מאת:

הסדרים חוקיים לביטול חוזה בעקבות טעות או הטעיה

מערכת המשפט רואה בחוזה כלי בעל חשיבות עליונה אשר תפקידו המרכזי הוא לאפשר חיי מסחר תקינים באמצעות חיוב הצדדים העורכים ביניהם הסכם לקיים את התחייבויותיהם. בתוך כך דיני החוזים כוללים הסדרים מגוונים אשר מטרתם בראש ובראשונה לאכוף את קיום החוזה.
יחד עם זאת, ישנם הסדרים חוקיים רבים ומגוונים לא פחות המאפשרים לבטל את החוזה כאשר מתקיימים תנאים המאפשרים זאת. בהקשר זה חשוב להדגיש שביטול חוזה יכול להיעשות אך ורק בתנאים ובדרכים שנקבעו בדין. ביטול חוזה שלא על פי התנאים שנקבעו לעניין זה בחקיקה ובפסיקה, עשוי להוות הפרה של החוזה ולחשוף את הצד המבטל (המפר) לתביעות בגין הפרת החוזה.
מצב אחד המאפשר לבטל חוזה באופן חוקי הינו מצב שבו צד מתקשר בהסכם עקב טעות שהצד השני ידע עליה או הטעיה שהצד השני הטעה אותו ביודעין (סעיפים 14-15 לחוק החוזים- חלק כללי).
בהקשר זה חשוב להדגיש כי החוק קובע מספר הבחנות בעלות השלכות משפטיות חשובות כפי שיפורט להלן.  
 

הטעיה

המצב הראשון שבו מאפשר החוק לבטל הסכם הינו מצב שבו צד אחד להסכם הטעה את הצד שכנגד בנוגע לאחד התנאים המהותיים של העסקה. בהקשר זה קובע החוק שלא רק מסירת פרט כוזב על ידי הצד המטעה נחשבת להטעיה אלא גם אי מסירת פרט מהותי לעסקה הינה בגדר הטעיה ומאפשרת לצד המוטעה לבטל את ההסכם.
 

טעות שהצד השני ידע עליה

מצב שני שבו החוק מאפשר לבטל הסכם הינו מצב של טעות שאינה נובעת מהטעיה של הצד השני אולם הצד השני יודע על כך שחברו טעה בעת כריתת ההסכם ולא העמיד אותו על הטעות. חשוב להדגיש כי לא כל טעות מאפשרת לצד הטועה לבטל את החוזה, גם אם הצד השני ידע על הטעות, אלא רק טעות מהותית שניתן להניח שאילולא אותה טעות הצד הטועה כלל לא היה מתקשר באותו הסכם. 

כך למשל יתכן מצב שבו יבואן של כלי רכב מציג במשרדו במקום בולט לעין חוברת הכוללת תיאור מפורט ונכון של כל דגמי הרכבים שאותם הוא משווק, כלומר המוכר אינו מטעה את הקונה. הקונה לא שם לב לחוברת או לא הבין או לא שם לב לפרט מסוים הרשום בחוברת אך הוא הבהיר למוכר שהוא מחפש רכב בעל 7 מושבים שכן יש לו משפחה גדולה הזקוקה לרכב כזה. לבסוף בוחר הקונה בדגם בעל 5 מושבים מתוך חוסא תשומת לב או אי הבנה של תיאור הדגם שבו הוא בחר והמוכר אינו מעמיד את הקונה על טעותו על אף שהוא יודע עליה. בנסיבות שכאלה מתקיים מצב של טעות של אחד הצדדים שהצד שכנגד ידע עליה וגם במקרה זה מקנה החוק זכות ביטול לצד הטועה.

חשוב להדגיש שבמקרים מסוג זה על הצד הטועה מוטל הנטל להוכיח שהצד שכנגד ידע על הטעות שלו ולא העמיד אותו על טעותו. מטבע הדברים בחלק גדול מהמקרים עשוי להתעורר קושי לא מבוטל להוכיח את ידיעתו של הצד השני אולם ככל שיש בידי הצד הטועה תיעוד כגון תכתובות או הקלטות של שיחות עם הצד השני המתעדות את העובדה שהמוכר ידע על הטעות ולא העמיד את הקונה על טעותו, יהיה הקונה רשאי לבטל את ההתקשרות.
 

טעות שהצד השני לא ידע עליה

כאשר אחד הצדדים להסכם טעה לגבי תכונה מהותית של העסקה מבלי שהצד שכנגד ידע על הטעות, לא עומדת לצד הטועה הזכות לבטל את ההסכם על דעת עצמו, יחד עם זאת במקרה כזה רשאי הצד הטועה לפנות לבית המשפא ולבקש מבית המשפט אישור לבטל את העסקה. במקרה כזה, ככל שמדובר בטעות מהותית שאילולא הטעות, הרי שהצד הטועה כלל לא היה מתקשר באותה עסקה, רשאי בית המשפט לבטל את ההתקשרות אולם במקביל הוא גם רשאי לחייב את הצד הטועה בפיצויים מתאימים לטובת הצד השני בגין הנזקים שנגרמו לצד השני כתוצאה מהטעות של חברו.
 

