן במסגרת ענף הפעילות שלו.
קבלן הרשום בענף מסוים רשאי לבצע עבודות רק עד ההיקף המותר על פי הסיווג שניתן לו ורק במסגרת הענף שלו בלבד. כך למשל קבלן המסווג כקבלן קונסטרוקציה אינו רשאי לבצע עבודות אינסטלציה מעבר להיקף המירבי שבו ניתן לעבוד ללא רישום. בדומה לכך קבלן רשום בתחום הביסוס בסיווג 1 אינו רשאי לבצע עבודות בתחום הביסוס מעבר להיקף של כ- 1.6 מיליון ₪.
עם זאת, ככל שהקבלן צובר ניסיון ומגייס אנשי מקצוע מתאימים, הוא רשאי לבקש הן להרחיב את הסיווג שלו לענפים נוספים והן להעלות את הסיווג שלו בתוך הענף.
בהקשר זה ראוי לציין, כי קבלן המבקש להירשם לראשונה יקבל סיווג 1 המאפשר לו לבצע עבודות עד להיקף כספי מוגבל ורק כעבור שנה ממועד הרישום הראשוני, יהיה הקבלן רשאי לבקש להעלות את הסיווג שלו באופן אשר יאפשר לו להגדיל את היקף העבודות המבוצעות על ידו עד להגיעו לסיווג 5 שבו רשאי הקבלן לבצע עבודות ללא כל הגבלה בסכום.
 

הדרישות לקבלת סיווג קבלני

הדרישות המרכזיות לרישום קבלן ולהעלאת סיווג של קבלן רשום מתבטאות ברמת המקצועיות והניסיון של הקבלן ו/או של בעלי המקצוע המועסקים על ידו וכן בהיקף הניסיון שצבר הקבלן מאז רישומו לראשונה.
ככלל, רשאי להירשם כקבלן בעל מקצוע רשום שהינו מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה, כאשר לכל אחד מסוגי המקצועות הנ"ל קיימות דרישות ניסיון שונות שבהן יש לעמוד בעת הגשת הבקשה לרישום.
לחילופין, רשאי להירשם כקבלן תאגיד אשר בניהולו משתתפים שני אנשי מקצוע לפחות ו/או אשר מעסיק באופן קבוע שני אנשי מקצוע לפחות העונים לדרישות הניסיון הרלוונטיות.
ככל שהקבלן מבקש להעלות את הסיווג הקיים, כך עליו לעמוד בדרישות גבוהות יותר מבחינת שנות ניסיון, היקף העבודות שהוא ביצע בעבר וניסיון אנשי המקצוע המועסקים על ידו.
בקשות להירשם כקבלן רשום נבחנות בידי ועדה מייעצת ולאחר מכן עוברות לאישור רשם הקבלנים. משכך, קיימת חשיבות רבה ביותר למילוי קפדני ומקצועי של מסמכי הרישום. היעדר פירוט מספיק בנוגע להסמכתם וניסיונם של אנשי המקצוע שעליהם נשענת בקשת הרישום ואי צירוף האסמכתאות הנדרשות עשויים להביא לדחיית הבקשה.
לעיתים, קבלן המבקש להירשם בפנקס ו/או המבקש להעלות את הסיווג שלו עשוי לטעות בכך שהוא יכלול בתוך מסמכי הרישום ניסיון בביצוע עבודות בהיקף נרחב, מבלי שהיה לו הסיווג הנדרש לביצוע עבודות אלה. בכך הקבלן מודה, למעשה, שהוא פעל בניגוד לדין וביצע עבודות שהוא לא היה רשאי לבצע, דבר העשוי להביא לדחיית בקשתו.
במילים פשוטות, על מנת להבטיח את קבלתה של הבקשה לרישום קבלן ו/או בקשה להעלאת סיווג של קבלן יש להקפיד לכלול בה את כל הפרטים הנדרשים ומאידך להימנע מלכלול בבקשה פרטים שאינם נדרשים ו/או שגויים ו/או כוזבים- דבר העשוי להביא לדחיית הבקשה.
מעבר לאמור, החוק מגדיר רשימה של תנאים הפוסלים מועמד לשמש כקבלן רשום ובפרט:
  • פושט רגל או תאגיד המצוי בפירוק;
  • אדם שהורשע בסוגי עבירות מסוימות המערערות את מהימנותו ו/או שהורשע בעבירות לפי חוק התכנון והבניה או תאגיד שאחד ממנהליו הורשע בעבירות כאמור;
  • מי שנהג בדרך קבע בניגוד למקובל במקצועו;
  • תאגיד שאחד ממנהליו הוא קבלן מושעה וכד';
נסיבות המפורטות לעיל מהוות למעשה תנאי סף ומי שמתקיים בו אחד מהתנאים הפוסלים הנ"ל מנוע מלהירשם בפנקס הקבלנים.
 

