מאת:


מנגנון נאמנות - דרך להבטחת עתיד המשפחה

אנשים רבים בכל הגילאים מוצאים עצמם מבקשים להבטיח את המשך בעלותם בנכסיהם בתקופות קושי כלכלי בהן יש חשש מפני הליכי פשיטת רגל שתביא למימוש נכסים אלו בידי נושיהם, או להבטיח בעודם בחיים את הורשת הונם לטובת בני משפחותיהם לאחר פטירתם.
פתרון לצרכים אלו עשוי להימצא במוסד הנאמנות, ובמקרים מסוימים תכנון מראש של הקמת חברת נאמנות אליה יועברו נכסים עליהם מתבקשת "הגנה" עשוי להבטיח את המשך ההחזקה בנכסים אלו.
עם זאת, יש לדעת כי לנאמנות כללים מוגדרים הן מבחינת יצירתה וקיומה, והן מבחינת השלכות המס החלות עליה. יש להכיר כללים אלו, ולהתנהל לאורם באופן מושכל על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום במוסד זה, מבלי להיחשף לתקלות חוקיות ותקלות מס.
 
מהי נאמנות:
נאמנות ('Trust') היא הסדר חוקי במסגרתו צד א' ("הנאמן") מקבל לידיו נכסים מאת צד ב' ("הנהנה"), ומתחייב להחזיק בנכסים אלה או לפעול בהם לטובת הנהנה. מרגע יצירת הנאמנות נחשבים הנכסים כמוקנים לנאמן, והוא מופקד על דרך ניהולם כפי שנקבעה על ידי הנהנה.
ס' 1 לחוק הנאמנות מגדיר נאמנות כך:
 "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת".
ניתן להצביע על התייחסות בדין הישראלי להיבטים רבים הנוגעים לנאמנות. כך למשל, בתי המשפט דנו בחובותיו של הנאמן לפעול בנכסים שהוקנו לידיו לצורך השגת מטרותיו שהגדיר הנהנה, ועליו לפעול באופן סביר לצורך השגת מטרות אלו.
מאידך, יש להבחין כי הנאמן אינו מבצע פעולות בנכסי הנהנה כשליחו של הנהנה, ואף אינו מצוי בפיקוחו של הנהנה אלא פועל במנותק ובאופן עצמאי, בשם עצמו. בהתאם לכך, כוחו של הנאמן לפעול בנכסים אינו מוגבל ולרשותו כל האמצעים לקידום טובת הנאמנות, וכך גם חובותיו כלפי צדדים שלישיים למולם הוא פועל.
תוצאת מאפיינים אלו היא שמרגע הקמת הנאמנות היא פועלת כיישות עצמאית דה-פקטו, ומתנתק הקשר בין הנהנה לנאמן ובין הנהנה ונכסי הנאמנות עצמם, כאשר הזיקה, כפי שמגדיר חוק הנאמנות, היא בין הנאמן ובין הנכס המוחזק בידיו בנאמנות. עם זאת, יובהר כי "זיקה" זו אינה בהכרח בעלות של הנאמן בנכס, אלא ניתן לקבוע זיקה נפרדת, פחותה במעמדה מבעלות.
אלמנט משמעותי שנוצר כתוצאה ממערכת יחסים זו הוא שקיומו של הנהנה, או יכולת הפירעון שלו, אינם משפיעים על קיום הנאמנות ועל תפקודה. כך, גם במצב בו הנהנה נפטר או נכנס להליכי פשיטת רגל, אין בכך כדי לגרוע מהנאמנות דבר, וזו רשאית להמשיך בפעילותה השגרתית.
 
דרך יצירת נאמנות
ס' 2 לחוק הנאמנות קובע את דרך יצירתה של נאמנות, וזאת על פי חוק, או באמצעות חוזה בין נהנה ונאמן, או על פי כתב הקדש.
עם זאת, נקבע בפסיקת בתי המשפט שניתן ויהיו דרכים נוספות ליצירת נאמנות.
כך למשל באמצעות יצירתה של נאמנות קונסטרוקטיבית, או מכוח פסק דין.
או בנסיבות בהן החילו בתי המשפט את דיני החוזים על דיני הנאמנות, וקבעו שניתן ליצור נאמנות גם באמצעות חוזה שבעל-פה, בכפוף לכך שהנאמן יבצע פעולות המעידות על קיומה של נאמנות או ינהג כאדם שקיבל על עצמו חובותיו של נאמן. למעלה מכך, במקרים בהם ישנם יחסי אמון מיוחדים בין יוצר נאמנות והנאמן, ניתן לפסוח על חובת ניסוחו של חוזה, בע"פ או בכתב, וכך ייכרת חוזה נאמנות לא פורמלי אך מחייב מכוח התנהגות הצדדים.
 