טעות בכדאיות העסקה

סוג נוסף של טעות שיכולה להתרחש הינו כאשר הטעות היא ביחס לכדאיות העסקה בלבד, כלומר כאשר אחד הצדדים טועה לגבי שווי הנכס או שווי השירות נשוא העסקה להבדיל מתכונות הנכס או מהות השירות. במקרה כזה קובע החוק, כי הצד הטועה לא יהיה רשאי לבטל את ההסכם גם אם טעה טעות מרה וגם אם המחיר שאותו הוא התחייב לשלם (אם הוא הקונה) או המחיר שאותו הוא הסכים לקבל (אם הוא המוכר) גבוה או נמוך באופן מהותי מהמחיר המקובל של אותו נכס או שירות.
 

מתן הודעת ביטול

תנאי הכרחי לביטול ההסכם, כאשר מתקיימות נסיבות המקנות זכות ביטול (כלומר כאשר מדובר במצב של הטעיה או טעות שהצד השני ידע עליה) הינו מתן הודעת ביטול. על מנת לבטל את ההסכם, נדרש הצד הטועה להודיע לצד השני שהוא מבטל את החוזה וכן להודיע את הסיבה לביטול החוזה. רק לאחר מתן ההודעה, יכנס הביטול לתוקף.
תנאי נוסף לכך שביטול החוזה ייעשה כחוק הוא שהודעת הביטול חייבת להינתן בסמוך לאחר שנודע לצד הטועה על הטעות. במקרה שחלף פרק זמן משמעותי לאחר שנודע לכם על הטעות ולא ביטלתם את ההסכם, הרי שלא תהיו רשאים לעשות זאת בעתיד.
 

מן הפסיקה

להלן נציג פסק דין מהעת האחרונה שבו הכיר בית המשפט בזכותו של אחד הצדדים לבטל חוזה עקב טעות שהצד שכנגד ידע עליה. בפסק דין שניתן ביום 14.12.21 בבית משפט השלום בתל אביב נדון מקרה שבו שני צדדים התקשרו בהסכם שכירות למטרת ניהול גן ילדים. במסגרת ההסכם הובהר לשוכרת, כי גן שנוהל במקום בעבר נסגר עקב כך שלא ניתן לו רשיון מטעם העירייה וכי לשוכרת לא יהיו כל טענות כלפי המשכיר בגין אי קבלת רשיון כאמור ו/או היעדר אפשרות לנהל במקום גן ילדים. השוכרת הסכימה לכל אלה, אלא שבעת חתימת החוזה השוכרת לא ידעה, כי השטח שבו מצוי המבנה שימש בעבר מפעל של חברת תעש ובשל כך, הקרקע של המבנה סובלת מרמות גבוהות של מתכות רעילות ומסיבה זו חל איסור לנהל במבנה גן ילדים והמשכיר לא העמיד אותה על טעותה. משנודע הדבר לשוכרת (לאחר שהיא ניגשה לעירייה וניסתה לקבל רשיון לניהול גן במקום), היא הודיעה למשכיר על ביטול הסכם השכירות ועזבה את המושכר.
באותו מקרה קבע בית המשפט, כי השוכרת טעתה לחשוב בעת חתימת החוזה, שניתן יהיה במאמצים סבירים לקבל רשיון ולנהל גן ילדים במוכשר, דבר שהתברר לה בדיעבד כבלתי אפשרי, בעוד המשכיר ידע זאת ולא גילה לה על כך. לנוכח האמור קבע בית המשפט כי השוכרת ביטלה את הסכם השכירות כדין, משנודע לה אודות מצב המושכר לאשורו. (תא"מ (ת"א) 75208-10-18 ראובן שעבן נ' סיון נונה אזרד).

לסיכום

במידה והתקשרתם בהסכם מתוך טעות מהותית שאינה בגדר טעות בכדאיות העסקה בלבד, יתכן ועומדת בפניכם האפשרות לבטל את ההסכם אולם חשוב להקפיד על כך שביטול ההסכם ייעשה מהסיבות הנכונות, בדרך הנכונה, במועד המתאים וכאשר יש בידיכם ראיות מספיקות להוכחת נסיבות הטעות. ביטול הסכם ללא הקפדה על הדרישות החוקיות או במילים אחרות, ביטול הסכם שלא כדין, עשוי להוות הפרה של ההסכם ולחשוף את הצד המבטל (המפר) לסנקציות אזרחיות בגין הפרת החוזה.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.