מאת:


תובענה ייצוגית כאמצעי להתמודדות עם עוולות צרכניות בראי הפסיקה

שני פסקי דין חדשים אשר התפרסמו השבוע מעידים פעם נוספת על חשיבותו של מוסד התובענה הייצוגית בתחום הגנת הצרכן.
 

פסק הדין בעניין סופר דוש

בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרתו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד 3 רשתות קמעונאיות- סופר דוש, טיב טעם וכל בו חצי חינם. הערעור עסק בשאלת אופן היישום של מבצעים במסגרתם מציעות הרשתות הקמעונאיות הנחה על פריט מסוים בעת רכישה של מספר פריטים הכלולים במבצע.

מדובר במבצעים נפוצים כגון "אחד פלוס אחד", "מוצר שני בחצי מחיר", "מוצר שלישי חינם", "ארבעה מוצרים ב- 100" וכד'. בכל אחד מהמבצעים הללו צוין במסגרת פרסום תנאי המבצע כי ההנחה תינתן על המוצר הזול מבין המוצרים שבמבצע. השאלה שנשאלת היא מה קורה במצב שבו הלקוח רוכש כמות פריטים גדולה יותר מהכמות המינימלית הנדרשת לעמידה בתנאי המבצע- על איזה מבין המוצרים תינתן ההנחה?

כך לדוגמא, במבצע "מוצר שלישי חינם- הזול מביניהם" המבצע מתפרס על 3 מוצרים, כאשר אין ספק שמבין 3 מוצרים שאותם רוכש הלקוח הוא יקבל את המוצר הזול ביותר בחינם. השאלה הנשאלת היא מה קורה כאשר הלקוח רוכש יותר מ- 3 מוצרים שבמבצע? על אילו 3 מתוך כלל המוצרים יתפרס המבצע או במילים אחרות איזה מבין כלל המוצרים שרכש הלקוח הוא יקבל בחינם, האם את המוצר הזול ביותר מתוך הסל הכולל או שמא את המוצר הזול ביותר מתוך 3 המוצרים היקרים שבסל.
לשאלה זו משמעות כספית נכבדה בראיה רוחבית של כלל הצרכנים שכן אם לקוח רכש 3 מוצרים במחיר של 50 ₪ ומוצר רביעי במחיר של 10 ₪ נהגו הרשתות הקמעונאיות באופן גורף ליישם את המבצע על המוצר הזול ביותר שבסל, כלומר לתת את המוצר שעלותו 10 ₪ בחינם. לעומת זאת לדידם של המערערים, יש להחיל את המבצע לגבי 3 המוצרים שעלותם 50 ₪ כך שאחד מהם יינתן בחינם ואילו על המוצר שעלותו 10 ₪ לא יוחל המבצע וישולם עליו תשלום מלא.
בית המשפט העליון קבע (בניגוד לדעתו של בית המשפט המחוזי), כי לא די בפרשנות המילולית של תנאי המבצע על מנת להגיע לתוצאה המשפטית הראויה. אמנם, צירוף המיילים "הזול מביניהם" קובע שההנחה תינתן על המוצר הזול ביותר מתוך צירוף מסוים של מוצרים אך הוא אינו קובע אילו מוצרים יכללו בתוך הצירוף. כך אם אדם רוכש ארבעה מוצרים במבצע שניתן בעת רכישת 3 מוצרים, צמד המילים
"הזול מביניהם" אינו קובע על הזול מבין אילו 3 מוצרים תינתן מתוך 4 המוצרים שבסל. משכך, קבע בית המשפט כי לצורך פרשנות תנאי המבצע יש להיזקק לפרשנות תכליתית, לעקרון תום הלב וכן לכלל הפרשנות כנגד המנסח. מאחר והקמעונאי קבע, כי די ברכישה של מספר מינימלי של מוצרים כדי לזכות בהנחה, ברי כי אם לקוח פלוני רוכש מעל אותו מספר מינימלי של מוצרים, אין הוא צריך להיפגע מכך ואין הקמעונאי רשאי להיטיב את מצבו על חשבון הצרכן הרוכש כמות פריטים מעל המספר המינימלי. לדידו של בית המשפט מסקנה זו מתבקשת מכוח עקרון תום הלב בדיני החוזים.
בתוך כך, בית המשפט הרחיב בנוגע לחוסר השוויון ולפערי האינפורמציה הקיימים במישור היחסים בין הצרכן לבין הקמעונאי. בניגוד להנחה המקובלת בדיני החוזים של שוויון כוחות עסקי, בדיני צרכנות אין לצרכן כוח מיקוח ואין לו יכולת לעצב את תנאי החוזה אלא רק לקבל או לדחות את הצעת הקמעונאי. במצב דברים זה, קבע בית המשפט יש להעדיף את הפרשנות המיטיבה עם הצרכן.
בסופו של יום, אישר בית המשפט העליון את ניהול התביעה הייצוגית נגד שלושת הרשתות הקמעונאיות והתיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לצורך כימות סכום הפיצוי לצרכנים.
(עא 8336/17 מיכאל ראובן נ' סופר-דוש בע"מ)
 

פסק דין GOOGLE

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז קיבל בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד גוגל בטענה כי המנוי לשירותים שונים שגובה חברת גוגל מתחדש באופן אוטומטי בכל פעם לתקופה קצובה נוספת וכי גוגל אינה מאפשרת את ביטול המנוי באמצע התקופה הקצובה בניגוד להוראות סעיף 13 לחוק הגנת הצרכן.