מעמדה של נאמנות
חשוב להבהיר כי מעמדה של הנאמנות גובר גם על מקרים בהם יוצר הנאמנות או הנאמן עצמו נכנסים להליך פשיטת רגל, ומעמדם העצמאי של נכסי הנאמנות נקבע במפורש בסעיף 3(ב) לחוק הנאמנות שקובע כי: "אין לרדת לנכסי הנאמנות אלא בשל חובות המוטלים עליהם או הנובעים מפעולות הנאמנות", ולסעיף 1 בפקודת פשיטת הרגל שקובע שכל נכס של פושט רגל עומד לחלוקה בין נושיו למעט נכסים המוחזקים בידי פושט הרגל בנאמנות.
בתי המשפט קבעו שבמקרים בהם נאמנות נוצרה בתום לב, ולאחר מכן נכנס הנאמן להליך פשיטת רגל, לא יהיו זכאים נושי הנאמן להיפרע מנכסי הנאמנות, אלא תוגבל אפשרותם רק לנכסיו האישיים של הנאמן.
נאמנות שמיועדת לשמש כאמצעי להבטחת ירושה אינה עניין פשוט כלל ועיקר, וזאת בשל העובדה שדיני הירושה אוסרים על יצירת הסכמים לחלוקת ירושה בעתיד שלא באמצעות צוואה.
בשל כך, לא ניתן ליצור נאמנות שתיכנס לתוקפה לאחר פטירתו של יוצר הנאמנות באמצעות חוזה נאמנות, אך ניתן לעשות זאת ביצירת "הקדש" בהתאם לדרישות חוק הנאמנות – באמצעות צוואה או באמצעות הוראת תשלום לפי חוק הירושה.
 
רישום נאמנות
הדין הנוהג אינו מטיל חובה על רישום נאמנות, אלא מותיר זאת לשיקול דעתו של הנאמן. היעדר רישום אינו גורע מדיותה של הנאמנות.
 
חברת נאמנות
מלבד הקניית נכסי הנאמנות בידי נאמן 'בשר ודם', קיימת אפשרות להפקיד נכסים אלו בידי תאגיד ("חברת נאמנות"). חברות מסוג זה מתמחות לרוב בניהול נכסים באופן המיטבי עבור הנהנים לצורך מקסום התשואה שתתקבל מניהול נכסים אלו באמצעות העסקת אנשי מקצוע כדוגמת רואי-חשבון, עורכי דין וכלכלנים אשר פועלים במשותף למטרת הפקת תשואה גבוהה, ובכך ישנו יתרון ביחס להפקדת הנכסים בידי נאמן יחיד.
יתרון משמעותי ומרכזי בהקניית נכסים לידי חברת נאמנות הוא האנונימיות הנובעת מיחסי הנאמנות. עבור רוב סוגי הנכסים הנאמן אינו מחויב למסור מידע לגבי זהות יוצר הנאמנות או זהות הנהנים.
יתרון נוסף נובע מכך שתאגיד הוא יישות משפטית שאינה כפופה לחוקי הטבע, כלומר שבניגוד לנאמן בשר ודם שיאסף אל אבותיו במוקדם ובמאוחר, באופן שיביא לפקיעתם של יחסי הנאמנות, תאגיד מסיים את פעילותו רק בהחלטת אורגניו המוסמכים, והוא אלמותי.
עם זאת, חשוב לציין שברות נאמנות כפופות להוראות יוצר הנאמנות, וחייבות לפעול בהתאם להנחיות המוגדרות בהסכם הנאמנות עמן.
חברות הנאמנות הנפוצות יותר פועלות כחברה לידיה מופקדים אגרות חוב או אופציות ומניות לעובדים, ואלה מחזיקות במסמכים ונכסים.
 