מהן סוגי הבקשות שניתן להגיש לרשם הקבלנים

אם כן, ניתן  לסכם עד כה שרשם הקבלנים דן כדבר שבשגרה בארבעה סוגים עיקריים של בקשות:

  • בקשות לרישום קבלן חדש;

  • בקשות להעלאת סיווג של קבלן קיים;
  • בקשות לרישום קבלן קיים בענף נוסף;
  • בקשות לרישום בענף משנה;
כל אחד מסוגי הבקשות הללו מחייבת עמידה בדרישות הרלוונטיות לאותו סוג של בקשה לרבות פירוט נדרש לגבי אנשי מקצוע בעלי הכשרה וניסיון המתאימים לסוג הבקשה המוגשת, פירוט ניסיון העבר של הגורם המבקש בתחום הרלוונטי, מילוי הטפסים הרלוונטיים וצירוף האסמכתאות הרלוונטיות. מטבע הדברים, אי הקפדה על כל הפרטים הרלוונטיים ביחס לסוג הבקשה הרלוונטית עשויים להביא לעיכובים בטיפול בבקשה, צורך בהגשה חוזרת ו/או השלמת מסמכים ורפטים חסרים ואף לדחיית הבקשה ולאובדן זמן יקר.
 

אמצעי משמעת

מלבד האמור לעיל, לרשם הקבלנים סמכות לנקוט באמצעי משמעת שונים כנגד קבלנים המפרים את הוראות החוק לרבות, כאלה המבצעים עבודות ללא סיווג מתאים, קבלנים המציגים עצמם כקבלנים רשומים מבלי שיש בידיהם הסיווג הנדרש, קבלנים רשומים אשר לא עדכנו את רשם הקבלנים בדבר הפסקת עבודתו של בעל מקצוע כזה או אחר, אשר אינם מקיימים עוד את דרישות הסף לסיווג שבידיהם וכד'.
ראוי לציין, כי על עבודתו של קבלן רשום חלה רגולציה לא מבוטלות נוספות כגון חובת הצבת שילוט מתאים בפורמט המוגדר בתקנות, כפיפות לביקורות של פקחים מטעם רשם הקבלנים וכד'. אי עמידה בחובות ו/או בביקורות השונות עשויה אף היא להביא להטלת אמצעי משמעת על הקבלן.
אמצעי המשמעת שבידי רשם הקבלנים הינם מגוונים והם כוללים אמצעים קלים כגון התראה או נזיפה לצד אמצעים חמורים כגון הטלת קנס כספי והוצאת קבלן מהמרשם.
 

עררים וערעורים

כמו כל רשות מינהלית אחרת, ישנם גם מקרים שבהם הרשם שוגה בהחלטותיו ו/או אינו מקיים את הפרוצדורות המינהליות הנדרשות, על כן במקרים המתאימים על החלטות רשם הקבלנים ניתן להגיש ערר לועדת ערר מיוחדת הפועלת מכוח חוק רישום קבלנים.
ועדת ערר זו דנה הן בהחלטות הנוגעות לאי רישום או אי מתן סיווג מתאים לקבלן והן בהחלטות הנוגעות להטלת אמצעי משמעת על קבלנים ובסמכותה לשנות ו/או לתקן את החלטות הרשם.
החלטת ועדת העררים ניתנת בתורה לערעור בפני בית המשפט.
מטבע הדברים הליכי ערר וערעור אלה מצריכים אף הם ליווי וייצוג מקצועי באמצעות אנשי מקצוע הבקיאים בהוראות הדין השונות החלות על רשם הקבלנים בפרט ועל רשויות המינהל בכלל.
 

לסיכום

רישום כקבלן רשום וקבלת סיווג קבלני מתאים מהווים תנאי הכרחי לביצע עבודות בניה ו/או עבודות הנדסיות בהיקף משמעותי שכן עיסוק בתחום ללא סיווג מתאים מהווה עבירה על החוק ועשוי לגרור אחריו הטלת אחריות מינהלית ואף פלילית.
על מנת לקבל את הסיווג המתאים על מבקש הסיווג לעמוד בשורה של תנאים רגולטוריים וכן להקפיד על מילוי נכון ומקצועי של מסמכי הבקשה. כמו בכל תחום הנתון לרגולציה, תהליך הרישום דורש מקצועיות רבה של הגורם המטפל ברישום, היכרות עמוקה עם החוקים המסדירים את תהליך הרישום ועם הפרוצדורה המקובלת. עורכי דין העוסקים בתחום והמטפלים באופן תדיר בהליכים הנוגעים לרישום קבלנים יכולים לסייע רבות גם בזכות ניסיון העבר העשיר שלהם והיכרותם עם תהליכי קבלת ההחלטות הנוהגים במשרדי רשם הקבלנים.
ליווי מקצועי בעת הכנה והגשה של מסמכים המוגשים לרשם הקלנים ימקסמו את סיכוייכם לקבלת הבקשה ויחסכו לכם זמן יקר הכרוך בהגשות ובדיקות חוזרות.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת רישום שטח דירת המגורים בבית משותף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); מורן עובדיה, עו"ד

סעיף 125 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: 'החוק') קובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו". הוראת חוק זו, אשר נחזית להיות טריוויאלית למדי, מקבלת את עיקר משקלהּ כאשר נׅגלה כי שטח המקרקעין הרשום אינו משקף נכונה את שטח המקרקעין בפועל - ובמה דברים אמורים:

חלופת שקד לתמ"א 38

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); בן מוגרבי, עו"ד; דניאל מזל, משפטנית

שרת הפנים איילת שקד הכריזה בחודש יולי 2021 על "חלופת שקד לתמ"א 38", במסגרת התיקון של "חלופת שקד" נוצר כלי תכנוני שנועד לקדם התחדשות עירונית בבניין בודד, בשונה מפינוי בינוי שהוא התחדשות עירונית מתחמית.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.