התובע הייצוגי רכש מגוגל מנוי שנתי לשירות מסוים המסופק באמצעות חנות האפליקציות של גוגל (Google Play). לקראת תום שנת המנוי חויב כרטיס האשראי של התובע באופן אוטומטי בסכום נוסף בגין שנת מנוי נוספת לאותו שירות. משהודיע התובע על רצונו לבטל את השירות ולקבל החזר של התשלום שנגבה ממנו, הודיעה חב' גוגל שהדבר אינו אפשרי על פי תנאי השירות שלה.

חוק הגנת הצרכן מבחין בין עסקה המתחדשת באופן אוטומטי- עסקה כזאת הינה אסורה על פי הוראות סעיף 13.א., לבין עסקה מתמשכת- עסקה כזאת הינה מותרת אולם על פי הוראות סעיף 13.ד. מחויב העוסק לבטל את העסקה בתוך 3 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. 
תחילה דחה בית המשפט את טענות גוגל בשאלת הדין החל על העסקה. לטענת גוגל, היא חברה זרה ועל פי הוראות תנאי השימוש בשירותיה הדין החל על שירותיה הינו הדין הזר של מדינת קליפורניה. בית המשפט קבע כי מדובר בתביעה בעוולה נזיקית וכי חל עליה דין המקום שבו בוצעה העוולה, קרי- דיני מדינת ישראל.
בהמשך עבר בית המשפט לדון בתנאי ההתקשרות של חברת גוגל, המפורטים בהרחבה בתוך תנאי השירות אותם נדרש לאשר כל לקוח של החברה בטרם רכישת שירותיה. לטענת חברת גוגל, השירותים שאותם היא מספקת הינם שירותים לתקופה קצובה (במקרה הנוכחי תקופה של שנה) ואינם בגדר שירות מתמשך. בהתאם לכך, טענה גוגל, לא ניתן לבטל את השירות באמצע תקופת ההתקשרות- כפי שמחויב לעשות עוסק המספק שירות מתמשך.
בית המשפט דחה את טענותיה של גוגל קיבל את בקשת האישור וקבע, כי הוראות תנאי השירות של חב' גוגל מנוגדים להוראות חוק הגנת הצרכן. ככל שאכן היה מדובר בהתקשרות לתקופה קצובה, הרי שבהתאם להוראות סעיף 13.א. לחוק גוגל לא הייתה רשאית לחדש את המנוי באופן אוטומטי- ללא אישור אקטיבי ומפורש של הלקוח. לעומת זאת, ככל שאין מדובר בהתקשרות מתמשכת, הרי שגוגל הייתה רשאית לחדש את המנוי אך עם קבלת הודעת הביטול היה עליה לבטלו בתוך 3 ימים ולהשיב ללקוח את הפרשי התמורה ששולמו עד לסוף שנת המנוי. 
משכך, קבע בית המשפט כי גוגל גבתה מלקוחותיה סכומים ביתר בניגוד להוראות הדין הישראלי באופן המצדיק את אישור התובענה הייצוגית והתיק נקבע להמשך דיון לצורך קביעת מנגנון הפיצוי של לקוחות החברה.
 

לסיכום

הנה כי כן, בזכות מוסד התביעה הייצוגית מחלוקות צרכניות שעניינן עשרות שקלים (או אפילו שקלים בודדים) מוצאות אוזן קשבת בערכאות המשפטיות, לרבות בית המשפט העליון. הגם שמדובר במחלוקות בסכומים זניחים, ההשלכות הרוחביות של מחלוקות אלה על כלל ציבור הצרכנים מסתכמות במיליונים רבים אותם יידרשו הנתבעים להשיב במסגרת מנגנון פיצוי כזה או אחר שייקבע על ידי בית המשפט בצירוף הוצאות משפט נכבדות, שכר טרחת עורך דין וגמול לתובע הייצוגי.

הליך התביעה הייצוגית הינו מכשיר רב עוצמה המאפשר להתמודד עם נזקים או עוולות קטנות הנגרמים לקבוצה גדולה של אנשים, כאשר לכל אחד מהנפגעים אין כדאיות כלכלית לנקוט בהליכים בגין הנזק האישי שנגרם לו. בין אם מדובר בעוולה קטנה ומטרידה כגון משלוח דואר זבל או אי סימון מחירים במרכול ובין אם מדובר בעוולה מורכבת כגון אופן מסירת הדיווחים למשקיעים החוק קובע מנגנונים מתאימים המאפשרים לבית המשפט בסופו של יום להביא לפתרון המתאים ביותר של העוול שנגרם תוך קביעת תשלום הולם ליוזם התביעה הייצוגית עבור הטרחה שלו.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.