נאמנות ודיני המס
הפרק הרביעי 2 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה")), בסעיפים 75ג עד 75יח, עוסק במיסוי נאמנויות. תחילה מוגדר מהי נאמנות לצורך הפקודה:
""נאמן" – אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות; בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בנאמן, משמעו הנאמן בתפקידו זה, בנאמנות שבה מדובר; לענין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן; שר האוצר רשאי להוסיף בצו תאגידים לתוספת הראשונה א';
"נאמנות" – הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת;"
"מגן הנאמנות" (Protector) – מי שלפי מסמכי הנאמנות יש לו סמכות למנות את הנאמן או לפטרו, לתת לנאמן הוראות, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן;
"יוצר נאמנות" הוא אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין, לרבות: בעל מניות מהותי או החזיק באמצעי שליטה בחברה במועד בו זו הקנתה נכסיה לנאמן
 
בניגוד לחוק הנאמנות בפקודה מוגדר "יוצר נאמנות" כאדם שהקנה לנאמן נכס, בין אם בעצמו ובין אם היה בעל שליטה בחברה שהקנתה לנאמן נכס, נהנה שלו הייתה שליטה על ניהול הנאמנות, על קביעת זהות הנהנים או על חלוקת נכסי הנאמנות וזאת במנותק מקביעתו של יוצר הנאמנות.
התנאים הקבועים בפקודה לסיווג תאגיד כ"חברת נאמנות": (1) החברה הוקמה לשם החזקת נכסי נאמנות בלבד; (2) מסירת הודעה לפקיד השומה 90 ימים לאחר הקמת חברת נאמנות לה זיקה לישראל (נהנה, נכסים וכיו"ב); (3) הנאמן מחזיק בכל מניותיה.
לאפשרות ביטול הנאמנות לאחר יצירתה יש משמעויות לצרכי מס.
הפקודה מגדירה "נאמנות הדירה" כנאמנות שניתן לבטלה/נאמנות שיוצרה או בן זוגו יכולים להפוך לנהנים, או שילדיו הקטינים של היוצר נהנים בה/ נאמנות בה אחד הנהנים או הנאמן עצמו או מגן הנאמנות הוא תאגיד בו יוצר הנאמנות הוא בעל השליטה/ נאמנות בה יש יחסי קרבה בין הנאמן או מגן הנאמנות ובין היוצר/ נאמנות בה היוצר או קרובו יכול לכוון את פעולות הנאמן או לבטל את הנאמנות שלא בשל עילה שבדין/ נאמנות בה אחד הנהנים אינו ידוע/ נאמנות בה הוחלפו הנאמנים ללא הודעה על כך/ נאמנות לגביה לא נמסר תצהיר מאושר על ידי רשות המסים.
נאמנות שאינה "הדירה" היא נאמנות שלא עונה להגדרת "נאמנות הדירה" כאמור לעיל, וכן נמסר לפקיד השומה תצהיר מאת יוצר הנאמנות והנאמן.
נציין גם שנאמן מחויב להודיע לרשות המסים על אירועים המוגדרים בפקודה ושמתרחשים לגבי הנאמנות, ויוצר נאמנות מחויב לדווח על יצירתה של הנאמנות ועל הקנייה של נכס, וזאת תוך 90 ימים ממועד התרחשותם.
 
שיעורי המס ובר החיוב במס
הפקודה קובעת שברירת המחדל עבור שומת הכנסותיה של נאמנות יהיה הנאמן, ושיעור המס שיחול יהיה מדרגת המס העליונה בסעיף 121 לפקודה (47%). עם זאת, בנאמנות תושבי ישראל (כהגדרתה בפקודה) הנאמן הופך ליישות "שקופה" לצרכי מס ויוצר הנאמנות יהיה בר שומה ובר חיוב במס בגין הכנסות הנאמנות.
ככלל, הוראות הפקודה מייחסות את הכנסתה של הנאמנות (ההכנסה שהפיק הנאמן/חברת הנאמנות מנכסי הנאמנות שהוקנו במסגרתה) כהכנסתם של יוצר הנאמנות/הנהנה, וזו תהא כפופה למס בשיעור מירבי לפי סעיף 121 לפקודה. בנאמנות לה זיקה לישראל השומה תצא ליוצר הנאמנות/נהנה בנאמנות לפי צוואה.
בדומה לכך, הזכות לקזז הפסדים אינה 'צולבת' בין הנהנים/יוצר הנאמנות ובין הכנסת הנאמנות (לאור ההפרדה בין הנאמנות ובין הנהנים בה), ולא ניתן לקזז הפסד של יוצר הנאמנות או של נהנה מרווחיה החייבים של הנאמנות.
בדומה, הקניית נכס לנאמן מידי אדם פרטי אינה "מכירה" החייבת במס (לא חל לגבי מכירה מידי חברה – לגביה תיחשב ההקנייה כחלוקת דיבידנד), ולצורך חישוב רווח ההון (לרבות הפחת) במכירת הנכס יראו את יום הרכישה כיום בו נרכש על ידי יוצר הנאמנות.
בנאמנות קרובים יוטל מס על העברת הכנסות שהופקו מחוץ לישראל לנהנים בשיעור של 30% (או 25% בנסיבות מסוימות), או אם הוכח שהכנסות אלה פטורות.
 
נאמנות קרובים
הדין הכללי אינו מייחס חשיבות מיוחדת ליחסי הקרבה במסגרת הנאמנות. עם זאת, לצורך מס יש לכך נפקויות מסוימות והפקודה מתייחסת גם לסוג מיוחד של נאמנות - בין קרובי משפחה.
הפקודה קובעת בנוסף לגבי נאמנות בין "קרובים", שהם יחסי קרבה משפחתית בין יוצר הנאמנות ובין נהנה, או יחסי קרבה כהגדרת סעיף 88 לפקודה (לפיהם בעל מניות מהותי הוא קרוב של חברה בבעלותו), בכפוף להכרעת פקיע השומה כי הנאמנות הוקמה והוקנו בידיה נכסים בתום לב וללא תמורה מצד הנהנה.
נאמנות קרובים מחויבת בהודעה מצד הנאמן לפקיד השומה על היותה נאמנות קרובים, וכפופה לשיעורי מס הקבועים בה.
לאחר פטירת אחד מיוצרי הנאמנות תהפוך היא לנאמנות תושבי ישראל ותחדל מלהיות נאמנות קרובים, אלא במקרה בו בן זוגו של יוצר הנאמנות עודו בחיים (שהיה בן זוג במועד הקניית נכסים לנאמנות).
 
סיכום
נאמנות היא הסדר משפטי בו נכסים מופקדים בידי צד ג', אדם או חברה, לצורך ניהולם לטובת נהנה או נהנים תוך תשלום ההכנסות המופקות מנכסים אלה לידי הנהנים. נאמנות יוצרת מעין - בעלות של הנאמן בנכס, ומנתקת את הקשר בין הנכס ובין הנהנים בנאמנות ויוצר הנאמנות. עובדה זו משמעותית בקשר להליכי חדלות פירעון להם עלולים הנהנים / יוצר הנאמנות להיקלע, כאשר החזקת הנכס בנאמנות מאיינת את אפשרותם של נושים להיפרע מנכסים אלו. בדומה, נכסי נאמנות מוגנים גם מפני נושיו של הנאמן.
נאמנות נחשבת לצרכי מס כמעין תאגיד "שקוף" והכנסותיה מיוחסות, ככלל, ליוצר הנאמנות/הנהנים, תחת מגבלות וסייגים הקבועים בפקודה.
לצורך הסדרת נאמנות מומלץ לנסח את החוזה מכוחו היא נוצרת באופן מדויק, שכולל הנחיות ברורות לנאמן כיצד לנהוג בנכסים ובהכנסות שיופקו מהם.
היתרון בנאמנות באמצעות חברת נאמנות ביחס לנאמן 'בשר ודם' הוא שתאגיד הוא יישות מלאכותית ואין חשש לפקיעת הנאמנות במקרה של מות הנאמן (שכן תאגיד אינו "מת", אלא מתפרק).
חשוב לשים לב לדרישות הדין הכללי ולדיני המס בקשר לפעילות במסגרת נאמנות, על מנת לא ליצור תקלות שעלותן עלולה להיות גבוהה במיוחד.
 
 

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.